Pest Megyi Hírlap, 1976. július (20. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-01 / 154. szám

Az elfogadott irányelvek megfelelnek minden nép érdekeinek Közzétették az európai kommunista és munkáspártok konferenciájának dokumentumát A tegnapi ülésen mondott beszédet Kádár János Befejeződött a berlini tanácskozás PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Az európai kommunista és munkáspártok berlini értekezletének második napi tanács­kozását szerdán reggel a soros elnök: Georges Marchais, a Francia Kommunista Párt főtitkára nyitotta meg. Az első felszólaló Jőszig Broz Tito, a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének elnöke volt. Utána -a svéd Baloldali Párt — Kommunisták elnöke: Werner Lars /ejtette Jd pártja véleményét. A felszó­lalók listáján ezután Erich Hcmecker, a Né­met Szocialista Egységpárt Központi Bizott­ság ánpévüiőti'tkára szerepelt. A déli ülésen Harialosz Florakisz, a Gö­rög KP KB első titkára elnökölt. Három fel­szólalás hangzott el. Elsőnek Enrico Berlin- guer, az Olasz KP főtitkára mondta el be­szédét, őt Dominique Urbany, a Luxemburgi KP elnöke követte, majd Alvaro Cunhal, a Portugál KP főtitkára beszélt. A délutáni ülésen négy felszólalás hang­zott el. Az első felszólaló Georges Marcahis, a Francia KP főtitkára volt. Öt Martin Gun- nar Knutsen, a Norvég KP elnöke, majd Er- menegildo Gasperoni, a San Marino-i KP el­nöke követte. Az ülés utolsó felszólalója Ká­dár János, az MSZMP KB első titkára volt. XX. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM ÁRA #0 FILLÉR 1916. JŰLIUS 1., CSÜTÖRTÖK Kádár János: A^európai kommunisták sok milliós tábora a jövőt építi Baráti találkozók Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a következő beszédet mondotta: Kedves elvtársak! A Magyar Szocialista Mun­káspárt, küldöttségünk nevé­ben tisztelettel köszöntőm ta­nácskozásunk minden részt­vevőjét, testvérpártjainkat, Európa kommunistáinak sok milliós táborát. Pártunk üd­vözölte és kezdettől fogva tá­mogatta a Lengyel Egyesült kitűnő feltételekért őszinte Munkáspárt és az Olasz Kom- köszönetét mondok házigáz­ni un ist a Párt kezdeményezd- dóinknak, a Német Szocialista sét az európai kommunista és Egységpárt Központi Bizottsá- munkáspáirtok értekezletének gának. A nemzetközi helyzet alakulásának fontos tényezőié a szocialista országok fejlődése összehívására. Abban a meg­győződésben vettünk részt az előkészítés munkájában is, hogy a nemzetközi helyzet kö­zös elemzésével, a békét és a társadalmi haladást előmoz­dító közös tennivalóink meg­határozásával, kölcsönös szo­lidaritásunk kifejezésével jó szolgálatot teszünk Európa népeinek. Az előkészítés so­rán végzett nagy munkáért és a tanácskozáshoz biztosított vérpárt képviselői vélemény- cserét folytattak az MSZMP XI. kongresszusán és a CSKP XV. kongresszusán hozott határo­zatok teljesítéséről. Megelége­déssel nyilatkoztak a magyar —csehszlovák együttműködés terén elért színvonalról, mind párt, mind állami vonatko­zásban és állást foglaltak az együttműködés íejieszitóe mellett. Véleménycserét folytattak továbbá a nemzetközi helyzet, valamint a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom időszerű kérdéseiről, és kife­jezték azt a meggyőződésüket, hogy az európai kommunista és munkáspártok jelenlegi konferenciája hozzájárul moz­galmunk egységének erősíté­séhez, annak a harcnak to- vábbfeljesztéséhez, amelynek célja a béke, a biztonság, az együttműködés és a társadalmi haladás Európájának megte­remtése. Kadar János, az MSZMP KB első titkára és Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtit­kára június 30-án megbeszé­lést folytatott Berlinben. A két párt vezetői foglalkoz­tak néhány nemzetközi kér­déssel és megállapították, hogy az európai kommunista és munkáspártok konferenciá­ja fontos hozzájárulás földré­szünk kommunista- és mun­kásmozgalmának összeforrott- ságához. Kádár János és Leonyid Brezsnyev tájékoztatták egy­mást az MSZMP XI., illetve az SZKP XXV. kongresszusán el­fogadott határozatok végrehaj­tásának alakulásáról és kife­jezték teljes megelégettségü- ket afelett, hogy állandóan mélyül a magyar—szovjet párt- és államközi együttmű­ködés. A találkozó baráti légkörben zajlott le. Szerdán Berlinben baráti találkozót tartott Kádár Já­nos, az MSZMP KB első tit­kára és Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára. A két testvérpárt vezetői eszmecserét folytattak az európai kommunista és mun­kásmozgalom, továbbá a jelen­legi nemzetközi helyzet idő­szerű kérdéseiről. Méltatták a kommunista és munkáspártok berlini konferenciájának nagy jelentőségét, a békéért, a de­mokráciáért és a szocializmu­sért folyó harc szempontjá­ból. Az MSZMP KB első titkára elismeréssel szólott az NSZEP- nak az európai kommunista és munkáspártok értekezletének előkészítése során kifejtett te­vékenységéről. — __. Ká dár János és Erich Ho- necker megelégedésének adott kifejezést, hogy állandóan bő­vülnek és szilárdulnák az MSZMP és az NSZEP, a Ma­gyar Népköztársaság és a Né­met Demokratikus Köztársa­ság testvéri kapcsolatai. A találkozó szívélyes és elv­társi légkörben zajlott le. ★ Kádár János, az MSZMP KB első titkára Berlinben véle­ménycserét folytatott Gustáv Husákkal, Csehszlovákia Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának főtitkárával. Az elvtársi és szívélyes megbeszélés során a két test­Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Todor Zsivkov, a BKP KB első tit­kára baráti találkozót tartott június 30-án, Berlinben. A találkozón méltatták aiz euró­pai kommunista és munkás­pártok konferenciájának je­lentőségét, mozgalmunk egy­sége és földrészünk békés jö­vője szempontjából. Áttekin­tették a magyar—bolgár kap­csolatokat és a továbbfejlesz­tés lehetőségeit A találkozó elvtársi, baráti légkörben zaj­lott le. ★ Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Nicolae Ceausescu, a Román KP fő­titkára június 30-án megbe­szélést folytatott Berlinben. A találkozón megállapítot­ták, hogy az európai kommu­nista és munkáspártok konfe­renciájának közösen kidolgo­zott dokumentuma elősegíti a kommunista és munkáspártok egységének erősödését, a for­radalmi, demokratikus haladó erőknek az európai bókéért, biztonságért, együttműködé­sért és társadalmi haladásért vívott harca fejlődését. Kádár János és Nicolae Ceausescu kifejezték a ma­gyar—román párt- és állam­közi kapcsolatok, az együtt­működés bővítésére irányuló készségüket. A találkozó szívélyes, elv­társi légkörben zajlott le. ★ Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Joszip Broz Tito, a Jugoszláv Kom­munistáik Szövetségének el­nöke szerdán baráti találko­zót tartott. Az elvtársi, bará­ti légkörű megbeszélésen vé- kmínycs-crót i-lytottuk a két ország, a két párt kapcsola­tairól és együttműködéséről, valamint időszerű nemzetkö­zi kérdésekről. ★ L. I. Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára szerdán Berlin­ben találkozott Todor Zsiv- kovval, a Bolgár KP KB első titkárával, a Bolgár Népköz- társaság Államtanácsának el­nökével, Gustáv Husó^kka.1, a CSKP KB főtitkárával, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnökével, Nicolae Ceausescuval, az RKP főtitká­rával. Herbert Mies-szel, a Német Kommunista Párt el­nökével, Alvaro Cunhallal, a Portugál Kommunista Párt főtitkárával és Gordon McLennan-nal, Nagy-Britan- nia Kommunista Pártjának főtitkárával. Edward Gierek, a LEMP KB első titkára szerdán Ber­linben találkozott Nicolae Ceausescuval, az RKP főtit­kárával. Todor Zsivkov, a Bolgár KP Központi Bizottságának első titkára kedden este Berlinben találkozott Nicolae Ceauses­cuval, a Román KP főtitkárá­val. Európa jelene és jövője szempontjából biztató, hogy napjaink nemzetközi viszo­nyait az enyhülés és a világ forradalmi folyamatainak elő­rehaladása jellemzi. Az erő­viszonyok a rendszer, a nemzetközi mun­kásosztály és a nemzeti fel­szabadító mozgalom javára változnak. A nemzetközi helyzet ala­kulásának fontos tényezője a szocialista országok dina­mikus fejlődése, összefogása, békepoliitikája és teljes szoli­daritása a haladás minden erejével. A szocialista orszá­gok együttes ereje jelenti ma a világ békéjének legfőbb biz­tosítékát és a szabadságért küzdő elnyomottak, .a függet­lenségért, az önálló nemzeti fejlődés jogáért küzdő népek harcának szilárd támaszát. Meggyőződésünk, hogy a Ma­gyar Népköztársaságban folyó szocialista építőmunkával, de­mokratikus rendszerünk fej­lesztésével, nemzetközi tevé­kenységünkkel nemcsak né­pünk érdekeit szolgáljuk, ha­nem hozzájárulunk • a szocia­lizmus nemzetközi pozícióinak erősítéséhez, a szocialista or­szágok összefogásának megszi­lárdításához. Ugyanakkor an­nak is tudatában vagyunk, hogy a szocializmus építésé­ben fontos, sőt nélkülözhetet­len. erőforrást jelenít számunk­ra az a nemzetközi szolidari­tás, amelyet mindig is tapasz­taltunk a világ haladó erői, mindenekelőtt a szocialista országok és a nemzetközi kommunista mozgalom részé­ről. A világhelyzet fejlődésének jelentős tényezője a kapitalis­ta országok kizsákmányolt •nr.rb'sor 7*£.lyr.;i .:ak, ddü- -ó tömegeinek fokozódó harca. A kapitalizmus általános válsága mélyül, s a gazdasági élet mellett egyre inkább áthatja a társadalom egészét. A tőkés rendszer a válságból azzal ke­res kiutat, hogy a terheket megpróbálja a dolgozók vál­lára rakni és fokozza a mo­nopóliumok diktatúráját. A helyzet gyökeres megoldására egyedül a kommunistáknak van olyan programja, amely a tömegek érdekeit szolgálja, alapvető társadalmi változá­sokat követel és a monopóliu­mok hatalma ellen a legszéle­sebb népi egységre támaszko­dik. Ebben a harcban testvér­pártjaink szervezetileg erő­södnek, tömegbefolyásuk nö­vekszik. A Magyar Szocialista Munkáspárt teljes mértékben szolidáris a kapitalista orszá­gokban harcoló kommunisták­kal, az összes demokratikus erőkkel, üdvözli sikereiket, támogatja küzdelmüket a tár­sadalmi haladás, a szocializ­mus irányába mutató mélyre­ható változásokért. A világiorradaimi folyamat elörevitelében mind jelentő­sebb szerepet játszanak a nemzeti felszabadító mozgal­mak. Harcuk nyomán további haladó vonósok jelennek meg a fejlődő országok kül- és belpolitikájában. Pártunk elvi következetességgel erősíti kapcsolatait ezen országok kommunista pártjaival, fel­szabadító mozgalmaival, se­gíti a nemzeti és a társadalmi felemelkedésért vívott harcu­kat. A nemzetközi helyzetbem mindinkább tért hódít az eny­hülés, a különböző társadal­mi rendszerű országok kö­zötti békés egymás mellett élés politikája. Az eredmé­nyek hosszú harcban, követ­kezetes erőfeszítések nyomán születtek. Ezt a küzdelmet tovább kell folytatni a háború és a hidcgháb-: :rú .r.cg,ü^állott­jai, a történelem kerekét visszafordítani próbáló szélső­séges imperialista körök meg­megújuló ellentámadásaival szemben. A politikai enyhülés megszilárdításáért, a katonai enyhülés előmozdításáért har­colva számíthatunk a dolgozó tömegek, valamenyd békesze­rető erő aktív támogatására. Ez a politika valamennyi nép érdekeinek megfelel, mert megmenti az emberiséget egy új világháború borzalmaitól. Ugyanakkor jobb külső felté­teleket teremt a szocialista építőmunka számára. Elősegíti a nemzetközi munkásosztály harcát a társadalmi haladá­sért és a békéért. Hozzájárul annak a harcnak a sikeréhez, amelyet a nemzeti felszabadí­tó mozgalmak országaik poli­tikai és gazdasági független­ségéért, felemelkedéséért vív­nak. Magyarország Helsinki szellemében építi államközi kapcsolatait Kedves elvtársak! Az európai helyzet az el­múlt években jó fordulatot vett. Az élet igazolta az euró­pai kommunista és munkás­pártok 1967-ben Karlovy-Va- ryban tartott értekezletén ki­dolgozott akcióprogramot. Kö­zös harcunk elvezetett a má­Az MSZMP KB első titkára a tanácskozáson. sodik világháború óta meg­oldatlan kérdések jelentős ré­szének lezárásához. Fejlőd­nek a szocialista és a tőkés­országok kapcsolatai. Az el­múlt évben Helsinikben meg­tartották az európai biztonsá­gi és együttműködési érte­kezlet zárószaltaszát. Ez a bé­keszerető erők és a realitá­sokkal számoló politikai té­nyezők közös sikere volt. Történelmi jelentőségű, hogy ezen a konferencián részt vet­tek 33 európai és két észak- amerikai ország legmagasabb szintű képviselői, akik erköl­csileg, politikailag elkötelez­ték magukat a béke megszi­lárdítása, a békés egymás mellett élés elveinek és gya­korlatának érvényre juttatá­sa mellett. A helsinki értekezlet óta el­telt csaknem egy év bebizo­nyította a záróokmány aján­lásainak életképességét, an­nak ellenére, hogy a tőíkésor- szágok vezetőinek egy része a záróokmány egyes pontjait mellőzi, másokat pedig ki­emel. A szocialista országok komolyan veszik a vállalt kö­telezettségeket, a megállapodá­sok egységes és kölcsönös vég­rehajtásáért szállnak síkra. (Folytatás a 2-es oldalon.) Az ülesien Gordon McLennan, Nagy-Britan­nia Kommunista Pártjának főtitkára el­nökölt. Félórás szünet után Michael O’Riordan- nak, Írország Kommunista Pártja főtitkárá­nak elnökletével megtartották a konferencia néhány perces záróülését. Elhatározták, hogy a szerkesztő bizottság által kidolgozott doku­mentumtervezetet elfogadottnak tekintve, azt a sajtó rendelkezésére bocsátják. Az elnök a részt vevő küldöttségek nevében megkö­szönte a Német Szocialista Egységpártnak és személy szerint Erich Honeckernek, a párt KB főtitkárának a tanácskozás sikeres mun­kája érdekében, kifejtett tevékenységét, majd a konferencia dokumentuma egy bekezdésé­nek felolvasásával zárta az európai kom­munista és munkáspártok kétnapos berlini tanácskozását. A délutáni órákban az NSZEP Központi Bizottsága fogadást adott a berlini konferen­cián részt vett 29 küldöttség tiszteletére. (A konferencia dokumentumát a 3—4. ol­dalon közöljük.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom