Pest Megyei Hírlap, 1992. május (36. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-18 / 116. szám

NAaYK°Ros| Kz/cíHa XXXVI. ÉVFOLYAM, 116. SZÁM 1992. MÁJUS 18., HÉTFŐ A jugoszláviai polgárhá­borút alighanem legelőbb a magyar tejtermelők átkoz­ták el külföldön. Bár a nemzetgazdaság egészére nézve nem túl Jelentős, ám a déli termelői körzetek szempontjából fontos kül­piacot tettek tönkre egy időre a ropogó fegyverek. Ugyanezt mondják mosta­nában a sertéstartók is, fő­leg, akik a pécsi vágóhíd­dal vannak kapcsolatban. Pécsről gyakorlatilag mini­málisra esett vissza a szomszédos országokba irá­nyuló sertéshúsexport. A kamionok kiszámíthatatla­nul, többhetes csúszással érkeznek a friss áruért, az addigra befagyasztott Húst viszont nem hajlandók el­vinni. Nagykőrösről az utóbbi időben legfeljebb napi öt­ven vágóállatot fogad el a pécsi üzem. Illetve többet is megvenne, de akkor csökkentett áron, 66 forin­tért. Most találgatják a gazdák, melyik ujjúkat ha­rapják. Egyelőre abban maradtak a helyi felvá­Sporthírek»» Labdarúgás nagypályán A megyei egyesületi bajnokságban, idegenben. Aszódi Petőfi ifi—Nk. Tol­di DSK ifi 2-1 (2-1). A tol- disok végig nagy fölény­ben voltak, de képtelenek voltak a hálóba találni. Góljuk is öngólból esett. Kettős utánpótlás bajno­ki, az Ifjúsági-sporttelepen. Megyei: Nk. Toldi DSK ifi —Ikladi Motor SE ifi 3-1 (1-0); idősebbekből álló és többször durváskodó, élcso­portban lévő ellenfelet győztek le a helyiek. Gól- lövők : Erdélyi (2) és Zsol­nai. Körzeti: Nk. Toldi DSK serdülők—Abonyi SE ser­dülők 2-0 (2-0). A hazaiak úgy is jobbak voltak, hogy egy játékosukat kiállítot­tak. Gólok: Hadadi (2). Az összevont körzeti baj­nokságban. Kocséron. K. SK—Nyáregyházi KSK 5-1 (1-0). A vendéglátók na­gyon jól játszottak. Gól­szerzők: Benyus (2), Ben- ke, Dér és Mihalik (11-es- ből). Pilisi KSK II.—K. SK 2-1 (1-0). Végig küz­delmes találkozón a vendé­gek játszottak jól. Gólszer­ző: Pintér (11-ésből). Most tavasszal másodszor rendezik Pest megyében a városi alapfokú iskolás vá­logatottak labdarúgótorná­ját. Tizenegy csapat mér­kőzik, oda-visszavágós. ki­eséses rendszerben. Abony Nagykőrös 4-0 (2-0). Az az­napi kismotoros vizsga miatt a körösiek nélkülöz­ték kulcsjátékosaikat, s ezt az erősebb fizikumú otta­niak kihasználták. A Kini­zsi-sporttelepen. Nk.— Abony 6-3 (2-1). A techni- kásabb helyiek behozták négygólos hátrányukat, de védelmi hibáikat kihasz­nálva végül a vendégek mentek tovább 7-6-os ösz- szesítéssal. Gólok: Rétsági (2, egyet 11-esből), Fleisch­mann, Tóth, Bielik és Kiss 2. Barátságos mérkőzésen, idegenben. Kecskeméti SC ifi—Nk. Toldi DSK ifi 1-1. Betegségek miatt tartalé­kosén is. döntetlent értek el a körösiek az NB II-esek utánpótlásával. A Nk. Tol­di DSK-ből hét 1975-ös születési labdarúgót bevá­logattak a Pest megyei if­júsági válogatott keretbe. HÉTFŐI SPORTMŰSOR Labdarúgás. Kinizsi­sporttelep, 16.30: Kék Ne­felejcs Szerviz—Favorit, 17.30: Ede SC—Pedagógus, 18.30: Juventus II. f.—Ipar­testület; Október 23. téri pálya, 16.30: Turbó FC— Lendület SK, 17.30: D’elica- tesse—Remis Telco Kft. (Tiszakécske), 18.30: TM III. d.—Trafó, kispályás városi bajnoki mérkőzés. S. Z. sárlóyal, a Nagykőrös és Vidéke Kisszövetkezettel, hogy nem adják alább a nagynehezen kialkudott árat. Hátha jobbra fordul nemsokára a helyzet... Ámbár, ha a többi hazai vágóhíd piaci esélyeit néz­zük, az ijesztően hasonlít ahhoz az állapothoz, ami a nagy sertéskrach idején ki­alakult nem is olyan túl ré­gen. A hírek szerint a sal­gótarjáni vágóhíd ott tart, hogy heti egyetlen napi ter­melése fedezi a kiszállítá­sait. Másutt a tetemes tar­tozások miatt nem tudnak felvásárolni, a szekszárdi cégnek állítólag többmilliós kiegyenlítetlen számlái van­nak a helyi takarékszövet­kezetnél is. Hírlik, Pápán sem jobb a húsosok anyagi helyzete. A magyár sertéstartók immár idültté váló gond­jaira jócskán rátettek a cseh-szlovákiai állattartók is, akiknél ugyancsak túlter­melés van, de piacképeseb­bek a nemzetközi igények­nek megfelelőbb fajtáik­kal. A váltás szükségessé­gét, úgy látszik, még min­dig nem érezte át igazán nálunk a kistermelői szfé­ra. Pedig a fajtakonstruk­ció átalakításának elvisel­hetetlen költségeire sem lehet itt hivatkozni. Na­gyon sokan a keleti régió piacainak kibontakozására számítva abban remény­kednek, hogy egyszer maid minden a helyére rendező­dik. Bizonyára, ám a dol­lárjáért Kelet-Európa is válogat. Az iparilag gaz­daságtalan. a fogyasztói szempontból gyenge hús­áruért sehol nem adnak pénzt. —ay Ülést tarlóit az önkormányzat Van kórházigazgató Nehezen akart elkezdőd­ni a városi képviselő-testü­let csütörtöki ülése. A ha­tározatképességhez jó ne­gyed órát kellett várni. Na­pirend előtt Barta István elmondta, hogy a jegyző­könyvekből győződött meg arról, az önkormányzat ed­digi vagyonnal' kapcsolatos döntéseit még egy egysze­rű garázstelek-eladásnál is kétharmados többséggel hozta. Az egyházi ingatla­nok visszaadásával kapcso­latos határozat bizonytalan­ságát húzza alá, hogy a pol­gármester nem hirdetett eredményt annak utána, hanem azt mondta: „A döntés megszületett, át­adom a szót Hegedűs Ló­ránt püspök úrnak”. Dr. Karay Kornélia jegyző válaszában kifejtette, hogy önmagában az, hogy van egy valóságos joggyakorlat, nem jelent jogforrást, ab­ból tehát nem következik, hogy az máris joggá vált. Megítélése szerint az emlí­tett' ügyekben nem azért szavaztak kétharmados többséggel a képviselők, azt úgy írta elő a szabály­zat. hanem azért, mert az adott ügyek előterjesztéseit ilyen arányban látták a vá­ros javára szolgálónak a képviselők. Huszár Kálmán két hónappal ezelőtti inter­pellációjának sorsát firtat­ta. Abban éppen azt tette szóvá, hogy egy Esed-dűlői villamosítást már éppen az ötödik ügyintéző „intéz”: kérte, hogy ezt az esetet azonnal vizsgálják ki. Műszaki szakér latéi Kustár Tamás egy konk­rét ügyről, illetve annak kapcsán általánosítható je­lenségről' fejtette ki — még mindig napirend előtt — véleményét. A telefonfej- lesztás kapcsán az építő cég emberei szerinte több­milliós kárt okoznák. A ki­vitelező ugyanis egymástól akár ötven méterre is sor- ra-r.endre feltöri az utakat és nem árfúrja azokat. Mű­szaki ellenőrt kellene al­kalmazni. hiszen az így fel­vágott utak gyakorlatilag azonos minőségben helyre- állíthatatlanok. Ezzel kap­csolatban emlegette a hi­vatalvezetés felelősségét. Ugyanis sokadik szakem­ber távozott el a polgár- mesteri hivatalból. Akkor, amikor nagyszabású tervek vannak évekre szóló útépí­tési programra. Kustár Tamás sorolta is, hogy a műszaki csoport munkatársa, a hatósági cso­portvezető is eltávozott, to­vább bővítve a testület kö-. zötti munkamegosztást önkormányzat munkáját. Dr.. Karay Kornélia el­mondta, a munkák ellenőr­zésére műszaki szakértőt kérnek fel, a hivatal szak­ember-fluktuációjára a kö­vetkező ülésen a polgár- merter-válaszol majd. (Kiss János üzletemberekkel folytatott tárgyalása miatt ezen az ülésen nem vett részt, helyette dr. Törös László vezette az ülést, igen feszes ritmusban, úgy, hogy sokaknak Szabad György parlamenti házel­nök jutott eszébe.) líalározat a munka időről Az önkormányzat újra hozzálátott saját szervezeti és működési szabályzata, valamint azok mellékletei­nek megalkotásához, ám ez ezúttal is félbehagyta ezt, ugyanis időközben döntött két pályázatról. Először a városi kórház- rendelőintézet igazgató fő­orvosát választották meg. Némi ügyrendi vita kelet­kezett, ugyanis dr. Bozlék Mihály azt a módosítást ja­vasolta, hogy az orvos-igaz­gatói állást 3 órás mel­lékfoglalkozásként töltsék moát be. A megváltozó fel­adatokra ennyi szerinte elegendő. .Azt is javasolta, hogy csak e testület mű­ködésére idejére bízzák meg az igazgatót. Dr. 7’ö- rös László szerint azonban ez a felételváltoztatás új pályázat kiírásával egyen­értékű. • Több képviselő pedig azt kérdezte, miért nem a pályázat meghirdetésekor mondta el dr. Bozlék Mi­hály a véleményét, aki vi­szont azt válaszolta, hogy álláspontja e kérdésről régről ismert és az nem változott. Végül meghall­gatták a pályázókat, dr. Benkö András fül-orr-gé- gész főorvost, dr. Elek At­tila belgyógyász főorvost, dr. Lakatos László bel- gyógyász szakorvost, cse- mői körzeti orvost és dr. Nagy Mária röntgen főor­vost. y Érdekes volt, hogy töb­ben is kifejtették, lénye­gében dr. Bozlék Mihály , indítványával megegyező­en, hogy az egészségügy átszervezése, azaz 1993. ja­nuár 1-je után. artiikor az alapellátás, tehát a házi orvosi szolgálat leválik a mai rendelőről, a mai munkaidő kisebb része elegendőnek látszik az ez- irányú feladatok megoldá­sára. A testület ezt köve­tően titkos szavazású eljá­rást folytatott le. Az első forduló nem hozott ered­ményt, a megismételt má­sodik szavazáson az igaz­gatói. állásra dr. Elek At- tillát választotta meg az önkormányzat. A képviselő-testület kü­lön határozatba foglalta, hogy munkaidejének ma­ximum egyharmadát te­heti ki szakorvosi tevé­kenysége. Kustár Tamás képviselő arra is felhívta az új igazgató figyelmét, ha munkájában problémát vagy akadályoztatást érez, akkor azonnal e testület­hez forduljon. A pályáza­tot egyébként négy évre írták ki, így tehát dr. Elek Attila négy esztendeig lesz igazgató főorvos. Többszöri szavazás — eredmény nélkül Az egyesített szociális otthon igazgatói állására öten jelentkeztek. Dr. De- zsőfi Ferenc kecskeméti jogász, dr. Fekete László csemői körzeti orvos. dr. Ignácz Istvánná szociális szervező (Szolnok), Kovács Sándor tanár és dr. Stark- né dr. Hatvani Edit üzem­orvos. A pályázók meg­hallgatása után szavazási eljárás kezdődött, ám két forduló sem hozott ered­ményt. Ekkor a testület úgy döntött, hogy a pályá­zatot újra kiírja. Ezzel az ülésnek végeislett, ugyan­is a testület közben hatá­rozatképtelenné vált. B. O. Moh A nagyteremben: Felhők közül a nap. A Harmadik Birodalom sorsa a nevelő­nő kezében. Színes ameri­kai film. Előadás: 18 és 20 órakor. Körte és nektár A rostos gyümölcslevek iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Ez egyáltalán nem csoda, ugyanis a táplálkozás-élettan tudósai szerint rendkívüli hatásuk van. Nem véletlen, hogy a legújabb elnevezésük nektár... A konzervgyár eleget is tett a megnöveke­dett igényeknek, műszakonként majd 50 ezer palacknyit készít, például körtéből (V.arga Irén felvétele) Mások is vannak Amit remélünk A rodeózó veszte címmel képes hírt adtunk egy ifjú száguldásának eredményé­ről, egy összetört Zsiguli­ról. Csorvási Máriusz édes­anyja azonban jelentkezett szerkesztőségünkben, és né-, hány adalékkal kiegészítet­te a történteket. „Magam sem szeretem a gyorshajtókat, s remélem, hogy fiam szerencsésnek mondható balesete intő pél­dául szolgál majd mások­nak. El kell azonban mond­jam azt is, hogy sajnos, mostanában éppen nem ő volt a gyorshajtó — ugyan­is tavaly nyár óta katona. Amikor nem volt eltávozá­son, sokan akkor is őt em­legették. Elég csak estén­ként figyelni a forgalmat, hogy meg lehessen állapí­tani, a rodeózás nem csök­kent. Mások is végzik ezt a veszélyes és hangos tevé­kenységet.” Amit ehhez hozzáfűzhe­tünk: reméljük, a rendőr-, ság, a frissiben alakult köz­lekedésrendészet, előbb- utóbb tesz arról, hogy ki­vonják a forgalomból a környezetükre veszélyes, a közutakat versenypályának használó gonda ti an autóso­kat, motorosokat... ■s Sünház bü Az Erdei Ferenc Mű­velődési Központiban 19 órakor a Tavaszi ko­média sorozat kereté­ben: Peter Shaffer: Játéka sötétben. Vígjáték. Közre­működik. Cseke Jéter. Tal- lós Rita, Kállay Ilona, Koncz Gábor, Lőte Attila, Sára Bernadett, Bozóky Ist­ván, Kautzky. József, Ren­dezte: Makk Károly. j NAGYKÖRÖS! HÍRLAP I Nagykőrös, Széchenyi tér 17. @ A szerkesztőség ve­zetője: Ballai Ottó. Mun­katárs: Miltíay Jenő. $ Postacím: 2750 Nagykörös, Pf. 23. Telefax és telefon: (20) -51-398. # Hirdetésfel­vétel: kedden 10—13, csü- törto’kön 14—16 óra között. @ Híreket, információkat munkanapokon 8 tói 10 óráig várunk. A körösiek nem váltanak Sertésben is: jönnek a eseli-szlovákok.J

Next

/
Oldalképek
Tartalom