Pest Megyi Hírlap, 1979. június (23. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-19 / 141. szám

MENNYIT ÉR A TERV? Több szakembert a téeszekbe Ha nem is mindent, de so kát elárul egy mezőgazdasági üzemről, mennyi termőterület jut egy-egy ott dolgozó szak­emberre. Meg lehet tudni pél­dául, hogy mennyi gond hárul a közös gazdaság egy-egy szak­emberére saját működési terü­letén: a növény- és állatte­nyésztésben, vagy éppenséggel a könyvelésben. A váci járás északi és kö­zépső részén levő termelőszö­vetkezetek az átlagosnál ked­vezőtlenebb természeti és köz- gazdasági környezetben gaz­dálkodnak. Éppen ezért fon­tos, hogy itt az ágazatokat jól képzett szakemberek ve­zessék. Ez az elv. A gyakorlat? Mit mutat a statisztika: azt. hogy a bernecebaráti, a perő- csényi, a letkési. a szobi és a kosdi termelőszövetkezetben összesen 46 felsőfokú végzett­ségű szakember dolgozik. Köz­tük 19 növénytermesztő, 6 gyümölcstermesztő és 8 állat- tenyésztő, 5 (izem- és 3 köz­gazdász, szemben például a gödi vagy a fóti gazdasággal, ahol egybert-egyben ennek majd a duplája; vagy a me­gyei átlaggal, amely gazdasá­gonként 26 diplomással szá­mol. Márpedig azt az itteni ve­zetőknek is tudniuk kell. hogy jó szakemberek nélkül min­den erőfeszítés hiábavaló le­het, mert egy-egy szakember egyszerűen képtelen 250—800 hektárnyi termőterületen fo­lyó munkákra felügyelni, azt irányítani. (Foton és Gödön 90—91 hektár jut egy vezető­re.) Különösen égető a szakem­berhiány a letkési és a szobi tsz növénytermesztésében, s például egyáltalán nincs gyü­mölcstermesztője a letkési és a perőcsényi tsz-nek. A bo­gyós termesztő rendszer gesz­torgazdaságában, Berneceba- rátiban, a nyáron két kertész­mérnök áll munkába, javítva az együttműködést a rend­szergazda és a tagok között. Érezhető a szakemberhiány az állattenyésztésben is. Ügy. szólván csak a kosdi tsz-nek van elegendő állattenyésztője Sommásnak tűnik a megál­lapítás — mégsem az —, hogy az öt gazdaság mindegyikében alacsony a közgazdasági elem­ző munka. Tarthatatlan és megengedhetetlen már a je­len, de még inkább a jövő közgazdasági környezetében, hogy ne foglalkoztassanak ele­gendő képzett közgazdászt és üzemgazdászt, mert az öt gaz­daság jelenlegi nyolc szakem­bere a legjobb akarat mellett sem képes ellátni a reá váró feladatokat. Sok mindennel lehet ezt magyarázni. Vaj. ahol csak ezt teszik: megmagyarázzák Másutt, például Berncebará tiban ennél többet tesznek. Mert kétségtelen, hogy ezek a tsz-ek a fővárostól, sőt Váctól is elég nagy távolságra es­nek. s a viszonylag mostohább körülmények, például a la­kásviszonyok, a gyakorlott szakembereket visszariasztják. De igaz az is, hogy a gazda­ságoknak van lehetőségük ar­ra, hogy állami támogatással szolgálati lakást építsenek vagy vásároljanak! A Bemece- baráti gazdaság Vámosmiko Ián épít szolgálati lakásokat. S meg lehet találni a lehető­séget arra is — bár ehhez a megyei tanács mezőgazdasági osztályának segítségére is szükség lesz —, hogy a kezdő szakemberek kedvezményesen gépkocsit vásárolhassanak. Ez a helyzet javításának egyik útja. A másik: a gazda­ságban dolgozó középvezetők továbbtanulásra ösztönzése, s a térségben élő egyetemi-, fő­iskolai tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányi szerződés­sel, vagy más módon való meg­szerzése. Az MSZMP váci járási bi zottságának 1990-ig szóló gaz­daságpolitikai fejlesztési ter­ve is megfogalmazza az igényt, hogy a váci járás valamennyi közös gazdaságában elegendő és kvalifikált szakember irá­nyítsa a termelést. De nem a távoli jövőben, hanem minél előbb. Éppen ezért szabja felada­tául minden termelőszövetke­zeti pártszervezetnek: rendsze­resen vizsgálják a helyzet alakulását, készítsenek intéz­kedési tervet a javítására, s valósítsák is meg, hiszen egy terv csak annyit ér, amennyi megvalósul belőle. B. H. Pedngógusklub Penci kirándulás A járási-városi pedagógus­klub tagjai szerdán, június 20-án Pencre látogatnak és megtekintik az ottani obszer­vatóriumot. A vakáció előtti utolsó összejövetelüket 27-én tartják, s vezetőségi üléssel egybekötött szakszervezeti üléssel zárják a tanévvel pár­huzamos programot. Vác a hazai lapokban A Köznevelés beszámolt ar­ról, hogy a váci Szőnyi Tibor Kórházban rendszeresen tar­tanak előadói esteket, hang­versenyeket, sok esetben isko­lák közreműködésével. A Fővárosi Közmű híradása szerint nagy teljesítményű ka szálógépek bemutatóját ren­dezték Vácott, s meghívták több kommunális üzem, kerté­szeti vállalat szakembereit. A kutya című folyóirat jú­niusi száma ötletes, színes elő­zetest közölt a váci kutyavá­sár egész napos programjáról, az állatbarátok érdekes talál­kozójáról. A Dolgozók Lapja (Komá­rom) méltatta Bozóky Mihály­nak, a magyar barokk egyhá­zi zene legutolsó nagy alakjá­nak életútját, s megemlítette, hogy Vácott adták ki több munkáját. Az Esti Hírlap elismeréssel írt a történeti értékű városré­szek fejlesztésével és rendezé­sével kapcsolatos tanácskozás­ról, amelynek — a műemlék­pártoló — Vác adott helyet. A Népszava bemutatta a DCM váci gyárában dolgozó honvédeket, akik becsülettel helyt állnak a termelőmunká­ban, s enyhítik a munkaerő­gondokat, és többször kaptak már elismerést, jutalmat. P. R. XXIII. ÉVFOLYAM, 141. SZÁM 1979. JŰNIUS 19., KEDD Emberek a hegyen Egy közösség hétköznapjai A növényzettől letarolt kö­ves tájon fut, vagy inkább dö­cög a terepjáró mikrobusz. Először az aszfaltút fogyott el alólunk, aztán a kőzúzalékkal terített szakasz, később már csak a lánctalpasok nyomsáv- jain haladunk. Ötszázötven méter magasan vagyunk Vác fölött, a Naszály-hegy gerin­cén. Ott, ahonnét a cement alapanyagát, a mészkövet ter­melik, de mielőtt még a bá­nyászok lerobbantanák, gé­pekkel szállíthatóvá darabol­nák a köveket, valakinek el kell végezni a legelső, s nem is a legkönnyebb műveletet Játszani — de mit és mivel ? kísérlet a művelődési központban A játék ismeretszerzés, kü­lönféle szituációk begyakorlá­sa, eszköz a világ megismeré­sére. A játékszerek és játékle­hetőségek minősége a társa­dalmi fejlődés meghatározója lehet. Sajnos játszótereink, já­tékaink túlnyomó többsége nem felel meg céljának; se­matikusak, minden esztétikai nevelő hatást nélkülöznek. Szükség van a gyermekek önálló tevékenységén alapuló játéklehetőségekre, amelyek a testi ügyesség, képzeletvilág, ismeretanyag és a közösségi szellem fejlődését biztosítják. A különféle játéklehetőségek kollektív élménye nyújtja azt a pótolhatatlan örömet, ame­lyet a gyermek a játékban ke­res és megtalál. A gyermekek játszani akarnak, de hogy mit és mivel, ezt nekünk já­téktudó felnőtteknek kell ve­lük megismertetnünk. Ezt a célt kívánták szolgál­ni a Madách Imre Művelődési Központban januárban indított ;átékkészítő gyermekfoglalko­zások. Az öt hónapig tartó kí­sérlet során a foglalkozásokon résztvevő 45 gyerekkel közö­sen kutattuk a, játék fogalmá­nak lényegét. Bebizonyoso­dott, hogy az eddig össze­egyeztethetetlen játékmódok tulajdonképpen azonos forrás­ból erednek, mert ugyanannak a tevékenységnek különböző irányú és összetételű megnyil­vánulásai. A nemzetközi gyermekév alkalmából a szokásosnál töb­bet foglalkoztunk a gyerme­kek problémáival. Fontos len­ne jobban megismernünk gyer­mekeink elképzeléseit, igé­nyeit a számukra oly fontos játéklehetőségekkel kapcsolat­ban. Szeretnénk, ha ennek a kísérletnek az eredményei, ta­nulságai mindenki számára hozzáférhetőek lennének. Ezért a foglalkozásokon készült mun­kákból és a gyakorlati részt kiegészítő értékelésekből július 9-én délután hat órakor kiál­lítás nyílik a Madách Imre Művelődési Központban. Beretvás András festőművész A használható, értékes kőzet fölül letakarítják a növényze­tet, s használhatatlan meddő réteget. Nem könnyű munka ez, amit a Földmunkát Gépesí­tő Vállalat dolgozói végeznek el. Többségük az ország távo­li vidékeiről jár ide dolgoz­ni. Péntek délben indulnak haza, s hétfő délelőttől kezd­ve napi tizenkét óra a mun­kaidejük. A Naszály legmagasabb csú­csán párafelhő. Eső szemer­kél. Azért jól látni az alant kitáruló tájat, a makett nagy­ságúnak látszó házakat, a völ­gyet kettéosztó Dunát. Ide­fent erős a szél. Az emberek összefogják magukon a kabá­tot. — Képzelje el mindezt a szépséget ennél sárosabb idő­ben, meg télen. Ennek a mun­kának többek közt ez a hát­ránya. No meg, hogy fárasztó is — magyarázza Baráth Jó­zsef gépkezelő, aki 1950 óta dolgozik itt. Munka és kultúra A munkáról beszélgetünk, ami az ember személyiségét első fokon meghatározza. Tu­dom, hogy nem tehetek más­ként, ha egy munkahelyen a művelődést akarom szóbahoz- ni. Ha direktben kérdeznék, megmerevedne a társalgás. Mint ahogy a köröttem állók most is megértőén bólogatnak, de az arcukon látom, hogy azt gondolják, messze van még az az idő, amiről én beszélek. Az, hogy a munkás és az értelmi­ségi műveltsége között csak a szakmai ismeretek mennyisé­gében legyen különbség, az általános műveltség tekinteté­ben a munkás se maradjon el. — Űjságot rendszeresen ol­vasok, többféle lapot is jára­tok, aztán ott van a televízió — mondja Baráth József. — A könyvedet is szeretem, de most bajosan tudnám megmondani, hogy mit olvastam utoljára. — Aztán, hogy a Tarpáról, Esze Tamás falujából idejáró kol­légája sokáig tűnődik a kér­désemen, hogy mit is olvasott a kuruc korról, ismét ő szó­lal meg. — Ha mi innét a napi 12 óra után lemegyünk, örülünk, hogy pihenhetünk. Különben álljon csak oda mö­gém a gépre — ajánlja várat­lanul. — Lássa közvetlenül, milyen ez a munka. Összkomfortos szálloda Egy pillanat múltán hangos robajjal beindul a motor. Fo­gaskerekek csikordulnak, csör­lő tekeri a drótköteleket, te­herautók állnak a gép mellé, s a lánctalpakra épített moz­gó alkotmány jobbra-balra for­dul velem, egyszerre másfél köbméternyi köves anyagot borít a kocsik platójára. Két- három merítés és már indul- naH is tovább a billenős pla- tójú járművel. — Milyen volt? — kérde­zik, amikor a motor leáll és a gépről leugorva a társaság kö­zé huppanok. — Zúg a fülem, nehezen hallom a szót. — A műveltség is olyan, mint a munkafegyelem — mondja visszafelé a gépkocsi­ban Horvath Imre művezető. Hiába beszélnek róla, ha az emberek nem érdekeltek ben­ne. Ezeken a gépeken ők már régen dolgoznak, csupán be- idegződött mozdulatokra van szükség, £ munka jellege egy kicsit monoton, tehát nem ösztönöz a tanulásra. Megérkeztek a három-négy- személyes. minden kényelem­mel berendezett, központi fű- téses FORFA-barakkok; a szállás. Most csak felerészben lakott, mert a DCM. a tava­lyi 20 millió forinttal szem­ben az idén csak 8 millió ér­tékű munkát rendelt meg a vállalattól, tehát kevesebben vannak, összkomfortos hegyi- szállodának nevezhetnénk az épületet. Kit mi vonz? Innét estenként .legfeljebb a városba lehet lemenni, oda is a vállalat gépkocsiján, vagy autóbuszon, s vissza is csat; együtt lehet érkezni. Mi vonz közéjük engem? Tavaly nyá­ron is itt jártam. Akkor egy kicsit direktebb módon fir­tattam a közművelődést, az esti programok ügyét. Néze­gettem a pár száz kötetes há­zikönyvtár Kartonjait, hogy vajon mit és mennyien olvas­nak. A televíziónézésen és könyvolvasáson kívül még egy dolog látszott lehetségesnek Meg is említettem a közeli völgyben fekvő Gombási mű­vésztelep festőinek, szobrászai­nak, hogy a Földgép dolgozó, azt üzenik, ők ugyan fárad­tak ahhoz, hogy munka után lemenjenek hozzájuk, de es­ténként szívesen látnák őke: egy kis beszélgetésre. ■— Élt-e valaki a meghívás­sal? — Nem kerestek bennünket — "mondják többen is. Kit mi vonz, mi tart meg' Az emberek tizen-, huszonéve- két töltöttek el a vállalatnál Többségük most már itt ma­rad nyugdíjig. Ványi Ferenc is 27 éve dol­gozik a Földgépnél. Most c ellenőrzi, javítja a gépeket Szerelni, hegeszteni, lakatos- munkát végezni, mindehhez ér- tenie kell. Kénytelen volt itt magányosan élni, a hegyen egy műhelykocsiban. De £ könyveket oda is magával vit­te. Ezért tud magyar és euró­pai klasszikusokra hivatkozni. „Most már összefutnak előt­tem a betűk” — panaszolja — „és ha a tévét nézem, meg­fájdul a fejem. Így hát i rádiót hallgatom. A népdal tó az operáig minden zenét na­gyon szeretek.” ★ Közművelődésről akartam ír ni, de nincs ismeretterjeszt előadás, tanfolyam, ilyeneke nem rendeznek. Ha rendezné­nek, mi más lehetne a cél­juk, mint az emberek értel­mének és magatartásának pal­lérozása? Van akit a művésze szépsége formál jobban, má­sokat a gyerekkori indíttatás a közösség szelleme. Horváth Imrét kérdeztem: Hogy tud­ná az emberek kulturális ér­deklődését befolyásolni? _ Se hogy — mondta —, azt nem lehet. Téved, mert tudom, hog- munka közben ő maga i? többször nekifog és nem hiába De segíthetnék mások is. Kovács T. István Váci kiállítás Leányfalun Június utolsó napjaiban ün népi rendezvénysorozat szín­helye a leányfalui művelő­dési ház. Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulója tiszteletére állították össze a több napos programot. Fá­bián Zoltán, a Magyar Írók Szövetségének titkára nyitja meg a Móricz Zsigmond em­lékkiállítást, amely a váci Híradástechnikai Anyagok Gyára anyagi támogatásával készült, s gyűjtője Petővári Gyula üzemi könyvtáros. Nagy nyeremény A váci kisegítő iskola épü­leténél levő elárusítóhelyen vásárolt borítékos sorsjeggyel 50 ezer forintot nyert egy helybeli férfi. A nyereményt azonnal kifizette az OTP váci fiókja. Egy nap története: — Már napokkal előbb ke­resett a gyári személyzetis, mondta, hogy április 3-án jón értem a kocsi, s bevisz Buda­pestre. Hogy miért, azt nem mondta. Ügy is történt. Út köz­ben aztán a gépkocsivezetőt kérdezgettem, hová is me­gyünk. — A minisztériumba — válaszolta. Amikor megérkez­tünk, már többen várakoztak az előcsarnokban. Pontosan három órakor megérkezett a miniszter, s megkezdődött az ünnepség. Egyszer csak a ne­vemet hallottam. ... A Munka Érdemrend bronz fokozatál vehettem át. Amikor hazaér­keztünk, még jószerivel le sem ültem, máris jöttek értem a gyárból: siessek, mondták, várnak a felszabadulási ün­nepség résztvevői, köszönteni akarnak ők is. Hát így tör­tént ... ...aztán visszajött Vége a műszaknak. Elkö­szönök. Petrik Béla még bú­csúzóul hozzáteszi: — Tudja, ez a bánya az éle­tem. Feleségem is itt dolgozik, most már nyugdíjasként. Csak két hónapig bírta otthon, az­, tán visszajött. Szeretem ezt a munkát, ismerem a bányászat minden csínját-bínját. Éjsza­kánként gyakran felriadok, s azon veszem észre magam, hogy a szalag áthelyezésén tö­röm a fejem. De egy valami nagyon bánt: nincs mellettem egy fiatal gye­rek, aki majd utódom lehet, s akinek elmondhatom, megta­níthatom mindazt, ami évtize­dek alatt lerakodott bennem. Hát csak ezt akartam monda­ni... Furucz Zoltán irodalma kis bódé, néhány kapcsolóval, jelzőlámpával, ám mégis: ami a bányában történik, itt arról mindent tudnak. — Akik most itt dolgoznak, régi emberek a DCM-ben. Akad köztük olyan, aki egy­szer kilépett, aztán visszajött. Az induláskor sokkal nagyobb volt a fluktuáció. A munkások egy-két hónap után elmentek, mert kevesellték a pénzt, so. kallták a munkát. De jöttét újak, képzetlenek. Velük is meg kellett találni a hangot. Nehéz volt, de sikerült. Petrik Béla régi történetet idéz. A hadifogságot, ami mély nyomot hagyott életében. A tá­borban politikai tanfolyamot végzett, amelynek később is hasznát vette. Tizenhárom éve párttag, jelenleg a gyári párt- bizottságnak is tagja. — A politikai munkát nehe­zen tudom különválasztani a gazdasági munkától, hiszen az ember bármit cselekszik: politizál. A DCM az elmúlt években szép sikereket ért el, a pártbizottság ‘ cselekvési programjai is rendre megva­lósultak. Persze, akadnak most is gondjaink. Nemrég például a szakszervezeti bizottság titká­ra számolt be a pártbizottság­nak, s ezen az ülésen mond­tam el, hogy végre le kellene számolni az elvtelen egyenlős- divel. Nálunk is előfordul még, hogy például prémiumosztás­kor nem a végzett munkát ve­szik figyelembe, hanem azt, hogy ki mikor kapott jutalmat. Ez nem helyes, semmiképpen sem helyes. i bánya a b higgye el, úgy érzem, joggal mondom azt: birodalmam. Hi­szen már csaknem tizenhét éve itt dolgozom. Egy Sátoraljaúj­hely környéki kis községből jöttem Vácra, előbb csak egye­dül, majd később a család is ide költözött. Nem a DCM-ben kezdtem, hanem az erdészet­nél ... Leülünk a markológép kö­zelében levő kis bódé árnyé­kába. Az agyagról, a bányáról beszélgetünk. — Amikor 1963. január 1-én ide kerültem, itt még homok­buckák, meg gyümölcsfák vol­tak, s csak egy kisebb vágat je­lezte, hogy valami lesz. Ami­kor úgy-ahogy megindult a termelés, négy serleges kotró és vagy 40—50 ember dolgo­zott a bányában. Nehéz fizi­kai munkának számított ak­koriban az agyagkitermelés, s valóban nem volt könnyű: azok a gépek gyakran elrom­lottak, s a szalagok újratelepí­tése is sok vesződséggel járt. Bizony jó néhány / évnek kellett eltelnie, mire idejutot­tunk. Ma már néhány ember kell csupán a korszerű, nagy teljesítményű gépek kiszolgá­lásához, irányításához. Bármit cselekszik... Szaggatott duda jelzés sza­kítja meg beszélgetésünket. — Vége a mai munkának, ma már nem kell több agyagot adnunk a gyárnak — mondja Petrik Béla. Leballagunk a vezérlő te­remhez. Terem? Ez is csak egy Akinek i „Ha azt látja, hogy áll a kö­télpálya, akkor valami nagy baj van’’ — mondta néhány héttel ezelőtt egy beszélgetés alkalmával a DCM egyik mér­nöke. Áll a kötélpálya. A csillék mozdulatlan füzére feketén iz­zik a forró nyári napsütésben. Valami nagy baj van. — Nagy baj van? — Szerencsére nem, csak megteltek a gyárban a tartá­lyok, s nincs gép, amely ki­ürítené őket — magyarázza Petrik Béla, az agyagbánya csoportvezetője. — Átkozott nagy a meleg, az ember leg­szívesebben az árnyékban hű- sölne, de most is akad tenni­való. Kis vágat jelezte Végigsétálunk a hosszú szál­lítószalag mellett. A mozdu­latlan gumikígyón kővé szik­kadt agyagrögök, öklömnyi, fejnyi nagyságúak. A szalag két oldalán még ennél is ha­talmasabbak: ezeket úgy rak­ták félre a gépet kiszolgáló asszonyok, hogy ne akadályoz­zák a munkát. Arrébb az elektromos mar­koló, most szintén élettelen. A motorház nyitott ajtaján fecs­kék suhannak ki-be, s ha be­csukják, az ablaknyíláson jár­nak át. Fészket raktak az acél­test egy rejtettebb zugában, s még a motor erős zúgása sem zavarja az apró, fekete ma­darakat. — Ez az én bir 'lalmam — mutat körbe Petrik Béla. — S

Next

/
Oldalképek
Tartalom