Pest Megyi Hírlap, 1970. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

Szófia megyei p^rtmunkdsküldöttség érkezett felszabadulásunk ünnepére Tegnap délelőtt ragyogó nap­sütésben ereszkedett le a gép a Ferihegyi repülőtéren, amely kedvel bolgár vendégeinket hozta fedélzetién. Testvérmegyénk, Szófia me­gye képviselői azért érkeztek hozzánk, hogy együtt ünnepel­jék megyénk dolgozóival fel- szabadulásunk 25. évforduló­ját. A Szófia megyei delegációt Gorján Kotev, a Szófia megyei pártbizottság titkára vezeti. Tagjai: Kiril Alekszijev, a Szó­fia megyei népfront elnökhe­lyettese, Georgi Sesztov, a me­gyei pártbizottság osztályveze­tője, Anna Mladenova, a KISZ megyei bizottságának titkára, Vladimir Kirilov, az ihtimai termelőszövetkezet el­nöke, Nikola Tálev, a drago- mani állami gazdaság igazga­tója, Peter Szpaszov, a verilai állami vegyikombinát igazga­CSERVENKA FERENCNÉ, A PEST MEGYEI PÁRTBI­ZOTTSÁG ELSŐ TITKÁRA ÜDVÖZLI GORJAN KOTEV ELVTARSAT, A SZÓFIA MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG TIT­KÁRÁT, A DELEGÁCIÓ VEZETŐJÉT. Foto: Gábor Viktor tója. A vendégek között üdvö­zölhettük Viktor Pcselarovot, szerkesztőségünk testvérlap­jának, a Szofiszka Pravdának főszerkesztőjét is, A vendégeket a repülőtéren Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Pest megyei Párt- bizottság első titkára, Bárinkai Oszkárné, Jámbor Miklós, a megyei pártbizottság titkárai, dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács vb-elnöke, Kiss Antal, a megyei pártbizottság osztály- vezetője, Fodor László, a KISZ Pest megyei Bizottságának el­ső titkára fogadta. Tegnap délután a pártmun­kásküldötüség tagjai a Pest megyei Pártbizottságra láto­gattak, ahol a megyei pártbi­zottság titkáraival és osztály- vezetőivel találkoztak. A bolgár delegáció az orszá­gos és a megyei ünnepségen való részvétel mellett tanul­mányozza a megye pártéletét A többi között meglátogatják a gödöllői Agrártudományi Egye­temet a Nagykőrösi Konzerv­gyárat, az albertirsai Dimitrov Termelőszövetkezetet a Me­chanikai Műveket, a Herceg- halmi Állami Gazdaságot va­lamint a Kertészeti és Szőlé­szeti Egyetem soroksári tan­gazdaságát Pénteken indul a földalatti Változások a felszíni közlekedésben — A csömöri és gödöllői HÉV-járatok végállomása az Örs vezér téren A földalatti keleti—nyugati ►'íj vonalának első szakaszán ,prilis 3-án indul meg a me- etrendszerű forgalom. Mi­ntán a szerelvények az Örs ezér tértől a Deák térig órán- , ént átlagosan több mint ’ 7 00» utast szállítanak majd, felszíni tömegközlekedési I irmlvek útvonalát, menet­idejét ehhez a forgalomhoz .ell igazítani — jelentette be i x újságíróknak kedden a vá­rosházán dr. Nagy Rudolf, a (■'óvárosi Közlekedési Főigaz­gatóság vezetője. A többi kö- i-ött elmondotta, hogy.a föld­alatti megindulásával a fő- I áros kelet—nyugati közleke- L ési tengelyében a fő szállító t rerep a földalattinak jut, a I 'illamosok és autóbuszok csu­kj an bizonyos utaselosztó sze­repet töltenek be. Emiatt meg kell szüntetni néhány felszíni járatot, s jó átszállási kapcso­latot kell kialakítani a föld­alatti állomásokkal. Ezzel kapcsolatban változások lesz­nek a földalatti vonalához csatlakozó villamos- és au­tóbuszvonalakon. Megszüntetik a Keleti pá­lyaudvar és Rákosszentmi­hály között közlekedő HÉVr járatokat. Az utasforgalmat a 31/y jelzésű autóbuszjárat ve­szi majd át. Ezzel egy időben a Cinkotára, Csömörre, il­letve Gödöllőre közlekedő HÉV-járatok végállomása az Örs vezér térre kerül. A sajtótájékoztatón azt is elmondották, hogy április 3-án új forgalmi rend lép életbe az Örs vezér téren, a metró és a hozzá csatlakozó földalatti vonalak végállomá­sán. PEST MEGYEI rnAmmüdkimmmm AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XIV. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM ARA 80 FILLER 1970. ÁPRILIS 1., SZERDA Felszabadulási jubileumi emlékérmek a függetlenségért, a szabadságért és a szocializmusért A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felszabadulásunk 25. évfordulóba alkalmából fel- szabadulási jubileumi emlék­érmet adományozott azoknak, akik az elmúlt negyedszázad­ban kimagasló tevékenységet fejteitek ki a függetlenségért, a szabadságért és a szocializ­musért vívott küzdelemben. Kedden délelőtt 11 árakor az Elnöki Tanács felszabadulási emlékérem kitüntetést adott át Aczél György,' dr. Ajtai Miklós, Apró Antal, dr. Beckl Sándor, Benke Valéria, dr. Bí­ró József, Biszku Béla, dr. Bodnár Ferenc, Brutyó János, Bugár Jánosné, dr. Burgert Róbert, Czinege Lajos, Csáki István, Csergő János, Cserven­ka Ferencné, Csémi Károly, dr. Dabrorvaiki Gyula, Egri Gyuth, Erdei Lászlómé, Fehér Lajos, Fock Jenő, Fodor Gyu­la, Földes László, Friss István, Galambos József, Gáspár Sán­dor, Gosztonyi János, Győri Imre, Havas Ferenc, dr. Háy László, dr. Horváth András, ITJcu Pál, Jakab Sándor, Ka- rakas László, Kádár János, Kállai Gyula, Keres Emjl, Kiss Árpád, Kiss Károly, Kisházi Ödön, Klaukó Mátyás, Komó­csin Zoltán, dr. Korom Mi­hály, Losonczi Pál, Martin Já­nos, Méhes Lajos, Molnár Er­nő, Nemes Dezső, Nemeslaki Tivadar, Németh Károly, Nóg­rádi Sándor, Nyers Rezső, Oláh György, dr. Orbán Lász­ló, Óvári Miklós, Palkó Sán­dor, Papp Árpád, Pataki László, Párái Imre, Péter Já­nos, Pothornik József, Púja Frigyes, Pullai Árpád, Révész Géza, Sarlós István, Sándor József, Sebes Sándor, dr. Sík Endre, Somogyi Miklós, So­moskői Gábor, dr. Szekér Gyu­la, dr. Szénási Géza, Szipka József, Szirmai Jenő, Szurdi István, dr. Tapolczai Jenő, Tausz János, dr. Tímár Má­tyás, Tömpe István, Varga Gyula, Veres József eivtársak- nak, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizott­sági tagoknak és az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága elnökének. 130 ezer ember: 50 millió forint A Hazafias Népfront Pest megyei Elnökségénél:: keddi ülésén megállapította, hogy a hazánk felszabadulásának 25. évfordulójára hirdetett község- fejlesztési versenyben a megye 130 000 lakosa több minit 50 millió forint értékű társadalmi munkával járult hozzá telepü­lése csinosításához. A megyei népfront az idén is meghirdeti a községfejlesztési és szépitési versenyt, amelynek eredmé­nyét a jövő év április 4-én hirdetik ki. KatíMiai küldöttségek A Honvédelmi Minisztérium meghívására Sz. P. Ivanov hadseregtábornoknak, a Szov­jetunió hősének vezetésével szovjet; Zaharij Zaharjev ve­zérezredes vezetésével bolgár; Kosta Nadj hadseregtábornok vezetésével román katonai küldöttség érkezett Budapest­re, hazánk felszabadulása 25, évfordulójának ünnepségeire. MUNKÁSŐRÖK KITÜNTETÉSE DUNAHARASZTI Aeroszán a Dunán „ I-betü” az égen [ Ritka szép látványban lehet L istaniban részük a nagyon f•rán lelöknek és a nagyon ttsőn fekvőknek. Olyan fé­ltés üstökös vonul át ezeken éjszakákon égboltunk ke­lti sz&.én, amilyen az egész [■százaiban alig néhány for- filt elL Az utolsó ilyen fé­meset, az Arend—Rolland t tököst, 1957 tavaszán lát- ..ttuk. Amint dr. Kulin György, az | .'ránia Csillagvizsgáló igaz­gatója elmondta, az új üstö- löisí, cmely 1969-es évszám- li aí és i-betűjellel került l yilvántartásba, 1969. decem­ber 21-án egy pretoriai ama- lör csillagász fedezte fel a f'iitdiM csillagképben, néhány toknyira az Alfa Eridani inellett. Nálunk a vastag felhővé le­ek eltakarodása után, hús­rétkor vált láthatóvá a keleti égbolton. Nem sokkal éjfél után kel és szinte merőlege­sen emelkedik, úgyhogy mi­re a felkelő nap elnyomja a fényét, már 30 fokos magas­ságban tartózkodik. Csóvája a Nappal ellentétes irányba mu­tat és ennek megfelelően lát­szólagos iránya éjfél és nap­kelte között is változik, asze­rint, ahogy a Nap látszólag megkerüli a Földet. Méretei szerint a közepes, sőt talán nagyobbak közé tartozik. Mag­jának átmérője 10—20, kó­mája több százezer, csóvája pedig akár több millió kilo­méter is lehet. Legnagyobb közelsége ide­jén, március utolsó napjai­ban nem egész százmillió ki­lométernyire volt tőlünk. (Folytatás a 2. oldalon.) Az Aviaexpart szovjet össz- szövetségi egyesülés, a Szov­jetunió magyarországi keres­kedelmi képviselete és a Nikex külkereskedelmi vállalat ked­den a hazai szakértőknek és a sajtó képviselőinek 'bemutatta a Tupoljev repülőgép-tervező iroda egyik érdekes új konst­rukcióját, az aeroszánt, amely úgynevezett amfibia, kétéltű jármű. A Szovjetunió magyarorszá­gi kereskedelmi képviseletén megtartott tájékoztató és film- bemutató után a meghívottak közelebbről is megismerked­hettek a géppel, sőt ki is pró­bálhatták. A MAHART dunaharaszti javító üzemének környé­kén tett dunai próbautat a (Folytatás a 2. oldalon.) Lenin páncélautója Ráckevén Ragyogó tavaszi napsütés­ben köszöntötte Ráckeve la­kossága az országjáró páncél­autót. Már kora reggel fel­sorakozott az Ady Endre gimnázium tanulóifjúsága az iskola előtt, de eljöttek a Pálffy György altábornagy közlekedési úttörőzászlóalj ráckevei rajának, az általá­nos iskola, és az Árpád feje­delem úttörőcsapat tagjai is. Miután a páncélautó begör­dült a gimnázium elé, Tóth Mária, az úttörőcsapat veze­tője köszöntötte a páncél­autó parancsnokát és kísé­rőit. Majd Dárdai István is­kolaigazgató elmondta, hogy Csepelről köszöntötték elő­ször Lenint és most ismét on­nan indul országjáró kőrút­jára Lenin páncélautójának hű mása. Kedden délután a Pest me­gyei Pártbizottság épületében hazánk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére raun- kásőröket tüntettek ki. A je­lenlevőket Arató Jenő, a Mun­kásőrség pest megyei parancs­noka köszöntötte, megemléke­zett a negyedszázad társadal­mi és gazdasági fejlődéséről, a munkásőrség 13 éves helyt­állásáról. Ezután kitüntetése­ket nyújtott át a munkásőrök- nek. Az ünnepség alkalmából kitünitetést kaptak a társ fegy­veres erők tisztjei és több pártmunkás is. Névadó Cegléden Névadó ünnepséget rendez­tek kedden Cegléden: a város közgazdasági sza k közép i skálá­ja felvette az „Április 4." ne­veti A korábban á Kosstuth Lajos gimnáziummal közös igazgatás alatt működő szak­középiskola 1967-ben új épü­letbe költözött, s azóta önálló intézményként tevékenykedik. I i 4 I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom