Pest Megyei Hírlap, 1992. február (36. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-05 / 30. szám

NA£upROSI KStüla XXXVI. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM 1992. FEBRUÁR 5„ SZERDA Lakossági fórum Mi lesz az iskolákkal? AZ EGYHÁZAK ÉS A KÖZOKTATÁS önkormányzati képvise­lők február 6-ára lakossági fórumot hirdettek meg. Mi a célja és témája a fórum­nak? Erről kérdeztük az egyik szervezőt, Tóth Ist­ván képviselőt. — Szerencsére egyre in­kább gyakorlattá válik vá­rosunkban, hogy fontos, a lakosság nagy részét érin­tő kérdésekben a helyi kép­viselők megkérdezik az ér­dekeltek véleményét. Ez most, az egyházi ingatlanok visszaigénylésekor különö­sen fontos, mert szerintem a legnagyobb jóindulattal és körültekintéssel megho­zott döntéseknek is lesznek ellenzői, ellenérd'ekeltjei. Ezért szeretnénk közösen megtalálni azt a törvény által egyébként meglehető­sen szűkre szabott terepet, amelyen a város és az egy­házak harmonikus, egymást segítő együttműködése meg­valósulhat. Ezért hívtunk jogi szakértőt dr. Szigethy István személyében, aki a parlament jogi bizottságá­nak tagjaként otthon van ebben a kérdésben. — önnek van e témában kialakult véleménye? — Szeretném pontosan megismerni mindenkinek az álláspontját. Éppen ezért is szervezzük ezt a fórumot. Kialakult vélemé­nyem még csak részletkér­désekben van. De elképze­léseimet szívesen elmon­dom. Ügy gondolom, nem kerülhető meg az egyhá­zaktól elvett és a most visz- szakért ingatlanok mai áron történő - vagyonbecslése. Amennyiben a kért vagyon nagyobb az elvettnél — ez most úgy tűnik —, akkor a különbözetet a városnak meg kell kapnia. Szerintem ennek forrása nyilvánva­lóan az állami költségvetés lehet. Azt is fontosnak tartom, hogy különösen az iskolák visszaadását előzze meg egy olyan koncepció kidol­Református tolerancia „Mindenkit szolgálhassunk” Az elmúlt vasárnap Nagykörös vendége volt dr. Hegedűs Lóránt, a Duna- melléki Református Egy­házkerület püspöke. Fiz al­kalomból nyilatkozatot adott a Pest Megyei Hír­lapnak. Későbbi lapszá­munkban ezt közöljük, most azt a summázatot adjuk közre, amelyben dr. Hege­dűs Lóránt összefoglalta a református nevelés alapel­veit. „A református nevelés a hamis abszolutizmusok he­lyett az örökkévaló szeretet jézusi abszolutizmusát hir­deti, az egymás közötti to­leranciát, az igazságot és a tízparancsolatot. A családi életet kibontakoztató, nép- ben-nemzetben gondolkodó Európa-házban és globális távlatban megvalósuló em­berséget hirdeti. Aki jobbat tud, ám szóljon, szerintünk ez mindenkinek a javára tud válni, aki velünk akar jönni. Örökségünket, épületein­ket azért akarjuk vissza­kapni, hogy mindenkit szolgálhassunk, s a ma min­dent szertefoszlató labili­tásában miénk lehessen egyénileg és közösségileg az élet.” Eladó vagy családi házra cse­rélem 2 szobás, tehermentes lakásomat, készpénz-ráfizetés- í.el. Nagykőrös, Bárány u. 1/B II. a, (93 512/3K)__________________ Tanya eladó 380 V. 220 V vil­lanyárammal ; 2” Norton; 5,4” fizűrős; íúrott kúttal, 800 négy­szögöl szőlő, 800 négyszögöl öntözhető szántó. Lakóépület­tel, melléképülettel, bekerítve. Tázerdö dűlő 109. Érdeklődni: Balaton u. 29, (93 6Ö1/3K) _______ Ví zzel, villannyal, kunyhóval ellátott 2 zártkert eladó. Ér­deklődni : Zeniai u. 65. (94 379/ 3K] _______________________________ Ér tesítem a lakosságot, hogy a lakásomon friss marhapacal állandóan kapható. Újvilág u. 1. (95 624/2K) Eladó Szivárvány u. 5. szám alatti új családi ház. Érdeklőd­ni: Fény u. 9. (.95 638/2K1 Betonkeverő eladó. Érdeklőd­ni: Radnóti u. 3. szám. (96 076/ IK> Trabant kombi, 4 ezer kra-t futott motorral, áron alul el­adó. Nagykőrös. Pocok dűlő 22. (96 078/1K) gozása, majd konszenzus­sal történő elfogadása, amely a város oktatását, közművelődését hosszú táv­ra határozná meg. Az egy­házi iskolák zökkenőmente­sen ebbe tudnának beillesz­kedni. Végezetül szeretném, ha a gimnázium a városé maradna, továbbra is füg­getlen, állami gimnázium­ként működne. Az említett fórum feb­ruár 6-án, csütörtökön 18 órakor kezdődik az Arany János Művelődési Központ emeleti tanácstermében. Szövetkezeti törvény Előadás pénteken A szövetkezeti törvény és annak átmeneti rendelke­zései címmel dr. Mifcó Zol­tán, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályve­zető-helyettese tart elő­adást február 7-én, pénte­ken, az Arany János Mű­velődési Központ színház- termében. Az előadás 17 órakor kezdődik. 1 db fejögép és kisbálás széna eladó. Érdeklődni: Nagykőrös, Vihar Ui 9. (a mosoda mögött). (95 639/2K) Február 15. Közmeghallgatás Nagykőrös város képvi- selő-testülcte február 15-én, szombaton 9 oiyii kezdettel a Toldi Miklós Élelmiszer­ipari Szakközépiskola aulá­jában ♦ közmeghallgatást tart. Ennek napirendjén az idei költségvetés, a városi önkormányzatot érintő egy­házi ingatlanok átadása, a kórház, illetve egyéb köz­érdekű kérdések szerepel­nek. •• Ülést tartott az önkormányzat Sok ellentmondás A legutóbbi képviselő- testületi ülés'elsőként ren­deletet alkotott volna. Ez a módosítás az. ad hoc bizott­ságok elnökére és tagjaira is kiterjesztette volna a tiszteletdíjat (az egyházi in­gatlanok visszaadásáról tár­gyaló bizottság tagjait érin­tette volna ez), ám a testü­let ezt nem támogatta. Ezt követően döntöttek az egye­sített szociális otthon igaz­gatói állására benyújtott pályázatok közül dr. Benkö András kinevezésében. A doktor és a fal Ezt követően a testület több tagja elmondta véle­ményét dr. Bozóky Géza, a kórház-rendelőintézet igaz­gatója távozásával kapcso­latban. Kustár Tamás úgy vélte, dr. Bozóky Géza nyi­latkozata beigazolta: súlyos hiányosságok vannak a vá­ros egészségügyében. Ök mindenképpen a városban szerették volna tartani. Gulyás Lajos egyetértett ezzel, szerinte a testület fél­tájékoztatást kapott fontos ügyekben, s ebből le kell vonni a megfelelő követ­keztetéseket. Kiss János polgármester szerint az egészségügyi bizottság tár­gyalja az ügyeket, az ön- kormányzat határozata a Fáskert utcai kórház építé­séről intézkedik. Ügy véle­kedett, a nagykőrösi egész­ségügyi helyzet nem tudta megteremteni a fiatal or­vosnak a szükséges feltétel- rendszert. Deák György manipula­tiv jellegű, időzített cikknek nevezte a Nagykőrösi Hír­lapban megjelent Bozóky- interjút, s hiányolta, hogy a „másik oldal” nem lett megszólaltatva. (A képvise­lő-testület véleményét a Nagykőrösi Hírlap január 21-i számában ismertettük, s dr. Bozóky Géza a Deák György által manipulatív- nak emlegetett cikkben ezekre válaszolt. — A szerk.) A képviselő szerint a fal, amelybe a doktor üt­között, a pályáztatási rend- - szer is volt. Elmondta, hogy nem onkohematológiai osz­tály létrehozására szerződ­tették az orvost, azonkívül magas bérrel megszavazták ittmaradását. Dr. Bozlék Mihály szerint fantomokkal nem lehet harcolni, vitat­kozni. Szerinte az igazgató a Fáskert utcai kórházban csak akkor volt kint, ami­kor ő oda kivitte, ahol tud­ták ugyan, hogy ő az igaz­gató, de nem ismerték. Az egészségügyi bizottság vezetője szerint a Kecske­métre elpályázott orvos­igazgatónak éppen az igaz­gatói állás volt a fal, an­nak nem volt megfelelő Dr. Kruppa Ildikó szerint Tanya eladó Nagykörös. Han­gács dűlő 4. Érdeklődni: hely­színen. Andó Károlynál. (95 643/ 2Kí _______________________________ Té glagyár ti. 6. szám alatti, komfort nélküli kertes ház el­adó. Érdeklődni: Nagykőrös, Sarkantyú u. 13., 16 óra után. (96 034/1K) __________________ Ké tszobás, bútorozott lakás a Bárány úti lakótelepen kiadó. Érdeklődni: Rákóczi u. 47. — (96 OÍ4?lK) Nagykőrös város polgármesteri hivatala pályázatot hirdet a piacfelügyelői munkakör betöl­tésére. Alkalmazási követel­mény : középiskolai végzettség, kereskedelmi gyakorlat, bün­tetlen előélet. Fizetés: az ér­vényben levő jogszabály alán­ján, megegyezés szerint. A pá­lyázatokat és a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít­ványt a megjelenéstől számí­tott 15 napon belül lehet be­nyújtani a polgármesteri hiva­talhoz. 96 030/1K) Csak most! Renault 5 Five 674 000 forint 1991-es, nagyon keveset futott modellek, gyári garanciával, üzembe helyezve, rendszámmal. Részletre Is Amíg a készlet tart RENAULT Kecskemét Vevőszolgájat: Május 1. tér (az Alföld Aruháznál), tel: (76)-46-939 Szerviz, alkatrészbolt: Bakony u. 2/B, k. A 'te!.: (76)-24-469 Nagykőrösi szakszerviz, Korsós József. KG HU na Filó L. u., tel.: (20)-50-103. mint igazgató is kiváló munkát végzett dr. Bozóky Géza. Dr. Törös László el­mondta, ha az ilyen esetek ismétlődnek, senki sem fog Nagykőrösre pályázni. Kiss János polgármester megfo­galmazta, mindenki sajnál­ja, hogy az igazgató el­megy, de nem hiszi, hogy az a megoldás, hogy a tes­tület eltérjen eredeti el­képzelésétől, a kórház Fás­kert utcai megépítésétől. A rendelőintézet átalakítását nem tartja jó megoldásnak. Barta István azt kérte, próbálják elérni, hogy dr. Bozóky Géza fejtse ki írás­ban véleményét, miért ad­ta fel nagykőrösi állását. Ezt követően a legutóbbi ülésen is nagy vihart ka­vart ingatlanértékesítéssel foglalkozott a testület. Személyeskedő vita Bodnár József vállalkozó a Kőrös Trade Kft. terveit ismertette. Ez a cég alakult arra, hogy a benzinkút mel­letti dimbes-dombos terüle­ten nagy bevásárlóközpon­tot építsen. A beruházás ér­téke mintegy 100 millió fo­rint, s ebbe a város apport­ként az említett földterüle­tet vitte. Bodnár József el­mondta: ő mindenképpen áruházát szeretne ott építe­ni, ebbéli döntését a képvi- . selő-testület állásfoglalása a szomszédos, kapcsolódó telek eladásáról, amelyet Lakatos Miklós vállalkozó szeretne megvenni, nem befolyásolja. A vita többnyire éles hangnemben, olykor 'a sze­mélyeskedést sem nélkülöz­ve folyt. A témával kapcso­latban az illetékes önkor­mányzati bizottság két elő­terjesztését is megkapták a képviselők. Ebből szintén vita lett, hiszen a bizottság elnöke, Kustár Tamás azt állította, az első változaton telefonegyeztetés után olyan szövegváltoztatásokat vé­geztek, amelyek után az már nem felelt meg az eredeti megtárgyaltnak. Kiss János polgármester ezzel szemben azt hangsú­lyozta, hogy a képviselő ál­tal az ülés kezdete előtt kiadott második számú vál­tozat pedig nem a bizott­ság által megtárgyalt hiva­talos változatot tükrözi. A vita tárgya egyébiránt a Kőrös Trade Kft. alapító okiratának ismeretlenségé­ben rejlett. Ennek aláírásá­ra a testület felhatalmazta a polgármestert, ám alá­írás után az iratot. a tes­tülettel már nem ismertet­ték. Mindebből számtalan ellentmondás, valóságoc vagy vélt tulajdonjogi tisz­tázatlanság következett, ál­lították a képviselők. Végül is két, egymással lényegében szemben álló el­képzelés alakult ki. Az el­ső szerint — ezt Kiss János polgármester többször eredménytelenül szavaztat­ta meg a testülettel — az adott helyszínre beépítési tervet kell készíttetni, s majd azt követően keli dönteni az eladásról. A képviselők ellenvéleménye abban foglalható össze, hogy ezt az elvet kellett volna érvényesíteni a Körös Trade Kft. megalakulása előtt. Most e telekkönyvi- leg elkülönített részletet adják el vállalkozóknak, a beépítési tervet úgyis a vá­ros jóváhagyásával kell el­készíttetni. Az is elhang­zott, hogy ez egyenlő felté­teleket jelentene a vállal­kozók között. Indítványoz­ták, az önkormányzat kér­jen különböző referenciá­kat Bodnár József vállalko­zóról és vállalkozásairól. Majd máskor E módosító indítványok megtárgyalására azonban már nem került sor, ugyan­is az eredeti határozati ja­vaslat, majd a polgármes­ter által összeállított újabb határozati javaslat leszava­zása után Kiss János az ülést elnapolta, a kérdést a napirendről levette. B. O. Alakuló kamarai Vállalkozókat várnak Igen jó ütemben halad a Nagykőrösi Vállalkozói Ka­mara létrehozása. Ha min­den a tervek szerint halad, akkor még ebben a hónap­ban hivatalosan is, formai­lag is eleget tesznek a megalakítás követelményei­nek. A szervezők nagy lelke­sedéssel végzik munkáju­kat, pártoktól, politikától függetlenül dolgoznak. Mindezt azért is tartják szükségesnek kijelenteni, mert közülük többen egyet­len pártnak sem tagjai. Ezért zokon vették az elő­készítő ülésről szóló tudósí­tásunk ezzel foglalkozó so­rait. A kamarába minden vál­lalkozót várnak — érdek­képviseleti munkájuk úgy lesz, lehet csak hatásosabb. Képviselői fogadóóra Február 7-én, pénteken dr. Kulin Sándor ország- gyűlési képviselő fogadó­órákat tart Kőröstetétlenen reggel 9-től, Jászkarajenőn 11 órától 13 óráig. Nagykőrösön délután fél 3-tól fél 5-ig lehet felkeres ni az országgyűlési képvi­selőt, természetesen min denütt a polgármesteri hi vatalokban. SlíNHÁÍWl Február 5-én a Kecske­méti Katona József Szín­házban este 7 órakor: Gül Baba. Bajor Gizi-bérlet. Sí Moh Február 5-én a nagyte­remben, a sikerfilmek so­rozatban: Halálos fegyver II. Színes, szinkronizált amerikai akciófilm. Előadás 6 és 8 órakor. NAGYKŐRÖSI HÍRLAP Nagykörös, Széchenyi (ér 17, ® A szerkesztőség ve- xetoje: Bullái Ottó. Mun­katárs: Miklay Jenő. & Postacím: 2750 Nagykörös, Pf. 23. Telefax és telefon: (20)-51-393. • Hirdetésfel­vétel: kedden 10—13, csü­törtökön 14—16 óra között. 0 Híreket, információkat munkanapokon 8-tól 10 óráig várunk. itta

Next

/
Oldalképek
Tartalom