Pest Megyei Hírlap, 1986. december (30. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA XXX. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM 'Árn: 1,»0 forint 1986. DECEMBER 1., HÉTFŐ Önerőből — külső segítséggel (3. oldal) Ébredező alvóváros (5. oldal) Sport (6—7. oldal) Maci Laci SsahaUnon (8. oldal) Elkészült az ötödik szoba is Legfőbb célja a barátság Befejezte munkáját a DÍVSZ XII. közgyűlése Vasárnap a Bakó ikreknél Szépen fejlődnek a mendci négyes ikrek, akik január elsején lesznek kétévesek. Képünkön édesanyjával és testvérével, a hétéves Norberttel Adrienn, Petra, Sándor és a lustálkodó Krisztina A hát végét minden csa­ládban várják, de különösen ott, ahol sok gyermek üli kö­rül az asztalt. ők igénylik leginkább a két pihenőnapon a ráérős, derűs együttiétet a szülőkkel, rokonokkal. Ez al­kalommal olyan családhoz lá­togattunk el, amelyet szűk két esztendővel ezelőtt per­cek alatt ismert és szeretett meg a megye, sőt az egész ország. Jól kezdődött akkor az 1935-ös év a mendei Bakó családnak. Január elsején gyarapodtak ugyanis Kriszti­nával, Adriennel, Sándorral és Petrával. Utoljára, egy esztendeje, amikor írtunk ró­luk. még a sportkocsiban na­pozó ikrek mosolyogtak az olvasóra. Ezen a vasárnapon négy, akaratát, ügyességét próbálgató lurkóval találkoz­tunk lyiendén. — Erre a hétvégi riportra mi nein vagyunk igazán jó alanyok — mondja Bakó Sán- dorné, Marika, miközen pi­zsamából ’ szabadidőruhába öltözteti a kicsiket, akik egyébként angyali türelemmel várnak sorukra. — Nálunk akkor van ünnep, vasárnap, amikor a férjem itthon van. Ez pedig újabban egyre rit­kább. Hosszú műszakokat vál­lal, mert ahogy nőnek a gye­rekek, úgy emelkednek az igények is. De nem panasz­kodom. okom sincs rá. Még mindig kapunk támogatást, a Belvárosi Vendéglátó Válla­lat a kicsik hároméves koráig fizet egy segítőt. Egy éve még kilométerek­ről hordták a piciknek az ivó­vizet, azóta bekötötték a há­zat a vezetékes hálózatba és kaptak telefont is. Igaz, nem egészen így gondolták, vona luk ugyanis csupán addig él, amíg nyitva a posta. — Pedig este, éjszaka lenne rá igazán szükség — folytat­ja a fiatalasszony és a pelen- kázóasztalon fekvő kis Pet­ra véraláfutásos bokájára mutat. — A galibák rendsze­rint ilyenkor történnek. Pet­ra lábára Sanyika borította az asztalt, a kislány nagyon peches, a múltkor valamelyik az ajtót csukta a kezére. Az orvosnál fejeződött be a napokban a nagyfiú, másodi­kos Norbert tojásfőzési pró­bálkozása is, hasára dőlt ugyaniiS a forró víz. — Velem sírtak a kicsik — mondja csöppnyi büszkeség' gel a hangjában Norbert, már (Folytatás a 3. oldalon.) Hidat épít az igazgató Ceorgi Zvetkov, a Nemzet­közi Eszperantó Oktatási Köz­pont várnai intézetének igaz­gatója jó humorú, megnyerő modorú, ötven év körüli fér­fi. A napokban érkezett Ma­gyarországra, s itt hamar meg­nyerte vendéglátói rokonszen- vét, amiben a javaslatai is közrejátszottak. Bolgárok és magyarok együttműködéséről tárgyal, hidat épít az eszpe­rantó nyelv segítségével. A Magyar Eszperantó Szö­vetség Pest Megyei Bizottsá­ga mellett működő Utazók klubjával máris felvázolták egy, a jövő évben kezdődő tu­ristaprogram alapjait. Mint azt Harangozó Lajos, a megyei bizottság utazási ügyekkel foglalkozó tagja el­mondta: a bolgár eszperantis- tákkal való együttműködés keretében lehetőség nyílik egy nagyon kedvező, s jórészt le- vával fizethető Istambul—Pi- reus útvonalú törökországi és görögországi, 11 napos; továb­bá egy Odessza—Jalta útvo­nalú hétnapos szovjetunióbeli utazás csoportos megszerve­zésére. — Ez nem üzlet — hangoz­tatta, mutatóujját felemelve, a bolgár intézmény igazgatója. — Fő célunk a barátság el­mélyítése a kölcsönös talál kozások alkalmával. Az, hogy minél több magyar és bolgár ismerje meg egymást, szoká­sait, országa szépségeit. Elvez ve azt az előnyt is, hogy a nemzetközi nyelv segítségével tolmács nélkül cserélhessék ki tapasztalataikat az élet min­den területéről. K. T. I. MSZBT-küldöttség Nyelvoktatás Szombaton hazaérkezett Szófiából a Magyar—Szovjet Baráti Társaság küldöttsége amely Sudár Ivánnak, az MSZBT titkárának vezetésé­vel részt vett a Bolgár—Szov­jet Baráti Társaság által ren­dezett nemzetközi tanácsko­záson. A fórumon a szocialista országok szovjet baráti társa­ságainak képviselői az orosz nyelv népszerűsítésének, ered­ményes oktatásának kérdései­vel foglalkoztak. Éjjel-nappal dolgoznak a gépek Mag a földbe, kukorica a színbe A november, ha kevés csa­padékkal is örvendeztette meg a mezőgazdaság dolgozóit, mégiscsak kegyeibe fogadta a földből élő emberek igyekeze­tét. Igaz, a köddel borított ha­tár ez időszak velejárója, ugyanúgy, mint a fagy, amely azonban még nem nehezítette a munkát. Ennek köszönhe­tően — és természetesen a szorgalmas munkának — Pest megyében idejében betakarí­tották az őszieket, többek kö­zött a kukoricát, és földbe ke­rülhetett a kenyérgabona magja. A mélyszántásból sincs m^r sok hátra, a legtöbb me­zőgazdasági nagyüzemben éi- jel-nappal dolgoznak a gépek. A kukoricatarló a birkának nyújt olcsó eledelt, a gazda­ságnak pedig költségmegtaka­rítást, mert nem kell szállíta­ni a takarmányt. A kertészek­nek is örömet jelent a fagy­mentes időszak, lehet metsze­ni, hálóval betakarni a fák törzsét, nehogy a télen a nyu- lak tegyenek kárt az ültetvé­nyekben. Mint szerte a me­gyében, Kiskunlacháza térsé­gében is serény munka folyik még ebben az időszakban. Újabb akciók a béke védelmére Záró plenáris üléssel fejez­te be munkáját a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség XII. közgyűlése szombaton este az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. Az ülé­sen Cservény Vilmos, a DÍVSZ főtitkára elnökölt. A DÍVSZ legfelsőbb fóru­mán részt vett 136 ifjúsági tagszervezet küldöttei záró ta­nácskozásukon nyilatkozatot fogadtak el november* 29-e, a palesztin néppel való nemzet­közi szolidaritás napja alkal­mából. A dokumentum a vi­lág haladó ifjúságának támo­gatásáról biztosítja a palesz­Cserveny Vilmos főtitkár felszólalása a záróülésen tin nép nemzeti jogaiért — az önrendelkezésért és a füg­getlen állam alapításának jo­gáért — folytatott harcát. Az eszmecserék tapasztala­tait összegző előterjesztések- > ben megfogalmazódott: ma az emberiség előtt álló legfonto­sabb feladat a nukleáris há­ború veszélyének elhárítása. Ezzel összefüggésben a részt­vevők egyhangúlag támogat­ták a DÍVSZ kezdeményezé­sét az ifjúsági szervezetek szé­les körét tömörítő antinukleá- ris koalíció létrehozására, s szorgalmazták atomfegyver­mentes békeövezetek létesíté­sét a világ nagy térségeiben. A békeharc jegyében kiala­kított akcióprogram keretében a DÍVSZ tagszervezetei részt vesznek az Egyesült Államok­ban megrendezendő „Népek csúcstalálkozója” elnevezésű rendezvénysorozaton, amely a nukleáris leszerelés ügyét szolgálja. Ugyancsak ott lesz­(Folytatás a 2. oldalon.) Felkészülés a karácsonyi forgalomra Lesz hal, pulyka és bejgli Javában készülődnek már az élelmiszer-kereskedelmi vállalatok a karácsonyi, szil­veszteri rohamra. Megrendel­ték az ilyenkor szokásos árukat partnereiktől, s ezek közül jó néhány máris meg­vásárolható boltjaikban. Gondolván az áremelke­désre, az idén kevesebb bejglit igényelt a Vác és Kör­nyéke Élelmiszer Kiskereske­delmi Vállalat: így mákosból 2340, diósból 2230 darab ke­rül majd 110 üzletükbe. Tor­takarikából viszont 10 száza­lékkal többet — azaz 3905 darabot — kapnak. Télapó­csokoládéból 46 mázsát árul­nak, ebből 24 mázsa olcsóbb árfekvésű, s új áruként 16 mázsát rendeltek a tejszínes­ből. összesen 350 mázsa sza­loncukorral várják a vásár­lókat, melyből 100 forint alatti 108 mázsa. Az újfajta termékekből — fagyöngy, hó- pihe — kevesebbet ígér az ipar. Megvehető a Mikulás- csomag összeállításához a da­rabáru, a földimogyoró is. Szerződést kötöttek egy tsz­szel, így előre elkészített ajándékcsomaghoz is hozzá­juthatnak az igénylők. Pezsgőből teljes lesz a választék: 47 ezer 500 üveggel rendeltek öt szállítótól bor­pezsgőből és 3 ezer üveggel az alkoholmentesből. Úgyne­vezett hízott áruból 12 ezer 814 kilogrammot igényeltek karácsonyra, ebből a legtöbb a pulyka, a kacsa és a tyúk. Az évbúcsúztatóhoz 1 ezer 986 kiló virsliből válogathat­nak a váciak és környékbe­liek. Tavaly 190 mázsa élő halat értékesítettek az ün­nepekkor, az idén 220 má­zsa pontyot árusítanak. A Cegléd és Környéke Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalatnál mintegy 8 millió fo­rint értékben szereztek be Mikulás-árut, szaloncukrot, s ezek nagy része már megvá­sárolható 135 egységükben. Pezsgőből körülbelül 6 millió forint értékben rendeltek kommerszet és izsáki Pom- padourt. Mák és dió lesz ele­gendő, élelmisaerellátásuk ha­sonló lesz a tavalyihoz: virs­liből 150 mázsára, páros deb­receniből 20 mázsára, füstölt húsból 10 mázsára számíta­nak, és malachússal is ellát­ják boltjaikat. Elegendő tőkehúst ígér a Nyugat-Pest Megyei Élelmi­szer Kereskedelmi Vállalat, tejből és kenyérből tartalék­ról is gondoskodnak. Decem­ber elején kerül 200 boltjuk­ba a szaloncukor, a figurális csokoládé máris megvásárol­ható. Bejgliből és tortakari­kából a tavalyi mennyiséget rendelték. Sikerült 290 má- ksa halat beszerezniük és ba­romfifélékből igény szerint látják el boltjaikat. Pezs­gőből 60 ezer palack már kapható. Az ünnepi ellátást igyekeznek előszállítással megoldani. A Duna Élelmiszer és Ve­gyiáru Kereskedelmi Vállalat­tól kapott információ sze­rint kevesebb narancsot ígér a Délker Vállalat, mandarin­ból viszont jobb lesz az el­látás. Az elmúlt évihez ha­sonló mennyiségben szállíta­nak a megyei boltokba ba­nánt, kubai narancsból és grape-fruitból pedig annyit, amennyit az üzletek rendel­nek. Jó hangulatú délelőtt Ötpróbázók Szentendrén Szentendrén nem először gyülekeztek idén ősszel a gya­loglás kedvelői. Legutóbb szombaton adtak egymásnak ran­devút azzal a céllal, hogy teljesítsék az olimpiai ötpróbaak- cióban rájuk váró 20, illetve 30 kilométeres távot. A reggel 6 és 9 óra között folyamatosan indított csoportok megszám­lálása után kiderült: 514-en vállalkoztak a megfelelő edzett­séget igénylő útszakaszok megtételére. Fontos szempont, hogy valamennyi résztvevőnek sport­orvosi igazolással kellett rendelkeznie; ennek hiányában mindenkin a helyszínen is elvégezték a kötelező vizsgálatot. A vállalkozókedvüek nem a stopperóra ellen gyalogoltak, en­nek ellenére — vagy talán éppen ezért? — jó hangulatú délelőttöt szereztek maguknak. Képünkön: az ötpróbázók pontjaikat könyveltetik el. (Beszámolónk a 6. oldalon.) Birkák hasznosítják a kukoricaszárat a kiskimlacházi Kiskun Termelőszövetkezetben Zastavákért Ganz-mozdonyok Jövőre négyezerháromszáz A Mogürt Külkereskedelmi Vállalat a napokban szerző­dést kötött a jugoszláv Zasta- vaimpex céggel járműipari termékek jövő évi kölcsönös szállításáról. A megállapo­dás alapján a jugoszláv partner 1987-ben 4300 gépko­csit szállít Magyarországra, el­lentételként a Ganz-MÁVAG- tól dízelmozdonyokat, vala­mint más iparvállalatoktól különféle gépkocsialkatrésze­ket vásárolnak. Ez utóbbiakat egy korábban kötött kooperá­ciós megállapodás alapján gyártják a Zastava személy- gépkocsikhoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom