Délmagyarország, 1959. december (15. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-10 / 290. szám

Csütörtök, 1959. december 10. 2 Csii önökön Kezdődik iramában a magyar huiiüra ünnepe Csütörtökön este Kijevben Ünnepélyes keretek között nyitják meg a magyar kul­túra tíznapos ünnepét. Első ízben kerül sor ilyen nagy­szabású magyar vonatkozású kulturális ünnepségre a Szovjetunió egy köztársasá­gában. Az ünnepségek előkészíté­sében részt vesz a Szovjet­unió kulturális ügyeinek mi­nisztériuma és a Szovjet­Magyar Baráti Társaság uk­rajnai tagozata. Kijeven kí­vül is szinte valamennyi na­gyobb ukrán városban ren­deznek ünnepségeket. Az ünnepségeken öttagú magyar küldöttség vesz részt Szakasits Árpádnak, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának, a MUOSZ elnöké­nek vezetésével. Magyar—nyugatnémet keieskede'.mi megállapodást írtak alá Magyarország és a Német Szövetségi Köztársaság kép­viselői Budapesten aláírták az 1960-as évre vonatkozó áru-csereforgalmi megálla­podást. A megállapodás mintegy 35 százalékkal eme­li a kölcsönös árucserefor­galmat A magyar külkereskede­lem többek között vágó­marhát, baromfit, tojást, gyümölcsöt, bort, mezőgaz­dasági magvakat és más mezőgazdasági termékeket, valamint hengerelt árut, iz­zólámpát, elektromos cik­keket, gépeket és közfo­gyasztási cikkeket szállít Nyugat-Németországba, ahonnan vegyiárukat, textil­nyersanyagokat, hengerelt­árut, gépeket, elektromos­ipari készítményeket vásá­rol. Ma kezdődik meg Szófiában a KGST 12. ülésszaka R magyar kiüdttttség Opró Antal verutAsével megérkezett a bolgár fővárosba Csütörtökön délelőtt nyl- érkezett Szófiába a magyar lik meg Szófiában a Kölcsö- küldöttség: Kiss Árpád, a nös Gazdasági Segítség Ta- Tervhivatal elnöke, Incze nácsának 12. ülésszaka, mely Jenő külkereskedelmi mi­a tagországok közötti továb- niszter. Kossá István közie­bi gazdasági együttműködés kedés- és postaügyi minisz­kérdéseit vitatja meg és ter, Czottner Sándor nehéz­meghatározza a jövő fel- ipari miniszter, Magyart adatait. András földművelésügyi mi­Szerdán délben különvo- niszterhelyettes és Osztrov­naton Apró Antalnak, a Mi- szki György, Magyarország nisztertanács első elnökhe- állandó képviselője a KGST­lyettesének vezetésével meg- ben. Szovjet pdrt-és kormányhatározat a textilipar fejlesztésétől Az SZKP Központi Bizott- méterre, a kötött- és szövött­sóga és a Szovjetunió Mi- áruk gyártását 940 rpillio nisztertanácsa határozatot darabra, a zoknik és haris­hozott a szovjet textilipar nyák gyártását 1250 millió fejlesztéséről. Párra kell növelni. A határozat szerint 1965-re A textilipar további fej­a pamutszövetgyártást 7700— lesztéséért a hétéves terv 8000 millió méterre, a gyap- 2,8-szor annyi beruházást júszövetgyártást 500 millió irányoz elő, mint amekkora méterre, a lenszövetek gyár- az 1952—1958. közötti ídö­tását 635 millió méterre, a szak textilipari beruházása selyemgyártást 1485 millió volt A magyar nép indokolt kérése: Magyarországot ne használták fel többé a hidegháború eszközéül — jelentette ki az ElSSZ-közgyűlés előtt mondott beszédében Peter János küi ügy miniszter hetyet les Mint már jelentettük, az ter János — az ellenforra- országban szilárdan áll és ENSZ-.közgyűlés keddi ple- dalom megsegítésére hivata- állni fog örök időkig. A szo­náris ülésén megkezdték az talosan felajánlott húszmii- cialista országok népei ébe­úgynevezett magyar kérdés lió dollárt, jóllehet tudta, ren figyelik az ellenség mes­vitáját hogy a haladó gondolkodású terkedéseit és kellő ébersé­A vita első felszólalója sir emberek elleni terror akkor get tanúsítanak Leslie Munro volt, az ENSZ már tetőfokán állt. Az Egye- Mlnél hamarább belátják ezt rendkívüli megbízottja, aki sult Államok budapesti ko- ízocjoiizmu4 ellenségei, mi­előterjesztette jelentését. A vétségének tagjai rendszere- ^ emb érvényesitik más jelentés hemzsegett a kozis- sen tanácskoztak az ellen- , mert szovjet és magyar elle- forradalom vezetőivel. Ame- i n^S Í nes kirohanásoktól, s han- rikai gyártmányú és az ame- ^ " li tZ! goztatta, hogy -a Szovjet- rikal fegyveres erők által éles elveit annál hamarabb unió és Magyarország kor- használt nagy mennyiségű megteremthetők a szükséges mánya nem hajlandó együtt- szabványfegyvert foglaltak feltételek a tartós béke biz­működni az ENSZ rendkí- le Budapesten. tositásához. vüli megbízottjával, az úgy- Ami a szovjet csapatok Mi nem szándékozunk be­nevezett magyar kérdésben magyarországi tartózkodását avatkozni más országok bel­törvényteienül hozott ENSZ- illeti — folytatta beszédét ügyeibe, és joggal megköve­határozatok érvényesítésé- Péter János — hangsúlyoz- teljük, hogy más államok se ben. nom kell, hogy ennek sem- avatkozzanak a szocialista Ezután Cabot Lodge, az mi köze a belpolitikai hely- államok belügyeibe — mon­amerikal ENSZ-küldöttség zethez. Ezek a csapatok a dotta befejezésül Kuznyecov, vezetője kért szót. Húszon- varsói szerződés értelmében a szovjetunió ENSZ-delegá­siégy ország nevében határo- az ellenforradalom előtt is bójának vezetője gáti javaslatot terjesztett ott voltak és ezután is ott elő, amely -sajnálkozást fe- maradnak mindaddig, amíg Szavazás jez ki amiatt, hogy a Szov- a szerződés tagállamai ezt , ~ -u jetunió és a magyarországi jónak látják. Maga az a az H/Y¿¿-Kozgyulesen rendszer továbbra sem tart- tény, hogy a NATO-hatal- .... ja magát az ENSZ határo- mak az ENSZ közgyűlési ha- A kétnapos vita után el­zataihoz.« tározataival. mint ahogy ez fogadott határozati Javaslat­Az amerikai küldött dur- ma is történik, jogellenesen ra 53. ellene 10 küldöttség va kirohanásokat intézett a igyekeznek kicsikarni e csa- szavazott Tizenheten tartoz­Magyar Népköztársaság kor- patok kivonását, újabb bi- kodtak a szavazás ol és ket mánya ellen. zor.yítéka annak, hogy síra- küldöttség nem volt jelen Az amerikai küldött után téglái szempontból nemcsak A provokációs határozati Péter János magyar külügy- Magyarország, hanem más í^aslat_ ell^ szavarott Al­miniszterhelyettes szólalt fel. szocialista államok bizton- bánia, Bulgária Belorussz á, Mindjárt kezdetben szeret- sága is megköveteli, e csa- C^hszlovákia Magyanorezag, ném fe hívni a közgyűlés fi- patok maradjanak Magyar- Lengyelország K°mánia, ^ntet - kezdte beszédét országon. A NATO-hatalmak Ukrajna a Szovjetunió és PéterJános - arra, hogy által erőszakolt ilyen értei- Jugoszlávia küldötte, a magyar népnek csak egy mű határozatok csak igazol- Tartózkodtak a szavazas­kérése nagyon is Indokolt ják e csapatok magyarorszá- tói: Afganisztán, Ceylon, kérése' van az ENSZ-hez: gi tartózkodását — jelentet- Etiópia, Finnország, Ghana, hassunk közösen oda, hogy te ki Péter János._ a Guineai Köztársaság India^ Magyarországot ne használ- Beszéde befejező részében Indonézia, Irak Izrael Jor­idk fel többé a hidegháború a magyar ENSZ-küldöttség dánia, Libanon, Líbia, Szaud­eszközéüll vezetője kijelentette: nép- Arábia. Szudán, az Egyesült Péter János ezután rész- köztársaságunk delegációja Arab Köztársaság és Jemen, letesen elemezte Leslie nem veheti tudomásul Leslie Haiti és Marokkó képvt­Munro úgynevezett jelenté- Munro előterjesztését. A ha- selőie nem volt jelen a sza­sét és pontról pontra halad- tározati javaslat ellen lecdott vazásnal. va mutatott rá. hogv az új- minden szavazat — még í,...««»®»"«»«»»«»»*»"*"!»»**""*' zélandi megbízott előterjesz- szavazástól való tartózkodás ; tése voltaképpen az Egyesült is — segítheti a magyar ne-, I I • S/ATnOnl 1/ Államok célkitűzéseit szol- pet és a világfeszültség eny-> \J ' SZQKUdA IXCAWwUIIV gálja. Az Egyesült Államok hülését —. mondotta Péter, kormánya — húzta alá Pé- János. Kuznyecov A magyar kérdés" felvetése: beavatkozás Magyarország belügyeibe ; köze,mult neleK egyik közbk> valamint grafikonok gyasztási cikkeket, a Szov- Vzűlejáratú,' rendkívül ked­Felszólalt a vitában Kuz- garázdálkodni kezdtek, irtot-J legfontosabb nemzetközi ese- és kimutatások révén a szov- jetunió pedig újuenné Mert- vezo kölcsönt is nyújtani, myecov, a Szovjetunió ENSZ- ták és gyilkolták a becsüle-; ménye kétségtelenül Anasz- jet tudomány, technika és ko kávé- is delíg^moi^-, közvetlen nagyon küldötteégének vezetője is, tes embereket. E nehéz idők- taszMikojan, a Szovjetunió gazdasági élet negyvenket val»mint Wrscmyagfidesle. a* •fcö«vet£n, nagyon ak. beszéde bevezetőjében ben a Kádár János vezette; Minisztertanácsa első elnök- esztendő alatt elért szédule- gének igen rj^^o^Me^óban ré­rámutatott, hogy az uyyne- magyar forradalmi kormány helyettesének mexikói látó- tes ütemű fejlődését, ered- nyadat. Ez ho^iarulhatea ben ^Ikojan Me*kélban ** vezeti magyar kérdés dur- hozzánk fordult segítségért.; gatása volt. Mikojan novem- ményeit. ahh<iz hogy Mexiko gazda szesult va megsértése az ENSZ-alap- m teljesítettük a kérést, és ber 18. és 28. közötti látoga- MlM),afl mexUól lé!o- ^fnHfp drtnt7 mértékben a! T^vi JZóZl eglre el» okmánynak, amely ugyanis büszkék „agyunk erre. Ha; tása során megbeszéléseket 7^ak fontosságát ^'^^Tj^ktel függ- méHMŐ k^pcsolataiZe je­megziltja más aVarx bel- nem siettünk volna a Ká„ folytatott Matcos köztársa- a körül. effen Ten őségév 4 S Közép Amt íznvecov' ezTán emlé- dár János vczette népi ^ sági clnökkelt TeIl° ^^ X, hogy személyében elő- "flf^esütt A amok u^nl rikl tetaVobb csa^m kertetetf Hruscsov Egyesült ™ny segítségére a fasiszták miniszterre es a mexjkó. ször lépelt Mexikó földjére fémiParának csak- kétmillió négvzetkilométer AlíamokbeU látocai ás Ara a megkaparinthatták volna a kormány tobb tag aval Há- vezető SZOvjet államférfi s Mex,ko vilá leg. kperiedís<j z, mmió ,ako­nemzetköri feszül ség azt hatalmat. Amikor testvéri', romnapos ^'^J0^ fejtette ki hivatalos tanács- °b ezüsttermel6 orszá. sú. az ,parl fejlődés útján nemzeiKozi » — „nrAn thhb nehézipari, élei- i- z® mac.ánhes7.éleete- . szlnesfémek elő- első lénfaeket tévő országa, előkelő helyet Latin-Amerika — a spanyo­¡álul beszélő kö­•amerikai népek mHHIHIi^l va„1CMU011 mret az ameri­Ügy gondolom — fcűytattaj ^ " ség ko eUssege a Kuznyecov hogy a nyu-; eradmSr,,lMt Lengyel kormány­küldöttség utazott át hazánkon A Bolgár Népköztársaság­ba látogató lengyel kormány­küldöttség Piotr Jároszewicz, a LEMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács első elnökhelyettese ve­zetésével szerdán átutazott hazánkon. A küldöttséget a Nyugati-pályaudvaron Nagy Józsefné és Csergő János mi­niszterek üdvözölték. A Magyar Népköztársaság kormányának részvéte Rácz Pál párizsi ideigle­nes magyar ügyvivő kedden felkereste Eric de Carbcm­nel-t, a francia külügymi­nisztérium főtitkárát és • Magyar Népköztársaság kor­mányának részvétét tolmá­csolta a fréjusi katasztrófa miatt Konzerv-kü'5ii'e?ességeket kapánk Kfnftkól A kínai ananászkonzerv RIMPEX Külkereskedelmi után a közeljövőben újabb Vállalat banánbefőttet és kínai konzervkülönlegessé- arbetus, valamint kumquats gekkel ismerkedhetnek meg nevű kínai gyümölcsből ké­a magyar vásárlók. A TE- szült konzerveket hoz be. la szovjet—mexikói kapcsolatokban Mikojan tíznapos mexikói látogatásának jelentősége " jSára^ ..< l „l/.l .IM.nLné rt Cr/Ul. .«/.Ia^mmGÍ «•OtlAMuí/J lrOft~ mindkét félnek előnyös áron kereskedhet és amelyek nem­csak eladni, hanem vásárol­ni is akarnak. A Szovjetunió pedig kész a kölcsönös elő­nyök és az egyenjogúság alavján kereskedni Mexikó­megvalósított együttműködé­sére. Éppen ezért minden e. segnsegei nyujiouunn a ma--"^»" VT ,' .. . Kozasoit e» lu^oíi«»..«»- „a de más színesfémek eiO- első lénésefet te­lt gyár népnek a fasiszta láza- miszeripari és koolajipan sek keretében a Szovjetunió |J«tásában ls előkelő helyet T.atin-Amerika — :n dók elleni harcához, ínterna-, üzemet tekintett meg látó- álláspontját külpolitikai és f eJ világiistán). élei- lul és nortuzáhil é- cionalista kötelességünket' (Ja'ást tett nehany í'jdoma- gazdasági téren egy olyan mlszeriparának pedig 40 zép- és dél-amer m teljesítettük-. t nV°s , intézetben, előadása- országban, amely ugyan dip- százalékában érdekelt. Meri -kapu 1a. mosl ri- rí« condolom - folytatta? k°n' beszedekben és sajtóér- lomáciai kapcsolatban áll a k(5nafc viszont o!l/an keres- kai kontinens é ség kötelessége a n-m-e'.kö- ,ecöv - hogy a nyugézieteken ismertette a szovjetunióval, azonban ezek kedeJml partverekre volna nek középpontja. Nem két li enyhülési folyamat meg- á laknak^ azok aj Szovietunió eredményeit, cel- a kapcsolatok meglehetősen íM \melyekkel meg- séges. hoov vi és széles ala­erősítése. A -magyar kérdés- hatalmaKnaK ; kitűzéséit. újkeletuek s mindkét ország határozott_ a vllágni Kuznyecov ezt követően amelyek súlyos vereséget; kiállítás megnyi­aláhúzta, hogy a szovjet szenvedtek 1956-ban és azóta, tása volt. a másik ENSZ-küldöttség minden te- sem tudnak ebbe belenyu-; pedig az hogy kintetben egyetért a magyar godnl. ; hiv(ttains meXikói delegátus által Mfejtett út- Beszéde további résrében lásponttal, majd idézett KuznyeCov ismét Idézett; " Hruscsov Budapesten elmon- Hruscsov budapesti beszédé-; széléseket folytas­dott beszédéből. bői: ' son a Szovjetunió -A Magyar Népköztársa- továbbra is követke-» és Mexikó gazda­ságnak saját alkotmánya, sa- zetcsen fogunk harcolni a\ ságl kapcsolatai­ját törvényes rendszere, sa- békés együttéiésért) a teljes; nak kiszélesltésé. ját demokratikusan válasz- leszerelésért, aZ egyetemes, tott kormánya van, szabadon bjztonsógért... Vannak, akikj r°l­fejlődik és nagy eredmenye- még minclig a hidegháború; A Mexikó City­ket ért el az építésben. Mi is ]ángját próbálják szítani és? ben megnyitott történt Magyarországon 1956- >>qz er5 p02Íciójából- szándé-, szovjet tudomá. ban? A dolgozók hatalmával ak cselekednl. Ami eze-J technikai é, elégedetlen népellcnes ele- jUeti m6g egyszer kije-J ^ mek fellázadtak. A nemzet- lentbetjük — a bunkós bot nemj kulturális kialli­közi reakció bujtogatta ma- segít rajtuk Mint ismeretes,, tás óriási sikert gyar ellenforradalom meg minden botnak két vége van.J aratott: több mint akarta dönteni a szocialista Ra boto( emeinek a szocia-t 4 miim mexikói rendszert. Az összeesküvők országokra, e bot má-' M(( é érzékelte Nyugatról kapott fegyvere- k é azok fejére üt> akik, « erzeKene ket te használtak, Nyugat- vele h'adcnásztak„. ; » kiállított gépek, ról kapott utasításoknak en- , fogyasztási cik­gedelmeskedtek. Az ellen- - Ez a mi válaszunk legkülönfé­forradaI márok, miután né- mondotta Kuznyecov ezután. K napra kezükbe kentet- A népi hatalom Magyaror-', lébb berendezések ték Budapesten a hatalmat, szagon és a többi szocialista* tudományos esz­r- lomáciai kapcsolatban áll a kónak v{szont 0j,/0n keres- kai kontinens érdeklődésé a Szovjetunióval, azonban ezek kedeJmi partnerekre volna nek közénpontja. Nem két l- a kapcsolatok meglehetősen szükségei amelyekkel meg- séges. hoov űi és széles ala újkeletuek s mindkét ország határozott a világpiaci ár- vű ka/nnsn'a'ol a Szovjet­látogatásának érdekei megkívánják, hogy e ingadnzdsöktól ís ezt az ese- unióval fejődésének igen a Mexikó City- kapcsolatok minden _terenel- tpk dörtö töbhsé«éhen az fontos szakaszát nyitják Perényi István tsJEiíSSSBSki a —g»--— szUKsege „ erősítése. A -magyar ¡rj.es- ^"vi;e7167 akik felvetik ezt"« újkeletuek s mindkét ország határozoJt ~ a világpiaci ár- pú kavcsola'ni fele', venltése azok létévé- r ' ,» ' m hisz-' Mikojan látogatásának érdekei megkívánják hogy e ingadnzáfokt6i ezt az ese- unióval fejőt se, akiknek nincs Ínyére a kérteit, maguKjam^ , a Merifco City- kapcsolatok minden téren el- tpk d8rtfi többsérérén az fontos szakaszát Campüfivid szelleme és elő nek Javwla^k fas«^ a ^ Mexikó fővárosába ^fjpt" miasfíkoipont ¿^eiüst j^Jotaj ftköolajmelék Q ólom síén R rél ras ////'//////.cukornád M- Oenequen JiVgyapot •f.m primőr árúk:papr/ka, paradicsom Brit Honduras S-Saltador S————

Next

/
Oldalképek
Tartalom