Pest Megyi Hírlap, 1973. július (17. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-01 / 152. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ M$ZMP PEST MEGYÉI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ÁRA 1 FORINT 1973. JÜLIUS 1., VASÁRNAP A sikertelen puccskísérletet követően Egész Chilében helyreállt a rend Péntek délután negyedmil­lió santiagói dolgozó hallgatta a La Moneda-palota előtt dr. Salvador Allende elnököt, aki a nap folyamán meghiúsí­tott katonai puccskísérletről beszélt. Allende mindenek­előtt a chilei munkásság fe­gyelmezettségét méltatta. „Ezt a napot a történelem nem fe­lejti el. A munkások az első hívó szóra megszállták az üze­meket és harcra készén várták a kormány utasításait. A had­sereg és a rendőrség alkot­mányhűsége azonban néhány óra alatt felszámolta a zendü­lést. A katonai lázadásért fe­lelős személyek nem kerülik el a felelősségre vonást... A második páncélosezred egy részének pénteki sikerte­len felkelését követően egész Chilében helyreállt a rend, va­lamennyi tartományban ér­vényben van a rendkívüli ál­lapot. Santiagóban, a város- központban többhelyütt lövé­sek nyomai látszanak a házak falán, sokszáz ablak betört. A városban éjszakai kijárási ti­lalom van. Az utcákon katonai járőrök cirkálnak, amelyeknek parancsuk van, hogy a megál­lást megtagadó járművekre tüzet kell nyitni. Az AFP hírügynökség chilei kormánykörökből származó értesülései szerint a katonai puccskísérlet idején történt lövöldözéseknek hat halálos és 32 sebesült áldozata van. Mario Sepulveda tábornok, a santiagói szükségállapot-kör­zet parancsnoka nyilatkozat­ban szögezte le, hogy a hadse­reg támogatja az alkotmányt és a törvényességet Chilében. Az ország törvényes kormánya mellett foglalt állást az ellen­zéki kereszténydemokrata párt is. Lapzártakor érkezett: A AFP tudósítója megbízha­tó forrásból úgy értesült, hogy a hatóságoknak sikerült letar­tóztatni a zendülés csaknem valamennyi vezérét, köztük az értelmi szerzőt, Robert Souper alezredest. A Uj téglagyár épül Solymáron r A Tégla- és Cserépipari Egyesülés új táglagyárat épí­tett Solymáron. A 350 millió forintba kerülő gyár elké­szülte után évente 34 millió téglát és 33 millió cserepet ál­lít majd elő. A szerelés zömét a Könnyűipari Szerelő Vállalat szakemberei végzik. Megkezdődött a Szentendrei Nyár egyhónapos eseménysorozata Ma hét kiállítás nyílik a Duna-parti városban Tegnap este ünnepélyes kül­sőségek között megnyílt a Szentendrei Nyár idei ese­ménysorozata a tanács díszter­mében. A megnyitón megje­lent Löffler József, az MSZMP szentendrei városi bizottságá­nak titkára, dr. Csicsay Iván, a Pest megyei Trnáes elnök- helyettese, s ott voltak a vá­ros politikai, társadalmi és gazdasági életének vezetői, képviselői is. Marosvölgyi Lajos, a városi tanács elnöke ünnepi beszé­dében méltatta a város évről évre megismétlődő ünnepi hó­napjának jelentőségét. — A Szentendrei Nyár programszerűen kívánja ki­elégíteni a különböző korosz­tályok, rétegek érdeklődését, eltérő igényeit — mondotta a többi között. — A huszonhat napos eseménysorozat har­minckilenc rendezvénye között szerepel vígjáték, kamara- hangversenyek, bábelőadások, szakmai tanácskozás a kerá­mia szerepéről, kerámikusok tárlata, valamint a hagyomá­nyos virág- és bélyegkiállítás. — A tartalmi és műfaji vál­tozatosságot a programsorozat Szentendréhez kötődése fog­lalja egységbe, amely nem vé­letlen, már a jelenben, de a jövőben még inkább érvénye­síteni kívánt rendezői elv. Ez a kötődés — ha úgy tetszik: szentendreiség — mély és sok­szálú. — Végül megállapította: egyrészt abból fakad, hogy a rendezvények szerves részét képezik a város társadalmi­kulturális' életének, annak be­tetőzését jelentik, másrészt az adja, hogy a közönség sorai­ban egyre nagyobb számban leljük meg a város érdeklődő lakosságát. A tanácselnök beszédét kö­vetően Zsámbéki Gábor. a Szentendrei Teátrum művé­Az új név újat hozott Pálma-sarok és még sok más a váci TGV-ből Az új név újat is hozott — lebalábbis Vácott. A Taurus Gumiipari Vállalat ugyanis minden gyárától elvette a kü­lön nevet — egyébként telje­sen jogosan — s így a Heuré­ka a múlté, marad a Taurus Gumiipari Vállalat váci gyá­ra. Űj termékek hirdetik majd a váciak munkáját — a Pálma cipősarkat, a fürdő­szobaszőnyeget, a szivacso­kat és a különböző méretű káddugókat ezentúl itt ké­szítik. Persze, ez is nehéz feladat elé állítja a vezetőket és a mun­kásokat egyaránt, hiszen mind műszakilag, mind szakmailag fel kell készülni az új cikkek gyártásának bevezetésiére. Űj terméküknek, melyet szintén nemrégiben kezdtek gyártani, az autószőnyegeknek nagy a sikerük. Ezek már nem a hagyományosak, követik az autó vonalát, s nem kisebb cég vásárol tőlük, mint a Mer­cedes. Eldőlt, hogy az új cseh­szlovák autókba is váci szőnyeg kerül, valószínű, hogy a rendelés százezer darabra szól majd. Az NDK-ba 150 ezer csomagtartó­szőnyeg indul. A mezőgazda- sági padló, melyet a szarvas­marhatelepeken hasznosítanak, szintén jó üzlet: 43 ezer négy­zetmétert rendelt belőle egy csehszlovák külkereskedelmi vállalat. A Budapesti Nemzetközi Vásár mezőgazdasági slágere kétségtelenül a gumisiló volt, nagydíjjal jutalmazták. Ma már egyre-másra érkez­nek a rendelések, s az érdeklő­dők táborában találjuk a zsámboki Petőfi Termelőszö­vetkezetet is. A nyíregyházi gyáregység még az idén húsz gumisilót készít. T. E. lern Medard - Péter-Pá! hozta az esőt Lassulj az aratás — gömbölyűdnek a kalászok Ügy tűnik: Péter, Pál ösz- szetanakodott Medárddal, hogy szerepet cserélnek. Ami­kor esőr^ szomjúhoztak a föl­dek, akkor izzott a korai nyár, s most, midőn az aratás álta­lános kezdete lenne esedékes, locsol az eső. Ahol már bele­vágtak az árpába a kombáj­nok, a hét végére ismét meg­torpantak, a feíázott földön nem megy a munka. A gazdaember azonban in­kább örül ennek. A megké­sett csapadék hátramozdítja ugyan némiképp az őszi árpa betakarítását, de annál többet használ a búzának. Még Pest megye legdélibb csücskében, Nagykőrösön is derűsen újsá­golták tegnap, hogy lóg az Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, Kanada nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte Roland Michenert, az ország főkormányzóját. A Szomáli Demokratikus Köztár­saság nemzeti ünnepe alkal­mából Siad Barre vezérőrnagy­nak. a Forradalmi Tanács el­nökének küldött táviratot. Apró Antal, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke, aki a hét második felét Szabolcs-Szat- már megyében töltötte, befe­jezte vidéki látogatását és visszatért Budapestre. Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára, tárgyalásokat folytat Budapesten Dusán Pet- róviccsal, a Jugoszláv Szak- szervezetek Központi Tanácsá­nak elnökével. Dr. Dimény Imre, mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszter meghívására Budapest­re érkezett A. Berrada marok­kói mezőgazdasági és földre­formügyi miniszter. eső lába, s alig várják, hogy Cegléd felől megérkezzen. A Szabadság Tsz — elsőként — már hozzákezdett az aratás­hoz, s úgy tervezték a város másik négy gazdaságában is, hogy hétfőn a kalásztenger szélibe hajózzák a kombájno­kat, de azért cseppet sem búsulnak, ha langyos zivatarok kigöm­bölyítik a kalászfejek viaszérésben levő búza­szemeit, s erőre kapnak a kapások: a cukorrépa, kukorica, a bur­gonya is. Az esőfürdette rétekről kö­vér füvet kaszálhatnak. Az Alagi Állami Tangazdaság 80 holdas Ipoly-parti rétjéről például 20—22 mázsa szénát gyűjthetnek be holdanként. (Képünk.) Más déli részeken, így a Dabas környéki homokvidé­ken is korán hozzákezdtek az íratáshoz, sőt, mint arról a iét közepén lapunkban meg­jelent kép tudósította az olva­sót, akad olyan gazdaság, ahol a búzának is nekiláttak. Kedvező időjárás esetén — amit a mérsékelten meleg, na­pos hetek jelentenek — még sokat javulhat1 a búza. A hírek szerint a gazdaságok jól fölké­szültek az aratásra, kijavították, üzemképessé tet­ték kombájnjaikat, szállító- eszközeiket, a szárító- és szal­maeltakarító gépeket. A váci járásban például az aratási ügyelet munkatársai máris valamennyi gazdaságot fölke­resték. S meglepő hírrel szol­gálnak: Szódon, Örbottyán- ban és Csornádon — tehát északi tájainkon — a megyé­ben elsőként végeztek az őszi árpa aratásával. Átlagosan 25,5 mázsát takarítottak be hek­táronként, csupán hajszállal maradva el a tavalyi ered­mény mögött. Szerte a megyében takarít­ják, fertőtlenítik a magtára­kat. Előkészítik a termény biz­tonságos szabadtéri tárolását is, ahol kellő tároló hiányá­ban ez szükséges. Áthúzott dátumok Ö römhírként is fölfog­hatnám, de nem te­szem. A magasba szökkenő — majdnem hat­van méter magas — épít­mény tövében bólogatva hallgatom az újdonságot: próbaüzem kezdődött a ceg­lédi gabonasilóban, ponto­san, hivatalosan, a Buda­pesti 'és Pest megyei Gabo­nafelvásárló és -Feldolgozó Vállalat kétezer vagon be­fogadó képességű termény- tárolójában. Érdekes épít­mény ez kívülről, korsze­rűen felszerelt belülről, a modern technika sokféle vívmánya meglelhető itt. Ismertek a tárolási gondok, miért nem örvendezek tehát a siló elkészülte felett? Mert tudom, hogy áthúz­tak egy dátumot. A befeje­zés eredeti határidejét. 1972. decembere lett volna. S tudok még valamit. Azt, hogy az eredetileg 56 millió forint értékű beruházás, ténylegesen 26—28 száza­lékkal többe került. Magyarázat, indok akad. Előre nem látható akadá­lyok, a használatot meg­könnyítő, ésszerűsítő terv- módosítások ... Beruházók, kivitelezők, alvállalkozók egyike sem volt hanyag, fe­lelőtlen, de ettől a tény még tény marad: áthúzták az eredeti dátumot, túllépték a tervezett költségeket. Be­vallom, némi igazságtalan­ság is van abban, hogy pont ezt a silót „szúrtam ki”, hi­szen késedelem-e fél esz­tendő, amikor ennek több­szörösen tapasztaltam Vá­cott, a Cement- és Mész­művek ottani gyára mész- művének építésénél, szere­lésénél, ahol a 190 millió forintos beruházást 66 hó­nap elteltével is csupán részlegesen helyezték üzem­be ... Gyors egymásutánban sorolhatom: a gödi transz­formátorállomásnál több­szörösen áthúzott dátumok után végül is csak két év késéssel történhetett meg az átadás, a Beton- és Vas­betonipari Művek cső- és betonarugyárának rekonst­rukciója Szentendrén az eredetileg tervezettnél ti­zenöt hónappal többet emésztett fel... Napjaink­ban az a ritkaság, ha időre s a költségek túllépése nél­kül készül el egy beruhá­zás. [ árciusban, a kormány két esztendei tevé­kenységéről számot adva, az országgyűlés ülé­sén Fock Jenő megállapí­totta: „Továbbra sem meg­nyugtató a befejezetlen be­ruházások aránya. Számuk ugyan valamelyest csök­kent, de a beruházások ki­vitelezése nem eléggé ja­vult, nagyok a többletkölt­ségek, a befejezési határ- . időknél késések mutatkoz­nak, főképp ezért még min­dig igenmagas a befejezet­len beruházások száma, aránya”. Természetes, hogy a beruházások nem egyik napról a másikra készülnek el, van ami jogosan, indo­koltan két vagy három esz­tendeig, esetleg ennél is to­vább épül. Válasszuk el a konkolytól a búzát, a szük­séges időigényt az indoko­latlantól. A silányul előké­szített, pénzzel, anyaggal, esziközzel, emberrel, kivite­lezési tervvel nem fedezett építkezések, szerelések azok, amelyek megnyújtják a he­teket és hónapokat. Mind­ezekért az építőipar csak részarányosán marasztalha­tó el. Legalább ugyanannyi mulasztás, melléfogás, köz­vagyont emésztő akamok- ság és fölös nagyvonalúság terheld a beruházót, a terve­zőt, az anyagszállítókat, a szak- és szerelőipari alvál­lalkozókat; mindenkit, aki az adott beruházásban ér­dekelt. A késedelmek veszélye nem abban van, hogy nem tisztelték, nem tartották be a papírra írt dátumot. Ve­szélye, kára az, hogy mesz- szire gyűrűző hatásokat kelt a népgazdaság egész szer­vezetében, a késve működni kezdő egységek árujára, termékére már korábban ' szükség lett volna másutt, a hiány zavarokat okozott, kényszerű importot tett szükségessé, többletkiadá­sokkal járt... Nem vigasz, de az igazsághoz tartozik: e betegség tünetei és kóroko­zói nemcsak a megyehatá­ron belül lelhetők meg, föl­ismerhetek az országban mindenütt. Alapvető gondról van te­hát szó, régóta meglevő — korábban ugyan rejtetteb­ben létező — gyakorlatról, amit már-már megszokott­ként fogunk fel; beszélünk róla, de különösebb mélitat- lankodás nélkül. Van. Mint a természeti csapás. Elvi­seljük. Sőt, azt is hallhat­juk némely helyen: „nem rokkan bele a népgazda­ság”. Igaz. De éppen e kö­zömbösség, e tűrhetetlen nagyvonalúskodás az, ami késlelteti a hathatós csele­kedeteket, a felelősség pon­tosabb megállapítását, ér­vényesítést. Mert ma még mindig ott tartunk, hogy a késedelme­kért, a költségek túllépé­séért mindenki — a beru- házásban közreműködő va­lamennyi hivatal, vállalat, intézmény — felel, valójá­ban tehát senki sem. Kide­ríthetetlen, hogy az öt meg a nyolc évvel ezelőtt meg­fogalmazott beruházási cél miként módosult, hol, miért csapódtak hozzá újabb mil­liók, ki kezdte a részhatár­idők valamelyikének áthú­zását, ki folytatta azzal, hogy — már a másikra hi­vatkozva! — maga is újabb határidőket kért, állapított meg, követelt... K ormányintézkedések kor­látozzák jelenleg a be­ruházási tevékenysé­get, s az átmeneti fe­szültségcsökkenés ennek az eredménye, önáltatás lenne azonban azt hinni, hogy ezáltal elkerülhető a beruházási szerveset műkö­désének rendkívül alapos elemzése, az okozatok em­legetése helyett végre az okokra irányítva a fő fi­gyelmet. Az áthúzott dátu­mok ugyanis csupán jelzői a mélyebben rejlő, makacs­nak bizonyuló, újra meg újra kisarjadó gyökereknek. Mészáros Ottó szeti vezetője tartott előadást a Teátrum helyéről és jelentő­ségéről színházi életünkben. A hivatalos megnyitó után a gálaesten felléptek a Szent­endrei Nyár eseménysoroza­tában közreműködő művé­szek, Béres Ilona, Jobba Gabi, Kristóf Tibor, Lázár Kati, Lukács Sándor, Öze Lajos, Vajda László, Zala Márk és Mosóczi Miklós gitárművész. Ma délelőtt 10 órakor a Jó­zsef Attila Művelődési Köz­pontban Szentendre története bélyegeken címmel bélyegki­állítás, 11 órakor pedig a mű­vésztelepi Galériában Borsó- dy László kerámiakiállítása nyílik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom