Pest Megyi Hírlap, 1972. április (16. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-01 / 78. szám

r PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRMI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 78. SZÄM AIIA 80 FILLER 1972. ÁPRILIS 1., SZOMBAT A PARLAMENTBEN Kitüntetések április 4. alkalmából Kiváló és érdemes mii vészek Átadták a művészeti és a Rózsa Ferenc-díjakot A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulá­sának 27. évfordulója alkal­mából, eredményes munká­juk elismeréséül az állami, a gazdasági munka különféle területein dolgozóknak, a fegyveres testületek több tag­jának kitüntetéseket adomá­nyozott. A Munka Érdemrend arany fokozatával 117, a Vörös Csillag Érdemrenddel 17, a Munka Érdemrend ezüst fo­kozatával 632, bronz fokoza­tával 915 személyt tüntetett ki, a fegyveres testületek 87 tagjának pedig Kiváló Szol­gálatért Érdemrendet adomá­nyozott az Elnöki Tanács. A kitüntetettek egy cso­portjának Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke pénteken az Országház kupolacsarnokában nyújtotta át az érdemrende­ket. Az átadásnál jelen volt Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, .Biszku Béla és Nyers Rezső, az MSZMP KB titká­rai, a Politikai Bizottság tag­jai és Cseterki Lajos, az El­nöki Tanács titkára. Losonczi Pál a kitüntetések átadásakor mondott beszédé­ben a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa és a Miniszterta­nács nevében köszöntötte a kitüntetetteket. (A Vörös Csillag Érdemrend birtokosainak névsorát, vala­mint Pest megye Munka Ér­demrenddel kitüntetettjeinek névsorát a 3. oldalon közöl­jük.) Április 4-e alkalmából pén­teken az Országház delegaci­es termében művészeket tün­tettek ki a Magyar Népköz- társaság kiváló, illetve érde­mes művésze címmel. Az ün­nepségen megjelent és az el­nökségben foglalt helyet Fock Jenő, a kormány elnöke, a Politikai Bizottság tagja, Aczél György, a Politikai Bi­zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Ilku Pál mű­velődésügyi miniszter. Ott volt politikai, társadalmi és művészeti életünk számos is­mert személyisége is. Dr. Ajtai Miklós, a kormány elnökhelyettese üdvözölte a művészeket, majd átnyújtotta a kitüntetéseket. . Művészeti díjakat adtak át pénteken a Fészek Klubban, a felszabadulási évforduló al­kalmából. Az ünnepségen megjelent és az elnökségben foglalt helyet Aczél György, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Nagy Miklós, a Központi Bi­zottság osztályvezetője, dr. Or­bán László, a művelődésügyi miniszter első helyettese, Ga- ramvölgyi József, dr. Simó Jenő művelődésügyi miniszter­helyettesek és Vass Imre, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének főtitkára. Ott voltak politikai, társadalmi és művészeti életünk jeles képvi­selői is. . Az ez évi József Attila-, Já­szai Mari-, Balázs Béla-, Erkel Ferenc-, Liszt Ferenc- és Mun­kácsy Mihály-díjasokat Ilku Pál művelődésügyi miniszter üdvözölte, majd átadta a meg­tisztelő kitüntetéseket. (A kiváló és érdemes művé­szek, valamint a művészeti dí­jasok névsorát a 4. oldalon közöljük.) ★ A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hazánk felszabadulá­sának 27. évfordulója alkal­mából, eredményes munkájuk elismeréséül a sajtó, a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Rá­dió és Televízió 34 dolgozóját kitüntetésben részesítette. Akitüntetéseket és a kiemel­kedő újságírói-közéleti tevé­kenységért adományozott Ró­zsa Ferenc-díjakat dr. Vár- konyi Péter államtitkár, a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke pénteken az Országház delegációs termé­ben adta át. Az ünnepségen jelen volt Övári Miklós, az MSZMP KB titkára, Katona István, az MSZMP KB agitá- ciós és propagandaosztályá­nak vezetője és Csendes Lajos, az MSZMP KB agitációs és propagandaosztályának helyet­tes vezetője. (A Rózsa Ferenc-díjasok névsorát a 3. oldalon közöl­jük.) Ünnepség a megyei fegyveres erőknél Hazánk felszabadulásának 27. évfordulója tiszteletére ün­nepségeket tartottak tegnap délután a megyei fegyveres erőknél, s ez alkalomból ki­tüntetések átadására is sor ke­rült. A munkásőrség Pest megyei parancsnokságán dr. Faragó Elek megyei parancsnok kö­szöntötte a meghívott munkás­őröket, akik a fegyveres testü­letnél végzett kiemelkedő munkájukért és példamutató szolgálatuk elismeréseként kaptak kitüntetést. Az esemé­nyen az MSZMP Pest megyei Bizottsága képviseletében megjelent Arató András, a me­gyei pártbizottság párt- és tö­megszervezetek osztályának vezetője is. A Haza Szolgála­táért érdemérem arany foko­zatával tüntették ki Bartolák Jánost (budai járási zászlóalj), Cseh Mihályt (megyei pa­rancsnokság), Kollár Lászlót (váci városi zászlóalj), F. Nagy Istvánt (ráckevei járási zászló­alj) és Vörös Sándort (nagyká- tai század). Az érdemérem ezüst, illetve bronz fokozatát négy-négy munkásőr vette át. Eredményes munkájukért ti­zenhármán országos parancs­noki, és tizenegyen megyei pa­rancsnoki dicséretben része­sültek. A Belügyminisztériumban tegnap rendezett ünnepségen Pest megyei rendőrtiszteket is kitüntettek. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Vörös Csil­lag Érdemrendet adományoz­ta Köves Imre rendőr alezre­desnek, akinek a magas ki­tüntetést Benkei András bel­ügyminiszter nyújtotta át. Mi­niszteri jutalomban dr. Nagy György rendőr alezredes és dr. Juhász Sándor alezredes, mi- niszterhelyettesi jutalomban dr. Galambos János rendőr al­ezredes és dr. Rácz Ferenc rendőr alezredes részesült. Kitüntetett rendőröket kö­szöntöttek csütörtökön délután a Pest megyei Rendőr-főkapi­tányságon is. Kiemelkedő munkájukért Szilágyi János rendőr vezérőrnagy, megyei főkapitány fejezte ki elismeré­sét áz ünnepségen, majd át­nyújtotta a kitüntetéseket. A Haza Szolgálatáért érdemérem arany fokozatát kapta Hajas István főhadnagy (váci rend­őrőrs), Bolcsik Mihály alhad­nagy (gödöllői városi és járási kapitányság), Dán Sándor őr­nagy (budai járási kapitány­ság), dr. Kleibert Ferenc or­vos-őrnagy (megyei főkapi­tányság), Bencsik Imre szá­zados (megyei főkapitány­ság) és Vincze István fő­hadnagy (ceglédi városi és járási kapitányság). Az érdem­érem ezüst fokozatát négyen, bronz fokozatát hárman vet­ték át. A Pest megyei Kiegészítő Parancsnokság és a Magyar Honvédelmi Szövetség Pest megyei vezetősége közös ün­nepséget rendezett az MHSZ budakeszi székházában. Ez al­kalomból 27 tartalékos tisztet léptettek elő hadnaggyá, fő­hadnaggyá és századossá: va­lamennyien eredményesen vé­gezték el a szövetség tovább­képző tanfolyamait, s hosszabb ideje aktív támogatói az MHSZ közérdekű munkájá­nak. A szövetség 18 társadal­mi munkatársa 'a Kiváló mun­káért érem arany, ezüst és bronz fokozatát kapta kiemel­kedő tevékenysége elismerése­ként. A kitüntetéseket Szászi Béla, az MHSZ megyei titkára nyújtotta át a tartalékos tisz­teknek és a társadalmi 'aktí­váknak. Tito fogadta 1 Erecsko marsallt Joszip Broz Tito marsall, a jugoszláv néphadsereg pa­rancsnoka, pénteken Brioni- ban fogadta Andrej Grecsko marsallt, a Szovjetunió hon­védelmi miniszterét. A felek baráti megbeszélést tartottak. Találkozójukon jelen volt Ljubicsics hadseregtábornok, jugoszláv nemzetvédelmi mi­niszter, valamint V. I. Sztye- pakov belgrádi szovjet nagy­követ. Megnyílt a Finn KP XVI. kongresszusa Pénteken a finn fővárosban megnyílt a Fiúi Kommunista Párt XVI. kongresszusa, amelynek munkájában mint­egy 500 delegátus vesz részt. Jelen vannak a testvéri kom­munista és munkáspártok képviselői, köztük az SZKP küldöttsége, Arvid Pelsőnek, az SZKP KB PB-tagján,ak ve­zetésével. Interszputnyik Rapai Gyula, a Magyar Nép- köztársaság moszkvai rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követe pénteken délelőtt a szovjet kormánynál letétbe he­lyezte az Interszputnyik nem­zetközi űr-távközlési rendszer és szervezet létrehozásáról szó­ló megállapodás magyar rati­fikációs okmányát Az ok­mányt I. N. Zemszkov, a szov­jet külügyminisztérium főtit­kára vette át. Az Elnöki Tanáf§ ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Hozzájárult ahhoz, hogy az 1971-ben egyetemet végzettek közül a következőket kitünte­téses doktorrá avassák: Az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetemen: Korenchy Éva magyar— latin nyelv- és irodalomszakos középiskolai tanár, Mátai Má­ria magyar—orosz nyelv- és irodalomszakos középiskolai tanár, Sólyom Jenő fizikus, Szűcs Judit (Rényi Istvánná) fizikus; A Kossuth Lajos Tudomány- egyetemen: Dévai György biológia-föld-. rajz szakos középiskolai tanár, Kiss Sándor francia—latin szakos középiskolai tanár; A Semmelweis Orvostudo­mányi Egyetemen: Mészáros Ildikó orvos, Szé­chenyi Béla fogorvos; A Debreceni Orvostudo­mányi Egyetemen: Szeverényi Miklós orvos. Az Elnöki Tanács továbbá egyéb ügyeket tárgyalt. Ülést tartott az MSZMP Pest megyei Bizottsága Ülést tartott tegnap délelőtt az MSZMP Pest megyei Bi­zottsága. A pártbizottság tagjait Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagjá, a megyei pártbizottság első titkára tájékoztatta az MSZMP Központi Bizottságának 1972. március 15-i tanácskozásáról. Ezután — a napirend szerint — dr. Bíró Ferenc, a megyei pártbizottság titkára számolt be a vállalatok üzem- és munka- szervezésének korszerűsítésére, valamint a munkaverseny fel­lendítésére indított mozgalom feladatairól. A napirend feletti vitában felszólalt: Császár Ferenc, az MSZMP Szentendrei Járási Bizottságának első titkára; Dob- rotka Oszkár, a Csepel Autógyár műszaki igazgatója; Karkesz Sándor, az Egyesült Izzó váci telepének vezetője; Kovács Sán­dor, a Nagykőrösi Konzervgyár igazgatója; Oszkó Gyula, az ikladi Ipari Műszergyár igazgatója; Sátor János, a Mechanikai Művek igazgatója; Titi Mária, a Soroksári Állami Gazdaság- csúcstitkára és Werner Jánosné, a kistarcsai Fésűsfonó igaz­gatója. A pártbizottsági ülésen Jámbor Miklós, a megyei pártbi­zottság titkára elnökölt. NÉMET HÚS VÉT Megindult a látogatók áradata Klaus Schütz „próhaútfa,f A pénteki napon — munfea­ftelinet lévén mind az NDK- ban, mind Nyugat-Berlinben — megindult a látogatók ára­data Nyugat-Berlinből a de­mokratikus Berlinbe, és az NDK más helységeibe. Az NSZK és Nyvgat-Berlin kö­zött az NDK kerületén át ve­zető tranzitutakon is nagy a forgalom. Az NDK hatóságai azonban megbirkóznak a mos­tani nagy feladattal is, a ha­tárátlépő helyeken továbbra sincs semmi fennakadás. A nyugat-berlini Telegraf című lap pénteki száma ezt a címet adja a látogatásokról szóló beszámolójának: „Gör­dülékenyen és barátságosan”. A nyugat-berlini lapok ki­emelik, hogy a Spring er-sajtó­nál vagy a Deutsche Welle rádióadónál alkalmazott nyu­gat-berlini újságírók is meg­kapták a határátlépési enge­délyt az NDK hatóságaitól. Walter Sickert, a nyugiat- berlind SPD parlamenti cso­portjának elnöke, a nyugat- berlini szakszervezetek elnö­ke is átlátogatott az NDK fő­városába, sőt felkereste a Vö­rös városiházát, a berlini ma­gisztrátus épületét is. Amint erről a Der Tagesspiegel című nyugat-berlini lap beszámol, a városházán Sickertnek előzé­kenyen megmutattak mindent, amit csak látni kívánt. Sőt, mivel az élet néha kü­lönös eseteket produkál, Heinrich Lummer, a nyugat- berlini CDU parlamenti frak­ciójának elnöke, az NDK mos­tani, egyoldalú akciójának egyik leghevesebb támadója, ugyancsak éli a lehetőséggel, és felkereste a demokratikus Berlint, Klaus Schütz, nyugat-berli­ni kormányzó polgármester „próbautat” tett az NDK-i resztül a Nyugat-Berlinbi NSZK-ba vezető egyik i zi tóton és vissza, s Nyt Berlinbe való haza ti után ő is elismerő szava szólott az NDK hatóságai sízéről tapasztalt nagyvor Ságról és előzékenységről A VDK felett Phantom-MIG légi csat» Riadókészültség és evakuálások Dél-Vietnamban A saigoni amerikai parancs­nokság pénteki közleménye szerint az amerikai légierő csütörtökön — tíznapos szü­net után — ismét támadta a VDK területét. F—105-ös va­dászbombázók Quang Binh tartomány felett, a sűrűn la­kott Don Hói város térségé­ben szórták le bombaterhü- ket. A támadók ellen a VDK légvédelmének MÍG—21-es va­dászgépei szálltak fel, s a ve­szélyeztetett F—105-ösök meg­segítésére Laoszból Phantom vadászgépek repültek be a I VDK légiterébe. A Phanto- j mok és a MIG-ek között lé- ! gi csata bontakozott ki, mely j során levegő-levegő rakétákat lőttek ki. A demilitarizált övezettől Stelczer Rezső, a dallasi járási munkásőr század tagja a Haza Szolgálatáért érdemérem ezüst fokozatát vette át dr. Faragó Elek megyei parancsnoktól. A kitüntetettet Arató And­rás (a kép jobb oldalán), a megyei pártbizottság osztályvezetője is köszöntötte. délre két nap alatt összesen öt támaszpontjukról szorítot­ták ki a saigoni csapatokat a felszabadító erők. A központi fennsíkra irányították a kor­mánycsapatok utolsó rendel­kezésre álló tartalékait is. A saigoni helyőrséget a leg­magasabb fokú riadókészült­ségbe helyezték. Saigoni katonai források sze­rint a kormány megkezdte a polgári lakosság evakuálását Gio Linh, Dong Ha és Cam Lo városokból, amelyeket északon legjobban veszélyez­tetnek a harcok. Meg nem erő­sített hírek szerint Quang Tri tartomány egyes városaiból is megindult a lakosság áradása dél felé. Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke, táviratban üdvö­zölte Piotr Jaroszewiczet, a Lengyel Népköztársaság mi­nisztertanácsa elnökévé tör­tént újjá választása alkalmá­ból. Péter János külügymi­niszter Stefan Olszowskinak, a Lengyel Népköztársaság újjáválasztott külügyminisz­terének küldött üdvözlő táv­iratot Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, kétnapos látogatást tett Békés megyében, Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter vezetésével pénteken hazaérkezett Moszk­vából az a magyar delegáció, amely a KGST rádiótechnikai és elektronikai ipari állandó bi­zottságának 20. üiésén vett részt k I V

Next

/
Oldalképek
Tartalom