Délmagyarország, 1939. május (15. évfolyam, 99-122. szám)

1939-05-05 / 102. szám

Péntek, 1959. május 5. DÉLMAGYARÖRSZÁG Változások az ítélőtábla tanácsbeosztásában (A Délmagyarország munkatársától.) Mun­tyán István dr.-nak az ítélőtábla elnökévé történt kinevezése folytán változtatások szük­sége merült föl a tábla tanácsbeosztásában. Megírtuk, hogy Munlyán István dr., aki ed­dig a polgári peres ügyek tanácsának elnöke volt, egyidejg, amig megkezdett ügyeit le nem tárgyalja, megmarad tanácselnöki székében is, uj ügyek tárgyalását azonban nem kezdi meg, ezért szükségessé válik a megüresedett ta­j nácselnöki szék betöltése. A Délmagyarörszág munkatársa ugy értesült, hogy a problémái áthelyezéssel oldják meg; a polgári tanács élére Nagy Antal dr, az I. számú bünlelőla­nács elnöke kerül, a bünletőlanács elnöki tisz­tére pedig Juhász István dr. táblabíró, ed­digi tanácstag kinevezése várható. A Juhász István dr. megürült helyét az uj táblabíró ki­nevezéséig helyettesítés utján töltik be. Alakulnak a szegedi választási listák Telies erővel megindult a Magyar Elet Pártja, a Keresztény Párt, a Kisgazdapárt es a Polgári Szaőadságoárt szervezkedése — Makőn egy hivatalos es nem hivatalos kormánypárti felölt KUzd (A Délmagyarország munkatársától.) A vá­lasztójogi törvény előírásai szerint a belügy ­, miniszternek kell intézkednie az uj választá­sok kiírásáról. A törvény az uj határidőt ugy szabályozza, hogy a legelső választási nap á kiirástól számított 21 nap múlva tartható meg. Politikai körökben ezeknek az előírások­nak az alapján arra számítanak, hogy május 28-án, vagy 29-én, tehát a pünkösdi ünnep egyik napján lesz országos választási nap, amelyet 8 nap múlva követ a második. Ez utóbbi előreláthatólag csak a fővárost fogja érdekelni. Bár a Ház feloszlatása nem érte váratlanul a pártok vezetőit, mégis mintha némi bizony­talanság mutatkoznék az intézkedésekben. A legnagyobb érdeklődés a kormánylista felé irányul, amely Teleki Pál gróf nevével indul. Teleki Pál gróf az eddigi hiradájik sze ­rint a szegedi listán kívül csak az egyik du­nántúli lajstromos kerületnek lesz a listaveze­tője. Annál több kombináció fűződik a máso­dik helyezett személyéhez. Bár a párt buda­pesti központjának rendelkezése már megér­kezett a MÉP itteni vezetőségéhez, taktikai okokból a legnagyobb titkolózás folvik. Buda­pesti híradás szerint a második helyet IIu­Tiyadi-Vas Gergely dr., eddigi képviselő kapia. Lehetetlennek látszik ugyanis, hogv a párthüséget ezzel is ne jutalmazzák. Mások biztosra veszik Tóth Imre dr. kormánvfőta nársos ielölését a második helyen. Akiket ez a kombináció sem elégit ki, azok meglepetés­BELVÁROSI MOZI Mától hétfőig DANIELLE DARRIEUX egyetlen filmje Egy pesti éjszaka A felvételek Budapesten és a magyar vidék festői vidékein készültek. Ezt megelőzi: A szent korona gyöngyei 5, 7, 9 Korzó Mozi Mától hétfőig — i^q'fifaxre&íK'Z A szezon legizgalmasabb kalandorfilmje. — Irta és rendezte: CZIFFRA GÉZA FŐSZEREPLÖK: Gustav Diessl Carola Höhn ról suttognak és olyan nevet emlegetnek, amely eddig még kombinációba sem került. A har­madik helyet előreláthatóan Rosta Lajos dr. postatisztviselő kapná. Ugy látszik, az iparo­soknak az a kérése, hogy a harmadik helyet Rainer Ferenc kapja, nem volt teljesíthető. A póttagok helyén tanyai gazdák húzódnának meg. A i kereszténypárt kétévi szervezkedése dacára sem mutat elég határozottságot a gyors állásfoglalásra. R e i ­bel Mihály, aki a kereszténypárt itteni szer­vezkedését irányította, azon az állásponton van, hogv a kereszténypárt saiát zászlaja alatt induljon a küzdelembe. Számit a kisemberek, kistisztviselők és a HivatSsszervezet voksaira. A tanyán, különösen Részkén és Zákányban vannak nagyobb számban hívei. A keresztény­párt itteni vezetőségének óvatosabb tagjai in­kább azon az állásponton vannak, hogv a kor­mánylista egvik nósszibilis Kelvének igénvlése sokk>>l célravezetőbb. Ezek vjléz M ár 5 a föl ­dv Márton dr.-t Teleki Pál gróf mögött sze­relnék látni. kisgazdapárt , szervezkedéséről is komoly hiradások' vannak. Eckhardt Tibor véleménye szerint, Sze­ged kisgazdatársadalma igényt tarthat arra, hogy a parlamentben külön képviselője le­gyen. A kisgazdapárt vezére vitéz Shvoy Kálmán dr.-ral folytat tárgyalásokat olyan irányban, hogy Shvoy Kálmán legyen a kis­gazdapárt listájának a második helyezettje. Ez az összeköttetés arra szolgálna, hogy a kis­gazdapárti lista Shvoy Kálmán személyes hi­vei és tanyai választói révén erőtöbblelhcz jusson. A tárgvalá^ok folynak. A Polgári Szabadság Párt (Rassay-párt) szegedi nagyválasztmánya Pap Róbert dr. elnöklése alatt ülést tar­tott és elhatározta, hogv fölkéri Rassav Ká­rolyt a jelöltség vállalására. A párt Rassay Károlyhoz a következő táviratot intézte: ,.A Szegedi Polgári Szabadság Párt uagvvá­lasztmányi ülést tartott, amelyen egyhangú lelke­sedéssel elhatározta, bogy a képv iselőválasztások­ra Méltóságodat jelöli és felkéri, hogy a jelöltsé­get elfogadni szíveskedjék. Méltóságod tizenhárom esztendeje képviseli a magyar törvényhozásban Szeged városát kristály­tiszta elvi program alapján, töretlen következe­tességgel, a közéletben példaadóan ritka elvhü­séggel, erkölcsi bátorsággal és emelkedettséggel. Küzdelmei, amelyeket a legelőkelőbb fegyverekkel harcolt végig, mindig a gyengébbek, a kiszolgál­tatottak oldalára állították' 0 jog, igazság, szo­ciális kiegyenlítődés érdekében s nemcsak saját személyének, de Szeged városának ir, dicsőséget és elismerést szereztek. Neve benne cl a városi és tanyai polgárság lelkében, melyet a legnagyogóbb magyar hagvománvokgói sarjadt közéleti tevé­kenységgel maradéktalan egységbe forrasztott. Tudjuk, hogy nehéz idők következnek ránk. Tudjuk, hoy Méltóságod számára a küzdelem ál pedzess teljesen ártalmatlan az ASPIRIN TABLETTA Csak gyógyszertárakbon kapható. dozatot jelent, mint ahogy jelentett a múltban is, mikor megmutatta, hogy az elesett nép javát nem­csak szólamokkal, hanem tettekkel is lehet szol­gálni. Mégis, ismerve önzetlenségét, áldozatkész­ségét, biztosan tudjuk, hogy a jövő harcait vállal­ni fogja s a jelölés efogadását nemcsak meg­tiszteltetésnek, hanem parancsoló kötelességnek is érzi. Pap Róbert." Rassay Károly csütörtökön meleghangú táv­iratban válaszolt Pap Róbert dr. pártelnöknek és közölte, hogy a jelölési elfogadja. Makón Bokor Pál dr. szegedi ügyvéd lesz a kor-' mány hivatalos jelöltje. Vele szemben Gör­gey István. Makó eddigi népszerű képviselője veszi fel a küzdelmet. Görgeytő] nem lesz könnyű a mandátumot elvenni. it Daross-ftnndrfssius a hirahodóvásároh ellen Budapest, május 4. A Baross-Szövetség 20. évi közgyűlése alkalmából megrendezett gazdasági kongresszus keretében ma ült össze a Baross-ke­icskedelmi kongresszus. Ma j tény i Béla elnök Jp megnyitója után mintegy 120 tervezetet tárgyaltak le. Ezek között legfontosabb volt a kereskedelmi hitel- cs áruellátás megszervezése, különös tekin­tettel a keresztény nagykereskedelemre. A vidéki szervezetek sürgették a kirakodóvásárok eltörlé­sét, mert a telephellyel nem biró vásáros kereske­dők1 sokszor selejtes áron támasztanak versenyt az adófizető legális kereskedelemnek. Az idő A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor. Idő jóslat: Mérsékelt keleti, délkeleti szél, borult idő, sok helyen eső. a hőmérséklet éjszaka tiz fok, nappal ke. véssél 20 fok alatt lesz. ,A TAVASZ FILMJE a SZÉCHÉNYI MOZIban pénteklöl mindennap 5, 7, 9 Az ifjúság, a derű, a mosolv: DEAIMA Din uj világfilmje — világsiker Hírom kis angyal HirOm kis ördögből — bárom kis angyal LOB PASTERNAK legaranyosabb alkotása deaiüia dürbiis

Next

/
Oldalképek
Tartalom