Pest Megyi Hírlap, 1977. november (21. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

A Nagy Októberre készülve L I* Brezsoif ev válasza a csepeli dolgozóknak Mint már beszámoltunk róla, a Csepel Vas- és Fémmű-vei dolgozói a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának küldött levelükben jelentették, hogy a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 60. évfordulójának méltó meg­ünneplésére tett munka verseny-vállalásaikat október 25-re maradéktalanul, 1 milliárd 10 millió forint értékben tételesen teljesítették. Minderről levélben tájékoztatták Leonyid Iljics Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnökét is. Leonyid Brezsnyev most levélben válaszolt a csepeli kollek­tívának. A Csepel Vas- és Fémművek kollektívájához! Zászlófelvonás, koszorúzás, dísziinnepség Történelmi jelentőségéhez Jnéltó ünnepélyességgel kö­szönti az idén november 7-ét, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját az ország. A jubileum tiszte­letére ünnepi díszbe öltözik a főváros. Az esti városképet díszkivilágítással teszik ünne­pélyessé. November 5-én katonai tisz­teletadással felvonják az álla­mi zászlót az Országház előtt a Kossuth Lajos téren, á Ma­gyar Népköztársaság nemze­ti lobogóját és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zász­laját pedig a gellérthegyi fel- szabadulási emlékmű előtt. November 6-án és 7_én dél­ben az állami zászlónál zenés őrségváltás lesz. November 5-én délelőtt a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa ko­szorúzás! ünnepséget rendez a Szabadság téri szovjet hő­si emlékműnél. Ünnepi kül­sőségek között koszorúzzák meg a Lenin-szobrot a Fel­vonulási téren. A sokéves hagyományt még ünnepélyesebbé téve megko­szorúzzák a hősi halált halt szovjet parlamenter, Osztya- pemkó kapitány szobrát és Pestiőrincen Steinmetz kapi­tány emlékművét. Délben az Országházban ün­nepséget rendeznek: a mun­kában élenjáróknak, a köz­életben kitűnteknek nyúj- I tanak ót magas állami kitün­tetéseket- Este az Erkel Szín­házban díszelőadás lesz. I Kedves elvtársak, barátaim! Nagy örömmel töltött el hír­adásuk arról, hogy a híres Vö­rös Csepel dolgozói sikerrel teljesítették a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. év­fordulója tiszteletére tett vál­lalásukat Az Önök sikerei — nagysze­rű bizonyítéka a magas szin­tű társadalmi kötelességtu­datnak, ragyogó megnyilvá­nulása a magyar munkásosz­tály igazi testvéri internacio­nalista szolidaritásának. Ez a munkasiker méltó hozzájáru­lás a népi Magyarország ötö­dik ötéves terve feladatainak megvalósításához, valamint a szovjet és a magyar nép kö­zötti sokoldalú együttműködés fejlesztését célzó közös felada­tok megoldásához. Önök a szocialista közösség országainak életében a szo­cialista munkaversemy olyan új formáját honosították meg, amelynek jelentősége túlmu­tat az országhatárokon. A Szovjetunió, a Magyar Népköztársaság és a szocialis­ta közösség más országai em­bermillióinak alkotó lelkese­dése egy hatalmas, új világot teremtő törekvésben egyesül. Nagyszerű jelképe ez a forra­dalmi testvériségnek, orszá­gaink munkásosztálya oda­adásának október nagy esz­méi iránt. A Kommunista Párt, a szov­jet nép és a magam nevében forró jókívánságaimat és üd­vözletemet küldöm Önöknek. További nagy sikereket kívá­nók' az új életet építő, a szo­cializmus és a kommunizmus ügyének győzelméért folyó ne­mes tevékenységükhöz. Elvtársi üdvözlettel: Leonyid Brezsnyev Ma megalapítják az Omszki Parkot Lapunkban már jeleztük, hogy a Pest me­gyei és a fővárosi párt- és tanácsi szervek kezdeményezésére Budakalász határában, a 11-es út mentén emlékparkot képeznek ki a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának tiszteletére. A park a magyar—szovjet barátságot hi­vatott szimbolizálni, s testvérmegyénknek, Omszknak nevét viseli majd. Ezzel emlékez­tet egyúttal arra is, hogy az omszki területen harcolt annak idején u szovjethatalomért a legtöbb magyar internacionalista, s a fehér­gárdisták ellen védte Omszkot Ligeti Károly parancsnokságával. Az Omszki Park alapítási ünnepségét ma, kedden délután 2 órai kezdettel rendezi meg a szentendrei művelődési központ és könyv­tár előcsarnokában az MSZMP budapesti és Pest megyei bizottsága. Az alapító szervek itt írják alá az alapító levelet és bocsátanak ki felhívást társadalmi munkára a park mi­előbbi kiépítéséhez. Ugyancsak a mai napon, elültetik az első emlékfákat is a leendő park területén. Rajzunk az Omszki Park tervét mutatja be. JELMAGYAR AZAT r 1—12: Meseország mesélöhelyel. Ludas Matyi — Oz, a nagy varázsló — Koköj- szi és Bobojsza — Gulliver Magyarországon — Nyakigláb, csupaháj — A kis Mukk — János vi­téz — Orosz népmese — Így jár, aki irigy — Hófehérke — A muzsikáló ezüst kecske — Aladdin és a csodalámpa. 13: Mesemozi — 14: Ligeti Károly-emlékmü — 15: Tó-étterem — 16: Strandépületek, pi­henők, napozók, öltözők, szauna, termálfürdő — 11: Fedett sportpálya lelátókkal. XXI. ÉVFOLYAM, 257. SZÄM Ára 80 fillér 1977. NOVEMBER 1., KEDD Moszkvában a magyar párt* és kormányküldöttség Hétfőn délután megérkezett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség, amely Ká­dár János, az MSZMP KB első titkára vezetésével a Szov­jetunió Kommunista ' Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csának és Minisztertanácsá­nak meghívására részt vesz a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulójának szovjetunióbeli ünnepségein. A küldöttség tagja Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lá­zár György, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai; Gyenes András, a Központi Bizottság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszkvai nagy­követe, aki a Szovjetunióban ! csatlakozott a küldöttséghez. Kádár Jánossal együtt érkezett a szovjet fővárosba felesége is. A magyar párt- és kormány­küldöttséget a szovjet főváros magyar és szovjet zászlókkal feldíszített kijevi pályaudva­rán Kirill Mazurov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Miniszter- tanácsának első elnökhelyette­se; Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Leonyid Szmirnov, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tese, Ivan Pavlovszkij. közle­kedési miniszter, Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete, az SZKP Központi Bizottságának tag­jai; Oleg Rahmanyin és Bo­risz Gosztyev, az SZKP KB póttagjai, á Központi Bizottság osztályvezető-helyettesei, va­lamint Gennagyij Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető-he­lyettese fogadta. A fogadtatásnál jelen vol­tak a moszkvai magyar nagy- követség vezető diplomatái és a moszkvai magyar kolónia tagjai is. Kádár Jánost, fele­ségét és a magyar küldöttség tagjait magyar úttörők virág­csokrokkal köszöntötték. ★ A már tegnap Moszkvában tartózkodó külföldi pártkül­döttségek felkeresték és meg­koszorúzták Lenin mauzóleu­mát. Két hónapot lefaragtak a tervezett határidőből A vntóünnepségek Dunakeszin, Cegléden és Ca/gagyörkön A tésztagyártó gépsorral ismerkednek a vendégek. Előtérben bal­ról jobbra Kovács Árpád, a fóti Béke Tsz elnöke, Lakatos Tibor és Balogh László. Gyarapodik a megye: új in­tézmények, lakások és ter­melőüzemek sorát adják át ezekben a napokban, s nem egyet a tervezettnél jóvail ko­rábban, köszönhetően az épí­tők igyekezetének, a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulójára tett vállalásaik sikeres teljesítésé­nek. Tegnap Pest megyében egy gyáregységet, egy óvodát adtak át rendeltetésének, s egy iskola korszerűsítését ün­nepelték meg. Évente nyohsiái vagon tészta Nemcsak Dunakeszi, hanem Pest megye egyik _ legrégibb ipari üzeme, a Gyümölcs- és Főzelék'konzervgyár. ^ Bár _ be­rendezésének jelentős részét korszerűsítették az utóbbi esztendőkben, olyan nagy je­lentőségű beruházásra eddig nem kerülhetett sor, amely gyökeres változást hozott vol­na a vállalat életében. Űj gyáregység épült Dunakeszin, a tésztagyártó üzem, amelyet az eredeti tervek szerint re­kordidő, 14 hónap alatt kellett ■volna tető alá hozni, ez év ■december 31-re. A beruházók, a tervezők és a kivitelezők azonban bravúros tettre vál­lalkoztak — amit szocialista szerződésben rögzítettek is —, felajánlották, hogy két hóna­pot lefaragnak az amúgy is szoros határidőből. Az üzem elkészült, a tervezett 130 mil­lió forint helyett csak 90 millió forintba került, tegnap avatták. (A beruházás törté­netéről egyébként vasárnap számoltunk be részletesen ol­vasóinknak.) A hétfői avató ünnepségen ár. Sági Lajos, a konzervgyár igazgatója a válla­lat dolgozóinak körében kö­szönthette a kivitelező válla­latok munkásait és vezetőit. Az eseményen jelen volt Ba­logh László, az MSZMP Pest megyei bizottságának titkára, Rónai Árpád, a dunakeszi városi pártbizottság első tit­kára, Balogh L ászióné, az ÉDOSZ titkára és Nagy László, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium f őos ztály vezet őj e. Lakatos Tibor, a Pest me­gyei Tanács elnökhelyettese beszédében nagy elismeréssel szólt a kivitelezők példás munkájáról s elmondta, hogy az új üzem a legkorszerűbbek közé tartozik. Egy év alatt mintegy 100 millió forint ter­melési értéket — 800 vagon száraztésztát — állítanak majd elő itt az olasz Páván cég gépsorán. Működtetéséhez mindössze 65 ember szüksé­ges, s mindegyikük másfél millió forint értéket termel Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a SZOT főtitkára a szov­jet szakszervezetek meghívá­sára a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom évfordu­lójával kapcsolatos ünnepsé­gekre tegnap Moszkvába uta­zott. Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának főtitkára teg­nap fogadta a Francia Bal­oldali Radikális Mozgalom küldöttségét. A találkozón vé­leménycserére került sor a két mozgalom további együtt­működéséről. A francia ven­dégek tegnap elutaztak ha­zánkból. egy év alatt. A konzervipar legtermékenyebb hazai üzeme lett a tésztagyár, mert megfe­lelő munkaszervezéssel 15 százalékos nyereséget is elér­het. Jelentős a beruházás azért is, mert a megyei, de el­sősorban a környékbeli terme­lőszövetkezeteknek lehetősé­get ad arra, hogy termékeiket, például a tojást, a lisztet a közelben értékesítsék. (Folytatás a 3. oldalon) Trautmann Rezső, az Elnö­ki Tanács helyettes elnöke tegnap fogadta Torsten Hylan- der rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetet, a Svéd Királyság új magyarországi nagykövetét, aki átadta meg­bízólevelét. Schultheisz Emil egészség­ügyi miniszter vezetésével a magyar egészségügyi delegá­ció befejezte finnországi láto­gatását, s tegnap hazaérke­zett Budapestre. Guido Janni, az Olasz Kommunista Párt Központi Ellenőrző Bizottságának tagja vezetésével pártmunkáskül­döttség tartózkodott hazánk­ban és tanulmányozta a ma­gyar mezőgazdaság fejlődé­sét. A delegáció tegnap el­utazott Budapestről. KOZELET

Next

/
Oldalképek
Tartalom