Pest Megyei Hirlap, 1959. augusztus (3. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PEST MEGYEI Adrian MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA M £ G Y El T A N Á C S LAPJA. m. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM uíTT7íT . I ARA SO FILLER 1959. AUGUSZTUS 1. SZOMBAT Négyzetes-fészkes silókukorica­termelési tapasztalatcsere, bemutató a Herceghalomi Kísérleti Gazdaságban Tegnap három megye — köztük Pest megye — állami gazdasági, termelőszövetkezeti és gépállomási szakemberei, továbbá a megyei pártbizott­ságok és a megyei tanácsok mezőgazdasági osztályain dol­gozó vezetők és munkatársak részére tartott négyzetes-fész­kes silókukorica-termelési ta­pasztalatcserét és termelési bemutatót a Herceghalomi Kí­sérleti Gazdaságban a Föld­művelésügyi Minisztérium. A tapasztalatcserén megjelent Guljevszkij elvtárs, a szov­jet nagykövetség tanácsosa, valamint több mezőgazdasági kutató, köztük Kolbai Károly Kossuth-díjas egyetemi tanár is. Dr. Schandl József Kossuth- díjas professzor röviden is­mertette a négyzetes-fészkes kukorica vetés, valamint a silózás nagy nemzetgazdasá­gi jelentőségét. Elmondotta, hogy az utóbbi években az egész világon elterjedt a takarmánytartósításnak ez a legegyszerűbb, de egyben a leghasznosabb módszere. Hruscsov elvtárs rtiagyaror- szági látogatása alkalmából többször beszélt a kukorica termelésének és silózásának fontosságáról, s a magyar pa­rasztok és szakemberek közül a nagy tekintélyű szovjet ve­zető tanácsait sokan meg­szívlelték és a gyakorlatban is alkalmazták. Sokat tesz a négyzetes-fészkes vetésű silókukorica-termelés elter­jesztése érdekében a Föld­művelésügyi Minisztérium. Schandl József ismertetője után Lucza Ferenc elvtárs, a Herceghalomi Kísérleti Gaz­daság igazgatója ismertette a gazdaság eredményeit és ta­pasztalatait a négyzetes-fész­kes silókukorica-termeléssel kapcsolatban; — A négyzetes-fészkes ve­tésű silókukoricával egyet­len takarmány sem tudja felvenni a versenyt, mert keményítőértékben a leg­több takarmányt adja — mondotta bevezetőül. — Gazdaságunkban ez évben al­kalmaztuk először a négyze­tes vetést. Kereken négyszáz holdon termelünk kukoricát, s ennek fele silókukorica, a má­sik fele pedig szemeskukorica, összes kukoricavetésünk 85,5 százaléka négyzetes, s a siló- kukorica fészkes módszerrel került elvetésre. A négyzetes kukorica ve­téséhez egyheti tapasztalat- szerzés után kezdtek hozzá. A lelkiismeretes munkának kö­szönhető, hogy a meredek domboldalakon is úgy sike­rültek a vetések, hogy hosszá­ban és keresztben is munkál­hatják. A továbbiakban néhány ér­dekes számadatot közölt ar­ról, hogy mennyire gazdaságos a négyzetes-fészkes kukorica — de főleg silókukorica -— termelési módszer. A gépi műveléssel olyan mértékben sikerült csökkenteni a fel­használandó kézi munkaerőt, hogy holdanként mindössze 48-as forintot fordítottak a kézi munkaerő felhasználás­ra. A vetéstől a növényápolás befejezéséig holdanként 160 forint munkabér-meg­takarítást éltek el a négy­zetes-fészkes vetéssel a soros műveléshez képest. A négyzetes-fészkes vetés meghonosítása tette lehetővé, hogy az év első felében 39 százalékkal kevesebb dolgo­zóra volt szükségük, mint az előző év hasonló időszaká­ban. Lucza Ferenc igazgató is­mertette a silókukorica ter­melésénél alkalmazott agro­Ötmillió forint hűségjutalom a Pest megyei bányászoknak forgalmat bonyolítottak lé. Az idén még nagyobb forga­lomra lehet számítani. technikai módszereket is és elmondotta, hogy egyetlen nö­vény sem hálálja meg úgy a szerves- és műtrágyát, mint a silókukorica. Jövőre jelen­tősen csökkentik a szálasta­karmányok vetésterületét és tovább növelik a silókukorica vetésterületét. Az idén olyan irányú megfigyeléseket is folytattak, hogy az ottani adottságoknak melyik fajta kukorica termelése felel meg legjobban a mostani három fajta — az MV—5-ös, az (Folytatás a 2. oldalon) BÉCSI RANDEVÚ Pest megye lett Magyarország „paradicsom. kertje A magyar VIT-küIdöttség ázsiai fiatalokat látott vendé­gül egy kis dunai kirándulásra a Leányfalu nevű vízi­buszon. Pillanatkép a kirándulásról Pest megye homokos, me­leg talaja kiválóan alkalmas a korai paradicsom termeszté­sére. Ezt a körülményt a bu­dapesti zöldövezet megszer­vezésének idején már figye­lembe vették a szakemberek, amikor 80 kilométeres kör­zetben 25 községet jelöltek ki a korai paradicsom termeszté­sére. Azóta tovább fejlődött a paradicsomkultúra a me­gyében. Ebben az évben már a megye járásaiban 34 község rendezkedett be a paradicsom termesztésére. A piacok kedvenc cikkét, a befőzésre és a nyers fo­gyasztásra egyaránt alkalmas almaparadicsomot többek kö­zött Gödöllőn, Vácott, Üllőn, Veresegyházon, Pécelen, Mo- noron és Cegléden termesztik nagyban. Az úgynevezett „Mi­kado” nagy gyümölcsű, húsos, befőzési paradicsomot Ceg- lédberceien, Nyáregyházán, Alsónémediben és Tökölön termelik. A „Lucullus” és a „San Marzano” csemege­paradicsom termesztésére pe­dig Taksonyban, Dunavar- sányban, Dabason, Gyónón és Szigetcsépen rendezkedtek be a termelők. Ezenkívül • országos hírnévre tett szert a Mogyoród község­ben termelt „mogyoródi” fajtájú, nagy gyümölcsű, sima, vérpiros színű befő­zési paradicsom, amely tele van zamatos nedű­vel és valósággal virít a fe­hér üvegekben, úgyhogy a ^ pesti éléskamrák díszévé vált. § Megkezdődött már a fóti § és a mogyoródi paradicsom 5 ;< exportja is. Gondos csórna- 8 §7 golásban, hófehérre mosott $ rekeszes faládikákban in- § dítják útba a nemes mag-1 vakból termelt árut. A megyében már befejez- § ték a .kiültetett kései para- 1 dicsőm karózását. Á járási főagronómusokhoz beérke-§ zett jelentések szerint a megyében 6400 kataszt- <5 ralis holdnyi területen jl érik a kései paradicsom. ;} Az egyes községek határaiban 3 valóságos „karó-erdők” sora-il koznak. így lett ebben az év-1 ben Pest megye Magyaroc- :i szag „paradicsom”-ikertje. ;l Németh Jenő § A bécsi utcán Augusztus 20-i előkészületek a Csepel Autógyárban A Csepel Autógyár pártbi­zottsága és szakszervezete is megkezdte az előkészületeket az augusztus 20-i ünnepsé­gekre. A tervek szerint augusztus 17—18—19-én minden alap­szervezet ünnepi pártnapokat tart, s itt osztják majd ki a jutalmakat a munkaverseny győzteseinek. A termelőszövetkezeteket patronáló üzemek küldöttsé- gileg részt vesznek a tsz-ek augusztus 20-i ünnepségén. A szerszámgépgyár dolgozói pél­dául a szigetújfalui termelő- szövetkezettel egésznapos mű­soros összejövetelt rendez­nek. Augusztus 18-án az autó­gyári nőbizottság vendégül látja a dunavarsányi nőbi­zottságot, tsz-ben és egyéni gazdaságban dolgozó asszo- | nyokat, akik megtekintik a ^gyárat, majd baráti beszélge- Stésen vesznek részt. ^ Augusztus 20-án a Kék-tón ^ is ünnepség lesz, kultúrműsor |és zeneszó mellett szórakoz- | hatnak a szigetszentmiklósi ^ dolgozók, Sí Megnyitás előtt a moszkvai nemzetközi filmfesztivál Hétfőn ünnepélyesen meg­nyitják az első moszkvai nemzetközi filmfesztivált, ame­lyet a filmművészet huma­nizmusának, a népek békéjé­nek és barátságának jegyé­ben rendeznek meg. A fesztivál igen nagy ér­deklődést keltett világszerte a filmművészek körében: 49 ország küldi el filmjeit a szovjet fővárosba. A szovjet fővárosba már megérkeztek az első külföldi küldöttségek. Szerdán első­nek a bolgár és kínai filme­sek érkeztek a Szovjetunióba. Csütörtökön csaknem vala­mennyi külföldi légijárattal, nemzetközi gyorsvonattal, nagyszámú filmművész, ren­dező, író és újságíró érke­zett Moszkvába. A lottó nyerőszámai: 17, 28, 48, 54, 81 A sorsolások augusztusi menetrendje gusztusban négy húzást tartanak, az elsőt a fővárosban, a többi hár­mat pedig vidéken. Augusztus 7-én Újpesten, a mun­kásotthonban (IV. kér., Munkás- otthon utca 55. szám), kettős sor­solást rendeznek: a 32. játékhét nyereményeit és a júliusi tárgyju­talmakat sorsolják. Utána az idén már negyedszer, a Balatonra vi­szik a lottógömböt. Augusztus 14- én ugyanis Siófokon, a szabadtéri színpadon sorsolják a lottó nyerő­számait. Augusztus 21-én Miskol­con, a szabadtéri színpadon, 28- án pedig Gyulán a kastély-kert­ben lesz a sorsolás. A négy külügyminiszter j megbeszélései ? A négy nagyhatalom — a ! Szovjetunió, az Egyesült Ál- S lamok, Anglia és Franciaor- 5 szag — külügyminiszterei J péntek délután megbeszélést 5 folytattak a szovjet küldött- ; ség villájában. A megbeszc- $ lés során azokról a kérdések- ! ről volt szó, mint az előző na- ; pókban. Egyes kérdésekben ! közeledés mutatkozott az ál- ; láspontok között, a konfe- ; rencia előtt álló fő kérdések- ; ben azonban a nyugati ha- < talmak képviselői továbbra is 1 kitartottak eddigi álláspont- ! juk mellett, ami megnehezíti | a közeledést. I gyár kislány, akinek már! minden jelvénye elfogyott. \ Azért van bajban, mert a j csákót megadta és a kendő; mégis a fiú nyakában ma- \ radt. ! Ennyi ráfizetést azonban\ vállalni kell. * Aztán lassan kialakul a jel- j vények értéke. A szovjet i szputnyik-jelvény két izraelit \ is megér, a japán Hirosima- i jelvény igen keresett és a \ kínai békegalamb szinte meg- i fizethetetlen. S hogy mágus ; sikerült néhányat szerezni be- i lőle, az csak a kínai küldőt- \ tek barátságának köszönhető, i . — Magyar., é ah, ...ma- \ gyár... — és máris nyújtja \ a jelvényt. Ez a szerény moz-; dulat minden szónál többet; mond s mi magyarok meg is j értjük mindannyiszor. * \ Nem irigylem azokat- a fc- 5 leségeket, mamákat, akik a\ vadonatúj ingeken meglátják $ a számtalan tűszúrást... Mert \ kevés ingről hiányzik... Gáldonyi Béla S A Sportfogadási és Lottóigazga­tóság a szegedi Nemzeti Színház újszeged! szabadtéri színpadán megtartott lottósorsolásán a követ­kező számokat húzták ki: 17. 28. 48. 54. 81. A 31. játékhétre 3 482 040 szelvény érkezett, s Így egy-egy nyerőosz­tályra 1 305 765 forint esik. Ugyan­ekkor sorsolták ki a július havi tárgynyeremény játékhetét. esze­rint a 29. játékhét kerül majd sor­solásra. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság kiadta a következő havi Lottó sorsolási menetrendet. Au­Cserebere Megfigyeltem egy magas; barna fiút. Ö így csinálta: Egy Csepel-jelvényt elcse­rélt egy osztrák függős emb­lémáért. Szép darab, színes zománccal fedett. Az emblé­mát elcserélte egy japán ken­dőre. Lenvászonra festett ja­pán figura az egész s a kö­zepén — sajnos — elcsúfító sárga folt. De jön a követ­kező cseretárs. egy magas olasz fiú. Nyakában türkiz­zöld selyemkendő. — Japán... Csere.,. Jó? — Buono... És máris nyakában van a türkizkendő. Így lett a Csepel-jelvényből selyemkendő. * Kendőt1 például csőkért is lehet szerezni. Egy csók jobb­ról, egy csók balról és máris a magyar lány nyakában a VIT-kendö. Csakhogy nem minden küdött éri be csók­kal. Még jelvényt is leér s ilyenkor van bajban a ma­i í (Bécsbe küldött tudósitónk- J tói) 5 Így kezdődik ... $ Három magyar megáit az $ étterem bejáratánál, aztán vár. X — Oft jönnek.. ■. X S a sarkon feltűnik egy X csoport afrikai. Burnuszbán, J turbánban, feketén és villogó i szemekkel. A ruhájukon már ^ messziről tarkállanak a jel- ^ vények. Az egyik küldött nya- 5 kában színes kendő. í — Na ... — kezdi az egyik | magyar a beszélgetést és az- i zal folytatja, hogy rámutat az X afrikai jelvényeire és elébe X tartja a magáét. % — Yes... yes — válaszol ^ azonnal az afrikai és kínálja $ jelvényeit, közben figyeli, mi- X lyenek vannak a magyar ke- § zében. X — Ez jó lesz? X — Yes... yes... X Es kész az alku, máris he- X Ivet cserélt a két jelvény. A X magyar egy német jelvényt ^ kapott, az afrikai egy cseh X spartérmet. Mindegy — a jel- ^ vény az jelvény. X Aztán kezdődik az egész ^ elölről,.. Szeptember 6-án rendezik meg a IX. bányásznapot. Ez alkalommal a Pilisi Szénbá­nya Vállalat és a Pest me­gyei Ásványbánya Vállalat öt­millió forint hűségjutalmat fizet ki dolgozóinak. A bányásznapra a megye kereskedelme is felkészül és Pilisszentiván községben nagyszabású vásárt rendez. A vásár előkészítésére alakult bizottság a bányászok köré­ben piackutatást végzett, hogy megállapítsa: melyek azok az áruféleségek, ame­lyek iránt a bányászok leg­inkább érdeklődnek. A me­gyei tanács kereskedelmi osz­tálya érintkezésbe lépett az illetékes nagykereskedelmi vállalatokkal az áruellátás biztosítása érdekében. A bá­nyásznapi vásár valamint a bányászok lakóterületén a bolthálózatok áruellátását a Pest megyei Ruházati Kiske­reskedelmi Vállalat, a Nyu- fEt-Pest megyei Népbolt Vál­lalat és a Budakömyéki Ven- iégiátóipari Vállalat látja el. A felkészülés mindenképpen (Indokolt, mert a múlt évben 4 bányásznapon építési anya­itok nélkül 2,3 millió forint

Next

/
Oldalképek
Tartalom