Délmagyarország, 1994. június (84. évfolyam, 126-151. szám)

1994-06-01 / 126. szám

Szegeden a lap! MAGYARORSZÁG SZERDA, 1994. JÚN. 1., 84/126. ALAPÍTVA: 1910-BEN ARA: 17 FT • A családorvosnő és a kivitelező férj Új rendelő Béketelepen Mi befolyásolja az alpogármesternő vérnyomását? (Fotó: Schmidt Andrea) • Lassan másfél évtizede volt utoljára orvosi rendelés Bé­ketelepen, hiszen a körzeti .orvosi rendelő 1980 táján megszűnt. A városrész lakos­sága azóta „ belsőbb területen " tudta testi gondját-baját on­vosoltatni, a legutóbbi időkig a Rókusi krt. 33. sz. alatti ren­delőben. Tegnap örömteli ese­ményre került sor Béketelepen, a Tapolcsányi utca sarki épü­letben: új orvosi rendelőt adtak át rendeltetésének, ahol dr. Szél Margit családorvos és dr. Blazsovszky Matild gyermek­szakorvos fogadja meghatá­rozott időben a betegeket. Bé­ketelep lakossága - körülbelül 700 felnőtt és 300 gyerek ­nem alkot önálló családorvosi körzetet, ezért a betegellátási idő megoszlik, vagyis az itt működő orvosok Rókuson is rendelnek. Ám a béketelepi embereknek ezután saját ren­delőjük lesz, nem kell messzire menniük panaszukkal. (Folytatás a 3. oldalon.) Kazánba lejtett csecsemő Emberölés bűntettének alapos gyanúja miatt vizs­gálatot folytat a Vas Me­gyei Rendőr-főkapitánys­ág K. J.-né. 31 éves kámi lakos ellen. Az asszony május 19-én egészséges fiúgyermeket szült, és azt házuk pincéjében a kazán tűzterébe tette, ahol a gyermek meghalt. A bűntény vizsgálatá­nak első adatai szerint az asszony május 30-án maga jelentette telefonon a tör­ténteket a rendőrségnek. Eszerint K. J.-né a cse­csemőt a ház fürdőszo­bájában szülte meg, majd ezt követően egy lepedőbe csavarva levitte a pincébe, ahol a lakást fűtő kazán tűzterébe tette. A kazán­ban nem égett a tűz, az el­látatlan, magára hagyott újszülött életét vesztette. A rendőrség a halott csecse­mőt a helyszínen megta­lálta: K. J.-nét őrizetbe vették. Fegyverek Boszniába? Harcok Travniknál és Bihacnál • Bosznia különböző részein kedden hajnalban harcok foly­tak a boszniai szerb egységek és a muzulmán kormánycsa­patok között. A DPA szerint a boszniai rádió híradásában arról számolt be, hogy a leg­hevesebb küzdelem Bugojno és Travnik város környékén alakult ki. A muzulmán kato­nai vezetés szerint a szerbek azokat a területeket próbálták meg visszaszerezni, amelyek­ről a muzulmán csapatok ki­szorították őket hétfőn. A szerb támadás azonban nem járt sikerrel, a muzulmánok vissza­verték az offenzívát. Ugyancsak kedden kiújultak a harcok a nyugat-boszniai Bihacot körülölelő muzulmán térségben. A szerb tüzérség tá­madásával egy időben a szerb gyalogság is újra megpróbálta áttörni a muzulmán védelmi vonalat a körülzárt terület dél­keleti részén. Mahathir Mohamad, Malaj­zia miniszterelnöke kedden cáfolta azokat a híresztelése­ket, amelyek szerint országa azt tervezi, hogy fegyvereket szállít majd Boszniába a szer­bek ellen harcolóknak. Az AP jelentése szerint a kormányfőre újságírók kérdeztek rá egy CNN-híradás kapcsán, amely arról szólt, hogy Malajzia, Irán és Törökország fegyverekkel látják el a bosnyákokat. • Alkotmányellenes kormányrendelet A címerhasználatról Alkotmányellenes az a kormányrendelet, amely a nem állami gazdálkodó szerveknek megtiltja a magyar címer hasz­nálatát. Ezt állapította meg az Alkotmánybíróság kedden alá­írt határozatában, amelyben a kormányrendelet 1995. au­gusztus 20-ai hatállyal meg­semmisíti. A határozat megállapítja, hogy a vizsgált rendelkezés az állami gazdálkodó szerveze­teknek, a társadalmi és szövet­kezeti szerveknek lehetővé tette, hogy engedélyt kérjenek az állami címer használatára. Ugyanakkor a nem állami cé­gek és a magánszemélyek ezt a jogot nem kapták meg. A kor­mányrendelet így indokolatlan előnyben részesítette az állami gazdálkodó szervezeteket, és ezzel megsértette adiszkri­mináció tilalmának elvét. Va­gyoni értéket jelenthet ugyanis, ha valamely terméken a nem­zeti címer látható. Azt sugall­hatja, hogy az állam garantálja az adott áru minőségét. A diszkriminatív rendelke­zés megsemmisítése nem érinti a közhatalmi szervek címer­használatát, rajtuk kívül azon­ban a címert - a megsem­misítés időpontját követően ­senki sem használhatja. A ha­tározat indokolása rámutat: elképzelhető más alkotmányos megoldás is, azonban az al­kotmány értelmében ezt a kér­dést az Országgyűlésnek tör­vényben kell szabályoznia. • Magda Marinka megszólalt Négy embert öltem meg saját kezűleg m Amikor Magdát ajándékkal köszöntötte a dúsgazdag Joszip Agatics, későbbi áldozata • A Csillagban fogva tartott Magda Marinkát a magyar és a jugoszláv hatóságok legkeve­sebb tíz gyilkossággal terhel­nek, amelyeket a halállégió kü­lönböző tagjaival követett el nálunk és Kis-Jugoszláviában. A börtönben történt kihallgatás alkalmával a halálosztó csak négy jugoszláviai gyilkosságot ismert be, a magyarországi bűntényeket váltig tagadta. Z. Nagy Bálint családjának ki­irtására vonatkozó kérdésekre Magda teljesen begerjedt. A nyomozóknak ígéretet tett, ha kiszabadul a börtönből, saját kezűleg végez a cukrászcsalád két, meg nem nevezett hóhé­rával. (Folytatás a 3. oldalon.) Aknazár a fegyverraktárak körül Aknamező telepítését kel­lett elrendelni a kamcsatkai orosz fegyver- és lőszerrak­tárak körül, hogy így aka­dályozzák meg az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló lopásokat. Az aknákat Favel Gracsov védelmi miniszter és a csen­des-óceáni orosz hadiflotta parancsnokának közös utasí­tására telepítik. Ennek értel­mében a raktárakhoz vezető, őrség által nem felügyelt utakat és területeket akná­sítják el. A robbanóanya­gokra táblák figyelmeztetnek, sőt a lakosság figyelmét külön is felhívták a veszélyre. A fegyver- és robbanó­anyag-lopások gyakoriságát jól mutatja, hogy tavaly egyetlen petropavlovszki rak­tárból tíz alkalommal próbál­tak meg hadianyagot eltulaj­donítani. Külön figyelemre méltó, hogy az esetek felében kamaszok voltak az elköve­tők. -Mai itielltklfftmk: ^ tJA VÜL Fotó: Schmidt Andrea 1 k • Mit van mit tenni, ha jó­szándékból, szaktudásból nincs hiány, csak éppen a kereslet hiányzik. Be kell zárni a gyár­kaput? Mi lesz akkor a hazai iparral? Bérmunkát kell vál­lalni a külföldieknek? Akkor a haszon is kimegy a termékkel együtt. Meg kell próbálni életben maradni úgy, hogy a nyugati piacon nem kell a termék, a keleti meg nem fizet? „Aki nem bírta a váltást, már régen elment. Érdekes módon éppen a fiatalok hagy­ták el a céget, és a régi szak­emberek voltak képesek meg­tanulni az újfajta cipókészí­tést." A Record Cipőipari Szövetkezetben készült ripor­tunkat az 1% harmadik oldalán olvashatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom