Pest Megyei Hirlap, 1960. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1960-02-02 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI '<JC irtán MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA MEG Y E I TAN ÁCS LÁP J A IV. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ARA 50 FILLER 1960. FEBRUÄR 2. KEDD S i "i' Mii'» Fellőtték a második szovjet több lépcsős ballisztikus rakétát Sikeresen befejeződött az űj rakótatípus kidolgozásának szakasza Megemlékezés Rózsa Ferencről, a magyar sajtó mártírjáról Annak a tervnek megfele­lően, amely szerint kidolgoz­nál? az eddigieknél nagyobb teljesítőképességű, több lép­csős ballisztikus rakétát, hogy segítségével nehéz szputnyi- kokat lőhessenek fel és űr­repüléseket végezhessenek a naprendszer bolygóira, ja­nuár 31-én este felbocsátot­ták a második ilyen rakétát. A rakéta utolsó előtti lép­csője az utolsó lépcső mo­delljével együtt ez év január 31-én, moszkvai idő szerint 19 óra 58 perckor elérte a Csendes-óceán megadott tér­ségét. Az utolsó fokozat modell­jét a légkörben való repü­léskor megfigyelték és vízbe­esését a hajókon felállított rádiólokációs, optikai és le­hallgató állomások segítsé­gével észlelték. A mérések adatai ismét megerősítették a rakéta irányításának rendkí­vüli pontosságát. A január 31-én végzett fel­lövéssel sikeresen befejező­dött a fent említett rakéta­típus kidolgozásénak adott szakasza. Ezzel kapcsolatban a TASZSZ-t felhatalmazták annak kijelentésére, hogy a TASZSZ 1960. január 8-i köz­leményében pontos adatokkal meghatározott határidő előtt, már február 1-én ’ szabadda vált a tengeri közlekedés és a repülés számára az ott meg­jelölt térség. Az amerikai lapok élénken kommentálják a Szovjetunió űrkutatási eredményeit A New York Journal Ame­rican kiadójának, Hearts-nek cikkét közli. Hearts kétségbe­vonja Eisenhower azon sza­rvait, hogy a Szovjetunió hatá­sos világűrkutatási eredmé­nyei nem csorbítják az Egye­sült Államok nemzetközi te­kintélyét. „Propaganda szem­pontból nagy kárt okoztak nekünk a Szovjetunió világűr­kutatási kezdeményezései, mi­vel komoly lélektani hatást értek el.” A cikkíró emlékez­tet arra, hogy „a Szovjetunió először bocsátott fel szputnyi- kot, először lőtt fel súlyos ter­het a világűrbe, először fény­képezte a Hold láthatatlan ol­dalát”. Pearson, a New York Mir­ror szemleírója így ír: ami­kor Thomas Gates hadügymi­niszter felderítő adatokra hi­vatkozva igyekszik lekicsi­nyelni a szovjet katonai ütőké­pességet, az asztalán heverő jelentések éopen az ellenkező­jét mondják. „Mi most közölhetünk né­hány tényt ezekből a jelenté­sekből, tényeket, amelyeket joga van tudni a közvéle­ménynek és amelyeket Gates, ha őszinte, nem cáfolhat.” Pearson azt írja, hogy a Szovjetuniónak több inter­kontinentális ballisztikus ra­kétája és több középhatósu­garú rakétája van, mint az Egyesült Államoknak. A szemleíró a továbbiakban megjegyzi: „Oroszország ma képes felbocsátani óriás ra­kétákat. Ezzel szemben mi óriásrakétákat leghamarabb 1963 végén lőhetünk csak ki. Az orosz rakéták több elektronikus műszert vihetnek magukkal, mint a mieink. Ennek eredményeképpen az oroszok már most kipróbál­nak olyan berendezéseket, amelyeket mi nem tudunk elhelyezni a rakétában. Ez az oroszok számára lehetővé te­szi, hogy előrejussanak az olyan fontos kutatások terü­letén, amelyeket mi 1963 végéig nem kezdhetünk meg.” A kövelkező lépés: óriási szputnyikok fellövése és a rakéták visszahozása a Földre A szovjet óriásrakéta kísér­letsorozat határidő előtti befejezése a szovjet rakéta- technika kiforrottságát, a kí­sérletek terveinek helyességét bizonyítja — mondotta Sinka József, az asztronautikai bi­zottság titkára. Az a tény, hogy a második óriásrakéta kilövésével befejezhették a kísérletsorozatot, arra mu­tat, hogy a mérésekből a szovjet szakemberek máris teljes bizonyosságot szereztek a rakéták hibátlan műkö­déséről, a célzás pontos­ságáról. Figyelmet érdemel, hogy az első óriásrakétát viszonylag igen rövid időn belül követ­te a második, ami azt jelenti, hogy az első kísérlet adatait igen gyorsan értékelték és a tapasztalatokat rövid idő alatt alkalmazni tudták a második kísérletnél. — Feltételezhető — foly­tatta —. hogy a kísérletsoro­zat eredményeként rövidesen, talán még ez év első felében óriás- szputnyikot lőnek fel a világűrbe. számítani, mivel jelenleg szovjet szputnyik nem ke­ring a világűrben és sok szempontból szükséges, hogy a mérési folyamatból ne es­sék ki hosszabb idő. Mivel a Szovjetunió most már ren­delkezik óriásrakétával, igen valószínű, hogy a következő szputnyik az eddigieknél jó­val nagyobb óriásszputnyik lesz, — Igen nagy a jelentősége annak is, hogy az óriásrakéta céibaérkezése előtt nem égett el a légrétegben, ebből az elv­ből kiindulva lehetséges, hogy a so­ron következő rakéta sértetlenül visszatér a Földre. Későbbi, de már nem távoli lépés, hogy rakétát juttassa­nak el a Marsra és a Ve- nusra. A Mars helyzete ez áv augusztusában és szeptembe­rében, majd azt követően másfél év múlva, a Ve­nus pedig 1961 elején lesz a Földhöz képest abban a helyzetben, hogy két bolygó- társunkra rakétát lőhessenek ki. I Nagy feladat vár a pedagógusokra Pedagógus nagyaktíva a megyei tanácsházán Megyei pedagógus nagyak­tívát rendeztek hétfőn dél­előtt a megyei tanács díszter­mében. Több mint három­száz pedagógus — iskolaigaz­gatók és szakfelügyelők — hallgatta végig Lugosi Jenő elvtárs, az MSZMP Központi Bizottsága tudományos és kulturális osztálya közneve­lési alosztálya vezetőjének előadását a párt VII. kong­resszusáról, a pedagógusok előtt álló feladatokról. — A gazdasági és a kultu­rális fejlődés egymástól el­választhatatlan — mondotta többek között Lugosi elvtárs —, ezért a fő feladatok so­rába lépett az iskolák mun­kájának megjavítása, a kul­turális tömegmunka kiszéle­sítése. Hazánk nyolcvanezer pedagógusára, köztük Pest megye pedagógusaira, nagy munka hárul mindkét fel­adattal kapcsolatban. A jó munka elengedhetetlen felté­tele pedig a nevelői testüle­tek eszmei-politikai-pedagógiai egysége. A megbeszélésen szó került az iskolareform várható ter­vezetéről, majd a falusi pe­dagógusok népművelő mun­kájának fontosságáról beszélt Lugosi elvtárs: — Míg tavaly hatvanezer felnőtt tanult az oktatás kü­lönböző formáiban, ebben az oktatási évben számuk meg­kétszereződött! Hogy miért? A szocialista mezőgazdaság nemcsak közös gazdasági ala­pot teremt, de lehetőséget is arra, hogy tanuljanak, műve­lődjenek dolgozó parasztjaink. S ez ismét csak a pedagógu­sokra ró nagy feladatot. Hétfőn — a magyar sajtó napja alkalmából — kegyele- tes koszorúzási ünnepséget tartottak Rózsa Ferencnek, a Szabad Ncp mártírhalált halt első szerkesztőjének, a Nép­szabadság székházának előcsarnokában elhelyezett emlék­táblájánál. Az ünnepségen részt vett Nemes Dezső, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Népszabadság szerkesztő bizott­ságának vezetője, Szakasits Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Űjságírók Országos Szövetsé­gének elnöke, valamint a magyar újságírás több vezető sze­mélyisége, a nyomda- és papíripari dolgozók képviselői, a baráti országok savójának munkatársai. Gács László, a Ma­gyar Rádió és Televízió elnöke méltatta Rózsa Ferencnek a forradalmi pártmunkában eltöltött sok éves munkásságát, majd a szerkesztőségek küldöttségei elhelyezték a megemlé­kezés virágait a mártír emléktábláján. Az ünnepség oz Internacionálé hangjaival ért véget. Megérkezett Moszkvába az MSZMP küldöttsége Ma kezdődik az európai szocialista országok kommumta és munkáspdrtiainak tapasztalatcsere tanácskozása Az európai szocialista or­szágok kommunista és mun­káspártjainak mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó tapasz­talatcsere tanácskozására hét­főn délelőtt Moszkvába érke­zett a Magyar Szocialista Munkáspárt küldöttsége Ká­dár János, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak vezetésével. A küldöttség tagjai: Münnich Ferenc, a Minisztertanács elnöke és Fe­hér Lajos, a Központi Bi­zottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, A küldöttség fogadására a szovjet főváros kijevi pálya-j ra, hogy az egyes országok udvarán megjelent Leonyid I felhasználják más országok Összeomlott az algíri zendülés A tűzadók tetettek a fegyvert a h tut sereg előtt Kevéssel hétfőn 12 óra előtt Lagaillarde, az algériai zen- dülők egyik vezetője 700 em­berének kíséretében elhagyta a barikádokat és néhány perc­cel később a másik zendülő vezér. Ortiz csoportja meg­kezdte a főbarikád szétbontá­sát Az algíri francia telepe­sek zendülése összeomlott, részvevő! megadták ma­gukat a francia hadsereg­nek. Párizsban a rádió bemondta: „A zendülés véget ért.” Az események már hétfőn reggel eíőrevetették árnyéku­kat. amikor bebizonyosodott, hogy Lagaillardék sztrájkfel­hívása nem járt sikerrel. A végső megadás mégis meg­lepetésként érte pz algériaia­kat. Bemard Lefevre aleiri iobboldali politikus szerint vasárnapról hétfőre virradó Erre annál inkább is lehet * éjszaka tárgyalások folytak a zendülők és a hadsereg kép­viselői között. A zendülők ál­lítólag kérték, ne alkalmazza­nak velük szemben megtorló intézkedéseket. Hogy a had­sereg elfogadta-e ezt a felté­telt, az egyelőre kétséges — jegyzi meg az AP. A kora délelőtti órákban a területi gárda hetven tagja fehér zászlót lengetve átmá­szott a barikádokon és letette a fegyvert a francia katonák előtt. .Ezután megindult a zendülők folyamatos átszivár- gása a barikádokon. Tizenkét óra előtt néhány perccel Lagaillarde és embe­rei a francia zászlót lengetve elhagyták a zendülők táborát A zendülő vezért és kísé­retét teherautókon egy Algírtól nyugatra fekvő kis faluba szállították, ahol ejtőernyős támasz­pont helyezkedik eh Még nem tudni, mi a szán­déka a francia hatóságoknak. Ortiz állítólag elmenekült. Sorsáról még nem érkezett jelentés. Az algíri rádió, amely reg­gel óta csak híreket és indu­lókat közvetít, közölte, hogy Algírban „a helyzet nyugodt, az élet visszatért a normális mederbe.* Az algíri eseményekkel egy­idejűleg hétfőn délelőtt teljes sikerre! járt a francia szak- szervezetek sztrájkfelhívása. Tizenegy és tizenkét óra között a dolgozók egysége­sen beszüntették a mun­kát. hogy így feiezzék ki tiltakozásukat az a’giri zendüléssel szemben. Párizsban bezárták a föld- s'atti állomásait és .leá'lt az lutóbuszforgalom Az e-ffvó'ís sztráikban tizenhárom millió francia dolgozó vett részt, Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének tag­ja, a központi bizottság tit­kára, továbbá a központi bi­zottság és a Szovjetunió kül­ügyminisztériuma több fele­lős munkatársa. Jelen volt a küldöttség fogadásánál Bol- doczki János, a Magyar Nép- köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, továbbá a nagykövetség több felelős munkatársa, •k Ma Moszkvában megkezdő­dik az európai szocialista or­szágok kommunista és mun­káspártjainak tapasztalatcsere tanácskozása a szocialista mezőgazdaság fejlődésének kérdéseiről. A tanácskozáson nemcsak az európai szocialista or­szágok pártjainak kül­döttségei vesznek részt, hanem képviseltetik ma­gukat az ázsiai szocia­lista országok is. A tanácskozás . központi kérdése: a szocialista mező- gazdaság fejlődésének eddigi eredményei és a további ten­nivalók. Az egyes országok­ban a sajátos körülmények­nek megfelelően a falu szo­cialista átalakítása igen sók problémát vetett fel, azonban e problémák tekintélyes ré­sze valamennyi ' szocialista ország számára közös. Éppen ezért rendkívül nagy jelen­tősége van valamennyi kom­munista és munkáspárt szá­mára a tapasztalatok általá­nosításának, közös következ­tetések megállapításának. Az ilyen tapasztalatcsere vala- menovi kommurista Pártnak megkönnyíti a további mun­kát s lehetőséget teremt ar­testvéri segítségét Fontos szerepet kap a tanácskozáson az egyes országok sajátos termelési tapasztalata nak ismerte­tő e. A különböző országokban a mezőgazdasági termelés egyes területén kimagasló eredmé­nyekét értek el s ezek az eredmények valamennyi szo­cialista ország számára hasz­nosíthatók. Az ilyen tapaszta­latok részletes cseréje meg­könnyíti a termelés élenjáró módszereinek általánosítását, jó felhasználását. A tanácskozáson előrelát­hatóan megvitatják a szo­cialista országok mező- gazdasági együttműködé­sének lehetőségeit. Az ilyen együttműködés ugyancsak nagy lehf tőségeket nyit meg a mezőgazdasági termelés korszerűsítésére, a termelékenység gyors növe­kedése előtt. Magától értetődően a me­zőgazdasági kérdésekén kívül igen nagy fontossága van annak a ténynek, hogy a szo­cialista o’-szágok kommunista és munkáspártjainak vezetői magas szinten találkoznak egymással, ilyen találkozókra az elmúlt években többször is sor került, igy 1957 novem­berében, majd 1953 májusá­ban a moszkvai KGST ta­nácskozás idején, s 1959 ja­nuárjában az SZKP XXI. kongresszusán. A moszkvai tanácskozáson 3 kommunista és munkáspár­tok vezetőinek alkalmuk nyí­lik majd a közvetlen eszme­cserére mind a pártmunkát érintő kérdésekről, mind pe­dig a nemzetközi élet problé­máiról is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom