Pest Megyei Hírlap, 1990. október (34. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-01 / 230. szám

CSAK A FALVAKBAN SIKERÜLT ELSŐRE! PEST MEG VEI ZENI 1 ma 3 i ■, ÿ WM outi kai N a pi I XXXIV. ÉVFOLYAM, 230. SZÄM Ára: 5,80 forint 1990. OKTÓBER 1., HÉTFŐ ÖOflRMflNYZATl VÁLASZTÁSOK ’90 Mérsékelt érdeklődés a városokban • Gal- gahévíz: 68 százalékos részvétel • Kiste­lepülések nagyobb érdekeltsége A magyar választópolgárok nagyobbik része nem élt a felkínált lehetőséggel, hogy a tavaszi parlamenti vá­lasztások után kiteljcsítse a rendszerváltást; a régi taná­csok helyébe új önkormányzatokat válasszon. A válasz­tási eredmények tekintetében átlagmegye lettünk: Pest megyében, akárcsak országosan, a választásra jogosultak 3G.9 százaléka járult az urnákhoz. A tízezer lakosnál ki­sebb települések többségében érvényes volt a szavazás, mert a választóknak több mint negyvcp százaléka élt jo­gával, a nagyobb településeken azonban jóval a tör­vényben előírt alatt volt a részvételi arány. Budapesten a polgárok 34,5 százaléka voksolt. A választás egyik meglepő híre volt; Orfűn polgármesterré választották Nagy Bandó Andrást, a fővárosi hajléktalanok egykori pa trónusát. Vasárnap reggel 6 órakor még mindenütt azonosak voltak az esélyek. A szavazó- körökben elfoglalták helyü­ket, a bizottsági tagok. Sokan — így például Nagykörösön — néhányan még rá is dol­goztak. Ugyanis elfelejtették átállítani az órát, emiatt már hajnali 4-kor a tanácsháza előtt toporogtak. Vácott azonban már reggel látszott, hogy kisebb fesz az érdeklő­dés, mint tavasszal. A szava­zókörökben dolgozó bizott­sági tagok ítélték igy, vissza­emlékezve a parlamenti vá­lasztások napján tapasztalt aktivitásra. 9 Ürömön a 2-es számú sza­vazókörbe 6 óra után 5 perc­cel megérkezett az első vá­lasztó, Péter Sándor. Ö el­lenőrizte és jegyzőkönyvvel tanúsította: üres urnába Pest megye 715 ezer 718 választópolgára közül va­sárnap délután 5 óráig 264 ezer 282-en adták le sza­vazatukat, ez az összes választásra jogosultak 36,9 szá­zaléka. A kislistás településeken 152 ezer 654-en vok­soltak a fenti időpontig, ez átlagosan 41,4 százalék, míg a 10 ezernél népesebb településeken a szavazatot leadok száma 112 ezer 018 volt, ami 30,1 százalék. Vé­gül is, Ráckeve kivételével, a városok egyikében sem jött össze a szükséges 49 százaléknyi szavazat, így — legalábbis a listák vonatkozásában — mindenhol má­sodik fordulóra kerül sor. Érvénytelen voit a szavazás Dabas mind a tíz válasz­tókerületében, nemkülönben Monoron, Üllőn, Pilisen és Gyomron.. Nagykőrösön este fél 9-kor már előzetes végered­ményt közölt a városi választási bizottság. Eszerint a 19 ezer 234 választásra jogosult 27.23 százaléka voksolt csupán. Dunakeszin csak Kliment Géza (8-as vk.) SZDSZ-je- löltet és dr. Kindler József (13-as .vk.) MDF-jelöltet választották már képviselővé, a többi körzetben ered­ménytelen volt a szavazás. Szentendrén ugyancsak két jelölt lett eddig képviselő: dr. Kovács Béla (1-es vk) független és Németh Gábor (9-es vk.) SZDSZ—Fidesz közös jelölt. •Szigetszentmiklóson egyetlen választókerü­letben volt eredményes a szavazás, ott Papp István (10- es vk.) MDF—FKgP—KDNP közös jelölt jutott be az önkormányzatba. A 19 önkormányzati képviselő közül Foton is mind­össze egyet választottak meg, Forgács Istvánt (2-es vk.), a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület jelöltjét. Vácott négy körzetben sikerült már az első forduló­ban megválasztani a képviselőt. A püspöki székhelyen erős a kereszténydemokrata befolyás: a 3-as, 4-es és 5-ös választókerületben a KDNP színeiben győzött dr. Álra Tamás, dr. Inczédy János, illetve Majcr László. A 10-cs körzetben viszont az MI)F és az SZDSZ által egyaránt támogatott Vincze Imre lett a képviselő. Lapzártánkig ihár néhány megválasztott polgármes­ter neve is ismertté vált. így ismét bizalmat kapott Zsámbékon Zink Imre, Aszódon Bagyin József, Mogyo­ródon Holló Miklós, Mikebudán Vass Andrásné, Isasze- gen Tóthné Pacs Veronika, Csévharaszton Mocsári Ba­lázs, Gombán Kis József, Vasadon Magda Gyula — vala­mennyien tanácselnökök voltak. Mindannyian fiiggelle- nek, mint ahogy a lapzártánkig ismertté vált megválasz­tott polgármesterek túlnyomó többsége is. így Pilisszcnt- lászlón Franyó Rudolf, Ecseren Harazin István, Káván Kálmán József, Maglódon Bezzcgh István, Domonyban Kopjás Györgyné, Nagy tárcsán Győri Péter, Inárcson dr. Krenkó József. Lóréven hosszú idő után először válasz­toltak saját helyhatóságot, a nemzetiségi település pol­gármestere Aléxov Ljubomir lett. Az első befutók között alig volt pártszínekben versenyző. Közéjük tartozik a polgármesterré választott kisgazdapárti Hermán István Tökön, a kereszténydemokrata Máthé István Radon. dobta be a voksot. A követ­kező másfél órában nem volt sok tennivalójuk a sza­vazatszedő bizottsági tagok­nak, mindössze húszán járul­tak az urnákhoz. Telki község 454 választó- polgára több mint két évti­zed után most ismét önálló önkormányzatot választott, no és polgármestert. Mind a négyen, akárcsak a képvise­lőjelöltek valamennyien füg­getlenek, Telkit mintha elke­rülte volna a „pártoskodás”. Ügy tűnt azonban, ez a vá­lasztókat cseppet sem zavar­ta, sőt (Folytatás a 3-as oldalon.) A kis lélekszámú Áporkán ko­ra délelőtt m?,j:l 3D!I 0 leszava­zott már A fegyveres erők napján • • Ünnepség, koszorúzás A Magyar Honvédség fegyveres erők napi köz­ponti ünnepségére szomba­ton délelőtt került sor a Ma­gyar Honvédség Művelődési Házában. Ezt követően a Hősök terén, a Magyar Hő­sök Emlékművénél koszorút helyezett el az Országgyűlés nevében Szabad György, az Országgyűlés elnöke, Balogh György, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke, Király Béla nyugál­lományú vezérezredes és Mécs Imre, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának alelnökei. A Honvédelmi Mi­nisztérium és a Magyar Hon­védség részéről Für Lajos honvédelmi miniszter és Lőrincz Kálmán altábornagy, a Magyar Honvédség pa­rancsnoka, továbbá a Bel­ügyminisztérium részéről Horváth Balázs belügymi­niszter, Nováky Balázs ha­tárőr vezérőrnagy, a határ­őrség megbízott országos pa­rancsnoka, Szabó Győző or­szágos rendőrfőkapitány, Héra Attila tűzoltó vezérőr­nagy, a tűzoltóság országos parancsnoka és Barna Sán­dor rendőr vezérőrnagy, bu­dapesti rendőrfőkapitány ko­szorúzott. A megemlékezés virágait helyezték el a hősi emlékművön a Budapesten akkreditált katonai attasé­testület, illetve a Fővárosi Tanács képviselői is. A koszorúzási ünnepségen jelen voltak a parlamenti pártok, valamint az egyhá zak képviselői is. Metern gépsorokon Kiváló minőség Azt már az OMÉK bemu­tatóján is bebizonyították, hogy a modern olasz gépso­rokon magyar lisztből finom kenyeret, megfelelő nagysá­gú péksüteményt lehet süt­ni. S hogy nemcsak a ma­szek sütödékben válhat be a mindentudó gépsor, an­nak bizonyítékával hamaro­san Pest megyében is talál­kozhatunk. Hiszen a Nyu­gat-Pest megyei Sütőipari Vállalat kiskunlacházi pék­ségében immár egy hónapja olasz gépsorokon sütik a ke­nyeret. Október közepére befejeződik a gépek beüze­melése, s a próbasütések utóján teljes kapacitással dolgozhatnak. Ez a sütöde látja el Lacházát és környé­két kenyérrel, pékáruval. Az automata kemencéből kikerülő veknik ropogósak s oly finomak lesznek, mint amelyet az OMÉK látogatói megismertek. Csak a tech­nológiai fegyelemre kell „vi­gyázni”. „Világ erotikabarátai, egye­süljetek!” — e jelszó jegyé­ben tartotta meg szombaton első rendes közgyűlését a Független Erotikus Kezde­ményezés (FÉK) nevű cseh­szlovák társadalmi mozga­lom. A közgyűlésen elhangzott! a Független Erotikus Kezde­ményezés éppen úgy a tár­sadalom erkölcsi újjászületé­séért küzd, mint Václav Havel köztársasági elnök — csak éppen más nézőpont­ból. Miroslav Mitlöhner, a FÉK elnöke rámutatott ar­ra: a megoldatlan szerelmi problémák miatt előálló dep­resszió következtében „töb­ben halnak meg, mint köz­lekedési balesetben”. Éppen ezért a FÉK programjának szerves részét képezi a sza­bad szerelem népszerűsítése. „Ez azonban nem a partne­rek sokaságát, vagy a válo­gatás nélküli, ízléstelen sze­xuális tömegfogyasztást je­lenti, hanem az előítéletek nélküli szexualitást” — tette hozzá az elnök. A közgyűlés nyilatkozat­ban üdvözölte a Csehszlovák Néppárt vele egy időben zajló kongresszusát. A FÉK egyik alapító tagja, aki csak művésznevén, Magdaként volt hajlandó bemutatkozni, és mindössze égy csipkés bu­gyiban lépett a szónoki emelvényre, a Néppárthoz küldött üzenet felolvasása­kor nyomatékosan hangsú­lyozta: az alapkérdésekben közösek a Néppárt és a FÉK nézetei és céljai. Mind­két tömörülés a társadalom testi és lelki egészségét kí­vánja előmozdítani — han­goztatta Magda. méMMA ■ Vasárnap huszonnyolc ország több mint harminc küldötte részvételével megkezdődött a Mezőgazdasági Szakszerveze­tek II. európai konferenciája Budapesten a MEDOSZ szék­házában. @ Hazánkban egyedülálló régészeti leletre buk­kantak Jászberény Meggyespele határrészén, átmeneti kő­korszakból származó eszközöket, s elejtett állatok csont­maradványait tárva fel, az ásatásokat folytató régészek. ® Idegenforgalmi és szállodaipari szaküzemgazdász-kép- zés kezdődött Győrött. © Csaknem valamennyi nagyobb hazai mezőgazdasági kutatóhely részt vesz — a Földmű­velésügyi Minisztérium közlése szerint — közvetett módon az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének, a FAO-nak valamelyik programjában. KIVÁRÁSOS ÁLLÁSPONTON A TSZ-EK bar lesz a mezőgazdaságból? Napjaink egyik legtöbbet emlegetett témája az agrár- privatizáció. A mezőgazda- sági nagyüzemek jelenté­keny hányada jövőbeni gaz­dálkodását rt. vagy kft. ke­retében kívánja biztosítani. Azonban, a mostani hatályos jogszabályok és a feltétel- rendszer mellett a szövetke­zetek átalakulására, tehát a gazdálkodási formaváltásra csupán részlegesen kerülhet sor. Ennek számos oka van. Az egyik, hogy az új föld­törvény még nem született meg, s rendezetlen a szövet­kezeti vagyon túlajdónlásá- nak a kérdése is. A Földművelésügyi Mi­nisztérium vezető beosztású tisztségvisélői, egy, a közel­múltban megtartott sajtótá­jékoztatón szorgalmazták az agrárprivatizációt. Az FM véleménye szerint is a ter­mőföldnek oda kell kerülnie tulajdonjogilag, ahol azt ké­pesek megművelni és a ter­mőképességet hosszú távon megőrizni, mi több, javítani. Mindenképpen a piaci ver­seny elfogadására biztatják a földet művelőket. Nem felső szintű beavatkozással, ha­nem a feltételek olyan irá­nyú, ösztönző jellegű kiépí­tésével, hogy a versenyben részt vevők valóban műkö­dőképes vállalkozók, szövet­kezetek vagy állami vállala­tok lehessenek. Az FM privatizációs vál­lalkozási főosztályának veze­tője már számos esetben be­jelentette, hogy nem kíván­nak mesterségesen fenntar­tani versenyképtelen tsz- eket. és nincs lehetőség a továbbiakban úgynevezett egyedi támogatásokra sem. Viszont a termelők teljes kö­rét mentesítik az ellátási fe­lelősség alól, mert ezt a fele­lősség nem egyeztethető ösz- sze az önálló gazdálkodás és a piaci érvényesülés szem­pontjaival. A termelőszövet­kezeteket arra ösztönzik, hogy önállóan döntsenek ve­zetőikről, vegyék figyelembe a tagok érdekeit. A szakem­berek szerint, ha’ nem sike­rül mihamarabb menedzser- szemléletű szövetkezeti, il­letve vállalati irányítást megvalósítani, akkor a piac könyörtelenül elintézi ezt a kérdést, vagyis lehetetlen helyzetbe hozza a kellően fel nem készült gazdálkodókat. Pest megye mezőgazdasági nagyüzemeinek egy részében a kivárás álláspontjára he­lyezkedtek a gazdasági át­alakulást illetően. Akadá­lyozza a konkrét lépéseket a már említett új szövekezeti, föld- és privatizációs törvény hiánya. Információink sze­rint Rákoskeresztúron, a Rá­kos Mezeje, valamint Gyálon a Szabadság termelőszövet­kezetekben már lépéseket tettek kft.-vé alakulásra, s itt elsősorban az ipari mel­léküzemágak átalakításáról van szó. Gyálon nem újkele­tű ez a dolog, hiszen az ipari ágazaton belül, mintegy 80 százalékban már kft. kereté­ben dolgoznak, méghozzá nagy hatékonysággal. Éhben a tsz-ben az utóbbi években sikerült kialakítani a piac- orientált termelést, s megte­remteni annak eredményes működési feltételeit. (gyócsi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom