Pest Megyi Hírlap, 1972. december (16. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-12 / 292. szám

Ma összeül az országgyűlés Mint már szombati la­punkban jelentettük: a Ma­gyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa ma délelőtt 11 órára összehívta az ország- gyűlést. Az elmúlt hetekben lezaj­lott állandó bizottsági tanács­kozások arra utalnak, hogy az országgyűlés ma kezdődő, seb­ben az esztendőben utolsó ülésszakán várhatóan a jövő esztendei költségvetésről dön­tenek a képviselők, s legfőbb államhivatali testületünk plé­numa elé kerül a népgazdasá­gi tervezésről szóló törvényja­vaslat is. Az államháztartás pénzügyi programtervezetét, a költségvetési törvényjavasla­tot az elmúlt héten az ország- gyűlés tíz állandó bizottsága tárgyalta meg, s a tanácsko­zássorozat vitáiban csaknem száz képviselő szólalt fel. Rész­letes, ágazati bontásban is ele­mezték a népgazdasági terv és a költségvetés összefüggéseit. A bizottsági tanácskozásokon egyöntetű vélemény volt, hogy a jövő évi költségvetés össze­állítói gondos, körültekintő munkát végeztek, az 1973-as pénzügyi program jó alapot, elegendő fedezetet biztosít a legfontosabb feladatok elvég­zésére. Valamennyi képviselő egyetértett azzal, hogy a meg­növekedett feladatok a nép­gazdaság minden ágazatában nagyobb követelményeket tá­masztanak a gazdálkodással szemben. Más-más megfogal­mazásban, de minden bizottsá­gi ülésen elhangzott: csak annyit lehet elosztani, ameny- nyit megtermelünk, még a va­lóban jogos és sürgető igé­nyekből is csak annyit lehet megvalósítani, amennyinek anyagi-pénzügyi fede-ete — a népgazdasági terv előirányza­taival összhangban — , fcäya- , matosan megteremtődik. A | képviselők azt is egyetértőleg I hangsúlyozták, hogy az elké- i szült tervezet teljes összhang- I ban van az MSZMP Központi Bizottságának legutóbbi állás- foglalásával. A jogalkotó munkánk nem kevésbé jelentős állomása a népgazdasági tervezésről szóló törvény megtárgyalása. A Ma­gyar Népköztársaság gazdasá­ga szocialista termelési viszo­nyokon alapuló tervgazdaság, s jóllehet, az alkotmány is megállapítja, hogy a gazdasá­gi életet állami népgazdasági terv határozza meg — a terve­zés folyamatáról magas szintű jogszabály eddig nem rendel­kezett. A tervgazdálkodás Ma­gyarországon már negyedszá­zada történelmi valóság: tár­sadalmi és gazdasági fejlődé­sünk 52 esztendős útját há­rom-, illetve ötéves tervek je­lölték ki. Kialakult a tervgaz­daságnak az a tartós és időt álló gyakorlata, amely már alapul szolgálhat a törvényi szintű rendezéshez. A tör­vényjavaslat nem fogja át a tervgazdálkodás, a gazdaság- irányítás rendjének egés-ét, annak csupán egy, de rendkí­vül lényeges láncszeméről, ma­gáról a tervezésről szól. Vállalatok vezetőinek tanácskozása a MÉM-ben Hétfőn dr. Dimény Imre me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter elnökletével a MÉM- ben tanácskoztak a tárca fel­ügyelete alá tartozó élelmi­szer- és fagazdasági vállalatok és kutatóintézetek vezetői. Az értekezleten részt vett dr. Ta­más László, az ÉDOSZ főtit­kára. Kazareczki Kálmán miniszterhelyettes beszámolt az élelmiszer- és fagazdaság 1972. évi eredményeiről és részletesen ismertette a jövő évi feladatokat. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP.PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA.ÉS"A..MEGYEI TANÁCS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 292. SZÁM A IS A 80 FILLER 1973. DECEMBER 12., KEDD Le Dac Tho—Kissinger Folytatódott a bizalmas megbeszélés Le Due Tho, a Vietnami Dol­gozók Pártja Politikai Bizott­ságának tagja, a VDK Párizs­ban tárgyaló küldöttségének különleges tanácsadója és Hen­ry Kissinger, Nixon amerikai elnök nemzetbiztonsági főta­nácsadója hétfőn 15 órakor folytatta bizalmas megbeszé­léseit. A két fő tárgyaló partner vasárnapi szünnapján a kül­döttségek munkatársai techni­kai megbeszélést tartottak. Az első ilyen jellegű bejelentett tanácskozás feltűnően hosszú időt, hat órát vett igénybe. Lance Barnard, az új auszt­rál kormány miniszterelnök- helyettese hétfőn bejelentette, hogy három héten belül kivon­ják Dél-Vietnamból az utolsó, 140 ausztrál katonai tanács­adót is. Vasárnap este rövid hanoi kitérő után Vientianébe érke­zett a Laoszi Hazafias Front Pártjának küldöttsége, amely rendszeresen, minden kedden tanácskozik az Amerika-barát központi kormány képviselői­vel a laoszi probléma békés rendezéséről. HELSINKI Megáiiupedás a további munkamenetről Lengyel, bolgár és magyar munkaokmányok Hétfőn, a finn fővárosban folytatódott az európai bizton­sági és együttműködési érte­kezlet előkészítésével foglalko­zó nagyköveti tanácskozás. A szocialista országok több javaslatot terjesztettek a ta­nácskozás elé. A hétfői ülésen a tanácsko­zás elé terjesztették azt a ma­gyar munkaokmányt, amely a biztonsági konferencia részt­vevőinek összetételéről szól. A javaslat szerint az összehívan­dó konferencián részt vesz va­lamennyi európai állam, to­vábbá az Egyesült Államok és Kanada. Ugyancsak hétfőn terjesztet­ték elő hivatalosan Lengyel­ország javaslatát, amely a kon­ferencia három szakaszos meg­rendezésében irányoz elő meg­állapodást. Bulgária nagykövete a ta­nácskozás további munkame­netével kapcsolatban tett elő­terjesztést. A nagyköveti tanácskozáson délután megállapodás jött lét­re a további munkamenetről. Eszerint a nagyköveti tanács­kozás plenáris üléseit decem­ber 15 és január 15 között szü­neteltetik, a nagykövetek azon­ban ebben az időszakban is kapcsolatot tartanak egymás­sal, s nem hivatalos jelleggel folytatják a két- és több olda­lú konzultációkat. As utolsó .8pollo-expedéció a Holtion „Csak a törvény alárendeltjei" Esküt tettek Pest megye bírói Az idén, tavasszal elfogadott alkotmány mooosuas a DiráK megvdiasztasanak jogát, az ra­in oki 'tanácsra runazua. a meg­választással most tisztségükoen megerősített bírák eskütételé­re országosán a napokban ke­rül sor. Az ünnepi aktus első színhelye — mint már jelen­tettük — a Parlament volt, ahol a múlt héten pénteken tettek esküt a megyei bírósá­gok elnökei, a katonai bírósá- goK elnökei és bírái, vala­mint a munkaügyi bírósá­gok elnökei. Tegnap délután 3 orakor pedig a Pest megyei Tanacs üíszterme volt hasonló aktus színhelye. A megye területén működő bírák ünnepélyes eskütételén megjelent ar. Kisházy Udön, az ránötki Tanács elnökhelyet­tese, dr. Szilbereky Jenő igaz- ságugy miniszter-helyettes, dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke, Jámbor Miklós, az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának titkára, Gelen­csér Arpádné, a Pest megyei pártbizottság osztályvezetője, Holló János, a Közalkalmazot­tak Szakszervezetének Pest megyei titkára, dr. Bozóky Ist­ván, Pest megye főügyésze, és dr. Rácz Ferenc alezredes, a Pest megyei Rendőr-főkapi­tányság helyettes vezetője. Dr. Zalka Károly, a Pest megyei Bíróság elnöke köszön­tötte a megjelenteket, majd dr. Kisházy Ödön üdvözölte a bírókat. Beszédében utalt arra, hogy ez az eskü felhatalmaz­za a bírákat: a Magyar Népr köztársaság alkotmánya sze­rint ítélkezzenek, s emlékez­tetett rá is: az alkotmány mó­dosítása elvi jelentőségű volt, s nem utolsósorban a bírói szervezet továbbfejlesztését is szolgálta. A bírák megválasz­tása a demokratizmus, a szo­cialista törvényesség fokozását is biztosítani kívánja. — Mindez fontos lépés jog­fejlődésünkben — mondotta a továbbiakban —. hiszen azt szemlélteti, hogy az igazság­szolgáltatás kizárólag a bíró­ságok feladata, s hogy a válasz­tott bírák függetlenek: csak a törvény alárendeltjei. Ez adj,a meg az eskü jelentőségét, amely kifejezi: a bíróságok, hi- ven a Magyar Népköztársa­sághoz, annak népéhez, tör­vénykezésükkel segítik elő a fejlődést. Ehihez kívánok önök­nek erőt, egészséget, alkotó kedvet. Ezt követően Pest megye 97 bírája ünnepélyesen esküt tett, majd dr. Zalka Károly fejezte ki jókívánságait a fel- esküdötteknek. A bírák nevé­ben dr. Várady Béla tanács­vezető bíró hangsúlyozta töb­béit között: — Most először került sor arra, hogy választott bíróként esküdjünk fel. Szimbolikus je­lentősége is van annak, hogy alkotmányunk a bírák válasz­tását oly magas állami szerv hatáskörébe utalja, mint az Elnöki Tanács. Az állampolgá­rok jövedelme és kötelességeik betartatása ma már rendkívül bonyolult és felelősségteljes feladat, hiszen munkánk leg­magasabb ellenőrzője maga a nép. Ez a mai ünnepélyes ak­tus is a szocialista igazságszol­gáltatás demokratizálását, a szocialista törvényesség kitel­jesedését szolgálja. Az ünnepélyes eskütételt ba­ráti fogadás zárta. P. G. Palacktároló Budaörsön Az Apollo—17 utasai vasár­nap 20 óra 47 perckor begyúj­tották a fékező rakétákat, amelyek az óránkénti 8000 ki­lométeres sebességgel haladó űrhajó mozgását 5000 km/órá- ra fékezték le és az Apollót holdkörüli pályára helyeznék. Körülbelül egy órával éjfél után —■ pontosan 1 óra 4 perckor — megtörtént az első holdkörüli pályamódosítás is, ami az Apollo—17 pályájának a Hold felszíntől mért legki­sebb távolságát 96 kilométer­ről 25 kilométerre, legnagyobb távolságát 316 kilométerről 109 kilométerre csökkentette. Cérnán és Schmitt amerikai űrhajósok közép-európai idő szerint hétfőn 16 óra után át­mentek az Apollo—17 leszálló egységébe, üzembe helyezték a „Challenger” műszereit, és űrruhába öltözve átvitték fe­délzetére a szükséges felszere­léseket. Két órával később a houstoni űrközpont megadta az engedélyt az „America” és a Challenger „szétválasztá­sára”. Hétfőn este, a tervek sze­rint 20 óra 54 perckor elérte a „Challenger” elnevezésű holdkomp földünk állandó kí­sérőjének felszínét. A „Chal­lenger” leszállt egy körülbelül hét kilométer széles völgybe, amelyet három, egyenként 2000 méter magasra becsült kőzetmasszívum határol. A leszállóhely a holdtányér jobb felső szögletében, a Nyugalom tengerétől délnyugatra fék­szik. December 18-án Az Országos üékeiaiaács ünnepi ölese a Szovjetunió megalakulásának 50. évfordulója tiszteletére Az elmúlt napokban a nem­zeti békemozgalmak vezetői tanácskozást tartottak az NDK fővárosában, Berlinben, s be­hatóan megvitatták a nemzet­közi bélcemozgalom és a nem­zeti békebizottságok időszerű feladatait. A Béke-Világtanács szervezésében rendezett ta­nácskozáson részt vett az Or­szágos Béketanács küldöttsége is, amelynek vezetője, Sebes­tyén Nándorné, az OBT főtit­kára hétfőn az OBT ügyvezető elnökségének ülésén beszámolt a berlini tanácskozásról. 1973. májusában a hagyomá­nyoknak megfelelően, ismét megrendezik a béke és szoli­daritás hónapját, amelyre kül­földi delegációkat is meghív­nák. Jelentős eseménysorozattal emlékeznek meg a nemzetközi és a magyar békemozgalom fennállásának 25 éves jubileu­máról is. Bejelentette Sebestyén Nán- domé, hogy december 18-án az Országos Béketanács a Parla­ment vadásztermében ünnepi ülést tart a Szovjetunió meg­alakulásának 50. évfordulója tiszteletére. Az Országos Béketanács el­nöksége állásfoglalást adott ki, amely többek között hangsú­lyozza: — 24 évvel azután, hogy az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének közgyűlése elfogadta az emberi jogok egyetemes dek­larációját az Egyesült Álla­mok kormánya lábbal tiporja az ember elidegeníthetetlen szabadságjogait, legkirívóbban Vietnamban, ahol fokozott ke­gyetlenséggel folytatja a törté­nelem egyik legszennyesebb háborúját. — A békéért küzdő magyar milliók nevében követeljük: azonnal szüntessék meg a szörnyű terrort, a börtönökben megkínzott hazafiak és béke­szerető emberek lemészárlását. Legyen vége a népirtó há­borúnak! Az Amerikai Egye­sült Államok képviselői hala­déktalanul írják alá a tűzszü­netről szóló megállapodást! íd-m Huszonötezer palack befogadására alkalmas fedett tároló épfiit a Siófoki Kőolajvezeték Vállalat budaörsi pébégáztöltő telepén. Eddig a megtöltött palackok túlnyomó többségét a mintegy 100 kilométerre levő Mezőszentgyörgyön voltak kénytelenek tárolni. Képünkön: hát- : térben a tároló, előtérben: az üzem körül épülő tűzoltóút. 1 Ékes János felvétele A VOLKSWAGEN VISSZAMONDTA... Hangszigetelt Heupad A félév eredménye — 16 szá­zalékkal volt több, mint a ta­valyi első hat hónapé... Már­mint a termelési érték adatai, a váci Heuréka Gumigyárban. Ez összesen 94,3 millió forin­tot jelent. Innen indulnak a különböző, gumiból készült termékek az építő- és a jár­műiparnak. Az első hat hónap szép eredménye még nagyobb jelentőséggel bír, ha kiegészít­jük még egy adattal — a nye­reség 11 millió forint, annyi, mint tavaly egész évben. — Ügy változott termék- összetételünk, hogy a na­gyon nagy nyereséget hozó cikkek kerültek előtérbe. Bár még vannak létszámgond­jaink, kedvezőbb a helyzet, mint 1971-ben. Több mint 500- an dolgozunk a gyárban. Saj­nos, a jó félév után az év vé­gén sok gonddal számolunk, tudnnllik a Volkswagen-cég lemondott 16 ezer garnitúra gumiszőnyegről, típusmódosí­tás miatt, s bizony ez veszé­lyezteti a tervteljesítést. Oj termékünk, a Heupad, gumi­hulladékokból készül, s a vul­kanizált alátétre jöhet a par­ketta — előnye: gyorsan lehet feltenni s jó hangszigetelő. Az idén 100 ezer négyzetmé­tert szeretnénk belőle gyárta­ni — mondja Kövesdi György, a gyár igazgatója. A Heuréka éves terve egyéb­ként 199 millió forint — s hiá­ba a Volkswagen-cég vissza­mondása, remélik, teljesítik az év elején kitűzött feladatokat. Egyébként sok „piros betűs” nap volt idén a gumigyáriak életében: augusztusban adták át a mindennel felszerelt, kor­szerű üzemorvosi rendelőt, s számos új berendezés érke­zett az üzembe, mely meg­könnyíti az itt dolgozók mun­káját. KÖZÉLET Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és az általa vezetett magyar párt­küldöttség, amely az Olasz Kommunista Párt meghívásá­ra tartózkodott Olaszország­ban, vasárnap befejezte láto­gatását. Hétfőn este a küldött­ség visszaérkezett Budapestre. Biszku Béla, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Oláh György, a KB tagja, a Heves megyei pártbizottság első titkára Párizsba érkezett, hogy az MSZMP képviseleté­ben részt vegyen a Francia Kommunista Párt soron kö­vetkező XX. kongresszusán. Borbándi Jánosnak, az MSZMP KB tagjának, a Köz­ponti Bizottság osztályvezető­jének vezetésével hétfőn Prá­gába utazott a Központi Bi­zottság pártrfiunkásküldöttsé- ge, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására. Dr. Csendes Lajosnak, az MSZMP KB osztályvezető-he­lyettesének vezetésével a Ju­goszláv Kommunisták Szövet­sége Elnökségének meghívásá­ra hétfőn magyar pártmunkás­küldöttség utazott Belgrádba. A küldöttség tagja Barinkai Oszkárné, az MSZMP Pest megyei Bizottságának titkára is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom