Pest Megyi Hírlap, 1977. július (21. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-01 / 153. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZQTTSAGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA Befejeződött az országgyűlés nyári ülésszaka Elfogadták a vízgazdálkodásról beterjesztett jelentést A vitában két Pest megyei képviselő szólalt fel Csütörtökön délelőtt tíz órakor a Parlamentben foly­tatta tanácskozását az országgyűlés nyári ülésszaka. Az ülésen megjelent Losonczi Pál, a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Lázár György, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, Apró Antal, Bisz- ku Béla, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Huszár István és Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai; ott voltak a Központi Bizottság titkárai, valamint a kormány tagjai. Az emeleti páholyokban helyet foglalt a Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek szá­mos vezetője, államtitkári beszámoló Az elfogadott napirendnek megfelelően Gergely István államtitkár, az Országos Víz­ügyi Hivatal elnöke tartotta meg beszámolóját a vízgazdál­kodás helyzetéről és felada­tairól. A hozzászólók sorát dr. Cselötei László (Pest megye, 2. vk.), a Gödöllői Agrártu­dományi Egyetem tanszékve­zető tanára nyitotta meg. Utá­na felszólalt Vadkerti Miklós- né (Heves megye, 5. vk.), a feldebrői Rákóczi Tsz párt- titkára, Radnóti László (So­mogy megye, 10. vk.), a csur­gói Napsugár Ipari Szövetke­zet elnöke, Csörgits József (Zala megye, 3. vk.) nyugdí­jas munkás, dr. Komócsin Mi­hály (Csongrád megye, 4. vk.), a Csongrád megyei pártbi­zottság első titkára, Palóczi Lajosné (Szabolcs-Szatmár megye, 9- vk.), a nyírbátori Rákóczi Tsz főállattenyész­tője, Szűcs János (Szolnok me­gye, 6. vk.), a Szolnok megyei pártbizottság titkára, Farkas Pál (Borsod megye, 12. vk.), a pütnoki Egyetértés Tsz el­nöke, Barcs Sándor (Buda­pest, 1, vk.), a2 MTI vezér- igazgatója, dr. Vámos Mariet­ta (Pest megye, 5. vk.) kör­zeti orvos. A következő fel­szólaló dr. Romány Pál me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter volt, majd ifj. Pin­tér István (Baranya megye, 7. vk.), a beivárdgyulai Közös Űt Tsz géplakatosa, Hütter Csaba (Nógrád megye, 5. vk.), a szécsényi II. Rákóczi Ferenc Termelőszövetkezet el­nökhelyettese, Hars József (Veszprém megye, 7. vk.), a lovászpatonai Új Élet Terme­lőszövetkezet főállattenyész- tője, Szigeti Gáborné (Békés megye, 3. vk.), a Gyulai Ha­risnyagyár munkásnője és Nagy Csaba (Bács-Kiskun me­gye, 10. vk.), a Dél-Bács-Kis- kun megyei Vízmű Vállalat művezetője szólalt fel. A vitában elhangzottakra dr Gergely István válaszolt. Jelezte, hogy a vízügyi szer­vek a vitában felmerült csak­nem hatvan kérdéssel, illetve javaslattal részletesebben is foglalkoznak, s álláspontjuk­ról írásban tájékoztatják a képviselőket. Több, most el­hangzott javaslat már a meg­valósulás útján van. Gondos­kodnak például arról, hogy a bányavidékeken ne ismét­lődhessék meg a visontai eset, amikor a bányaművelés el­apasztja a környező vidék kútjainak vizét. Napirenden szerepel annak a körülbelül 400 községnek a vízellátása is, amely jelenleg nem, vagy alig rendelkezik egészséges ivóvízzel. Az államtitkár egyetértett azzal, hogy újabb korszerű öntözőberendezésekre van szüksége a mezőgazdaság­nak, de nyomatékosan felhív­ta a figyelmet a meglevők jobb, gazdaságosabb kihasz­nálására is. Az országgyűlés az OVH elnökének beszámolóját égy- hangúlag, jóváhagyólag tu­domásul vette. Interpellációk KANGYALKA ANTAL (Csongrád m., 15. vk.), a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár makói gyárának igazgatója az importból származó anyagmozgató gé­pek alkatrészellátásának hiányosságait tette szóvá. Az importból beszerzett anyagmozgató gépek sok­szor néhány forintos alkat­részhiány miatt huzamo­sabb ideig állnak. Ez rész­ben az üzemeltetők hibája Is, mert csak akkor néz­nek alkatrész után, amikor egy-egy berendezés már használhatatlan. Jelentős költségekkel jár azonban, logy szinte többen foglal - sóznak már a rossz gépek javításával, mint üzemel­tetésükkel. Az anyagmoz­gatás gépesítésének támo­gatását jelzi, hogy az el­múlt esztendőben 51 válla­lat nyújtott be pályázatot, s ezek csaknem kétmilliárd forint értékű fejlesztést terveznek. Ezzel 3625 mun­kás átcsoportosítása válna lehetővé. E fejlesztési tö­rekvés megvalósítását fel­tétlenül támogatni kell. Az interpelláló kérte a külkereskedelmi minisz­tert: segítsen az importból ! származó anyagmozgató 1 gépek alkatrészellátásá­ban. BIRÖ JÖZSEF külkereske­delmi miniszter válaszában elmondta: a minisztérium 1 mindent megtesz annak érde­kében, hogy külföldről minél több alkatrészt hozzunk be. 1975-től évente 15 százalékkal növekszik az alkatrész-beho­zatal, értéke az idén várha­tóan eléri a 20,5 milliárd fo­rintot. A Bulgáriából behozott targoncákhoz például 1976- ban 4,5 millió, az idén már 7,5 millió rubel értékben im­portálunk alkatrészeket. A külkereskedelem fontos feladata, hogy a hazai alkat­részigényeket mennyiségben és választékban is kielégítse. Ehhez azonban hatékonyabb együttműködésre van szük­ség a megrendelők és a külke­reskedelem között. Fontos, hogy a KGST-országokban ér­vényes szállítási feltételeknek megfelelően időben tudjuk megadni igényeinket. Ugyan­csak nagyobb együttműkö­désre van szükség a készlete­ző vállalatok telephelyei kö­zött az igények rugalmasabb kielégítése érdekében. Ma még gyakran előfordul, hogy egyik vállalatnál hiányzik az az al­katrész, amely a másiknál raktáron van. Az együttműkö­dés hatékonyabb szervezésé­re a külkereskedelem intézke­déseket tesz. Az interpelláló képviselő és az országgyűlés a külkeres­kedelmi miniszter válaszát tudomásul vette. SARUDI SÁNDOR (Haj- dú-Bihar megye, 9. v.k), a Vámospércsi Mezőgép Vál­lalat meósa az iskolák és az ifjúsági szervezetek ál­tal igénybe vett üzemi au­tóbuszok térítési díjával kapcsolatban interpellált. Elmondta, hogy a Volán­autóbuszok szállítási kapa­citásának korlátozott volta miatt az intézmények, a sportkörök, az ifjúsági szer­vezetek gyakran veszik igénybe az üzemi autóbu-' szokat. Ezeket a kéréseket az üzemek, szövetkezetek vezetői és dolgozói — kü­lönös tekintettel az „Egy üzem, egy iskola” kapcso­latra, és a számos helyen meglévő együttműködési szerződésre — megértőén fogadják. Gond azonban, hogy egy 1969-ben kelt kormányrendelet szerint az üzemeltetőknek ilyenkor kilométerenként 4, illetve 6 forint térítési díjat kell fi­zetniük a Pénzügyminisz­térium bevételi számlájá­ra. Így szinte bűnhődnek azok, akik segítenek. In­tézkedni kellene a térítési díj fizetésének eltörléséről. PULLAI ÁRPÁD közleke­dés- és postaügyi miniszter válaszában elmondotta: ápri­lisi ülésén a kormány már foglalkozott ezzel, és kötelezte a minisztériumot, hogy vizs­gálja ki a kérdést, terjesszen elő javaslatot. A vizsgálat befejeződött és a közeljövő­ben az illetékes tárcákkal egyetértve, a KPM javasolni fogja a kormánynak, hogy a közületi gépjárművek üze­meltetőit mentesítsék a téríté­si díj fizetése alól. A miniszter válaszát mind az interpelláló képviselő, mind az országgyűlés tudomásul vette. ★ Ezzel az országgyűlés nyári ülésszaka — amelynek pénte­ki ülésén az elnöki tisztet fel­váltva töltötte be Apró An­tal, Ínokai János és Raffai Sarolta — befejezte munká­ját. (Gergely István beszámoló­ját, Romány Pál és a Pest me­gyei képviselők felszólalását a 2., 3. oldalon ismertetjük.) PEST VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! XXI. ÉVFOLYAM, 153. szám Ára 80 fillér 1977. JÚLIUS 1., PÉNTEK Hosszan tarfó gondok után Eredményes félév a BVM szentendrei gyárában — A zökkenőmentes terme­léshez három dolog kell: jó szakemberek, megfelelő be­rendezések és a gyártmányok iránti kereslet — mondta Ba­logh József, a Beton- és Vas­betonipari1 Művek szentendrei gyárának nemrég kinevezett igazgatója. E feltételek azonban a szentendrei gyárban koránt­sem magától értetődőek. Az 1970-ben befejezett re­konstrukció után számta­lan gonddal küszködött a gyár. A lakossági használatra szánt mozaiklapok gyártására be­szerzett gépsor nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A mezőgazdaságban, az ipar­ban és az ívóvíz-ellátásban egyaránt használható 500— 1200 milliméter átmérőjű, 15—20 atmoszféra nyomást el­bíró nyomócsövekre pedig, amelyeket szintén alig hét éve kezdtek el gyártani, alig volt kereslet. Bár az üzem munká­ba állításakor mind a vállalat, mind az illetékes minisztérium végzett piackutatást, de a ké­sőbb megszigorított beruházá­si rend hatására a vártnál jó­val kevesebb volt a vevő. Ezért a szentendrei gyár évről évre szükségmegoldásokkal kísérle­tezett, vezetők és munkások bizonytalanul néztek a jövő elé. Tavaly például az — elv­ben — évi 40—45 kilométer nyomócső készítésére alkal­mas sentab üzem 16 kilomé­tert gyártott. A „felesleges” embereknek pedig más terü­leten kerestek munkát. Ter­mészetes, hogy a munkások vándorlása is elkezdődött és alig egy év alatt 50-riel csök­kent a gyárban dolgozók szá­ma. Ez a folyamat csak a múlt év vége felé állt meg. Ekkor már több országos ha­táskörű szerv is felfigyelt a milliós károkkal fenyegető buktatókra. Az ő közbelépésükkel sike­rült elérni, hogy az idei rendelésállomány emelke­dett és a 25—26 kilométerben meg­állapított nyomócsőgyártási terv teljesíthető lett. Az első negyedév végén befutott igé­nyek kielégítésére júniusban elkezdték a sentab üzemben a kétműszakos termelést. A tmk tevékenységének át­szervezésével, az ösztönzési rendszer megváltoztatásával a mozaiklapgyártó sor karban­tartási munkája is hatéko­nyabb lesz. A 360 ezer négy­zetméteres előirányzat már azt jelenti, hogy a berendezés „eszmei” teljesítőképességé­nek mintegy 60 százalékát használják ki. Ez azonban még mindig elmarad attól, hogy a termelés nyereséges le­gyen. Az idei évre tervezett 246 millió forintos termelési érték 1976-hoz viszonyítva 6 száza­lékos emelkedést jelent. Az első félév várható eredménye 120 millió forint. Ez — tekintettel a január­ban és februárban lezaj­lott nagyjavításokra — megfelel a várakozásnak. A jelek szerint 1977 lesz a fordulópont a gyár életében. És ez elsősorban azoknak kö­szönhető, akik a hullámvölgy­ben az oda- és visszaszervez- getések során is hűségesek maradtak a munkahelyükhöz. H. Sz. Készül a távvezeték Az OVIT szakemberei 220 kilovoltos távvezetéket építenek a Dunamenti Hőerőmű és Albertfalva között. Jelenleg a ha­talmas tartóoszlopok állításán és szerkezeti elemeinek szere­lésén dolgoznak. Bolyár pártmunkásklíldöttség Pest megyében Az MSZMP Központi Bizott­ságának meghívására hazánk­ban tartózkodik a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága agitációs és propa­gandaosztályának küldöttsége. A delegáció tegnap délelőtt a Pest megyei pártbizottság ok­tatási igazgatóságára látoga­tott. A Cvetan Nikolov osz­tályvezető-helyettes vezette küldöttség, a kádereit és értel­miségiek marxista—leninista képzési rendszerét tanulmá­nyozta Pest megyében. A tapasztalatcserén Barin- kai Oszkárné, az MSZMP Pes megyei bizottságának titkára valamint Göndics Zoltán, Oktatási Igazgatóság igazgatója tartott tájékoztatót, majd vá szolt a vendégek kérdéseire. Tanévzáró az Oktatási Igazgatóságon Az előterjesztést hallgatják a megye képviselői. Az előtérben Tausz János, Kárpáti Ferenc és Bánáti Gézáné. Az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának Oktatási Igazgató­ságán befejeződött az 1976—77- es tanév. Az ünnepélyes évzá­rót tegnap tartották a pártis­kola öthónapos tagozatán vég­zett 42, az egyéves tagozatán végzett 44, és a kéthónapos ve­zető továbbképző tanfolya­mon végzett 65 hallgató rész­vételével. A tanévzáró ünnepségen Göndics Zoltán, az Oktatási Igazgatóság igazgatója érté­kelte a tanév tapasztalatait. Az évzárón részt vett Arató And­rás, az MSZMP Pest megye Bizottságának titkára is, ak az MSZMP Központi Bizottsá ga legutóbbi ülésének állásfog lalása alapján tájékoztatót tar tott az időszerű nemzetkö2 kérdésekről, valamint a párt tagsági könyvek cseréjének ta pasztalatairól. A hallgatók nevében Tava szi József, az önkormányzó titkára mondott köszönetét a intézmény tanárainak és dől gozóinak egész évi áldozaté munkájukért. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke fogadta Denny Sibajene-t a Zambiai Köztár­saság Budapestre is akkredi­tált nagykövetét, aki végleg el­utazott Magyarországról. Győri Imre, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, delegáció élén, hazaérkezett Prágából, ahol az MSZMP kül­döttsége részt vett a Béke és Szocializmus című folyóirat elméleti tanácskozásán. Valentyín Karpovics Me jac, a Szovjetunió mezőga dasági minisztere tegnap d< legáció élén Budapestre éri zett. Púja Frigyes külügyminis: tér és dr. Berecz János : MSZMP Központi Bizottsági nak osztályvezetője fogad Arkagyij Sevcsenkót — i ENSZ főtitkárának politi ügyekkel foglalkozó helyet sét — aki július 24. és 30 kö: látogatást tett hazánkban. h A

Next

/
Oldalképek
Tartalom