Pest Megyei Hírlap, 1985. március (29. évfolyam, 50-75. szám)

1985-03-01 / 50. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! ÉVFOLYAM, 50. SZÁM Ára: 1,80 forint 1985. MÁRCIUS 1., PÉNTEK MA • A gyalogosokért, a biztonságért (3. ckfcljf ffsméf nyári Sáészúméfás (4, ofsSa?) Ssécffiá" és feíevésióműsor ea /©Vő képire (7—0. oki&l) ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­ki ülésén Lázár György tájé­koztatást adott dr. Fred Si- nowatznak, az Osztrák Köz­társaság szövetségi kancellár­jának meghívására Ausztriá­ban tett hivatalos látogatásá­ról. A kormány a tájékozta­tást tudomásul vette. A kormány a gazdaságirá­nyítási rendszer továbbfejlesz­tésére tett intézkedésekkel va­ló összhang biztosítása céljá­ból módosította a gazdasági ágazati irányításról, 'az állami ellenőrzésről, valamint a mun­kavédelemről szóló '■ korábbi rendeletéit. A kormány elfogadta a gazdaságirányítási rendszer fejlesztésének 1985. évi mun­kaprogramját. A Minisztertanács megerősí­tette a zöldség- és gyümölcs­MUNKAVÉDELEM A munkavédelmi kor- ** mányrendelet módosí­tása azt a célt szolgálta, hogy a munkavédelem irá­nyítása és ellenőrzése job­ban összhangba kerüljön a gazdaságirányítás tovább­fej leszíésével, a felügyeleti jogkörök változásával. Az új szabályozás értelmében március 1-től nem a mi­nisztériumok, hanem az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőség látja el a munkavédelem • általános irányítását és ellenőrzését, s a minisztériumok helyett ugyancsak a főfelügyelőség feladata lesz a munkavé­delem általános érvényű jogszabályainak előkészíté­se, kidolgozása. Ezzel le­hetővé válik, hogy vala­mennyi népgazdasági ág­ban egységesen értelmez­zék és alkalmazzák a mun­kavédelmi teendőket, azo­nos elvek alapján szabá­lyozzák az állami vezetők ezzel kapcsolatos felada­tait, a munkavédelmi el­lenőrzések és szemlék rendjét, az oktatás és a vizsgáztatás követelmé­nyeit, a balesetek bejelen­tésének és kivizsgálásának kötelezettségét. A biztonságos munka ál­talános feltételeit javítja, hogy a jövőben az Orszá­gos Munkavédelmi Tel­Me ügyelőség központilag, egy­ségesen határozza meg azoknak a gépeknek, be­rendezéseknek körét, ame­lyeket munkavédelmi szem­pontból minősíteni kell. egnöveli a vállalatok felelősségét a nagyobb önállóság a munkavédelmi követelmények érvényesí­tésében is. Ezentúl nem a minisztérium, hanem az újonnan alakuló vállalati tanácsok, illetve a dolgozók közgyűlései felügyelik a biztonságtechnikai felsze­reléseket, továbbá azt, hogy munkavédelmi szempontból megfelelőek-e gépek, be­rendezések. Hogy ennek a kötelezettségüknek eleget tesznek-e, azt az Országos Munkavédelmi Főfelügye­lőség, illetve annak terü­leti szervei ellenőrzik. Az egyes szakmákra vonatko­zó konkrét munkavédelmi előírásokat továbbra is az ágazati minisztériumok adják ki. A munkavédelmi minő­sítésről, a munkavédelem oktatásáról és a vizsgázta­tásról, valamint a munka- védelmi előírások betartá­sának ellenőrzéséről szóló új jogszabályokat az Or­szágos Munkavédelmi Fő­felügyelőség szakemberei 1985. június 30-ig dolgoz­zák ki. Nélkülük szegényebb a természet iár mm sokáég dideregjek Sok kárt tett az idei hara­pós kedvű tél. Az erdő, mező vadjai is megszenvedték a zord időjárást. Február első napjától májusig tilos a vadá­szat. Mintha csak tudnák ezt az erdőlakók; szarvasok, muf­lonok csapatostul keresik fel az eleséggel terített tisztáso­kat. Óvatosabbak a vaddisz­nók, ők csak éjszaka kocognak elő, hogy azután annál falán­kabban takarítsák el az elesé- get. Kivált éhesek a vadak most, ebben a hosszúra nyúlt hidegben, amikor nehéz a hó alól megszerezni a táplálékot. Mert a hivatásos vadászok által adagolt takarmány csu­pán kiegészítője a természetes élelemnek, fennmaradásuk egyik forrása. A hóval borított talaj rossz terep az erdei négylábúnknak, az eljegesedett felső réteg fel­horzsolja a lábukat, s a sé­rült állatok gyakorta áldoza­tul esnek a küzdelemnek. Az állomány ilyenfajta ritkulása nem azonos azzal, amikor a vadak gyenge egyedeit pusz­títják el természetes ellensé­geik, mivel a sérülés a szép, kifejlett példányokat sem kí­méli. A dúvadak, vadászok vagy turisták által megriasz­tott vadak egyébként a nor­málisnál több energiát veszí­tenek, több eleségre van szük­ségük, éppen akkor, amikor szüleiben méri azt a természet. Máskor, ilyen idő tájt. már nem is etetnek a vadászok, hallottam a Dunakanyar Kit- tenberger Kálmán vadásztár­saság vadászmesterétől, Lacz­kó Jánostól, idén azonban kénytelnek. Ezen a télen'80— 100 mázsa szálas takarmány­nyal többet vittek ki az etető­helyekre, mint rendesen. Ha­sonlóképpen van ez a többi társaságnál és az erdészetnél is. Ez a többlet költség az el­hullott állatokkal egyetemben ugyancsak a szokatlanul kí­méletlen időjárás számlájára írható, s feltétlenül nehezíti a vadásztársaságok idei gazdál­kodását. Sz. T. termelés növelés áré kidolgo zott programot, egyidejűleg utasítást adott a forgalmazás szervezettebbé tételéhez szük­séges feltételek megteremté­sére. MTESZ-elüökság k tennivaSékréi Ünnepi ülést tartott csütör­tökön az MTESZ országos el­nöksége Budapesten. Tóth Já­nos, az MTESZ főtitkára meg­nyitó beszédében visszatekin­tett a szervezet négy évtizedes tevékenységének főbb állomá­saira és méltatta az elért ered­ményeket. Pál Lénird, az OMFB elnöke előadásában a hazai és a nemzetközi haladás négy évtizedes vívmányait és jövőbeni feladatait tekintette át. A következő időszak felada­tairól szólva az OMFB elnöke leszögezte: igazán átütő meg­oldást a technológiai folyama­tok korszerűsítése hozhat. Az ünnepi ülés elnökségé­ben foglalt helyet Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Ballai László, az MSZMP KB gazdaságpoli­tikai osztályának vezetője, va­lamint Jevgenyij Pirogov, a Szovjet Tudományos Műszaki Társaságok Központi Tanácsá­nak elnökhelyettese, aki felr szólalásában a jubileum alkal­mából meleg szavakkal üdvö­zölte a magyar műszaki, ag­rár- és természettudományi ér­telmiség jelenlevő képviselőit. Zárszámadásról zárszámadásra Sikert hozott a lépésváltás Az elnökség első sorában balról jobbra: dr. villányi Miklós, Czinczok György, Hajnal József termelési elnökhelyettes, a részközgyűlés elnöke, dr. Szabó József, Lenánl László és Balogh László. Szinte zsúfolásig megtöltötték tegnap Budapesten a Kong­resszusi Központ nagytermét a budaörsi Sasad Kertészeti Tsz részközgyűlésének küldöttei. A zárszámadáson megjelent dr. Szabó József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Po­litikai Főiskola rektora, dr. Villányi Miklós, a MÉM államtit­kára, Balogh Lászió, Pest megye tanácselnöke és Lénárd László, a megyei pártbizottság titkára, a megyei párt-végre- hajtóbizoítság tagjai, dr. Lehoczky Mihály, a TOT titkára, Csapó Sándor, a budaörsi városi jogú nagyközségi pártbizott­ság első titkára, valamint a szövetkezettel kapcsolatban álló települések, fővárosi kerületek, gazdasági egysegek, intézmé­nyek képviselői. Az elmúlt évi gazdálkodás eredményeiről és az idei tervekről Czinczok György tsz-elnök számolt be a tagság előtt. Nagy feladatokat hagyott maga mögött a Sasad kollek­tívája az elmúlt évben. Amint Magyar-csehszlovák gazdasági kapcsolatok Határ Élesíti kereskedelem Csehszlovák gazdasági és műszaki napokat tartanak április 10. és 15. között Budapesten, jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Jaroslav Charamza kereskedelmi tanácsos. Az előadássorozaton több Pest me­gyei vállalatot is érdeklő témáról tartanak tájékoztatót. Ezek közé tar­tozik az új hulladékhasznosítási eljárások, körkötési technológiák, a felszín alatti vizek védelmére szolgáló szabadalmak. Az esemény kapcsán a Pest megye lakóit közvetlenül érintő kérdésről, a kishatár- menti forgalom és az áruházi csere tavalyi eredményeiről kértünk tájékoztatást Vojtek Ernesttől, a csehszlovák keres­kedelmi kirendeltség munka­társától, az Imex, a Prior és több más jelentős cég buda­pesti képviselőjétől. Megtudtuk, belkereskedelmi választékcserében, a kishatár- menti forgalomban és az áru­házak közvetlen kapcsolatai útján tavaly 266 millió rubel értékű árut cseréltek a két ország kereskedői. A gyors, a választékot mind­két országban színesítő üzle­tek eredményeként számos A kemény tél v vadakat is próbára tette; a hó alól és a fagyott föld­ből csak kevés táplálékhoz juthattak, a vadászok rendszeresen etetik őket. Egész a kitavaszodásig, ami remélhetőleg már nem várat magá­ra sokáig. hiánycikket Is tudtak pótolni, illetve a tőkés importot he­lyettesíteni. A csehszlovák vásárlók ily módon jutottak a kedvelt magyar kozmetiku­mokhoz, a Fabulon, az Exotic és Ocean termékekhez, ételíze­sítőkhöz. felső kötöttárukhoz, textil divatcikkekhez, több friss zöldséghez és gyümölcs­höz. Érdekes, hogy nemcsak mi vásároljuk szívesen a strapa­bíró csehszfovák cipőket, de ott is nagy keletje van a di­vatos magyar lábbeliknek. Je­lentős mennyiségű porszívó, konyhafelszerelés és méteráru is kerül e kapcsolatok útján a hazai üzletekbe. A kishatár- menti forgalom jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy sike­rült csökkenteni a hazai épí­tőanyaghiányt, s a kánikula idején a tervezettnél több szlo­vák sört is ihattunk. Pest megyében Vácnak már van, Ceglédnek most alakul­nak ki közvetlen kapcsolatai szlovákiai partnerekkel. A vá­ci Naszály Áruházban például a nagykereskedelemben kap­ható termékeken felüli meny- nyiségben árultak import ra­diátorokat, kazánokat, drótfo­natokat, plédeket, műszaki árukat és Gemer sört. Ceglé­den éppen két hét múlva kez­dődnek tárgyalások az idei közvetlen áruházi cseréről. Bízhatunk benne, hogy idén a tavalyinál is több csehszlo­vák termék kerül a hazai, s így a Pest megyei üzletekbe. A két ország közötti áruforga­lom ugyanis összességében évenként 5—10 a közvetlen, nullszaldós választékcsere, a kishatármenli forgalom és az áruházak közvetlen kapcsola­tai útján lebonyolított keres­kedelem ezen belül húsz-hu­szonöt százalékkal emelkedik. a beszámoló kiemelte, ezek között is legfontosabb volt a veszteségforrások megszünte­tése. A szabályozóváltozások, az időjárás viszontagságai ná­luk is jelentősen mérsékelték a bevételt, mégis kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet­nek. Az árbevételük megkö­zelítette a 2 milliárdot, a mérleg szerinti nyereség pe­dig meghaladta a 150 millió forintot. Mindehhez tervsze­rű, szervezett, fegyelmezett munkára volt szükség, arra, hogy a tagság és a vezetés egységesen gondolkozzon és cselekedjen. A beszámolóból kitűnt, hogy stabilizálódott az alaptevé­kenység: a növénytermesztési ágazat túlteljesítette tervét, a dísznövénykertészetben a technológiai megújulásra ala­pozva fokozódott a piacérzé­kenység, megteremtették a feltételét a mostaninál is gaz­daságosabb termesztésnek. Emellett jó évet zárt a gyü­mölcstermelő ágazat, kedve­zők a változások az állatte­nyésztésben is. A szövetkezetben évek őta meghatározó szerepet játszó ipari tevékenység eredménye elmarad a várakozástól, an­nak ellenére, hogy az üzemek több mint 50 millió forinttal teljesítették túl tervüket. Ha­sonlóan, mint másutt, itt is (Folytatás a 3. oldalon.) A jó hozamok lehetőségét hordozza Kielégítő a vetőmagellátás Tavaszi hír: az Országos Vetőmag-termeltető és Értékesítő Válla­lat a megrendelések alapján folyamatosan adja át a termelőknek a vetűmagvakat, a túlnyomó többségében nagy hozamú fajták és hib­ridek szaporítóanyagát. A vetőmagkészlet genetikai értéke magas és alapja lehet az idei évre tervezett nemzetközi mércével mérve is fi­gyelemre méltó hozamoknak. Tavaszi kalászosokból a készlet megfelelő és a válasz­ték is kielégíti a termelők igé­nyéit. Tavaszi árpából 13 kül­földi és hazai fajtát ajánla­nak, a készlet nagyobbik ré­szét NDK-beli és csehszlovák nemesítésű szaporítóanyag ad­ja. Pótmegrendeléseket is el­fogad a vállalat.. Zabból is le­hetőség van újabb megrende­lések teljesítésére, olyan bősé­ges a készlet. Kizárólag kül­földi nemesítésű zabot ajánla­nak a gazdaságoknak, elsősor­ban az ismert holland Leandát és az NDK-beli Solidort. A károsító aszály nagymér­tékben visszavetette a hibrid vetőmagtermesztést, különö­sen az Alföldön, és emiatt a nagyhozamú kukoricákból a megrendeléseknek csak 60 szá­zalékát lehet fedezni. A válla­lat — együttműködve a ter­melési rendszerekkel és más nagyobb gazdasági központok­kal — értékelte a külföldi ajánlatokat. Piackutatást foly­tatott és a MÉM intézkedése nyomán előkészületeket tett a vetőmagimportra. A szállítmá­nyok jó részét az egyesült ál­lamokbeli Pioneer cég hib­ridjei teszik ki, ezenkívül több európai országból, közöttük Jugoszláviából is rendeltek hibrid vetőmagot. A behoza­tallal kiegészül a hazai kész­let, és a termelők egészen ma­gas genetikai értékű anyaggal alapozhatják meg az idei ter­mést. A szántóföldi burgonyater­melők megrendelésének na­gyobb részét már ősszel telje­sítette a vállalat, a tavaszi szükséglét ellátásához még tartalékokkal is rendelkeznek. Az eddig még nem értékesí­tett vetőgumó-készlet főleg az ismert külföldi fajtákból áll. Az ellátást javítja, hogy szá­mottevő tárolási veszteség a télen nem volt. A. takarmány- termeléishez változatos ösz- szetételű növénylistából vá­laszthatják ki a termelők a számukra legmegfelelőbbeket. Az aszály egyes esetekben a takarmánynövények magjának befogását is hátráltatta, min­dent egybevetve azonban nem lesz akadálya annak, hogy az állatok elé az időn is jó mi­nőségű és magas tápanyag­tartalmú takarmány kerüljön. Közélet Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke és Sarlós István, az országgyűlés elnöke búcsúlátogatáson fogad­ta Osmo Väinölät. a Finn Köz­társaság rendkívüli és megha­talmazott nagykövetét, aki végiéig elutazott Budapestről. Az Elnöki Tanács elnöke, ugyancsak tegnap, táviratban üdvözölte Julio Maria Sangui- nettit, az Uruguayi Keleti Köz­társaság új elnökét beiktatása alkalmából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom