Szeged, 1922. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1922-01-01 / 1. szám

// "/ ' ' / 7 7 KC... Sztged, 1922 január 1. Ara 3 Vasárnap, IU. évf.. Lelki mérleg. SZEGED, december 31. Lemúlott rólunk ez az esztendő is, amelynek egyetlen előnye az volr, hogy a végét érhettük. Most bucsu­zunk az óévtől és szemünk aggó kíváncsisággal tekint a jövőbe, az uj esztendőre: jobb lesz-e vájjon az, mint amelyből most kilépünk? Megállapíthatjuk, hogy ez az esz­tendő, amely most suhan át a múltba: a sok jobb, jó, de több rossz és rosszabb év mögé, gonosz esztendő volt és azokból a remény­ségekből, melyeket egy év előtt hozzáfűztünk, semmit be nem váltott, sőt ujabb megpróbáltatásokkal sújtott bennünket, szegény magyarokat. Még azt sem hozta meg nekünk, amit pedig biztosan reméltünk: a megértést, a lelkek harmóniáját és azt a belátást, hogy együttes, váll­vetett munka és szeietet nélkül nem vihetünk el semmit, nem takaríthatjuk el a közélet vigasztalan romjait, nem kezdhetjük meg az uj magyar jövendő megalapozását. Sőt I Elszakított ben­nünket egymástól, mélyebbre verte az éket magyar és magyar köztit. Gyűlöletet vetett, amelynek végzet­termését majd talán ebben az uj esztendőben kell learatnunk. Gonosz esztendő volt és csak egy az előnye, hogy a végét értük. Oh be kívánatos volna, ha most, az ó és uj esztendő határmesgyéjén, mindenki megvonná a maga magyar lelkének a bnánszát: őszintén, be­csületesen és elfogulatlanul és meg­vizsgálná a tevékenységét, mennyire használt avval letiport, meggyötört, elgyöngült nemzetének. Mindennél elöobrevaló kötelessége ma minden magyarnak, hogy önérdekét a köz­érdek mögé sorozza minden munká­jában és csak az a tevékenysége elégítheti ki a magyar lelkiösmeretet, ámely hasznára volt a hazának. Ilyen szempontból kellene ma min­denkinek megvonni a maga lelki mérlegét. Hogy mutatkozik-e itt va­lami egyenleg a haza javára? Mert jaj nekünk, ezerszer jaj, ha ez a lelki mérleg mindenkinél negatív volna. Jaj nekünk, ezerszer jaj, ha ebben az országban nincs meg a haza érdekeinek előmozdítását célzó igyekvés és pedig mindenkiben: polgárban, gazdában, munkásban egyaránt. Az uj évben pedig igyekezzünk minél jobb lelki mérleget eierni, olyan lelki mérleget, amelyen az önzetlenség, a btcsületes igyekvés, a mások ér­demének megbecsülése, a magunk ér­demének tul nem becsülése, a haza érdekében *nló s az önérdeket csak másodsorban szolgáló munka olyan egyenleget produKálnak a nemzet javára, hogy nem lesz ilyen szomorú Szilveszterünk. SZEGED POLITIKAI ÉLETE Újévi riport a politikai pártok szegedi erőviszonyai­ról, terveiről és kilátásairól. — Hogyan készülőd­nek a pártok a tavaszra várható választásokra? SZEGED, december 31. (Sajót tudósítónktól.) Bethlen miniszterelnök uj kabinet­jének bemutatkozásakor kijelentette, hogy februárban feloszlatja a nemzet­gyűlést és választat. A beavatottak már azt is tudni vélik, hogy május­ban lesznek az uj választások. A mai rendszer hivei azt erősítgetik, hogy az uj választások nem sokat változtatnak a nemzetgyűlés képén. Mások azt hiszik, hogy a kisgazda­párt kerül ki győztesen a küzdelem­ből, még pedig olya rányban,-hogy valósággal elsöpri a mostani párt­kereteket. De mindezekkel szemben egyre nagyobb tért hódit az a fel­fogás, hogy a forradalomelötli idők régi politikusainak akcióbalépése uj szint, uj életet hoz majd a tespedő politikába és teljesen átformálja par­lamentünk mai képét. Ki tudna ma jóslásokba bocsátKozni, ki mond­hatná meg, hogy me yik felfogás jut közelebb a megvalósuláshoz? Sehol olyan tág tere nincs a meglepetések­nek, mint a politikában, nézzük tehát, hogyan állanak ma egymás­sal szemben Szegeden a politikai pártok és milyen eseményeket vár­hatunk a közelgő választásokkal kap­csolatosan a politikai élet terén ? Gyors pillantással végigtekin ve Szeged szunnyadó politikai életén, furcsa megállapításra kell jutnunk. Arra, hogy az országos politikai pártok egyáltalában meg sem alakul tak szegedi viszonylatban, vagy ha igen, ugy tétlenül tespednek és nem adnak életjelt magukról. A kereszténypárt, hogy a sorrendet megkezdjük, még egyáltalán nem fejtett ki Szegeden aktivitást. Az 1920-as választásokon Teleki győzelme a** illusztris jelölt személyes sikerének tekintendő, nem pedig a párt győzelmének, a máso­dik kerületben megbukott a párt hivatalos jeiöltje, a harmadik kerület pedig kisgazdapárti képviselőt vá­lasztott. A párt ma egyáltalában nem mű­ködik. Elnöke dr. Kelemen Béla nyugalmazott miniszter, teljesen távol tartja magát a politika aktualitásaitól és még a közelgő választások hire sem képes ebből a . rererváltság^ból kimozdítani. D-. Tóth Imre pedig, aki ügyvezetŐ-einöke a keresztény városi pártnak, országos viszonylat­ban nem avatkozik a párt ügyeibe. Annál agilisabban intézi azonban a városi párt dolgait. Ma a városi párt erősen készülődik az ujeszten­dőben várható törvényhatósági vá­lasztásokra, amelyek során azt akarja elérni, hogy az tgész városban lehe­tőség szerint a keresztény elem jusson be a törvényhatóságba és ez irányítsa a politikai és közéletet. Így áll ma a párt ügye a városi politikát illetően. Ami az országos politikát illeti, dr. Kelemen Béla kezdte meg annak idejér a keresz­ténypárt megszervezését, azonban a szervezkedés stádiumán tul nem jutott és a párt szervezetlenül áll ma is a vámosban. Kelemen — mint már emiitettük — azóta kikapcsoló­dott a politikai életből, dr, Tóth Imre pedig, aki annak idején közre­működött a szervezkedésnél, ma a keresztény városi párt ügyvezető­elnöki tisztségének betöltése mellett ügyvezető-elnöke a szegedi kisgazda­pártnak is és ez az uióbbi tisztsége lehetetlenné teszi, hogy az országos kereszténypárt ügyeiben tevékeny­kedjék. A kisgazdapárt, mely ma szintén alig hallat magáról valamit Szegeden, már sokkal na­gyebb elánnal indul neki ez ujesz­aei kampánynak. Elnöke, dr. Kószó Istvin belügyi államtitkár magas állásánál fogva vajmi keveset tartóz­kodik most Szegeden és igy a párt ügyeit dr. Tóth Imte ügyvezető-elnök intézi. A párt tevékeny részt fog venni a választásokban, főkép a III. kerületben, ahol Kószó újbóli meg­választása — noha »ár ellenjelöltjét is emlegetik egy közismert közéleti férfiú személyeben —, holt bizonyos. A másik két kerületben nem fog a párt ellenjelöltet állítani a jelenlegi képviselőknek, ha azonban ezek más oldalról ellenjelöltet kapnak (ami egészen biztosra vehető), ugy a .egerélyesebben fogja támogatni a keresztény irányzatot. Különösen az I. kerületben várható ebben az eset­ben igen heves küzdelem. A régi liberálisok, Tisza István tántoríthatatlan hivei, a munkapárt megszűnése óta a Nem­zeti Társaskörben, majd a Nemzeti Középpártban tömörültek és ott vár­jál: a viszonyok változását. A közép­pártnak nagy szerepe lesz a közel jövő politikai konstellációjában és ha gróf Bethlennek szabad keze volna — mondotta Wimmer Fülöp, aki ma is egyk erős oszlopa a régi liberális poiitikának —, ugy ö maga is innen igyekeznék megnyerni a létrehozandó egységes párt zömét. A középpárthoz tartozik gróf Ráday Gedeon is. Szeged politikai életének számos SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KOIcseyvtca « Telefon 13-BS. kitűnősége sorozható a középpárt hivei közé és Tisza István régi emberei, itt, ennek a pártnak a sorai­ban csak egy intésre várnak, hogy kilépve eddigi passzivitásukból, fel­vegyék a politikai küzdelmet. Szege­den nagy talaja van a Nemzeti Középpártnak, mely a nemzetgyűlési választások során feltétlenül életjelt ad itt is majd magáról. A függetlenségi párt, melynek ügyeit Becsey Károly el­hunyta óta az agilis Lantos Béla ügyvezető-elnök intézi, talán a leg-"l mozgékonyabb ma a szegedi politikaiJ pártok között. A kedvezőtlen poliiikai viszonyok folytán ennek a pártnak4 \is szünetelt a tevékenysége, de már az újév legelső napjatbaí. sorompóba lép és mindenekelőtt elnököt fog választani. Szenzációs lesz a válasz­tás, mert egy jelenleg Szegeden lakó, országos, sőt európai tekintélyű férjiut ültet majd a párt az elnöki székbe. Az intéző-bizottság már a jövő héten összeül az elnökválasztás előkészí­tésére. A nemzetgyűlési választásokon a párt a legnagyobb aktivitással vesz részt| és Szeged minden kerületében állit jelöltet. Egészen természetes, hogy a most alakulóban levő libe­rális blokk teljes mértékben számít­hat a párt támogatására. A demokraták, radikálisok, ha nem is a régi pártkeretek között és nem a régi nevekkel, jelszavakkal, még kevésbé a régi vezetőkkel, azonban politikai alapigazságaik ere­jénél fogva, uj erővel, uj formák között lépnek ismét a küzdőtérre, mint az a parlamenti ellenzék küz­delmének frazeológiájából máris látható. Szegeden egyelőre semmi sem történik ezen a téren, itt a politikai élet mindig a főváros után indu*. Budapesten azonban már készülőd­nek a vidék megszervezésére és Vázsonyi Vilmos az utóbbi időben többször érdeklődött szegedi híveinél az itteni viszonyok és a szervezkedés lehetősége jelöl. Több mint való­színű, hogy a zászlóbontás és szer­vezkedés már legközelebb meg fog indulni. A szoelildemokrats-párt feltétlenül résztvesz a jövő válasz­tás küzdelmeiben. TováNn maga­tartása egyébként attól /ügg, hogy a szakszervezetek mozgása teljesen szabad lesz-e? Ennek még nincse­nek jelenségei Szegeden. Itt a mun­kásság nehéz gasdasági helyzetével van elfoglalva te egyelőre még nem politizál. Félthető azonban, hogy rövidesen kiUp ebből a várakozó álláspontjából és aktivitása friss mozgást vi»z maj Szeged eléggé ele­vennek ijérkező politikai életébe. Vtrmea Ernó. A legelegánsabb, legjobb és legtartósabb a Korondi-cipő. Kapható: Abonyi Mihálynál, mm -u. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom