Pest Megyi Hírlap, 1978. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

I Korszerűbb lehetőségek a gyógyítóm unkában Vácott Felavatták a belgyógyászati pavilont Az Elnöki Tanács ülése Tegnap délelőtt a váci Sző- nyi Tibor Kórház halijában tartották a kórház új 93 ágyas kétszintes belgyógyászati pa­vilonjának, s az új röntgen- részlegének avató ünnepségét. Megjelent az avatáson dr. Medve László egészségügyi mi­niszterhelyettes, Bar inkái Osz. kárné, az MSZMP Pest me­gyei Bizottságának titkára és dr. Csicsay Iván, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese, vala­mint részt vettek a váci járás és a város párt- és állami ve­zetők Megnyitóbeszédében Weisz György, Vác város tanácsának elnöke hangsúlyozta: nem cse­kély a szerepe a harminchárom esztendővel ezelőtti április 4- nek abban, hogy most újabb in­tézményekkel gyarapszik me­gyénk, s a váci járás egészség­ügye. Dr. Tengelyi Vilmos, a Pest megyei Tanács egészségügyi osztályának vezetője mondott avatóbeszédet.. A váci kórház nyolcesztendős múltjáról szól­va elmondotta, hogy az alapí­táskor itt 476 beteget fogadtak, az azóta eltelt idő alatt több mint kétszeresére nőtt a kór­házi ágyak száma, s a tegnap átadott új pavilonnal megha­ladta az ezret. A gyarapodás pedig tovább folytatódik, s épül már az a 32 munkahelyes szakorvosi ren. delőintézet, amely — megyénk­ben elsőként — a kórházzal közösen látja majd el feladatát. Dr. Kollár Lajos, a váci kór­ház igazgatója tolmácsolta az elismerést munkatársai nevé­ben az építőknek, s mindenki­nek, aki a kivitelezésben segí­tett, majd a vendégeket az új pavilonba invitálta. Itt kapott helyet a kórház I. számú belgyógyászati osztálya, benne a 13 hatágyas, s a 6 ki­sebb kórterem, valamint a tá­gas, világos, s a legújabb mű­szerekkel felszerelt kezelőszo­bák, kiszolgáló helyiségek. Az épület a Pest megyei Ta­nácsi Tervező Vállalat és "a Pest megyei Tanácsi Építőipa­ri Vállalat jó munkáját repre­zentálja: az előirányzott 24 millió forintos költséghatárt nem lépték túl, s határidőre át­adták a pavilont. (A 24 millió forintból egyébként 7 milliót költöttek a műszerekre, bérén, dezésre.) A kórháziak felkészültségét bizonyítja, hogy az új pavilon birtokbavétele miatt a gyógyí­tás csupán három órányit szü­netelt: ennyi időt vett igénybe a betegek, s az itt dolgozó 7 orvos, valamint 35 nővér és egészségügyi szakdolgozó át­költöztetése. A vendégek ezt követően a kórház főépületének első eme­letére látogattak, s megtekin­tették az újjáalakított röntgen­részleget. Itt az Egészségügyi Minisztérium támogatásával 14 millió forintért vásárolt rönt­gengépeket helyezték el azon a 6 munkahelyen, amelyeket úgynevezett szervizfolyosó övez. A röntgentermek falát sugárszigetelő anyaggal vakol­ták, s a kezelők kívülről irá­nyíthatják a gépeket. Az átépítési munkákkal rendkívül rövid idő alatt — az elmúlt év novembere óta — ké­szült el a Pest megyei Tanácsi Építőipari Vállalat, s jelentős volt a váci lakosság, az üzemek segítsége is: például o Forte­gyáriak 150 óra társadalmi munkában vállalták a villany- szerelést, a helyi vízmű dolgo­zói pedig 400 munkaórát szán­tak a vízvezetékekre. A MEDI­COR szakemberei, akik a gé­peket szerelték be, az elmúlt napokban éjjel-nappal dolgoz­tak, s az utolsó röntgenkészü­lékkel az átadás napján haj­nali 3 órakor lettek készen. Dr. Kollár Lajos igazgató el­mondotta, hogy az újonnan avatott pavilonban huszonöttel több az ágy a belgyógyászaton, a régi belgyógyászati osztály helyén pedig újabb osztályok kezdhetik meg a munkát, mint például az urológiai, szemésze­ti és traumatológiai. Ez utóbbi annál is fontosabb, mert a rö­videsen megkezdődő nagyma­ros—gabcikovói vízlépcső épí­tési munkálataihoz szolgál A váci kórház ÚJ pavilonja madártávlatból A belgyógyászati pavilon első emeletén. A képen balról jobbra: dr. Kollár Lajos, Barinkat Oszkárné, dr. Medve László, dr. Branylczky László osztályvezető főorvos és Kapos Mihály, a kivitelező — a Pest megyei Tanácsi Építőipari Vállalat igazgatója. Bozsán Páter felvételei ágyas kórház röntgenrészlege szűkös volt a mai igényekhez mérten: 10 röntgenorvosi mun. kahelyre lenne szükség, s a még hiányzó négy átadását 1982-re tervezik, V. G. P. Apró Antal Békés megyében Apró Antal, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnöke pén­teken Békés megyébe látoga­tott. Békéscsabán a megyei pártbizottság oktatási igazga­tóságát kereste fel, majd részt vett a megyei pártbi­zottság ülésén. A mezőgaz­daság és az élelmiszeripar helyzetével és távlati fejlesz­tésével kapcsolatos időszerű feladatokról tájékoztatta a testületet. mm—I XXII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ÁHA 80 FILLÉR 1978. ÁPRILIS 1., SZOMBAT Törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv atkahnazásáróf a külgazdasági kapcsolatokban A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Kegyelettel megemlé­kezett elhunyt tagjáról, Vrtutay Gyuláról. Törvényerejű rendeletet al­kotott a Polgári Törvénykönyv­nek a külgazdasági kapcsola­tokra történő alkalmazásáról. Figyelemmel a külgazdasági kapcsolatok sajátos szempont­jaira, a jogszabály kiegészíti a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseit, illetve biztosítja az azoktól való eltérést. Szabá­lyoz egyes, a külgazdasági kap­csolatokban rendszeresen je­lentkező szerződéstípusokat, így a kereskedelmi képviseletet és a szervizszolgálatot. Az Elnöki Tanács határoza­tot hozott a felszabadulásunk 33. évfordulója alkalmából adományozott kitüntetésekről, majd hozzájárult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen három, a Pécsi Tudományegye­temen egy, a Semmelweis Or­vostudományi Egyetemen pedig két végzős hallgató kitünte­téses doktorrá avatásához. Vé­gül bíráltat mentett fel és vá­lasztott meg. Alapkőletétel Pomázon Nycktantermes iskola épül Tegnap délután Pomázon, a Rákóczi Ferenc utcában öröm­teli eseményre gyűltek össze sokan a nagyközség lakói, a járás és a nagyközség párt-, ál­lami és társadalmi vezetői kö­zül, hogy részesei legyenek a pillanatnak, amikor az új is­kola alapkövét helyezik eL A fellobogózott felvonulási épület előtt a két általános is- kola ünneplőbe öltözött úttö­rői fogadták a vendégeket, majd Boross István, a nagy­község tanácselnöke elmond­ta, hogy az új iskola építésé­vel a község lakóinak régi vá­gya teljesül. Pomázon 75 éve épült utoljára iskola. A község Vendégek omszki testvérmegyénkből Megérkezett a Metyeiica együttes Metyelica — magyarul hó­vihart jelent, de a Szovjet­unióban, s jó néhány más or­szágban viharos tempójú tán­cot, zenét és forró ritmusú dalokat idéz. A Metyelica az Omszk megyei szakmunkás- képző intézetek népi együtte­sének neve, akik Magyaror­szágon most járnak először, s mi sem természetesebb, minthogy elsőnek hozzánk, testvérmegyéjükbe látogatnak. Tegnap reggel 9 órakor lan­dolt az AEROFLOT gépe és néhány perc múlva érdeklő­dő, vidám fiatalokkal telt meg a Ferihegyi repülőtér váró­csarnoka. A népes küldöttsé­get és vezetőjét: Grigorij Gri- cenkót, a SZKP Omszk vá­rosi bizot ságának osztály- vezetőjét Nagy Sándorné, az MSZMF P se megyei bizott­ságának osztályvezető-helyet­tese üdvözölte. A testvérme­gyei küldöttséggel érkezett Anauilij Sztyelmak, az Omszk megyei kultúrcentrum igaz­gatója, Genagyij Kuznyecov, az Omszk megyei szakmun­kásképző intézetek igazgató- helyettese, valamint V. Desz- jatov építőművész, az omszki képzőművésizeti alap elnö­ke. A küldöttség repülőtéri fogadásán megjelent Hargitai Károly, a Pest megyei Tanács művelődésügyi osztályának vezetője, Kálmán József, a nagykátai járási pártbizott­ság osztályvezetője, vala­mint Bihari József, a Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. Mutassa be a Metyelica lélekszámának rohamos növe­kedése, különösen az újtelep kiépülése szükségessé tette ezt a beruházást. Az iskolát, ami 23 és fél millió forintba kerül majd, háromszintes, nyolctan­termes, tornatermes lesz, könyvtárral, orvosi szobával és négyszáz adagos napközis konyhával, a Pest megyei Ta­nácsi Tervező Vállalat tervez­te A kivitelezést az Óbuda Tsz építőrésalege vállalta tel­jes egészében. Varga Ferenc, az Óbuda Tsz elnöke helyezte el az alapkő belsejében a sárgaréz­ből készült urnát, amely az alapítólevélét és a községre jellemző adatokat tartalmazza. A szövetkezet nevében ígéretet tett, hogy a tervezett három év helyett két esztendő múlva, április 4-én átadják a nagy­községnek a kész új iskolát. F. A. lámr György a főváros IX. liertfEetéhen Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke pén­teken látogatást tett a fővá­ros IX. kerületében. A Marx Károly Közgazdaságtudomá­nyi Egyetemen találkozott a tanári kar tagjaival és a diá­kok képviselőivel. Berend T. Iván rektor vá­zolta az oktató-nevelő munka, valamint a tudományos kutató tevékenység helyzetét, s a fennállásának 30. évforduló­ját idén ünneplő intézmény időszerű feladatait. Lázár György érdeklődésére — hogy a hallgatók körében milyen fogadtatásra talált az új tan­terv —, a KISZ-szervezet kép­viselői elmondták: a diákok gyorsan a magukénak fogad­ták, mert részt vettek kimun­kálásában. Egyúttal tolmá­csolták a hallgatók kívánsá­gát: szeretnék, ha neves el­méleti és gyakorlati közgaz­dászaink az eddiginél gyak­rabban tartanának előadáso­kat az egyetemistáknak, s vennék pártfogásukba a kis­csoportos foglalkozásokat A minisztertanács elnöke örömmel nyugtázta, hogy az oktató munka szorosabb kap­csolatba került a gyakorlattal, különösen az ipari, a mező- gazdasági és a közlekedési szakok hallgatói találkoznak sűrűn vállalati szakemberek­kel. Az eszmecserén szó esett arról is, hogy a pályázati rendszer eddig még nem vál­totta be a hozzá fűzött re­ményeket. A továbbiakban Lázár György ellátogatott az Ipar- művészeti Múzeumba, ahol Miklós Pál főigazgató kalau­zolásával megtekintette a centenáriumát ünneplő in­tézmény jubileumi kiállítását Végül a kerületi pártszékház­ban találkozott a városrész párt-, állami és társadalmi szerveinek, valamint a válla­latainak vezető képviselőivel, s konzultációt folytatott a párt XI. kongresszusán hozott határozatok végrehajtásának helyzetéről, a területi pártbi­zottság irányító munkájának tapasztalatairól. Újabb GELKA-szerviz Monoton A megérkezés pillanatai Ferihegyen együttest! — kértük Valen- fryina Vagnert, a népi együtt- tes vezetőjét. — Művészegyüttesünk 23 éves, tagjai az Omszk me­gyei szakmunkástanulók, il­letve azok, akik legfeljebb két éve végeztek a megyei in­tézetekben. Vannak közöttük vegyész szakmunkások, me­chanikai és elektroműszerész tanulók. Csoportunk több mint 120 tagú, de jelenleg csak hetvenketten érkeztünk; énekesek a kórusból, népze­nészek és ifjú táncosok. Ne­héz volna megmondani, hogy a Szovjetunió hány városá­ban léptünk fel eddig, ugyan­akkor szép sikert arattunk Jugoszláviában, Lengyelor­szágban, Mongóliában, Bul­gáriában, Japánban, Fran­ciaországban és Ausztriában. A mostani magyarorszóni, pontosabban Pest megyei lá­togatásunk alkalmával előre­láthatólag négy műsort ad együttesünk. A Metyelica együttes a re­pülőtérről Gödöllőre utazott, ahol a délutáni program so­rán látogatást tettek a cso­port tagjai az Agrártudomá­nyi Egyetemen. Gödöllőn Há­mori György, a városi párt- bizottság titkára és Lőkös László, az egyetem rektorhe­lyettese fogadta a vendége­ket, akik megismerkedtek en­nek a felsőoktatási intéz­ménynek a múltjával, a kül­földi egyetemekkel fenntar­tott kapcsolataival és a me­zőgazdasági üzemekkel kiala­kított együttműködésével. A Metyelica együttes első magyarországi fellépése ma a százhalombattai Dunai Kő­olajipari Vállalat felszabadu­lási ünnepségén lesz. Kr. Gy. Tegnap délelőtt megnyílt Monoron a GELKA járási szer­vize. — Ez sokat könnyít a járás lakosságának gondjain, hiszen elromlott háztartási és híradás- technikai készülékeiket a jö­vőben nem kell a fővárosban javíttatni — mondta avató be­szédében Török Zoltán, a Pest megyei Tanács ipari osztályá­nak vezetője. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Balogh László, az MSZMP Pest me­gyei bizottságának titkára, Cselényi Dezső, a monori járási pártbizottság első titkára, Ko­zák Sándorné, a járási hivatal elnöke, valamint a járás és a nagyközség több vezetője. A monori járásban 1976-ig csupán egy hibabejelentő hely volt, s mindössze négy, a fő­városból kijáró műszerész állt a lakosság szolgálatára. Tavaly — igaz, hogy nagyon korsze­rűtlen körülmények között — végre megalakult az önálló mo- nori szerviz. Hogy erre mek­kora szükség volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az el­múlt év eredménye: a járásban több mint 20 ezer készüléket javítottak. A lakosság további ellátása érdekében építették meg a tegnap nyílt korszerű műhelyt., ugyanakkor Pilisen, illetve Vecsésen egy-egy fiók­szervizt is létrehoztak. Pest megye szerviz-ellátása ma még lényegesen rosszabb, mint az ország bármelyik kör­zetében: kétszer annyi lakos jut egy GELKA szervizre, mint az országos átlag. Ugyan­akkor a főváros agglomerációs övezetében sokkal nagyobb szolgáltatási igények alakultak ki. Ennek az ellentmondásnak a felszámolására a GELKA Pest megyei kirendeltsége, a helyi tanácsokkal közösen, rész­letes hálózatépítési tervet dol­gozott ki. E terv keretében lé­tesült Monoron a tegnap ava­tott korszerű szerviz is, ahol a hagyományos háztartási gé­peken és híradástechnikai ké­szülékeken kívül már automa­ta mosógépek, illetve színes te­levíziók javítását is vállalják. W. G, Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács ejnöke és Apró Antal, az országgyűlés elnöke búcsúlátogatáson fogadta Her­mann Kerstinget, a Német Szövetségi Köztársaság rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követét, aki végleg elutazott Budapestről. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A É majd orvosi háttérként A bel­gyógyászati osztály bővülése pedig lehetőséget nyújt egy komplex daganatterápiás rész­leg kialakításához. Az igazgató azt is elmon­dotta, hogy az eredetileg 476

Next

/
Oldalképek
Tartalom