Pest Megyei Hirlap, 1965. április (9. évfolyam, 77-88. szám)

1965-04-11 / 86. szám

1965. ÁPRILIS 11, VASÁRNAP hírlap 5 KITÜNTETETTEK 1965. április 4-én, hazánk felszabadulásának huszadik évfordulóján megyénkben tízen vet­ték át a Népköztársaság Elnöki Tanácsa ál­tal adományozott Munka Érdemrend arany fokozatát. Valamennyinket felkerestük. Tíz ember be­szélt: tanácselnök, igazgató, tanár, tsz-elnök, főügyész — vezetők, beosztottak —, dolgozók, az élet minden területéről. ismerik azok az üzemek, hiva­talok, termelőszövetkezetek, ahol vizsgálatot tartanak. Nem mindenáron hibát keresnek, hanem megmutatják, hol a baj, mit kell kijavítani. Ér­dekeltté teszik a dolgozókat a közügyek intézésében, kérik jelzéseiket és támaszkodnak részvételükre, amely már ed­dig is sok haszonnal járt. Alkotó emberek között MINDIG EGY KICSIVEL TÖBBET MAGYAR SÁNDOR a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola soroksári gazdasá­gának igazgatója Lobogó fiatalember — őszes fejjel. — Mindig arra törekedett, hogy egy kicsivel több em­berséget, egy kicsivel több ter­ményt, egy kicsivel több har­cot adjon a társadalomnak. Mindez összefonódik és így születik az eredmény. De hiá­ba harcolt volna egyedül, ha nem áll melléje a főiskola gárdája. A tangazdaságban önálló vezetőket nevelnek — sikerrel. Gazdasági tervüknek alá kell támasztani az okta­tást, s ahogy erősödnek, úgy válik könnyebbé mind a két feladat. Budapest határában korai szabadföldi zöldséget ter­mesztenek, gyümölcsöt, virá­got négyszázötven szakember segítségével. Gazdaságuk há­rom évvel ezelőtt alakult mos­tani formájában, s ma műsza­ki ellátottságban kitűnő szín­vonalú. Egyetlen számot: álló­eszközeik értéke ötvenmillió forint. A Dabasi Járási Tanács élén BOROS ANDRÁS tanácselnök — Tíz éve az övé is a da­basi járás minden baja, örö­me. Kijut mindkettőből. Na­gyon sok ember érdeme, amit elértek. Számos pedagógus- és orvoslakást építettek. Meg­szaporodtak a könyvtárak, a művelődési otthonok. A járás lakosai kulturáltabban, egész­ségesebben élnek. Kialakult a törzsgárda, ami régebben szinte reménytelennek lát­szott. Megfelelően oldották meg községfejlesztési felada­taikat — zömében társadalmi munkával, a lakosság hozzá­\ MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG SEGÍTSÉGÉVEL... járulásával. Hogy a tanács ma már gazdája területének, az jórészt állandó bizottságaik munkájának az eredménye. Tanáéstagjaik mindenütt ott vannak, javasolnak, kezdemé­nyeznek. Részük van a mező- gazdaság eredményeiben, ab­ban, hogy felére csökkent a gyenge termelőszövetkezetek száma: a gazdasági év végén egyetlen mérleghiányos szö­vetkezetei tartanak nyilván. A hűn üldözőié ményesebben kell a jövőben munkálkodni, mint eddig, ha tovább akarunk lépni, s a párt- szervezetek a megyében, a tö­megszervezetekkel összefogva ezeket a törekvéseket valósítják meg a megyei pártbizottság se­gítségével, elvi iránymutatásá­val. Tovább kívánják emelni a párttagok és a tömegek ideoló­giai-politikai felkészültségét. Állandóan figyelik: gazdasági- társadalmi munkássága, ma­gatartása révén ki méltó ar­ra, hogy párttaggá válhasson. Szoros kapcsolatban a KISZ- szel munkálkodnak az ifjúság szocialista szellemben való ne­velésén, hogy felnőve, közös­ségi emberekké váljanak. Dióhéjban ezek a legfőbb feladatok. Sikeres megvalósí­tásuk nem könnyű dolog, nagy erőfeszítést követel. Ebben vesz részt Szakali József. Konzerválják a visegrádi Fellegvárat Épül a Salamon-tornya — Kivilágítják a nagy- villámi kilátót NAGY ISTVÁN a túrái Galgamcnti Tsz elnöke Nem tartozik a „nyilatkozó” emberek közé. Maga helyett a Galgamenti Tsz-ről beszél. — Tizenhat évvel ezelőtt alakultak, tizenhárom család­dal. Ugyanúgy éltek, küzdöt­tek, mint a többiek. A felvi­rágzás ezerkilencszázhatvan- ban kezdődött, amikor hozzá­kezdhettek az igazi nagyüze­mi gazdálkodáshoz. Azóta nincs miért szégyenkezniük. Az egy normálholdra eső ter­melési értékük hatezernyolc­száz forint. De állandóan töb­bet akarnak. Nemcsak ötven- hét forintos munkaegységet, mint az idén, hanem szebb életet is. Fürdőszobát és tele­víziót minden falusi házba, szakkönyvet és a termelőszö­vetkezethez ragaszkodó kép­zett ifjúságot. Amióta pártmunkás, egy gondolat vezérli: minden élő igényli a vele való foglalko­zást. S mindennél jobban igényli az alkotó ember, bár­milyen munkát végez. Ezek­kel az alkotókkal foglalkozik Németh Gyula. Sok jelenték­telennek látszó dolog kell ah­hoz, hogy valaki szívből dol­gozzon, ne csak fizetésért. Amikor idejött az építkezésre, csak egy karó volt a földbe verve: így kezdődött. S ha a sok-sok névtelen földmunkás, gépkezelő, kőműves a boríté­kért tette volna amit tett — ma még nem állnának így. S Megpróbált hozzájárulni, olyan légkört kialakítani, hogy a Dunai Kőolajipari Vállalat az embereknek ne csak mun­kahelye, alkotása is legyen. Többé-kevésbé sikerült, vaia- mermyiük nevében vette át az aranyérmet. A könyvek birodalmában Megkezdődtek a visegrádi Fellegvár romjainak megóvási munkái. Az Országos Műem­léki Felügyelőség dolgozói az idén helyreállítják a több évszá­zados építmény keleti ka­puját. A román és gótikus stílusban épült bejáratot eredeti formá­jában állítják helyre. A fö­démrész román stílusban ké­szül el, a kapualjban pedig helyreállítják a gótikus ülőfül­kéket. A kapu építését novem­berben fejezik be. Megkezdték a romfalak „konzerválását” is. Ennek az a célja hogy, a mál­ladozó építményt megóvják az időjárás viszontagságaitól és a néhány „szenvedélyes régiség- gyűjtő" rongálásaitól. Kőművesek dolgoznak a Sa- lamon-toronyban is. A negyedik szinten most készül a gótikus boltozat. Az építők betonból készítik el a boltozat íveit, úgyhogy lát­hatók lesznek az eredeti falak is. Előreláthatólag még az év első félévében befejeződik a munka, s ezzel véglegesen el­készül a torony. A Dunakanyar egyik leg­szebb pontján, Nagyvillámon épült kilátótornyot a tanács tataroztatja. A háromemelet magas építmény nyílásait abla­kokkal látják el, a tetőteraszon pedig a magyar és német szöveggel ellátott, kőbe vésett térképek ismerte­tik az onnan látható környék­beli nevezetességeket. Az eme­leteken a Pest Megyei Idegen- forgalmi Hivatal kiállítását rendezik be. A 20 méter magas kilátót ünnepnapok esetén ki­világítják. A reflektorok sze­relését hamarosan megkezdik. Bővül a székesfehérvári romkert Székesfehérvárott a közép­kori romkert szomszédságában ásatásokat végeznek az István Király Múzeum kutatói. A közelmúltban István-kori bazilikához kapcsolódó falakra buk­kantak, amelyek tovább bővítik az ősi múltjára vonatkozó ismerete­ket. A lelőhelyen épülő ház alsó szjntjét úgy alakítják ki, hogy a feltárt rorpfalak meg­tekinthetők legyenek. Rövidesen ásatásokra kerül sor Székesfehérvár két másik pontján is. A feltevések sze rint a Horváth István utca sarkán — ahol már eddig is több középkori sír került elő — húzódik a középkori Szent Márton templom körüli temető. í Az István Király Múzeum mö- götti telken pedig a középkori j várfal nyomait kutatják a ré- 1 gészek. HAJDÚ ELEMÉR a péceli egyéves mezögazdadasági pártiskola igazgatója Lakása tele könyvvel. Előt­te az asztalkán is könyvek, amelyekből szorgalmasan jegyzetel. Az iskolaigazgató tanul. Tizenhét éve tanít politikai gazdaságtant a pártiskolán. Nem könnyű tudomány s ön­magát is állandóan tovább kell fejlesztenie. A péceli me­zőgazdasági pártiskolán ter­melőszövetkezeti, községi pártitkárokat képeznek. Az öthónapos pártiskola anyagát és a kétéves mezőgazdasági iskola szakanyagát kell elsa­játítatniuk. Ez nagy erőfeszí­tést követel. Mint igazgató­nak az a legfőbb feladata, hogy támogassa a hallgatókat, olyan kollégiumi körülménye­ket teremtsen számukra, amelyben a legjobb eredmé­nyeket érhetik el. Szereti a munkáját, elégedett, így sze­retne dolgozni nyugalomba- vonulásáig. A változó falu világában SZAKALI JÓZSEF az MSZMP Pest megyei Bizottságának titkára Magáról semmit, csak a munkájáról beszél. Az elmúlt év végén az MSZMP Központi Bizottsága részletesen elemez­te a gazdasági helyzetet és meghatározta a további ten­nivalókat. Az iparban, mező- gazdaságban és az élet min­den területén egyaránt ered­Közügyek intézése - a közösséggel DR. BOZÓKY ISTVÁN Pest megyei főügyész A díszes okmányon ez áll: „A felszabadulás óta eltelt idő alatti töretlen helytállásáért, több mint tízéves vezetői te­vékenysége elismeréséül.” Egyetlen mondat, amely egy népét, hazáját hűségesen szolgáló embert jellemez. Ügyészi pályafutását 1950-ben, s tizenegy évvel ezelőtt Pest megyében kezdte. Sikerült hi­vatásához méltóan — a ne­héz időkben is egyenes ge- rinéeel — védelmeznie a tör­vényességet, ugyanakkor kí­méletlenül üldöznie minden társadalomellenességet, a bűnözőket. Fiatal ember, de már azon munkálkodik, hogy a mellette felnövő ügyészi gár­da a szakmai tudás, az élet­ismeret, a tapasztalás min­den fegyverével rendelkezzen. FORGÁCS JÓZSEF a Pest megyei Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke Munkájuk alapgondolata a segítés. S ezt mindinkább fel­NÉMETII GYULA a Dunai Kőolajfinomító Vállalat pártbizottságának titkára Az íróasztalon e havi „Nagyvilág” fekszik. Kézről kézre jár, előfizetik, mert so­kan olvassák báró Schossber- ger volt béresei. A kitüntetés Pest megye dolgozóit érte VARGA PÉTER a Pest megyei Tanács vb-elnöke Tiltakozik: a kitüntetés csak név szerint az övé, való­jában mindenkié Pest megyé­ben, akik hozzásegítették az eredményekhez. Tény, hogy ilyenek sokan vannak. Ök azonban mindig az újabb és | újabb gondokat tartják szá- | mon, hogy mit szeretnének el­érni. Megszámlálhatatlanul sok a tennivaló. Céljuk, hogy az üzemek — közöttük a me­gye tanácsi szolgáltató válla­latai is — eredményesebben dolgozzanak, kisebb önkölt­séggel és nagyobb termelé­kenységgel. Sokágú mezőgaz­dasági feladataik vannak. To­vább kívánják erősíteni a még meglevő kisszámú gyen­ge termelőszövetkezetet, a többiekben a rendelkezésük­re álló eszközökkel segíteni a terméshozamok növelését, az állatállomány fejlesztését. Sok probléma van, még a közle­kedéssel, amelyen feltétlenül változtatni szeretnének, ezer­nyi a tennivaló az emberek műveltségének, szakképzett­ségének emelésében. EGYÜTT KEZDTE AZ ÜZEMMEL BOGDÁNYI BÉLA a Mechanikai Laboratórium Kísérleti Vállalat dunakeszi telepének párttitkára Az üzemvezetőt, párttitkárt csak Béla bácsinak nevezik vezetők-beosztottak a Me­chanikai Labor dunakeszi mű­helyeiben. Együtt kezdett az üzemmel. S ahogy nőtt a gyár, úgy nőt­tek vele együtt gondjai, ne­hézségei — és örömek Amire mindennél büszkébb, az első szocialista brigád négy évvel ezelőtt alakult, s azóta már a tizenkilencediket tartják szá­mon. Sőt a lakatosok már szocialista műhelyben dolgoz­nak. Az sem utolsó, hogy most érték el a legnagyobb nyereségrészesedést, ilyen eredményesen még nem dol­goztak eddig. Magáról a kitüntetésről nincs mit mondania. Munká­jának, családjának és a tanu­lásnak él. Még fél év és ke­zében a végbizonyítvány, a Műszaki Egyetem Általános gépészeti karáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom