Pest Megyei Hirlap, 1965. március (9. évfolyam, 51-74. szám)

1965-03-13 / 61. szám

PEST MEGYEI VILÁG PMLET ARJAI, EGYESÜLJETEK! * AZ MSZMPPEST’MFGYEI B I Z OT TS Á G'A. E S , A MEGYEI TANÁCS,LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 61. SZÁM \n\ hi.ü.ér 1965. MÁRCIUS 13, SZOMBAT N<a\p trenden : a társadalmi tulajdon védelme Hiányos ellenőrzés, túlzott elnézés - Milliós sikkasztás — A megyei főügyész tájékoztatója a képviselőcsoport ülésén Tegnap délelőtt tartotta ez évi első értekezletét az ország­gyűlési képviselők Pest me­gyei csoportja. Az ülésen meg­jelent dr. Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke, Varga Péter, a megyei tanács elnöke és Csata László, a Ha­zafias Népfront megyei elnö­ke. Az országgyűlési képviselők számára dr. Bozóky István megvei főügyész tartott tájé­koztató előadást a társadalmi tulajdon védelmének helyze­téről és feladatairól. Beveze­tőben rámutatott: állami, gaz­dasági és társadalmi szerveink az utóbbi években több intéz­kedést tettek a társadalmi tu­lajdon érdekében és bizonyos mértékig ennek is tulajdonít­ható, hogy ezen a területen a bűntettek száma nem növe­kedett. Annak ellenére, hogy a megye nagymértékű iparo­sodása, a termelőszövetkeze­tek létrejötte következtében rendkívüli mértékben bővült, nőtt a társadalmi tulajdon » bűnüldöző szervek által megállapított kár összege az utóbbi négy évben mintegy 25 százalékkal csökkent, az okozott kár azonban még így is nagy. A megyei fő­ügyész hangsúlyozta: joggal vetik fel a becsületes dolgo­zók, hogy miközben ók mun­kájuk legjavát adva erősítik a társadalmi tulajdont, számos esetben, az üzemekben és ter­melőszövetkezetiekben és más területen, az ellenőrzés nem gátolja meg a több milliós ká­rokat. A továbbiakban a tár­sadalmi tulajdon ellen elkö­vetett bűncselekmények meg­oszlását ismertette!: ezek ötven százalékát az ipar, ezen belül tíz százalékát az építőipar te­rületén követték el. A terme­lőszövetkezetekre esik a bűn­cselekménnyel okozott károk mintegy harminc százaléka, a kereskedelem területére pedig tizenöt százalék. Külön ki­emelte azokat a kirívóan nagy karokat és visszaéléseket, amelyeket, egyes termelőszö­vetkezeteket fölhasználva, melléküzemágak működtetése címén spekulánsok követnek I el. Megemlítette a fóti Vörös- | marty Tsz és a hozzá kapcso- \ lódó másik két szövetkezet példáját, ahol a mezőgazdasági termelés­ben keletkezett kieséseket törvénysértő melléküzem­ági tevékenységgel akar­ták pótolni. Felfogadták Mikó Bélát és társait, akik az ország külön­böző vidékein több kubikos­brigáddal vállaltak földmun­kákat a tsz neve alatt 16 mil­lió forint értékben. Miután semmiféle ellenőrzést nem gyakoroltak fölöttük, Mikó és társai a Dunántúli Kőolajipa­ri Vállalatot hamis számlázás­sal 1 millió 800 ezer forinttal károsították meg. Az ügyben több letartóztatás történt, s most folyik a bűnvádi eljárás. Mivel azonban a három ter­melőszövetkezet, mint mun­káltató. készfizető kezesként felel, ha ezt a nagy összeget | velük fizettetik meg, a szövet- £ kezetek rendkívül súlyos hely- ^ j zetbe kerülnek. A tárnoki Le- ^ ! mn Tsz-nél egy ilyen brigád ^ hasonló munkánál 800 ezer? forintos visszaélést követett * el. Ezek a spekulánsok a szö­vetkezeti mozgalomnak nagy anyagi és erkölcsi károkat okoznak. tevékenységüket sajnos nem egy esetben, egyes járási szervek tudtával és beleegyezésével vég­zik. Rendkívül tanulságos an­nak vizsgálata, hogy milyen okok és körülmények se­gítik elő a bűncselekmények elkövetését, Megállapított tény, hogy mintegy 35 száza­lékban az ellenőrzés és a fel­ügyelet elmulasztása, a felet- j tes utasítások, a törvényes | rendelkezések semmibevevé- I se teszi lehetővé a társadal­mi tulajdon megkárosító- | sát. Ezek az okok egyenesen ] csábítanak egyeseket arra, j (Folytatás a 2. oldalon.) | GEOLÓGUSOK (Foto: Rotroczo) Szigorúan titkos? Í gaz, colt ilyen. De ak­kor sok minden is más volt... A -munkaver­senyt ma éppen az teszi a termeié sösztönzés hihetet­len motorjává, hogy nem kell, hanem van, mert az öntudatos munkások maguk kezdeményezték, mert a nemes vetélkedés­nek, a jól értelmezett vir­tusnak igenis helye van éle­tünkben, s ezt elsősorban azok értik meg, akik a cé­lok világos ismeretében kö­telességüknek érzik, hogy többet és többet adjanak az országnak. Az ö lebe­csülésük a verseny lebe­csülése, ha nem vesznek annyi fáradságot az érintett vezetők, hogy biztosítsák a rendszeres, úgynevezett számszaki értékelést, s a mozgalmi vezetők a kellő nyilvánosságot, a verseny­táblák időszerűségét, a dicsőségtáblák frisseségét, azt, hogy a gyár, vállalat minden dolgozója értesül­jön róla — és időben érte­süljön! — kik azok, akik sokat tettek, akik állják a szavukat, s kik azok, akik renyhék, akik csak ígértek, de szavuk kötelezöségét maguk sem veszik komo­lyan. Nagy hiba lenne ar­ra leszűkíteni a versenyt, hogy „majd megjutalmaz­zuk a legjobbakat.” Ennyi lenne az egész? M indazt, ami heteken. hónapokon keresztül foglalkoztatja a munkáso­kat, mühejtyek s gyáregysé­gek dolgozóit, elintézhet- jük-e egyetlen ünnepséggel, jutalommal, kézszorítással? Az Egyesült Izzó Tv-kép­cső- és Alkatrészgyárában a dolgozók hatvanöt száza­léka brigádtag, mintegy ötven brigád küzd a szocia­lista címért. Olyan kisebb termelőegységben, mint a Nagykőrösi Gépjavító és Faipari Ktsz is vetélkednek az emberek, A felszabadu­lási munkaverseny valóban átfogó versenymozga­lommá lett. Ehhez méltó­nak kell lennie a verseny nyilvánosságának, értékelé­sének is. És ezt az üzem gazdasági és politikai veze­tőinek kell biztositaniok. Nem majd, hanem. — még ma! M. O, F annak. persze hogy vannak titkos dolgok. Még szigorúan titkosak is. Államügyek, katonai dol­gok. De ez? Mi titok van abban, hogy ki dolgozik jól, példásan, kik vannak az elen, s kik kullognak há­tul? Mégis: üzemeink több­ségében úgy kezelik a munkaverseny eredmé­nyeit. mintha azok titkos adatok lennének, mintha alig néhány ember tudhat­na csak róluk. A munkaverseny egyik ösztönzője, a többet tevők elismerésének egyik formá­ja a nyilvánosság, az a semmi mással nem helyet­tesíthető módszer, hogy az élenjárókat a többiek elé állítjuk példaként. Nem véletlen, hogy a felszaba­dulási munkaverseny kap­csán a legtöbb helyen szó­vá tették a munkások: az eddiginél sokkal nagyobb nyilvánosságot biztosítson az üzemekben a gazdasági és politikai vezetés. Van olyan üzem, ahol ma is, március közepén, a novem­ber 7-i verseny győzteseit népszerűsíti a versenytab- la ... Mintha azóta nem történt volna semmi, mint­ha nem is a felszabadulási verseny kellős közepén len­nénk! j Magyar Gördülőcsap- yi ágy Müvek Diósdi Gyárában van verseny­nyilvánosság, Pomázon, a Gyapjúmosó- és Szövőgyár gyáregységében ezt hiá­nyolják a munkásnők. Min múlik tehát? Miért van kellő „publicitása” a ver­senynek az egyik ceglédi üzemben, s miért nincs a másikban? Van, ahol mindezt pusztán a kényel­messég. a nemlörödömség számlájára írhatjuk. A döntő azonban nem ez. Az akadályozza a verseny nyilvánosságának megte­remtését, hogy sok helyütt ma is, teljesen indokolat­lanul, valamiféle „sematiz­musnak" hiszik a dolgot, utalva korábbi időszakok valóban sematikus verse­nyeire, csinált sztárokra, lényeget nem tartalmazó üres csinnadrattára. Felszabad nlási versenyben Ráckeve is csatlakozott a ceglédi felhíváshoz ifjúmunkás nttclkvdik I ttvnii HO paer óra társáéi uhui munka rás közös gazdaságai csatlakoz­tak a ceglédi termelőszövetke­zetek felhívásához. Mint ismeretes, a Csepel-szi- get tsz-ei mind több gondot fordítanak a kertészkedésre, s az elkövetkezendő években itt alakul ki Ünnepélyes megnyitó: április 4 Tanácskozik a vezérkar - Művelődési ház a falu erejéből Az első színházi előadás teremtett új hajlékot a kultúrának. A modern művelődési ház terveit a ceglédberceli szüle­tésű Gyenes Béla egyetemi ta­nársegéd készítette el társa­dalmi munkában. A tanács a községfejlesztési alap több évi összegével járult hozzá a megépítéshez. A lakosság pe­dig a talajegyengetéssel, az alapozással, az anyagszállítás­sal, a vízhálózat kiépítésével és nehéz lenne felsorolni mindazon munkálatokat, amit közösen, társadalmi munká­ban végeztek el a KlSZ-fiata- lok, az iskolások, a nötanács tagjai, a termelőszövetkezet dolgozói, a helyi kisiparosok. Már az utolsó simításo­kat végzik a szakembe­rek. Közben tanácskozik a vezér­kar. Első és legfontosabb fel­adata: az április 4-i program összeállítása. Az avatóünnepségre, ame­lyet a felszabadulás évfordu­lójának megünneplésével köt­nek össze, délelőtt tíz órakor kerül sor. A hivatalos ün­nepség után a község önte­(Folyiatás a 2. oldalon) A színházterem még a ko- pácsolás zajától hangos. Par­kettáznak a mesteremberek. Az irodában azonban már tanácskozik a vezérkar. A vezérkar: Detrei Sándor, a ceglédi járási tanács mű­velődésügyi osztályának ve­zetője, Márki Péter, járási népművelési felügyelő, Joó Ágostonná, a ceglédberceli tanács vb-elnöke, Balázs Ari­tól, a ceglédberceli Egyet­értés Termelőszövetkezet el­nöke, Aszódi Zoltán, a ceg­lédberceli Hazafias Népfront elnöke, Szántó József, az al- bertirsai művelődési ház igaz­gatója, Károly Mihály tanító, az átadásra váró ceglédberce­li művelődési ház tiszteletdí­jas igazgatója. Ceglédbercelen 1960-ban bontották le a falu lakói tár­sadalmi munkában düledezö művelődési házukat. Azóta jelentősebb kulturális ren­dezvény nem volt a négy­ezernyolcszáz lakosú köz­ségben. Érthető, ha nagyon várják már a nagy pillana­tot: az ünnepélyes művelő­dési ház avatást. A falu a maga erejéből a főváros zöldségcskertje. A járás termelőszövetkezetei­ben a versenyfeltételek között is a legkiemelkedőbb helyet e terv mihamarabbi megvalósí­tása foglalja el. Többek kö­zött vállalták, hogy az idén 12 százalékkal növelik a zöld­ségtermesztés területét és 8 százalékkal a hozamot. Tavaly 1700 holdon folytattak öntözé­ses gazdálkodást a kertészke­dő szövetkezetek, az idén két­ezer holdra növekszik ez a te­rület. A verseny módosa Iáiról valamint a további célkitűzé­sekről ezekben a napokban tárgyalnak a szövetkezetek tervtárgyaló közgyűlései. A maglóéi Micsurin Tsz trágya­kihordási versenyfelhívásához is több termelőszövetkezet csatlakozott. így például a rác­kevei Árpád, a lórévi Duna- mente és a taksonyi Egyesült Erő termelőszövetkezetben a felhívás nyomán megkülönböz­tetett gondot fordítanak a ta­lajerő visszapótlására. A ke - tészkedő termelőszövetkezetek­ben egyébként már javában folyik a munka, versenyre keltek egymással a palántanc- velők és zöldségtermesztő munkacsapatok, brigádok. Vácott ugyancsak egyre töb­ben kapcsolódnak be a felsza­badulási versenybe. Eddig négyezer ifjúmunkás és diák tett versenyfelajánlást. As üzemi feladatok túl a lelkiismeretes munkán, újításokkal, anyag takarékos­sággal és más különféle válla­lásokkal segítik a gazdaságo­sabb termelést. Pálmai László a városi KISZ-bizottság titká­ra elmondotta, hogy különösen a Fliradástechnikai Anyagok Gyára, a DCM, az Egyesült Izzó televíziós képcsőgyára, és a hajógyári ifjúmunkások ve­szik ki részüket példamutatóan a versenyből. Közel két és félmillió forint értékű anyag- megtakarítást vállaltak. A tanulóifjúság a jobb tanulmá­nyi eredmények elérésével és társadalmi munkafelajánlások­kal készül a felszabadulási év­fordulóra. A váci KISZ-erek és a szervezeten kívüli fiata­lok 80 ezer óra társadalmi munkát vállaltak. — sp — Tílitt kasó nagygyűlés a Spartcsarnakban A budapesti dolgozók pén­tek délután a Sportcsarnok­ban nagygyűlésen tiltakoz­tak az amerikai imperialis­ták vietnami agressziója el­len. A nagygyűlésen, ame­lyet a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Bu­dapesti Bizottsága és a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsa rendezett, mintegy háromezren vettek részt. A nagygyűlést Szakasits Árpád, az Országos Béketa­nács elnöke nyitotta meg, majd Brutyó János, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja, a SZOT fő­titkára, Veres József mun­kaügyi miniszter és Heang Bao Son, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság buda­pesti nagykövete mondott be­szédet. Verseny a földeken, üzemek- i ben, iskolákban — napról nap- ! ra több részvevővel. Ez jellem­zi a felszabadulásunk 20. év­fordulójára bontakozó mozgal­mat. Szerkesztőségünkbe számtalan termelőszövetkezet­ből, üzemből, iskolából érke­zik híradás, újabb felajánlá­sokról. Legutóbb a ráckevei já-

Next

/
Oldalképek
Tartalom