Pest Megyei Hirlap, 1962. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-28 / 23. szám

Az ülnökakadémia második előadása A CEGLÉDI JÁRÁS ÉS CEGLÉD VÁROS RÉSZÉRE VI. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM 1962. JANUÁR 28, VASÁRNAP Legkésőbb március 5-ig befejeződik a téli gépjavítás Mezőgazdasági üzemeinkben, a gépállomáson, az állami gaz­daságokban és a termelőszö­vetkezetekben egyaránt nagy gondot fordítanak a téli idő­szakban a munka- és erőgépek kijavítására. Ez igen fontos kérdés, hiszen a tavaszi, nyári, őszi mezőgazdasági munkákat csak akkor képesek optimális időben és minőségben elvégez­ni, ha jól kijavított munkaesz­közökkel rendelkeznek. Váro­sunk területén is megszervez­ték a téli gépjavítási munká­kat Nagy segítséget nyújt eh­hez a termelőszövetkeze­teknek, többek között a Közlekedésépítési Gépja­vító és a Talajjavító Válla­lat. A közlekedésépítési Gépjavító az általa patronált Vörös Csil­lag Tsz-nek többek között az alábbi munkákat végzi el: két Utos, egy Zetor (Szuper), két Zetor K—25-ös, két Malwurí és két tehergépkocsi folyó ja­vítását, valamint egy Utos és egy Zetor K—25-ös főjavítását. A Talajjavító Vállalat többek között egy K—25-ös Zetor és egy Malwurí főjavítását, to­vábbá két Zetor K—25-ös két tehergépkocsi, egy személygép­kocsi, egy kerti traktor és két motoros permetező folyó javí­tását végzi el a Kossuth Ter­melőszövetkezetnek. Termelő­szövetkezeteink gépeit a gép­állomáson is javítják. Ezenkí­vül több tsz, mint például a Dózsa Népe, úgy szervezte meg a munkát, hogy gépeinek leg­nagyobb részét saját brigádjá­val ja&ftSfSBíki r'-■ Háráonlóké^>peh'>'< ':f cö' megfeszített munka folyik a gépek kijavítása érdeké­ben az állami gazdaságok­ban és a gépállomáson. A gépjavítást azonban néhány olyan körülmény gátolja, me­lyen segíteni lehetne és feltét­lenül segíteni is kell. Nem tudni, milyen szem­pontok figyelembevételével, a Ceglédi Gépállomás és az álla­mi gazdaságok gépalkatrész­ellátását megnehezítették. Mód lenne ugyanis arra, hogy Budapesten, Szolnokon vagy Kecskeméten szerezzék be a szükséges alkatrészeket, de az anyagellátás terén történt át­szervezés következtében a Budapesti Anyagellátó Telephez lettek beosztva és a telep balassagyarmati és tatai kirendeltsége szol­gálja csak ki őket. Ez sok bosszúságot és többlet- költséget jelent. Mire Cegléd­ről a fent említett helyekre érnek, a környező mezőgazda- sági üzemek a hiánycikkek nagy részét felvásárolják. Ko­moly többletköltséggel jár a szállítás is. Erre az illetékes szervek is felfigyelhetnek. Ugyancsak problémát okoz, hogy a gépállomáson, valamint az állami gazdaságokban viszonylag alacsony a sze­relők munkadíja és ennek következtében a jó szak­munkások inkább üzemek­ben helyezkednek el ma­gasabb bérért. rioaéu1 - jbíuíósh. Ez az oka például, hogy most már második éve nincsen meg­oldva a gépállomáson a csép­lőgépek kijavítása, mivel nem Vágó Imre 63 éves ceglédi lakos feleségével békésen ha­ladt a Rákóczi úton, január 15-én este. Majdnem a gimná­ziumhoz értek, amikor a vas­útállomás irányából előttük termett a „galeri”. Először nyomdafestéket nem tűrő han­gon szóltak a békésen haladó házaspárhoz, majd az egyik suhanc indulatosan belerú­gott az öreg' emberbe. Szeren­cse, hogy a szembenlevő ol­dalon két jóérzésű honvéd haladt, akikkel szemben a ga- rázdálkodók már kisebb legé­nyek voltak. A rendőrkapitányság nyo­mozói rövid úton felderítették a díszes társaság kilétét, öten voltak, mind az öten a ceglédi KGV ipari tanulói. Érdemes a mákvirágokat név szerint is kitenni a kirakatba: Szalai Tibor III. éves (Szolnoki út 35.), Protovin Mihály (Malom u. 1/a), Tóth Ferenc (Körösi u. 31.), Tóth Károly (Vitéz u. 16.) és Czeroczky Ferenc (Vi­téz utca IV. sz.). A rendőrségi kihallgatás rö­vid úton tisztázta a tényál­lást. A „galerinak” semmi baja nem volt Vágó Imréék- kel. Abból indult ki a komisz- kodás, hogy megegyeztek: az első békés járókelőbe belekötnek, disznóságok- kal molesztálják és ráadá­sul, ha férfi az illető, még bántalmazzák is. Persze, az óvatos fogadalom nem lett volna érvényes, ha történetesen a Ceglédi Vasutas birkózó-szakosztály valame­lyik tagjával találkoztak vol­na szemtől szemben. A rendőrségi eljárással pár­huzamosan természetesen be­leszól a dologba • az iparita- nuló-iskola igazgatója és a Gépjavító Vállalat személyze­ti előadója is. — Kemény határozattal to­roltuk meg a komiszságot — mondotta Kerepesi Ernő elv­társ, a vállalat személyzeti előadója. Két fiúval feibontoítuk azonnali hatállyal a szer­ződést, egyet hathónapi, egyet háromhónapi szer­ződéshosszabbításra ítél­tünk, az ötödik írásbeli figyelmeztetéssel úszta meg. mert nem vett részt a garázdálkodásban, csak egyetértett a dologgal. Az iparitanuló-iskola igaz­gatója véleményének is érde­mes helyet adni. — A Gépjavító Vállalat döntéseit az iskola javaslatá­ra hozta meg. Protovin Mi­hály régi ismerős a rendőrsé­gen. Már általános iskolás ko­rában komiszkodott. Egy al­kalommal megdobálta a gyorsvonatot, második talál­kozása azért volt a hatóság­gal, mert ajtókilincseket csa­vart le és azokat akarta a MÉH-vállalatnál értékesíteni. — Persze, a büntetésekben kifejezésre jut egy bizonyos nevelő célzat is. Nem tettük lehetetlenné a fiatalokat. Az a két ifjú, akinek a szerződé­sét fel kellett bontani, egy év múltán újra leszerződhet, de a mi iskolánkba már nem jöhetnek vissza és egy évet valamelyik kör­nyékbeli iskolában — Nagykőrösön, vagy Abony- ban kell elvégezniök. Egyébként nem állunk útjuk­ba, ha ez után a szomorú el­tévelyedés után a helyes út­ra akarnak térni rendelkeznek megfelelő szak- képzettségű cséplőgópszerelő- vel. Jelenleg ugyan van a gép­állomáson egy cséplőgépszere­lő, ez az elvtárs viszont beteg­sége miatt egész január hónap­ban kiesett a munkából. Fel­tétlenül szükséges pedig _ a cséplőgépek kijavítása, hiszen ezeket a gépeket tavaly sem javították ki. A sok éves mun­ka folyamán alkatrészeik egy része már tönkrement és ennek következtében a gépek jtijaví- tása nélkül egyáltalán nem látszik biztosítottnak, hogy az idei cséplési munkálatokat za­vartalanul el tudjuk végezni. Az érintett üzemek, gazdasá­gok dolgozói megértve a gép­javítás fontosságát, fáradságot és erőt nem kímélve, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a viszonylag sok akadá­lyozó 'körülmény ellenére a gépjavítási munkálatokat leg­később március 5-ig befejez­zék. Varga Gábor Antin helyes lenn*» rálíoatuini Helyet adunk B. O. pana­szának, aki hozzánk intézett levelében elmondja, hogy egyik munkatársa motorke­rékpár-szerencsétlenség kö­vetkeztében súlyos lábtörést szenvedett. A szükséges kór­házi ellátás után betegállo- mámyíba került és hetek óta fekvő beteg. Az ügy tisztázására, néhány nappal ezelőtt, az SZTK-ba hívták be, s a 27-es számú ablaknál kellett jelentkeznie. A tisztviselőnő a kéttenyér- nyi ablakon keresztül hallgat­ta meg, miközben húsz-hu­szonöt ember a folyosón áll­dogálva hallgatta a beszélge­tést. Az ügy nem volt bizalmas, mindenki nyugodtan végighall­gathatta. ennek ellenére is, kellemetlen volt egy fél órán át olyan dologról beszélgetni, ami nem tartozik a nyilvános­ságra’. Nem lett volna helyes a beteget egy irodába betessé­kelni, ahol zavartalanul meg­beszélhették volna az ügyet? Munkaversenyben Abony község tsz-ei A második előadás címe: „A jobb politika érvényesíté­se a bíróságok munkájában, bíróságaink időszerű feladatai, a népi ülnökök részvétele az igazságszolgáltatásban.” Elő­adó volt: Dr. Bozóky István Pest megyei főügyész. Ez az előadás a jogpolitika ismerte­tése mellett a bíróság, illetve' az ülnökök gyakorlati tevé­kenységével foglalkozott. — A jogpolitika azokat a legfontosabb politikai célki­tűzéseket és irányelveket tar­talmazza, amelyeknek a jog eszközeivel biztosítaniok kell a szocializmus teljes felépí­tését, eredményeinek megvédé­sét, a dolgozók jogainak gya­korlását, s a dolgozók nevelé­sét a szocialista erkölcsre, a szocialista együttélési szabá­lyok betartására — mondotta az előadó. — Büntető politikánk lénye­ge: a bűnüldöző szerveinknek a szocialista törvényesség leg­szigorúbb betartásával le kell sújtani a társadalmunk és államrendünk tudatos ellensé­geire, az állam elleni, valamint súlyos bűntettek elkövetőire, a többszörösen visszaesőkre, a garázda, huligán elemekre, a társadalmi tulajdon fosztoga­tóira és a spekulánsokra. Ez­zel szemben a kisebb súlyú bűntett elkövetőivel, a megté­vedt dolgozókkal, és általá­ban azokkal szemben, akik kisebb bűncselekmények miatt először kerülnek a bíróság elé, elsősorban nevelő jelle­gű büntetést, vagy intézkedést kell alkalmazni — állapította meg Bozóky elvtárs. Gyakorlati példákkal muta­tott rá egyes helytelenül al­kalmazott ítéletekre. — Az ülnökök, mint dolgo­zók szaktudásukkal és életta­pasztalatukkal nagy segítséget tudnak adni a szakbírónak — mondotta. Figyelemre méltó volt Bo­zóky elvtárs azon , megállapí­tása: a bíróság biztosítsa a VII. kongresszus által kimon­dott büntető politikai alapel­vet, hogy vétlen embert ne sújtson a bírói ítélet, a bűnös a cselekményéhez mérten so­hasem szabaduljon a felelős- ségrevonás alól. A fejlődés eredményeként mondhatta ki pártunk VII. kongresszusa, hogy népi álla­munk törvényével a volt ki­zsákmányoló osztályok tag­jait is egyenjogú állampolgá­rokként kezeli, ha nem sértik meg a törvényt, magatartá­sukkal beleilleszkednek tár­sadalmi rendünkbe. Á volt kizsákmányolok gyer­mekeivel pedig pártunk arra törekszik, hogy a múlt terhé­től mentesen találják majd meg helyüket az új szocialista világban, amelyben élni fog­nak. A tartalmas előadás megér­tését lehetővé tette a világos kifejezésmód és az elég sűrűn alkalmazott gyakorlati pél­dák ismertetése. Az ülnökök általános véleménye: tanultak belőle. Kár hogy bizonyos le­morzsolódás van, ezen feltét­lenül változtatni kell. Akik önként jelentkeztek, elemi kö­telességük, hogy eljöjjenek. — Zsadon Miklós — Becsületszavamra, nem írom az irodalmi színpad terhére azt a kijelentést, hogy önkép­zőkört foglalkozásnak hatott a rendezés. Inkább azért hasz­náltam ezt a kifejezést, mert a színháztermet túlnyomó- részt fiatalok töltötték meg. Tizenkét harmadik-negyedik gimnazista vett részt a ver­senyben és a zsűri tagjai gim­náziumi tanárok, voltak. A kérdések és feladatok színvonala erősen igazodott a versenyzők képességeihez. Ta­lárt ez a magyarázata annak, hogy a tizenkét induló közül tízen a műsor végén a. színpa­don fogadhatták a közönség elismerő tapsait. Nagy Mariann a tőle meg­szokott művészettel mondta el a verseket. Az Egyetemi Szín­pad tagjai jó vidéki színjátszó színvonalon adták elő a szín­darabrészleteket. A szerkesz­tők gondosan ügyeltek arra. hogy a versenyzőknek minél alavosabban a szájukba rágják a feleletet. Az Ármány és szerelemből előadott részlet­ben annyiszor szerepelt Lujza és Ferdinánd neve, hogy ha semmi egyébből, de már ebből is ki lehetett találni a választ. A néma leventét csak az nem ismerte fel, aki nem aikarta, és a Tanítónőből vett részlet­nél még véletlenül sem lehe­tett elhibázni a helyes felele­tet. Helyes ötlet volt a zenei számok bemutatása magneto­fonon. Nehezítő kérdésnek ja­vasoltam, volna azt, hogy mi­lyen gyártmányú az a magne­. I ielvuj és nrfjaadtii Valamiből csak kell pó­tolni a fizetést, gondolta ma­gában Ignácz József, Ceg­léd, Tabán 5. szám alatti la­kos, amikor elkezdte a lopá­sok sorozatát. A Kordélyozó Vállalat ceglédi telepén dol­gozott, mint lóhajtó, s itt alkalma is nyílt tettei elkö­vetésére. Először egy zsák kukoricát lopott el fuvaro­zás közben, majd Varga Fe- rencné ceglédi lakosnak adta el 210 forintért. Ezután még jobb alkalmak adódtak a lo­pásra. Feladatul kapta, hogy a TÜZÉP-telepre szállítson különböző faárut. A 367 fo­rint értékű lopott fát felesé­ge adta el 40 forintért ifj. Gyura Istvánnak. A fa után zsákok következtek. A Ter­ményforgalmi Vállalat tulaj­donát képező 5 darab zsák és eg.v ponyva tűnt el ignácz József kezén. A lopások sorozatára fény derült, a nyomozás folyik. Nem mind arany, ami fénylik Mit ajándékoznak a mai vőlegények a menyasszonynak ? Hogy is volt ez néhány esz­tendővel ezelőtt? A vőlegény karonfogta kedves menyasz- szonyát. Megilletődve, sze­mérmesen belépték az óra­ékszer boltba. Mindenekelőtt kiválasztották a jegygyűrűt, utána pedig a vőlegény zse­béhez- mérten vette meg a menyasszonyának a köves gyűrűt és a nyakláncot. Ter­mészetesen mindet aranyból. Aranyat kapott a kislány a keresztmamától, arannyal lep-, ték meg a fiatalembert, ha nem bukott meg az érettsé­gin. Az Óra- és Ékszerkere&ke- delmi Vállalat ceglédi bolt­jában valóban óriási válasz­ték várja az ajándékozókat. Valóságos kiállításra való anyag a szebbnél szebb arany­holmikból. Biztosan, érdekel­né olvasóinkat az, hogy a mai vőlegények mit vásárol­nak menyasszonyuknak. — Mindenekelőtt karika­gyűrűt! — mondotta Andó Antalné, a bolt vezetője. — Ez hagyomány, ehhez ra­gaszkodnak az emberek. A nyakláncot és a kövesgyűrűt ajándékozók már sokkal rit­kábbak. Ezzel szemben igen sok vőlegény márkás kar­órával lepi meg menyasszo­nyát. Igen népszerűek a szovjet órák és keresettek a 6vájci világmárkák is. — Szóval nem mindenek- felett az aranyat keresik? — Nem! Igen sokan haszno­san vásárolnak > és gyakran olyasmit, amit esküvő után a háztartásukban fel tudnak használni. — NYÁRSAPÁT község szombaton 9 órakor vb-ülést tartott, melyen az 1961. évi községfejlesztési tervek vég­rehajtását tárgyalták meg. A napirend előadója Petrovics István vb-titkár volt. — AZ MHS tartalékos tiszti tagozata ma délelőtt tovább­képzést tart tagjai részére a szövetség Alkotmány utcai székházában. — ABONYBAN a múlt hé­ten tartották meg a vöröske- resztes elsősegélynyújtó tan­folyam záróvizsgáját, melyet dr. Kalotai Tibor községi orvos vezetett. Újsághír: Január 31-ig be kell jelenteni á káros rágcsá­lókat. rUMVtócttftll)!;, 'I ^ NYILVÁNTARTÁSA ,| írja fel a feleségem, mert azon rágódik, hogy kapok-e nyereségrészesedést! Önképzőköri foglalkozás a ceglédi irodalmi színpadon Gimnazista lányok a kérdés—felelel-játék nyerteseinek élén tofon, amely ilyen komiszul recsegteti az élvezhetetlen és felismerhetetlen zenét. Dr. Bagóczky Lajos ügyes játékvezetése sok derűs pilla­natot szerzett a közönségnek és kapásból adott idézetei egé­szen rendkívüli irodalmi ér­deklődésről tanúskodtak. Az első díjat, a 200 forintos könyvvásárlásra jogosító utal­ványt, Jávor Piroska nyerte, és könyvjutalmat kapott a harmadik csoport minden tag­ja. — AZ AÉONYI Községi Ta­nács végrehajtó bizottságának folyó hó 22-én megtartott ülé­sén megtárgyalásra került a községgazdálkodási csoport I. negyedévi bevételi és kiadási tervezete, az I. negyedévi adótervfeladatok és a köz­ségiéi lesztés első három hó­napjának feladatai, A hozott határozatok nagymértékben elő fogják segíteni a feladatok teljesítését. — FEHÉR PÁLNÉ. Cegléd, XII. kér. Tanítóföld 368. szám alatti lakos termelői iga­zolvány nélkül árusított, az ellenőrző közeggel, aki őt igazoltatta, tűrhetetlen maga­tartást tanúsított. A szabály­sértési hatóság 300 forint pénzbírsággal sújotta. — A KOCSÉRI Földműves- szövetkezet tüzelőtelepe az el­múlt év folyamán a lakos­ság részére 6790 mázsa sze­net, 654 mázsa tűzifát, 473 mázsa meszet és nagy meny- nyiségű növényvédőszert ho­zott forgalomba. — A CEGLÉDI Kossuth Termelőszövetkezet kedd dél­előtt 9 órakor tartja zárszám­adó közgyűlését a művelődési házban. — 28-ÁN ÜGYELETES or­vos Abonyban (dr. Kalotai Tibor, ügyeletes gyógyszertár pedig az í/3-as. — PÁLYÁZATOT hirdetett a Hazafias Népfront Cegléd városi bizottsága a kiskörzeti mozi üzemvezető gépészi teen­dők ellátására. A jelentke­zés határideje január 31. enged következtetni, hogy ez a munkaverseny nem holmi szalmaláng lesz, mint álta­lában a múlt évek egyéb munkaverse-nyei. hanem a többtermelést, a tsz-ek gaz­dasági megszilárdítását je­lentő mozgalom. A szerző­désiben foglalt sokoldalú szem­pontok és értékelési felté­telek komoly és felelősség- teljes munkát kívánnak min­den tsz-tag részéről és a versenybizottságoktól is. A közgyűléseken széles körben isnYéríemli " kén á ' tagsággal,J hogy mindenki megértse an­nak jelentőségét. Reméljük, hogy ez a lelke­sedés végig megmarad az egész évben, és akkor a zárszámadáskor joggal el­mondhatjuk majd, hogy a munkaverseny községünk tsz- eiben betöltötte szerepét. Sz. L. Veszedelmes útra tévedt fiatalok Kemény fenyítést kapott a „galeri" garázdálkodásáért Napjainkban lázban ég­nek a járás községei. Egy­más után alakulnak meg a községi és tsz-munkaverseny- bizottságok. Abonyban is megalakultak a bizottságok: a községi versenybizottság 11, a tsz-eké pedig öt-öt taggal. A bizottságokban megtalál­hatók a gazdasági vezetés, a párt, KISZ, nőtanács dele­gáltjai, akik az adott tsz- ben a munkaverseny szer­vezői. irányítói lesznek. A bizottságok alakuló ülésén megtárgyalták és- elfogadtak az előterjesztett verseny- szerződési szempontokat. Tsz- eink párosversenyben van­nak: a József Attila Tsz az Vj Világot, a Lenin pedig a Kossuth Tsz-t hívta ki ver­senyre. A versenyszerződése­ket a napokban kötik meg. Az alakuló ülésen elhang­zott több hozzászólás arra

Next

/
Oldalképek
Tartalom