99 találat (0,142 másodperc)

Találatok

1. 1958-05-23 / 120. szám
[...] automatikus izotópadagoló ké­szülékkel amelyet dr Bozóky László az Atomenergia Bizott­ság tagja [...] érettségizik A harmadik növendék Nagy István haja már őszül két gyermeke [...]
2. 1959-08-27 / 200. szám
[...] több fontos pontja volt Földes István a TIT titkára jelentésében a [...] műszaki témákkal foglalkozó előadá­sok számára Bozóky István a megyei ügyészség vezetője felszólalá­sában [...] vállaltak a tan­szék vezetője Vágsellyei Ist­ván pedig hetente egy alka­lommal felkeresi [...]
3. 1960-02-28 / 50. szám
[...] Televízió Rádió­készülékek Gyárát és Papp István igazgatóval valamint Szalai Lajos párttitkárral [...] a megyei Bíróság elnöke dr Bozóky István megyei főügyész dr Bojtba Béla [...] mások A közgyűlést dr Berek Ist­ván a kamara elnöke nyitotta meg [...] mon­dotta többek között dr Berek István Az elnöki beszámoló után dr [...]
4. 1962-01-28 / 23. szám
[...] az igazságszolgáltatásban Elő­adó volt Dr Bozóky István Pest megyei főügyész Ez az [...] intézkedést kell alkalmazni állapította meg Bozóky elvtárs Gyakorlati példákkal muta­tott rá [...] szakbírónak mondotta Figyelemre méltó volt Bo­zóky elvtárs azon megállapí­tása a bíróság [...] el 40 forintért ifj Gyura Istvánnak A fa után zsákok következtek [...]
5. 1963-06-08 / 132. szám
[...] szokásos évi ankétja Dr Berek Istvánnak a Pest megyei ügyvédi kama­ra [...] bün­tető tanácsának elnöke és dr Bozóky István a megyei fő­ügyészség vezetője A [...]
6. 1965-03-13 / 61. szám
[...] Az országgyűlési képviselők számára dr Bozóky István megvei főügyész tartott tájé­koztató előadást [...]
7. 1965-04-11 / 86. szám
[...] a nagy villámi kilátót NAGY ISTVÁN a túrái Galgamcnti Tsz elnöke [...] romkert szomszédságában ásatásokat végeznek az István Király Múzeum kutatói A közelmúltban István kori bazilikához kapcsolódó falakra buk­kantak [...] ered­Közügyek intézése a közösséggel DR BOZÓKY ISTVÁN Pest megyei főügyész A díszes [...]
8. 1966-06-12 / 138. szám
[...] címen tartott előadást dr j Bozóky István megyei fő j ügyész pénteken [...] hangzott új­ból a vezényszó Ócsay Ist­ván városi úttörőtitkár ke­zébe letették az [...]
9. 1969-04-13 / 83. szám
[...] munka módszerei­nek korszerűsítését Utána dr Bozóky István megyei fő­ügyész dr Kárpáti László [...]
10. 1969-04-19 / 88. szám
[...] mosolyogva kíváncsiságomat az osztályve­zető Polgár István Vetélkedő polgári védelemből A dobosi [...] többek közt részt vett Gendvai István a Pest megyei Pártbizottság titkára [...] Bíró­ság elnöke Megnyitó beszédében dr Bozóky István megyei fő­ügyész a megyei jogászszer­vezet [...] tendenciák ellen Ezt követően Lendvai Ist­ván tartott előadást gaz­dasági életünk fejlődésé­ről [...]
11. 1969-05-22 / 115. szám
[...] a napi­rend írásos anyagát Zsigmon­di István az OTP megyei igazgatóhelyettese terjesztette [...] társas és családiház építtetöket Dr Bozóky István kifogásol­ta a még mindig lassú [...]
12. 1970-01-08 / 6. szám
[...] tá­jékoztatót követő konzultáción Délután dr Bozóky István me­gyei főügyész szólalt fel majd dr Gergely István mezőgazda­sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes és [...] nak tapasztalatairól Ma délelőtt Szabó István a Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsának elnöke [...]
13. 1970-01-30 / 25. szám
[...] Mária tervezi A produkció rendezője Bozóky István Bemutatója február 24 én lesz [...]
14. 1970-03-18 / 65. szám
[...] feladatokat Felszó­lalt az értekezleten dr Bozóky István megyei főügyész dr Pénzes János [...]
15. 1970-04-10 / 83. szám
[...] sütőüzemben egyetlen kérdést tettem fel Bozóky Károlynak az üzem vezetőjének Miért [...] Mi a véleménye erről Molnár István í Í 1 1 1 [...] mint a har­minckét éves pékmester Bozóky Károllyal s az ép­pen ott [...] volt ez a gálaest Kiss István a Jókai kult úr csoport [...]
16. 1970-12-05 / 285. szám
[...] Györgyi Huszti Péter Bánffy György Bozóky István Csikós Sándor Fodor Tamás Som­hegyi [...] Bazilides Zol­tánnak Szabó Gyulának Sztankay Istvánnak Vujicsics Tihamérnak és a többieknek [...]
17. 1971-02-04 / 29. szám
[...] tupírazott körömkefe fazonú jéllemszemöldökre Bujtor István általában ottho­nosan mozog a hasonló [...] Gal góczy Imre jó ismerő­seid Bozóky István szemé­lyében kitűnő rendező for­málta a [...]
18. 1971-04-11 / 86. szám
[...] mindenek­előtt Illyés Gyuláét aki Si­mon István társaságában ma­ga is részt vett [...] mű­vészete Az est többi részt­vevője Bozóky István Verdes Tamás Szentpál Mónika Csi­kós [...]
19. 1971-04-21 / 93. szám
[...] képen Telessy Györgyi Verdes Tamás Bozóky István Érettségi menetrend A DOLGOZÓK KÖZÉPISKOLÁIBAN [...]
20. 1971-05-26 / 122. szám
[...] Az első diák párttag BURJÁN ISTVÁN rokon szen ves szerény fiatalember [...] társaik nem nagyon szeretik Burján Istvánnak tekintélye van határozott egyéniség marxista [...] pártszervezeté­nek titkára ezt mondta Bur­ján Istvánról Jó KISZ tag Elismeréssel szólt [...] emberszere tele is támogatja őket Bozóky Éva Feltárják a monostort Vésztőtől [...]
21. 1971-06-03 / 129. szám
[...] Garázdaság miatt őrizetbe vették Utasi István 34 éves se­gédmunkás ceglédi lakost [...] Vas és Fémművek Csőgyárában Deminger István 56 éves adagoló szigetújfalui lakos [...] miért nem tudja megtenni Deák István Kar tál Kérem segítsenek Panni [...] és Deim Pál festőmű­vészek Kiállítások Bozóky Mária grafikus kiállításának megnyitójára június [...]
22. 1972-04-23 / 95. szám
[...] Má­Pest Buda egyesítésének emlékműve Kiss István szobrászművész kapott megbízást hogy készítse [...] kihallani a szövegből Az előadás Bozóky István rendezésében noha erények­kel nem dicsekedhet [...]
23. 1972-08-08 / 185. szám
[...] fiatal diplomás igazgatója Gy Molnár István aki alig néhány hónapja dolgozik [...] díjasok népesítették be hétfőtől Szőnyi István zebegényi al­kotóházát A Pest megyei [...] A negatív figurákat Tánczos Gábor Bozóky István Kari Ebert Gass megbízhatóan alá [...] címe Lant és kard György István az általános iskolák iránti igényekről [...]
24. 1972-08-11 / 188. szám
[...] élő veterá­nokat Tegnap délután Molnár István és Máthé Imre a párt [...] a nagykőrösi építőtáborban Született Dudás István és Sohan Agnes István Kiss Mi­hály és Csonka Márta [...] Máriá­val Zachinger Károly Ferencz Zsuzsannával Bozóky Tibor Vig Erikával Cserni László [...] Modróczky Béla Heizer Máriával Jánosi István Szieber Erzsébettel és Zámencsik Miklós [...]
25. 1972-11-02 / 259. szám
[...] őr­ző fényes és tiszta értelem Bozóky Éva HETI FILMJEGYZET Fekete tollú [...] rokon a két filmnek Takács István á z idő szubjektív voltát [...]
26. 1972-12-12 / 292. szám
[...] Szakszervezetének Pest megyei titkára dr Bozóky Ist­ván Pest megye főügyésze és dr [...]
27. 1973-01-20 / 16. szám
[...] Pest megyei Bizottságánák el­nöke dr Bozóky István Pest miegye főügyésze Lányi Pál [...]
28. 1973-07-29 / 176. szám
[...] a tendencia hat­ja át Gábor István festmé­nyeit és Dienes Gábor művé­szi [...] faluját rajongásig szere­tő parasztasszony Lapu Ist­vánná a gazdája akit ezért a [...] fóti ősz programjából sem Lapu Istvánná a maga gyűjtötte tárgyak között [...] Miklós Mensáros Lász­ló Vass Éva Bozóky István és Szacsvay László remekelt önmagában [...]
29. 1973-10-09 / 236. szám
[...] estet amelyen beve­zető beszédet Bus István a budai járási pártbizottság munkatársa [...] repre­zentálja a sort A rendező Bozóky Ist­ván érdeme hogy viszonylag egységes stílusba [...]
30. 1973-10-14 / 241. szám
[...] nyelik a méregdrága szalonnát Hunyadi István MAJOR JÁNOS Hazafelé Barbár fény [...] vallja meg kertészét Is I Bozóky Éva
31. 1973-12-13 / 291. szám
[...] egyház ünnepi ülésén pedig Balló István miniszterhelyettes az Állami Egyházügyi Hivatal [...] élelmezés ügyi miniszter és Szabó Ist­ván a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke [...] versről Palotai Erzsi Péchy Blanka Bozóky Éva és a legfiatalabb korosztály [...]
32. 1973-12-16 / 294. szám
[...] lengett a szigethalmi homokon Békés István Kodályra és Kacsphra emlékeztek Kodály [...] részve­vőjét és a közönséget Zombor István az erdőkertesi általá­nos iskola igazgatója [...] Mik­lós Palotai Erzsi Péchy Blan­ka Bozóky Éva és az egyete­mista fiatalok [...]
33. 1974-03-06 / 54. szám
[...] viseli a pro­dukció amelyet Iglódi István és Szigeti Károly rendezett Az [...] Éva címmel Kaposi Miklós szer­kesztésében Bozóky István rendezésében kapunk összeál­lítást a magyar [...] Boccacción es Goethén át Vass Istvánig Géza Mészáros Mihály Vár­nagy Katalin [...] szép ered­ményt erről beszélgettünk Mészáros Istvánnal a TIT városi és járási [...]
34. 1974-03-16 / 63. szám
[...] így részletcélját el­éri A rendező Bozóky István jó munkát végzett a monda­nivaló [...] tehetséges Szabó Tündében s Farády Istvánban sem Vára­dt Hédi sajátos hangja [...] dr Bata Imre iroda­lomtörténész Borsítzky Ist­vánná tanár a művelődési ház igazgatója [...]
35. 1974-04-12 / 84. szám
[...] Kaposy Miklós Az est rendezője Bozóky István s közreműködnek olyan nép­szerű művészek [...] Váradi Hédi Sza­bó Tünde Frarády István Kovács P József A dalo­kat [...]
36. 1975-02-07 / 32. szám
[...] a hallga­tók ekkor dr Győrváry Ist­ván az agráregyetem tan­székvezetője egyetemi docens [...] látják vendégül A művészek Ör­kény István egyperces novel­láiból adnak ízelítőt A [...] fellép Bálint András Baracsi Ferenc Bozóky Ist­ván Dőry Virág Keres Emil Major [...] Róbert és Rácz Matild Szántó István és Csepela Gyöngyi Bor­bély János [...]
37. 1975-09-19 / 220. szám
[...] Katalin Bemuta­tom a vőlegényemet Kamarás Ist­ván rádiójátéka 16 07 Charles Münch [...] Versek Elmondja Bodor Tibor és Bozóky István ism Kb 18 30 A [...] 99 rész 20 13 Lukács Ist­ván cimbalomfelvételeiből 20 30 Kettesben 21 [...]
38. 1975-11-29 / 280. szám
[...] József Színház társulata Az előadást Bozóky István rendezte a zenekart Hevesi András [...] körül­ményeit A vádlottak padján Juhász István 46 éves ceglédi lakos autóvillamossági [...] eddig fajulni a dolgokat Juhász Istvánt mint villany szerelőt szakembert terheli [...] a bíróság Az ügyész Juhász Ist­ván és védője 3 nap gondolko­dási [...]
39. 1976-04-09 / 85. szám
[...] mutatja be Illyés Gyula fordításában Bozóky István rendezésében Hídvégi Miklós és Szakács [...] Pál László Kőcser 3 Dobos István Nyársapát LEÁNY CSAPAT I Kő­cser [...]
40. 1976-07-13 / 164. szám
[...] volt A vetítés előtt Szabó Ist­ván rendező emlékezett a ze­Szombaton este [...] helyét ebben a kö­zegben Kovács István sem a legalkalmasab Kosztya a [...] Korniss Rezső Konecsni György Gádor István Gorka Géza Kiss István Varga Imre Frank Frigyes Z [...] kerekedik ki a könyvek lapjai­ról Bozóky Mária az olvasót Losonczy Tamás [...]
41. 1976-08-04 / 183. szám
[...] Ti­bor grafikusművész decem­berben pedig Mikes István festőművész munkáiból Újdonságok Eddig harmincnyolc [...] fes­tészetünk egyik nemes szige­tét jelentik Bozóky Mária grafikái A Helikon Galériában kiál­lító Bozóky Mária akinek grafikáit augusztus 15 [...]
42. 1976-11-05 / 262. szám
[...] Színházból Trisztán Iliés Endre Vas István színműve 21 01 Pierre Fournier [...] és ren­dezte Bokor Péter Közreműkö­dik Bozóky István Egri István Farkas Bálint Gellqy Kornél Go [...]
43. 1976-11-10 / 266. szám
[...] a közönség tetszését Kiss Pál István a mezőgazdasági szakközépiskola tanulója aki [...] ütemben haladnak az előkészületek Pethő István ellenőrzi a lakáselemek minőségét Vahl [...] már javulás mutatko­zik mondja Pethő István a gyár vezetője Üj építési [...] Buga László időszerű egészségügyi kérdésekről Bozóky Éva a Nők Lapja munkatársa [...]
44. 1976-11-12 / 268. szám
[...] dr Ko­vács Ferenc dr Mácsik Ist­ván 2 Palik József Néveri József Vácrátót 3 Kocsáli István Pallag Sándor Város­gazdálkodási Vállalat illet­ve [...] Dávid és Gál Ildikó Anita Bozóky Tibor és Vig Erika Katalin [...] és Hajas Erzsébet Béla Simon István és Kómár Ildikó István Csil ling István és Fagyas Eszter Márta Dinka [...]
45. 1976-12-30 / 308. szám
[...] g‍o‍n‍d‍o‍l‍k‍o‍d‍á‍s‍r‍a‍ n‍e‍v‍e‍l‍é‍s‍t‍ A‍m‍i‍t‍ N‍e‍m‍e‍s‍ k‍ü‍r‍t‍y‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍t‍ i‍d‍é‍z‍v‍e‍ ú‍g‍y‍ f‍o‍l‍y‍t‍a‍t‍h‍a‍t‍u‍n‍k‍ N‍e‍k‍ü‍n‍k‍ a‍ [...] a‍z‍ B‍e‍r‍n‍á‍t‍h‍ A‍u‍r‍é‍l‍ f‍e‍s‍t‍ő‍m‍ű‍v‍é‍s‍z‍ K‍i‍r‍á‍l‍y‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ i‍r‍o‍d‍a‍l‍o‍m‍t‍ö‍r‍­‍ t‍é‍n‍é‍s‍z‍ v‍a‍g‍y‍ S‍z‍e‍n‍t‍ G‍y‍ö‍r‍g‍y‍i‍ [...] n‍e‍k‍ü‍n‍k‍ a‍ b‍e‍s‍z‍é‍l‍g‍e‍t‍é‍s‍e‍k‍ k‍ö‍z‍r‍e‍a‍d‍ó‍i‍ i‍s‍ B‍o‍z‍ó‍k‍y‍ É‍v‍a‍ C‍s‍o‍n‍t‍o‍s‍ M‍a‍g‍d‍a‍ C‍s‍u‍l‍á‍k‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ [...] a‍z‍t‍ n‍e‍m‍ m‍i‍n‍d‍e‍n‍k‍i‍ s‍z‍e‍r‍e‍t‍i‍ T‍a‍k‍á‍c‍s‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍
46. 1977-05-14 / 112. szám
[...] megmu­tassák a harmonikus életbe­rendezés útját Bozóky Éva 1 4 5 ruha [...] liszt­harmat ellen is védekezünk Széplaki István Pest megyei Növényvédő Állomás san [...]
47. 1977-07-13 / 163. szám
[...] lemondott Hajós György helyett Susán István vezeti a Kinizsi birkózói felé­nek [...] A pincegazdaság szőlőte­lepének fejlesztésében szőlé­szük Bozóky János nagy buz­galommal tevékenykedik Kopa [...]
48. 1977-11-19 / 272. szám
[...] munkaközösségeknek ajánlják A bevezetőt Sarlós István az országos tanács tit­kára és [...] nap szerelemért című alkotá­sát Kállai István dolgozta át magyar színpadra a [...] hozzám fejezte be bizako­dóan beszélgetésünket Bozóky Éva Megbíztak bennem Használati utasítás [...]
49. 1978-03-21 / 68. szám
[...] Balogh Ke­serű Tóth Edző Jeszenszky István Várpalota Palotai Czompó Csapó Kisbej [...] Radinov Xavér Far­kas Edző Dósai István A lendületes kezdés után a [...] Mónoki Szemző Bocskai Bajkó KSC Bozóky Beles Elekes I Ele­kes II [...] Magos Sza­bó kettős és Jónyer István Bronzérmesek Szabó Gab­riella és Kreisz [...]
50. 1978-04-06 / 80. szám
[...] Horváth Tibor Schwaiger Imre és Bozóky Dezső önzetlen adományából iily gazdag [...] mint jeles elődje tet­te Takács István l
51. 1978-10-08 / 238. szám
[...] a világot térben és időben BOZÖKY ÉVA A svarcolás nyomában Bocsánatos [...] tartják szá­mon a svarcolást Z István huszonnégy éves fiatal­ember Gépkocsivezető az [...] hárman indulunk útnak Űtitársaim Kuti István rendőr törzsőrmester és a 2 [...]
52. 1979-04-07 / 81. szám
[...] szárnyakat kap az alkotó szenvedély Bozóky Éva A tojásfestés több változata [...] Mestere a Kép­zőművészeti Főiskolán Csók István volt de elsősorban Kas­sák Lajos [...]
53. 1979-06-19 / 141. szám
[...] A Dolgozók Lapja Komá­rom méltatta Bozóky Mihály­nak a magyar barokk egyhá­zi [...] segíthetnék mások is Kovács T István Váci kiállítás Leányfalun Június utolsó [...]
54. 1979-08-04 / 181. szám
[...] gondos ve­zetéssel Mint a madarak Bozóky Éva Hangverseny Jelentős eseményre kerül [...] de két évvel később Mikes István J festő­művész irányításával megkez­dődött újjászervezése [...] Ernőné Boros Zsigmond és Gáspár István müveit tekintheti meg Péli Tamás [...]
55. 1980-01-11 / 8. szám
[...] Versek Bé­késből Figyelő szemmel Fenyő István írása Beszél­getések az irodalomról Major [...] 44 Csata a katonával Tö­mörkény István novellája 14 54 Édes anyanyelvűnk [...] kora Peturi rádiooan melyet Bölcs István készített Az adásban a III [...] Sándor jelmezeit Szekulesz Judit tervezte Bozóky István kettős szerepet alakít Rajta kívül [...]
56. 1980-03-01 / 51. szám
[...] séta a májusi kert útjain Bozóky Éva Fürdőruha 80 Kinn még [...] a fiatalsáigot összeállította Kovács T István
57. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Bizottságának tagjai Borbándi János Hu­szár István és Szekér Gyula a Minisztertanács [...] szakmunkásnak Sötét Fe­renc szakmunkásnak Szűcs Ist­ván szakmunkásnak Urban Ist­ván szakmunkásnak Az onkológiai ellátás és [...] két évtize­des kiemelkedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjének Bozóky Istvánné Barta Máriá­nak a Szegedi [...]
58. 1980-04-19 / 91. szám
[...] összejövetelt tart amelyen a rendezővel Bozóky Istvánnal és a szereplőkkel beszélget dr [...] munkatársa Az oldalt írta Karácsonyi István Miser István és Halmágyi Péter felvételei
59. 1980-04-19 / 91. szám
[...] ága­zata a gépipar kapcsán Szál­kái István az MSZMP Köz­ponti Bizottságának alosztály [...] oldal követi A negyedik olda­lon Bozóky István a darab­ról Nos róla illik [...]
60. 1980-04-23 / 94. szám
[...] Möbius féle találmány titkát Nos Bozóky István rendező komo­lyan vette a groteszken [...] poenje sincs az előadásnak mert Bozóky panoptikum figurákká teszi a fizikusokat [...] alaposan lerontja teljesítménye értékét Űri István a rendezői szándé­kot figyelembe véve [...] Kriszt György Dabasnak Karnagyukkal Kiss Istvánnal mind az öt alkalommal felléptek [...]
61. 1980-05-24 / 120. szám
[...] híradó tárán a családi békát Bozóky Éva Korszerű falazó anyagok anyag [...] tanult az Iparművészeti Főis­kolán Szőnyi István és Vaszary János szabadiskolájá­ban A [...] 16 órakor kezdődő es­ten Horváth István Madarász Katalin Gál Gabriella Szege­di [...] A Liszt Ferenc Kama­rakórust Párkai István a Monteverdi kamarakórust Kollár Éva [...] a zeneudvarban összeállította Kovács T István
62. 1980-08-16 / 192. szám
[...] em­lékezetében a gyermekkar édenét jelentheti Bozőky Éva Horgászoknak Kapás melegben Meleg [...] u 6 Aknay János Haász István Holdas György Joláthy Attila és [...] hall a néző mondja Kocsis Ist­ván a diaporáma kiváló is­merője a [...]
63. 1980-12-16 / 294. szám
[...] A Hajó Daru közölte Lelkes István írását arról hogy az MHD [...] osztályvezetője A fegyveres testületek képvi­seletében Bozóky László hon­véd őrnagy és Géczy [...] az elnökségben Már negyedszázada Luzsák István rendőr alez­redes a Vác városi [...] nicz Sándor Bogdán Sándor Frick István Haár Zoltán és Együd József [...]
64. 1981-08-09 / 186. szám
[...] újabbak keletkezését is Kovács T István Tanulni nem szégyen hi­szen a [...] irigykedve is olvasom épp ezért Bozóky Éva Űszni jó című írását [...]
65. 1982-01-03 / 1. szám
[...] György Gera Zoltán Halmágyi Sándor Bozóky István Dózsa László Bárczy János doku­mentum [...] György Szereposztás dr Caspary Bujtor István Frey tag Bács Ferenc Fred [...] Trittel Csákányi László Eddie Pathó István Eugen Dózsa László az ellá­tók [...] Rendező Bán Frigyes Szereplők Egri Ist­ván Tompa Sándor Rajz János Kelemen [...]
66. 1982-03-05 / 54. szám
[...] sorozat Magyar film Irta Békeffy István és Thurzó Gábor Fényképezte Eiben István Zene Kenessey Jenő Rendező Keleti [...] András Benedek Miklós Lukács Sándor Bozóky István Herczeg Csilla Tordy Géza Ambrus [...] Gonda György Szabó Imre Szatmári István Adás március 11 csütörtök 21 [...]
67. 1982-05-06 / 104. szám
[...] kapott meghívást A zsűri Dobray István kar­nagy főiskolai tanár Kovács Lajos [...] 7 számú álta­lános iskola Szabóné Bozoky Flóra vezette kórusának és a [...] töb­bek között Benjámin László Vas István Illyés Gyula Nagy László Zelk [...] a western műfaj gyöngysze­me Takács István
68. 1982-05-08 / 106. szám
[...] Béli Béla aerológia aeroklimato lógia Bozóky László sugárfizika sugárvédelem Flerko Béla [...] rocndokrinológla Grassely Gyula geokémia Hahn István ókortör­ténet és vallástörténet Hajnal András [...] Bérezik Árpád hidrobiológia ökológia Borzsak istvan klasszikus nyeivek Csi kós Nagy [...] és matematikai fi zika Tariska Istvan klinikai neuropathológia Tuschák Róbert szabályozási [...]
69. 1982-07-09 / 159. szám
[...] Erzsi Szűr Mari Bene­dek Miklós Bozóky 1 st ván Dózsa László Hal mágyi Sándor Hunyad kürthy István Körtvé­KOSSUTH RÁDIÓ 8 25 Mit [...] munkásmozgalom dalaiból 11 19 Bogdán István írása 11 39 Édes Anna [...] Szilvia Az állomásfőnök barátai Mikó István Szombathy Gyula Szerednyei Béla Verebes István Szoó György Tyll Attila Gru­ber [...]
70. 1982-12-08 / 288. szám
[...] ezek lelkesítsenek ben­nünket Kovács T István VÁCI tíiiap A PEST MEGYEI [...] adminisztrációt kért a megjelentektől Pál István­ná bejelentette hogy a Pest megyei [...] született zeneszerző az 1797 es Bozóky Mihály féle Vácott megjelent karbéli [...] A bal­eset után utasa Kurucz Ist­ván őrbottyáni lakos könnyű sérüléseket szenvedett [...]
71. 1983-06-25 / 149. szám
[...] 24 Kossuth díjas fes­tő volt István 26 Kiváló nyom­dász és könyvkereskedő [...] E u D ép 4700 Bozóky Miklós Budapest Dózsa Gy 14 [...]
72. 1983-11-26 / 279. szám
[...] szint ád a Tintának Márton István Ujj Deák Rudimcnta 1836 című [...] a ta­nítást fizikai kísérletekkel Simán­ál István sárospataki professzor A közreműködésével vásárolt [...] amely pedig nyelvtudással ismerőssé válna BOZÖKY ÉVA
73. 1985-03-08 / 56. szám
[...] Szerencsi Éva Wesselényi Miklós Sztankay Ist­ván Széchenyi István Sinkó László Pál Paget inasa [...] Ráday Imre Jellasics horvát bán Bozóky István Fligelli őrnagy Velenczei István Móga János a tábornok Gáti [...] Szilágyi Tibor Kelemen őrnagy Prókai István Deák Sztankay István Képviselő Bodor Ti­bor Tanácsos Somogyvári [...]
74. 1985-06-19 / 142. szám
[...] Mihályné Boris Jánosné Klein Zoltán Bozóky Ferenc Szaboné Szöcs Erika Tarsoly [...] Tóth J jól GYÖMRŐ Szabó István 1 Szabó Imre 2 Vajda [...] Képünkön Veress József és Szántai István asztalosok szalagcsiszológépen megmunkálják a speciális [...]
75. 1986-01-07 / 5. szám
[...] költé­szete és kora címmel Tatai István előadását hallgathatják az érdeklődők A [...] Arany János Gim­náziumban érettségizett és Bozóky Istvánhoz ment férj­hez és a két [...]
76. 1986-12-09 / 289. szám
[...] is Á gyászszertartáson Pet tovszki István az MSZMP Központi Bizottsága párt [...] Érdemrendet kapta Ki­tüntették továbbá Apáthy Istvánt a KFKI tudományos munkatársát Szabó [...] meg hétfőn az Országházban Staűingcr Istvánnak a bizottság elnökének vezetésével a [...] Jó politikusok Jó politikusok bólint Bozóky András vasbetonbedol­gozó tudják úgy tarthat­ják [...]
77. 1986-12-09 / 289. szám
[...] Érdemrendet kapta Ki­tüntették továbbá Apáthy Istvánt a KFKI tudományos munkatársát Szabó [...] meg hétfőn az Országházban Stadinger Istvánnak a bizottság elnökének vezetésével a [...] Jó peliükiisok Jó politikusok bólint Bozóky András vasbetonbedol­gozó tudják úgy tarthat­ják [...]
78. 1988-08-30 / 207. szám
[...] Pilinszky Já­nos Nagy László Örkény István élő és néhai íróink költőink [...] hangját a nép zenekutató Volly István az építész Preisch Gábor a mű­kritikus Bozóky Márta és még számos író [...] hasítás és a bontás Povázsai István gyakorlott gyors mozdulatokkal csontoz­za darabolja [...]
79. 1990-09-11 / 213. szám
[...] nagy magyar reforme­rnek gróf Széchenyi István tak nyugvóhelyén Nagycen­ten rendeznek nemzetközi [...] Orosháza 600 néző V dr Bozóky Fehér Akác SE Halász Pásztor [...] rendelkezünk Szociális Főgialkozta tó Ráckeve István tér 11 2300 Telefon 261 [...] a Vági lakótele­pen Érdeklődni Föl­di István Széchenyi tér 6 Okleveles szakközgaz [...]
80. 1990-10-26 / 251. szám
[...] Fenyő­vári Noémi 77 2 Tóth Istvánná 79 3 Lola Ryan USA [...] Nagyszénás Dabas 13 30 dr Bozóky Duna csoport Du­nai Kőolaj Várpalota [...] i 0 forin­tért eladó Doczi Ist­ván Dany Templom u 3 2118 [...] naplófőkönyv­vezetést pénztár­könyvvezetést vállal Cím Dóczi Istvánná Dány Templom u 8 2118 [...]
81. 1990-11-09 / 263. szám
[...] Nagyszénás 200 né­ző V dr Bozóky A hazai csapat most aratta [...] té­mák is szóba kerültek Névery István svájci megbeszélésein Svájcban székel a [...] elnöksége En­nek keretében dr Boldizsár Ist­ván elnök pénzjutalmakat nyúj­tott át a [...] 1 414 444 Ügyintéző Bá­nyai István 12882 13 K I nkognito [...]
82. 1991-05-17 / 114. szám
[...] Enikő Gom­ba Fiúk 1 Muhari István Jászjákóhalma 2 Dudás Bence Jászberény [...] Közgép I Sándor Jó­zsef Rimóczi István Kor pácsi László Rimóczi Zol­tán [...] László Hőerőmű 903 2 Rimóczi István Sándor József Ceg­lédi Közgép 900 [...] Gyula 250 néző V dr Bozóky Ny iá a áoáózó és [...]
83. 1991-06-25 / 147. szám
[...] körzeti or­vos belgyógyász és dr Bo­zóky Géza a hódmezővá­sárhelyi kórház belgyógyá­szatának [...] szavazással a képvi­selő testület dr Bozóky Gézát választotta kórház igazgatónak Dr [...] Dobi Ambrus és Dobi Erzsébet István Tóth Ist­ván és Pálfi Anikó Ale­xandra Horváth [...] másik épületről Erdősi Ágnes felvétele István és Gál Éva István nevű gyermeke Házasságot kötött Csó [...]
84. 1991-11-04 / 258. szám
[...] 8 Bag 2000 néző V Bozóky Bag Lippai Nagy P t [...] Ifi 2 1 Tud Horváth István Bugyi Hévizgyörk 0 0 Bugyi [...] Ifi 4 1 Tud Jelencsik István Nagykáta GEAC 0 2 0 [...] Ifi 0 2 Tud Ambrózy István Jllíért nrm a mulc ok [...]
85. 1992-02-05 / 30. szám
[...] kérdeztük az egyik szervezőt Tóth Ist­ván képviselőt Szerencsére egyre in­kább gyakorlattá [...] hívtunk jogi szakértőt dr Szigethy István személyében aki a parlament jogi [...] több tagja elmondta véle­ményét dr Bozóky Géza a kórház rendelőintézet igaz­gatója [...] Kustár Tamás úgy vélte dr Bozóky Géza nyi­latkozata beigazolta súlyos hiányosságok [...]
86. 1992-02-07 / 32. szám
[...] naivitása és kora iránt Takács István Alapítvány A művészek nyugellátásával társadalombiztosítási [...] csárdást 1840 ben pedig Széchenyi István felszólítására a Nemzeti Kaszinóban is [...] Bundás Ferenc műszaki igazgatóhelyettesé és Bozóky Gáborné keres­kedelmi osztályvezetőé A funkciókból [...] filmet vetítik melyet Buj tor István rendezett SZÁZHALOMBATTÁN a művelődési házban [...]
87. 1992-02-29 / 51. szám
[...] Szabó Attila Szabó Károly Szűcs István vannak a kár­pótlásra jogosult személyek [...] Tangazdaság föld­ügyeiben Szabó Károly Szűcs István Mártonfalvi Pál Füle Ferenc és [...] illetve az igazgató főorvos dr Bozóky Géza távozásával is Összefüggés van [...]
88. 1992-03-30 / 76. szám
[...] Ifi 0 1 Tud Horváth István Nagykáta Tápiószent márton 0 0 [...] Bag 1500 néző V dr Bozóky Bag Lippai Mészáros Kovács Cseke [...] a verseny feladására vagy Sípos István aki 211 kilo­métert már maga [...]
89. 1992-05-18 / 116. szám
[...] kellett várni Na­pirend előtt Barta István elmondta hogy a jegyző­könyvekből győződött [...] csemői körzeti orvos dr Ignácz Istvánná szociális szervező Szolnok Kovács Sándor [...] Gábor Lőte Attila Sára Bernadett Bozóky Ist­ván Kautzky József Ren­dezte Makk Károly [...]
90. 1992-06-24 / 148. szám
[...] elol­vasta Vásárhelyi Miklós is el Bozóky Éva is Semmi A második [...] még könyvre istenáldás Bágyoni Szabó István gödöllői mutatványa A fiatal festőket [...] Bangócs Gábor Katona Zoltán Nagy István Palkó Tibor Sebestyén Zoltán és [...]
91. 1992-09-14 / 217. szám
[...] is megpezsdült az élet Lűr István igazgatótól megtudtuk az hogy cgy [...] A vígjátékban többek között Kovács Ist­ván Zentay Ferenc Ben cze Ilona [...] Gábor Lőte Attila Sára Berna­dett Bozóky István Kautz ky József A Népház [...] pódiumjátéka lesz Ezt követi Mikó István Semmi nem történt című élő [...]
92. 1992-10-21 / 249. szám
[...] 23 i ünnepségre Köszöntőt Prepeliczay Ist­ván országgyűlési képviselő mond az esemény vendége Bozóky Éva Donáth Ferenc özvegye lesz [...] os mártír sírját Itt Mirk István mondja el gondolatait Másnap az [...] Helyet cserélt a hivatal Gajdos István polgármes­ter tart előadást a nagy­község [...]
93. 1992-12-22 / 301. szám
[...] Gábor Löte Attila Sára Bernadett Bozóky István Kautzky Jó­zsef Rendezte Makk Ká­roly [...]
94. 1993-04-26 / 96. szám
[...] Gödöllő 2400 néző V dr Bozóky Gödöllő Nagy Balogh Somogyi Kiss [...] fel­ső sarokba 2 1 Ambrózy István Nagyira­mú változatos mérkőzésen a sok [...] Dunakeszi 400 néző V Benkó István Dunakeszi Telek Laczi na Kiss [...]
95. 1993-09-11 / 212. szám
[...] Gáspár Rezső Dunakeszi SE Szarka István Edelé nyi VSE 1 0 [...] V Tóth Vencel Ring dr Bozóky Vác FC Samsung Koszta Nagy [...] magáért így edző édesapjával Takács Istvánnal együtt repülhet Va­lenciába jocha Nemzetközi [...]
96. 1993-12-17 / 294. szám
[...] Péter Tyll At­tila Andorai Péter Bozóky Ist­ván Hegedűs D Géza 23 30 [...] Tv Auguszta köszöntő Szerkesztő Bőle István Műsorvezető Forgács Tibor Falutévé Sajtóiroda [...]
97. 1993-12-27 / 301. szám
[...] Orvos András festőmű­vész és Fekete István fotó­művész kezdeményezésére legutóbb egy lépést [...] Erzsébet Monos József Nagy B Ist­ván festőművész Tumbász András Lehotka László fo­tóművész Gémes István kitüntetése Gémes István evangélikus lel­késznek a németországi ma­gyar [...] a Sass há­zaspár a Szabóné Bozóky Flóra vezényelte 7 sz általá­nos [...]
98. 1994-05-05 / 104. szám
[...] 1913 1986 alakját idézik pályatársai Bozóky Éva Csoó ri Sándor Donáth [...] fülese Ivett Fridaköszöntő Szerkesztő Bőle István Műsorvezető Horváth Gyula Falutévé Sajtóiroda [...] fényében című kiállítása Megnyitja Mácz István polgármester Közreműködik a ceglédi Szent [...]
99. 1994-06-03 / 128. szám
[...] 1993 című könyvét dedikálja Ágh István és Dobai Péter Június 4 [...] Kovács Edith fia Orbán Papp István és Berta Mária lánya Beatrix [...] Eck Ibo­lya Király Lajos és Bozóky Érika Csorba Sándor és Cze [...] Kisze lák Erzsébet Fót Kosztolnik Istvánná sz Genzor Ilona Vác Kosztolányi [...]