Pest Megyi Hírlap, 1974. április (18. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-12 / 84. szám

XVIII. ÉVFOLYAM, 84. SZÄM 1974. ÁPRILIS 11., CSÜTÖRTÖK Párttaggá nevelés Fokozottabban élni a tizennyolc esztendős korhatár adta lehetőségekkel Politikai, társadalmi megbízatásokat teljesítve Tíz esztendeje alakult Az MSZMP IX. kongresszusa azzal a joggal ru­házta Jel a KISZ-alapszervezetek taggyűlését, hogy a KISZ-tag párttagfelvétele esetén annak egyik ajánlója legyen. Ezt a jogot az MSZMP következő kongresszu­sa megerősítette, ugyanaikkor pedig a korhatárt 21 év­ről 18 esztendőre szállította le. A KISZ intéző bizott­sága ezelőtt három évvel határozatot fogadott el az ifjúsági szövetség feladataira a párt utánpótlásának nevelésében és a KISZ-tagok párttaggá ajánlásáról. Ez tehát a rövid előzménye annak, hogy az ifjúsági szö­vetség egyik legfontosabb céljává nemesedett — érett, kötelességtudó párttaggá nevelni a fiatalokat, politikai tudással, tartalommal fölvértezni őket, még fonto­sabbnak tekinteni azt a nevelő tevékenységet, mely eddig is alapvető feladata volt a KISZ-nek. Kommunista jellemvonások A párttaggá nevelésről tár­gyalt a KISZ váci járási bi­zottságának végrehajtó bi­zottsága. Megállapították, hogy az alapszervezetek zöme meg­értette: a párt tagjának len­ni megtisztelő, felelősségtel­jes feladat, s a felkészítés reá alapos nevelőmunkát igé­nyel. A KISZ felelőssége eb­ben az, hogy mennyiben tud­ja tagjaiban a kommunista jellemvonásokat kialakítani. A pártépítési munkában kö­zepes eredményekről számol­tak be a végrehajtó bizott­sági ülésen. Bár a fejlődés szembetűnő és fokozatos, nem elégedettek a KlSZ-ajánlá- sok számával. Míg 1970-ben az újonnan felvett párttagok 47 százaléka volt harminc éven aluli, addig ez az arány tavaly már csak 57 százalék volt. A tavalyi küldöttérte­kezleten is megállapították: az 1971—1973-as időszakban felvett 330 KISZ-korú párt­tagból 223 volt KISZ-tag, s ebből 149 került KlSZ-aján- lással a párttagok sorába. Politikai céltudatosság Különösen fontos a párttag­gá nevelés, s ebben egyre nagyobb szerepet kap a poli­tikai céltudatosság, annál is inkább, mivel ez a tevékeny­ség jó hatással volt a KISZ- szervezetek kommunista jel­legének erősítésére. Jelentős segítséget kaptak a váci já­rás KISZ-szervezetei a párt- alapszervezetektől a felvétel­re alkalmas KISZ-tagok ki­választásában, fokozottabban kell azonban élni a tizennyolc esztendős korhatár adta lehe­tőséggel Nagy gondot fordítottak a párttaggá nevelés folyama­tosságának érdekében a KISZ- szervezetek pártépítési ter­veinek elkészítésére. Ezekben a tervekben nemcsak a fel­vételre kerülők számát tün­tették fel, hanem megszab­ták a nevelőmunka főbb irá­nyát, követelményrendszerét is. A KISZ-tagok rendsze­resen kaptak fontos társa­dalmi, politikai megbízáso­kat, amelyek alapján bizo­nyíthatták ideológiai fölké­szültségüket, fegyelmezettsé­güket, felelősségvállalásukat a közösség ügyeiért. A pártba felvett KISZ-ta- gok többsége a KlSZ-veze- tők közül, illetve az aktíva­gárdából került ki. A fel­vett fiatalok mindegyike ön­kéntes elhatározás alapján ké­ri, de csak mintegy fele az. aki maga is kezdeményezi felvételét a párt tagjainak so­rába. A párttaggá nevelésben probléma, hogy néhány KISZ- szervezet gyengén dolgozik, azokbán nyilvánvalóan nem érvényesül a követelmény­támasztás, gyengébb a neve­lőmunka. Sok szervezetben a feladatok jelentős részét csak néhány fiatal végzi, ahelyett, hogy megpróbálna másokat is meggyőzni, a könnyebb meg­oldást választja. Hat a neve­lőmunkára az is, hogy az if- júkommunista közösségek egy részében nem folyik önálló KlSZ-oktatás, amelyben a tagok megismerkedhetnének a marxizmus—leninizmus alap­jaival, a párt politikájával. Enyhíti ugyan a gondot, hogy Az III. sz. Autójavító Vállalat váci karbantartó állomása azonnali belépéssel FELVESZ — gépkocsiszerelőket — karosszérialakatosokat — fényező szakmunkásokat — gépkocsi-elektromossági műszerészeket. Jelentkezés: személyesen a karbantartó állomáson, az üzemvezetőnél. Vác, Felszabadulás út. néhány fiatal pártoktatásra jár, de a rendszeres ismeret- szerzést csak a KlSZ-oktatás bevezetése biztosítaná. Az utóbbi időben a termelőszö­vetkezetekben gondot jelen­tett, hogy a pártba elsősorban az alkalmazottakat, a kiegé­szítő üzemág dolgozóit vet­ték fel, kevésbé a mezőgaz­dasági szakmunkásokat. A la­kóhelyek KISZ-szervezeteiben zömében diákok tevékeny­kednek. Tennivalók A végrehajtó bizottsági ülé­sen meghatározták a főbb te­endőket is: javítani kell a tagnevelési munkát, növelni a KISZ-ajánlások számát, minél több helyen be kell vezetni a rendszeres KISZ- olctatást, s javítani a felvé­teli arányokat az üzemi, il­letve a mezőgazdasági KISZ- szervezetekben. T. E. SEDÉDOKTATÓI TANFO­LYAM. A Pest megyei Ta­nács Sporthivatala 1974—75- ben is megindítja a segédok­tatói tanfolyamát minden sportágban. A jelentkezési la­pokat a városi sportfelügyelö- ségen lehet beszerezni és ott is kell leadni. Jelentkezési ha­táridő: április 30. Halápi Lajos munka közben. Rózsavölgyi felvétele A SZIM Kőbányai Gépgyá­rának nagymarosi gyáregysé­gében. a szerszámgépjavító műhelyben Szirtes József üzemvezető rámutatott egy emberre: — Az ott Halápi Lajos, aki­ről az előbb beszélgettünk. Az apjáé. Halápi Károlyé volt az államosításig a gyár. 1941-ben kilenc emberrel dolgozott. A fia azonban jó munkás, szak­májához hű ember. Arany pecsétgyűrű Halápi Lajossal Nagymaro­son, lakásában beszélgetünk. Jalápi Károly, mint elmondja, •nostohaapja volt: édesanyja két évvel édesapja halála után. három gyerekkel lett a fele­sége. — Mindhárman, ikertestvé­rem. Fülöp és Karcsi öcsém, szakmát tanultunk apám üze­mében. Esztergályosok lettünk. Fülöpnek betegsége miatt kel­lett megválnia a géptől. Apám nem tett kivételt köztünk és a többi munkás között, talán csak annyit, hogy tőlünk még többet követelt. Igaz, a szak­mát elég jól megtanultam. — Az elemi iskola befeje­zése után, 1943-ban kezdtem. A váci KISZ-kórus a jubileumi hangversenyen. Rózsavölgyi felvétel« PÉNTEK ESTI MAGAZIN Főszerkesztő: Réti Ervin Negyedszer jelentkezik áp­TÖRÖKSZENTMIKLÓS-VAC Csikós Józsefre emlékezve rilis 12-én, 17 órakor a Pén­tek Esti Magazin, a Váci Ma­dách Imre Művelődési Köz­pont népszerű élő folyóirata. Az előre beadható és a hely­színen feltehető kérdésekre Réti Ervin főszerkesztő, vala­mint Paizs Gábor és Lantos László válaszol. Ami tetszik — és ami nem \ TETSZIK, ... hogy Vácott is aranybe­tűs táblákkal jelölik meg a műemlékjellegű épületeket, s azokat a házakat, melyekben neves emberek laktak, neve­zetes események zajlottak le. NEM TETSZIK, ... hogy ezek a márvány­táblák sok helyen szinte ol­vashatatlanok a rájuk rakó­dott portól, maltermarad­ványtól, a légszennyeződést bizonyító korom- és kátrány- rétegtől. <-ő) A törökszentmiklósi Pető­fi úti általános iskola har­minctagú tantestülete, a ta­vaszi szünetet felhasználva, kirándulást tett a Dunaka­nyarba: Törökszentmiklós ne­ves szülöttének, az 1919-ben mártírhalált halt Csikós Jó­zsefnek egyikori hivatalát, la­kását, az igazgatása alatt állt iskolát tekintette meg, elláto­gatott Csikós József rabsá­gának és kivégzésének helyé­re, tisztelgett sírjánál és az emlékét megörökítő márvány­tábla előtt. Sok mindent megörökítet­tek fényképfelvétellel a tö­rökszentmiklósi pedagógusok, akik főleg Csikós József írá­saiból szerettek volna vala­mit felkutatni, esetleg meg­szerezni községük helytörté­neti gyűjteményébe. ★ A vendégeket Venesz Ernő, a művelődésügyi osztály ve­zetője köszöntötte a városi tanács épületének vb-termé- ben. Érdekességként említet­te meg, hogy helyettese. Mol­nár Lajos tanulmányi felügye­A munkája alapján ítélik meg Harminc éve törzsgárdatag Nézze meg az arany pecsét­gyűrűmet, amelyen SZIM- embléma van. Tavaly kaptam, november 7-én, 30 éves törzs- gárdatagságomért. — Éreztették magával vala­ha is, hogy volt gyárosnak a fia? Ha a gyár nem is volt va­lami nagy ... , — Nem, soha nem éreztet­ték. Azaz, talán az államosítás után kinevezett első igazgató: kicsit bizalmatlan volt velem, de azután bizonyítottam a munkámmal, és az volt a dön­tő ... Ejnye, most jut eszem­be. hogy még egyszer, amikor katonának bevonultam, 1951- ben: nem fegyveres alakulat­hoz kerültem. Többet tudni Közben hazajön a fia, Gá­bor. Szép szál fiatalember. — Nyolcadikos — mondja az esztergályos. — Két pálya kö­zül választhat kedve szerint. Vagy sikerül a budapesti vas­útgépészet! szakközépiskola, vagy megpróbál a váci Lőwy Sándor Gépipari Szakközépis­kolában felvételizni. — Azt hittem, ő is eszter­gályos lesz. — Tudja, hogy a szülő mi­ként van a gyerekével... Le­gyen egy kicsit több. Persze, segítem is majd, ezért végez­tem el 1966-ban a gépipari technikumot. — Ezért? — Nemcsak ezért, azért is, mert a gép mellett dolgozó munkásnak is egyre többet kell tudnia. Nem elég a gya­korlat, az elmélet is nagyon fontos. A közösségért — És mondja, a gyári mun­kán kívül van-e valamilyen társadalmi megbízatása, mond­juk ... — Tudom, mire gondol. Az üzemben szakszervezeti bizal­mi vagyok, a nagymarosi 12-es választókörzetnek 1963-tól a múlt esztendőig tanácstagja voltam, a kereskedelmi állan­dó bizottságban dolgoztam. — Csak volt? — Igen, mert tavaly a vég­rehajtó bizottságba választot­tak. — Mennyit keres a gépgyár­ban? — A tízszázalékos törzsgár- dapótlékkal együtt, amit a 20 évnél régebben dolgozók kap­nak, 4600 forint körül van a fizetésem. Megegyező vélemények Megkérdeztem Szalai Árpá­dot, a nagymarosi községi pártbizottság titkárát, ismeri-e Halápi Lajost? — Igen. Olyan ember, aki többet dolgozik, mint beszél. A lakosok szeretik a körzetében. A gyárbeliek úgyszintén. Em­lékszem, egy kommunista va­sárnapon kint voltam az üzemben, s láttam, hogy Ha­lápi Lajpst óriási porfelhő ve­szi körül. Nagy géptalpat dol­gozott meg, szárazon eszter­gált. Mondták, azt a munkát csak őrá lehet bízni, ő ért hozzá a legjobban. — Hallotta-e titkár elvtárs, hogy úgy emlegették azt az embert valaha is, a gyáros fia? — Öt csak munkája, becsü­lete alapján ismerik és ítélik meg, nem mostohaapja élete alapján. Dr. Jancskár Sándor. a nagyközségi tanács elnöke is csak a legjobbakat mondja Halápi Lajosról, megegyezik a pártbizottság titkárával a véle­ménye: Halápi szűkszavú, de nagy energiájú ember, s az energiáját nemcsak a maga, családja, hanem a köz boldo­gulására is fordítja. Bognár János lő, aki az egész napot velük tölti, szintén törökszentmik­lósi, csakúgy, mint Csikós József volt, aki a Tanácsköz­társaság idején Vácott a mű­velődésügyi osztályvezető he­lyetteseként dolgozott. Venesz Ernő a továbbiak­ban ismertette Vác közokta­tásügyi helyzetét, a jövő tér, vét, majd bemutatta Galam­bos Ferenc tanárt, a városi népfrontbizottság elnökségé­nek tagját, Vác krónikájának kitűnő ismerőjét, kalauzukat. Vác megtekintése előtt Ga­lambos Ferenc ismertette a város történelmét. Nagy ér­deklődést keltve beszélt a 900. jubüeum előkészületeiről, Csi­kós József munkásságáról, mártírhaláláról, s közölte, hogy a hálás város a felsza­badulás után utcát nevezett el Törökszentmiklós szülötté­ről ★ A vendégek minden hely­beli nevezetességet megtekin­tettek, hosszabb időt töltve azokon a helyeken, amelyek Csikós Józseffel kapcsolat­ban voltak. A Vak Bottyán Múzeumban szakszerű veze­tést kaptak, és ott fotót is készítettek Csikós József arc­képéről Ellátogattak az Egyesült Izzó váci gyárába, megnéz­ték az izzólámpa- és fény­csőgyártást, majd a Fehér Ga­lamb Étteremben elfogyasz­tott társasebéd után, Magyar- kútra mentek, a nyári úttörő­tábor helyére. Nem kétséges, miért akar­nak Vác közelében táboroz­ni: Magyafkútról a diákokat is elhozhatják majd a város­ba, és nekik is bemutathat­ják a törökszentmiklósi vas­úti pályaőr fiának, a tanító­nak, az aradi segéd-tanfel­ügyelőnek és az 1919-es mű­velődésügyi osztályvezető-he­lyettesnek emlékeit'. (p.) Ma. Vácott Az Irodalmi Színpad bemutatója Ma, csütörtökön este, a Ma­dách Imre Művelődési Köz­pont színháztermében az Iro­dalmi Színpad bemutatja Ó, Éva, Éva ... című műsorát A műsor rendezőassziszten­sét, Cserje Zsuzsát kértük meg, szóljon néhány szót az irodalmi összeállításról: — A nőkről szóló vallomá­sokat fűzi csokorba a szer­kesztő, Kaposy Miklós. Az est rendezője Bozóky István, s közreműködnek olyan nép­szerű művészek, mint Latino- vits Zoltán, Váradi Hédi, Sza­bó Tünde, Frarády István, Kovács P. József... A dalo­kat Pitty Katalin énekli, a Reneszansz-trió zenekíséreté­vel. Nem hiányzik a műsorból a humor, Molnár Ferenc, Ka­rinthy Ferenc jelenetei, a sze­relem nyomon követése az antik világtól egészen máig, s szó esik benne a női munká­ról is. (t.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom