Pest Megyi Hírlap, 1976. április (20. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-01 / 78. szám

Itt készül a hazai könyvek egytizede Az üzem jelen lesz ejjész szellemi életünkben * Átadták a Dabasi Nyomda beruházásának utolsó ütemét Z'uíuC. IíBSSm: . Földes György igazgató bemutatja a vendégeknek a nyomdát. Tegnap délelőtt ünnepélye­sen adták át rendeltetésének a Dabasi Nyomdát. Gábor Vik­tor, a Kulturális Minisztérium Kiadói Főigazgatóságának ve­zetője köszöntötte az átadáson megjelent vendégeket, köztük Aczél Györgyöt, az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, a Minisztertanács elnökhelyet­tesét, Keserű Jánosné könnyű­ipari minisztert, dr. Polinszky Károly oktatási minisztert, Cservenka Ferencnét, az MSZMP Pest megyei Bizott­sága első titkárát, Kimmel Emilt, a Nyomda és Papíripari Dolgozók Szakszervezetének főtitkárát és Csicsay Ivánt, a Pest megyei Tanács elnökhe­lyettesét. Marczali László kulturális miniszterhelyettes ünnepi be­szédében hangsúlyozta: az MSZMP Politikai Bizottsága 1972. május 30-án határozatot hozott a könyvkiadás fejlesz­téséről. A határozat többi kö­zött úgy rendelkezett, hogy a nyomdaipar szerkezeti, tech­nikai és technológiai átalakí­tásával párhuzamosan, meg kell teremteni a könyvkiadás számára szükséges nyomda­ipari kapacitást és a IV. öt­éves tervidőszakban művelő­dési könyvnyomdává kell fej­leszteni a Jegyzetellátó Válla­latot oly módon, hogy a ko­rábbi évi 400 tonnás termelést legalább évi 2 ezer tonnára kell növelni. A miniszterhelyettes a to­vábbiakban rámutatott: az el­ső kapavágást 1972 márciusá­ban tették és 1972 novemberé­ben már meg is indult a ter­melés a nyomda első műhe­lyeiben. Majd a következőket mondotta! A magyar könyvkiadás fontos műhelye — Szép jelkép, hogy a vál­lalkozást felszabadulásunk 31. évfordulóján nyilváníthattuk befejezettnek. A beruházás, az alkotás így kész, így egész, ezért tudjuk ünnepi szavakkal megköszönni mindazok mun­káját, akik a létrehozásában közreműködtek. A Kulturális Minisztérium nevében köszö­netét mondok a társhatóságok­nak, a megyei és járási párt­bizottságnak, a pénzügyi szer­veknek, a beruházó vállalat­nak, a tervezőknek, az építők­nek, a szállítóknak, kitűnő együttműködő partnerunknak, a helyi tanácsnak, valamint a nyomda vezetőinek és dolgo­zóinak, akik termelő munká­juk mellett sajátjukként álltak helyt az építkezésben is. — A könyvnyomtatás me­chanizmusának szerkezeti hiá­nyosságaiból és az iparág sza­bályozó rendszeréből adódóan jelenleg egyik legégetőbb gon­dunk a tankönyvek, jegyzetek, szakkönyvek, a kisebb pél­dányszámú kiadványok előál- Itása és gyors utánnyomása. Az új nyomda elsőrendű feladata e hiánypótlás. Eszerint hatá­roztuk meg a tennivalóit, így alakítottuk ki a technológiát. 1976-ban már ez az üzem adja az éves könyvtermelés 10, a tankönyvek 30 százalékát. — Az itt dolgozók számára világos a cél: gondoskodni kell arról, hogy az értékes szo­cialista eszmeiségű könyvek mind nagyobb tön^g,;^hez jussanak el. így lesz jelen ez a nyomda egész szellemi életünkben és így kap otthont a magyar kultúra ezen a he­lyen a könyvek által. — Abban a reményben, és azzal a meggyőződéssel adom át a Dabasi Nyomdát rendel­tetésének, hogy fontos műhe­lye lesz a magyar könyv­kiadásnak és jelentős ténye­zője a nagyközség további fej­lődéséinek — mondotta befe­jezésül Marczali László. Ezt követően a miniszter­helyettes átadta a kitünteté­seket az építésben és üzembe­helyezésben élenjáró dolgo­zóknak. Ketten a Munka Ér­demrend ezüst fokozatát, ti­zen A Szocialista Kultúráért érdemérmet kapták. Ketten részesültek kiváló dolgozó ki­tüntetésben és ketten minisz­teri dicséretben. A Szocialista Kultúráért érdemérmet kapott Ihászi Jó­zsef, az MSZMP dabasi járási bizottságának első titkára, Földes György, a nyomda igazgatója, Bodrogközi Szilárd főkönyvelő, Szalay Kálmán főmérnökhelyettes, Kancsár Lászlóné és Kecskés József- né csoportvezetők, Kondics István művezető és Kondics Istvánná osztályvezető. Kiváló dolgozó lett Hornyák János lemezraktáros és dr. Vajdik Árnád osztályvezető. Minisz­teri dicséretben részesült Ratskó Antalné korrektor és Szabó Antalné csoportvezető. A nagyközségi tanács 25 ezer forint értékű könyvet kapott a könyvtár fejlesztésé­re, melyet Szeroczki András tanácselnök vett át. Az ün­nepség üzemlátogatással feje­ződött be. Ipar és új életforma Nemcsak szép, hanem kor­szerű is a tegnap átadott nyomda. A szakemberek sze­rint a jelenleg Európában megtalálható legmodernebb gépsorok dolgoznak itt. Az épület 180 millió forintba ke­rült. Hét nyomda társulásá­val szerezték be a gépeket az NDK-ból, Csehszlovákiából, az NSZK-ból, Svájcból, Svéd­országból és Spanyolországból. Dabason 1973 márciusában indultak meg a gépek. Ekkor 672 tonna könyvet állítottak elő. A következő évben 910, tavaly 1640 tonnát. Jövőre 3200 tonnát terveznek, s a teljes kapacitás 3500 tonna körül lesz ... Jelenleg egyetemi jegyze­teken kívül itt készülnek a népszerű Gyorsuló Idő sorozat könyvei, de az általános is­Az új üzem új kBnyvci Között. Balról jobbra: Marczali László, Keserű Jánosáé, Cservenka Ferencné, Aczél György és Gábor Viktor. Koppány György (elvételei kólák első osztálya számára olvasókönyv is. Az egyetemi jegyzetekből rekordtermelést értek el tavaly; a kiadott 400 ! tonnával az igények 80 szá- 1 zalékát tudták kielégíteni. (Ilyen jó ellátás eddig még egyetlen évben sem volt.) Az idén várhatóan tovább javul a kínálat: 167 ezer példány­ban kerül ki például az ABC olvasókönyv, s már júliusban megérkezik az isko­lákba. Kulturális életünk és okta­tási intézményeink tehát új lehetőségeket kaptak a nyom­da üzemeltetésével. De mit kap tőle Dabas? Ipart, új életformát. Ez a jövő. Az új jelei azonban már ma is mu­tatkoznak. Négy szolgálati lakás épül a nyomda mellett, melybe két hónapon belül beköltöznek a község új lakói, a vállalat termelésirányítói. Évente több mint 1 millió forinttal járul hozzá a nyomda a község fej­lesztéséhez. Nem csekélység, de ez hivatalos kötelességük. Három éve 300 ezer forintot adtak óvodaépítésre, ezzel is segítve dolgozóik — többsé­gükben dabasi lakosok — gyermekeinek elhelyezését. A beruházás második üte­mének befejezéséig 2 faház- ban dolgozott az adminisztrá­ciós részleg. Most az egyiket átalakítják KISZ-klubbá, a másikat pedig átadják a köz­ségnek. Hamarosan felállítják majd a tanács révfülöpi üdü­lőjében, ezzel is bővítve az it­teni dolgozók pihenési lehető­ségeit. Mindez azonban csak kezdet. Számtalan lehetőség van még a gyümölcsöző együttműködésre... T. Ágoston László XX. ÉVFOLYAM, 78. SZÄM ÁRA 80 FILLÉR 1976. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Az idei népgazdasági terv megvalósításának feltételeiről tárgyaltak a Minisztertanács és a SZOT vezetői Tegnap a szaktanács szék­hazában Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke és Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a SZOT főtitkára vezetésével megbeszélést foly­tattak a kormány és a SZOT ve­zetői. Tárgyaltak az idei nép- gazdasági terv eredményes megvalósításának feltételeiről, a termelési célok elérésének feladatairól. Napirendre kerütek a mun- kaverseny-mozgalomimal, a ta­karékossággal, a vállalati ter­vekkel, a munkafegyelem erő­sítésével, a most készülő kol­lektív szerződésekkel kapcso­latos időszerű tennivalók. Fog­lalkoztak a munkaerő-gazdál­kodás helyzetével. A kormány és a SZOT vezetői elemezték az életszínvonal alakulását meghatározó tényezőket, az eddig megtett bér- és szociál­politikai intézkedések végre­hajtását és hatását. Szó esett egyes ellátási kérdésekről, és az előkészületben levő intéz­kedésről, mely a dolgozók üdültetésének javítását szol­gálja. A kormány és a SZOT ve­zetői áttekintették a korábbi közös elhatározások megvaló­Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerda délelőtt hazaér­kezett Szófiából, ahol a Bolgár Kommunista Párt Központi Bi­zottságának meghívására a ma­gyar pártküldöttség élén részt vett a BKP XI. kongresszusán. A küldöttség vezetését Szófiá­ban Nemes Dezső, a Politikai Bizottság tagja vette át. Kádár Jánost a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla, Övári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Gyenes András, Győri Imre, Pullai * Árpád, a Központi Bizottság sításának tapasztalatait, és ki­jelölték a következő időszak legfontosabb tennivalóit. titkárai, Brutyó János, a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság elnö­ke, Púja Frigyes külügymi­niszter, Benkei András bel­ügyminiszter, a Központi Bi­zottság tagjai, Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi mi­niszter és dr. Berecz János, a KB külügyi osztályának veze­tője fogadta. Miközben a BKP XI. kong­resszusa tegnap folytatta mun­káját, a magyar pártküldött­ség, Nemes Dezső vezetésével, Sztara Zagorába látogatott, ahol bolgár—magyar barátsá­gi gyűlést is tartottak. (Beszá­molónk a 2. oldalon.) A BKP kongresszusa folytatta munkáját Kádár János hazaérkezett Szófiából Bolgár—magyar barátsági gyűlés Sztara Zagorában Nemes Dezső mondott beszédet Szovjet kormánynyilatkozat A jelenlegi egyiptomi vezetőség politikája ellentmond az arab népek valódi érdekeinek Szadat egyiptomi elnök a közelmúltban, mint ismeretes, egyoldalúan érvénytelennek nyilvánította az 1971-es szovjet— egyiptomi barátsági és együttműködési szerződést. Ezzel egy­idejűleg Egyiptomban zajos szovjetellenes kampány indult rtieg, amelynek során kísérletek történtek a Szovjetunió Egyiptom­mal kapcsolatos álláspontjának elferdítésére, valamint arra, hogy az egyiptomi politika legutóbbi kudarcaiért a Szovjet­uniót hibáztassák. Ezzel kapcsolatban a Szov­jetunió kairói nagykövetsége március 31-én nyilatkozatot adott át’ az egyiptomi félnek. A nyilatkozat határozottan visszautasítja a hivatalos egyiptomi körök és a sajtó képviselőinek rágalmazó állí­tásait, s tényeket sorakoztat fel, amelyek arról tanúskod­nak, hogy a Szovjetunió Egyip­tom és az egyiptomi nép irá­nyában következetes és elvi baráti politikát folytat. Nasszer elnök a szovjet ve­zetőkkel tartott megbeszélései során nemegyszer fejezte ki a szovjet—egyiptomi szerződés megkötésére irányuló óhaját. Szadat elnök 1971-ben az egyiptomi nemzetgyűlés előtt szintén kijelentette: „Jövőnk és utódaink jövője érdekében törekedtem a Szovjetunióval való szerződés aláírására.” A szerződés arra hivatott, hogy magas szinten rögzítse a Szovjetunió és az imperialista függőség alól felszabadult Egyiptom közötti kapcsolato­kat, miután Egyiptom azt a célt tűzte maga elé, hogy har­coljon szuverenitása és gazda­sági önállósága megszilárdítá­sáért, a társadalmi fejlődésért. Az antiimperialista harc és a népek szabadsága érdekében kifejtett szovjet—egyiptomi baráti együttműködés több mint két évtizede alatt — han­goztatja a szovjet kormány nyilatkozata —, a Szovjetunió óriási segítséget nyújtott Egyip­tom gazdaságának fejlesztésé­hez és védelmi erejének meg­szilárdításához. A nyilatkozat a továbbiak­ban kijelenti: az egyiptomi kormányzat az utóbbi években kezdett eltérni a Szovjetunió­val való együttműködés politi­kájától. a szovjet—egyiptomi szerződés elveitől. Mindez a közel-keleti rendezéssel össze­függő kérdésekben nyilvánult meg szemléltető módon. Az egyiptomi vezetők külön ügy- j létéi Izraellel, amelyeket az ! egyiptomi nép igazi barátai I előtt eltitkolva, az agresszorral i szembenálló más aráb orszá- j gok háta mögött kötöttek, gya­korlatilag kivonták Egyiptomot a megszállt arab földek fel­szabadításáért vívott harc frontjából. Az egyiptomi kormányzat, megkísérelve, hogy igazolja az agresszorral és annak pártfo­góival folytatott kalmárpoliti­káját, elferdítette és kiforgatta mindazt, ami a Szovjetunióval való együttműködéssel, főképp a katonai területen való együttműködéssel függ össze. Ugyanakkor köztudott, hogy az egyiptomi fegyveres erők csak­is a szovjet fegyverszállítások eredményeként állhatták ellen huzamos időn keresztül az iz­raeli agresszomak, és arathat­tak sikereket az 1973-as októ.- beri harcok idején. Az egyiptomi kormányzat megtéveszti a saját népét és a világ közvéleményét a szov­jet—egyiptomi pénzügyi- és hitelkapcsolatok kérdéseiben is. A szovjet fél ugyanis, figye­lembe véve Egyiptom kérel­mét, több ízben is felülvizs­gálta a megállapodásokat és jelentős haladékot nyújtott a hitelek törlesztésére. A nyilatkozat aláhúzza, hogy a szovjet fél a közelmúltban ismét jó szándékot nyilvánított a minden téren kifejtendő együttműködésre. A szovjet kormány nyilatko­zatában rámutat: Egyiptom­ban egyesek azt a látszatot szeretnék kelteni, hogy a szov- i jet—egyiptomi szeriór'és fel­bontása, alig változtat valamit * a Szovjetunió és Egyiptom kapcsolatain és általában a közel-keleti helyzeten. Ez azonban távol áll a valóságtól. A jelenlegi egyiptomi veze­tőség politikája ellentmond az egyiptomi nép és más arab né­pek valódi érdekeinek. Ez a politika lényegesen megnehe­zíti az igazságos közel-keleti rendezés elérését, gyengíti az arab államok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy elérjék az Izrael által megszállt arab te­rületek felszabadítását, s sza­vatolják a palesztin arab nép törvényes nemzeti jogait. Ez a politika csak az egyiptomi és a többi arab nép ellenségei, az imperialista, a cionista és a reakciós erők malmára hajtja a vizet. A nyilatkozat leszögezi: a Szovjetunió továbbra is támo­gatja azt a harcot, amelyet az arab népek folytának az im­perializmus és a gyarmatosí­tás ellen, az Izrael által meg­szállt arab területek teljes fel­szabadításáért és a palesztin arab népek folytatnak az im- jogainak megteremtéséért. Akik a szovjet—egyiptomi kapcsolatok megzavarására és a Szovjetunióval való együtt­működés leszűkítésére törek­szenek. súlyos felelősséget vál­lalnak népük előtt e politika következményeiért Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke búcsúlátogatáson fogadta C. A. Kallaghe-t, a Tanzániai Egyesült Köztársa­ság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagyköve­tét, aki végleg elutazott Buda­pestről. Barinkai Oszkárnak, az MSZBT Országos Elnöksége tagjának vezetésével tegnap Moszkvába utazott a Magyar— Szovjet Baráti Társaság há­romtagú delegációja, hogy részt vegyen a hazánk felszabadulá­sának 31. évfordulója tisztele­tére rendezendő ünnepségeken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom