Pest Megyei Hírlap, 1992. február (36. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

MAI SZÁMUNKBAN: A tejipar meglepetése (5. oldal) A NyulaU szigetének szüze (C. oldal) Huszártalálkozó Vácon (11. oldal) Együtt az utakon (11. oldal) XXXVI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 11,.» 0 íorinl 1992. FEBRUÁR 1., SZOMBAT ANTALL JÓZSEF LEVELE GÖNCZ ÁRPÁDHOZ Az érem két oldala Antall József miniszter­elnök levelet írt Göncz Ár­pád köztársasági elnöknek, amelyben visszavonta a Magyar Televízió és a Ma­gyar Rádió alelnökjelölt- jeire 1991. június 9-én elő­terjesztett, illetőleg szep­tember 26-án megújított személyi javaslatait — rög­zíti a Miniszterelnöki - Hi­vatal pénteki közleménye. A miniszterelnök a jelöl­tek nyilatkozatát elfogadva köszönetét mondott nekik az elmúlt hónapokban ta­núsított — mint a közle­mény fogalmaz — követke­zetes és mértéktartó maga­tartásukért, a nemtelen, a nemegyszer sértő támadá­sok vállalásáért és az ezzel járó feszültségek elviselé­séért. A mostani kedvező körülmények között a hét hónap várakozási idő alatt kialakult helyzet mérlege­lését lehetővé tevő gesztu­suk jól jelzi emberi és szak- (Folytatás a 3. oldalon) Erőteljes versengés Főügyészi pályázatok A legfőbb ügyész két he­lyettese, valamint Budapest és 19 megye főügyészi mun­kakörének betöltésére kiírt pályázatok határideje ja­nuár 31-én lejárt. Az MTI munkatársának értesülése szerint a felhívásokra pén­tek délutánig összesen 100 pályázat érkezett, 98 pályá­zótól. (Ketten 2—2 állásra A nyitás költségei Élő kapcsolat Várhatóan februárban lé­tesít diplomáciai kapcsola­tot Magyarország Belarusz- szal, a volt Belorussziával — közölte a külügyi szóvi­vő. A FÁK többi államai­val — Oroszország, Ukraj­na és Moldva kivételével, melyekkel már élő diplo­máciai kapcsolat van — hazánk a későbbiekben te­remt diplomáciai kontak­tust. Az viszont bizonyos, hogy valamennyi volt szov­jet tagköztársaságban nem nyílik önálló magyar nagy- követség. tekintettel a je­lentős költségekre. Gyakorló ellenőrzés Három alakulatnál Az Európai Hagyományos Fegyveres Erőket Korláto­zó Szerződés keretében ja­nuár 27—30. között újabb katonai ellenőrzési gyakor­latot tartottak a Magyar Honvédség három alakula­tánál. Ezt a brit fegyveres erők kijelölt ellenőrei haj­tották végre — tájékoztat­ta az MTI-t a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya. A hazánk területén ellen­őrző 12 tagú angol csoport Baján a „Mészáros Lázár”, Pécsett a „Szigetvári” Zrí­nyi MiklósKaposvárott pedig a „Táncsics Mihály” laktanyában folytatott gya­korló ellenőrzést. BTAPÓ fiíiSG REKLAMÁCIÓ M&zgegyezés, rendezé Magyarország semmilyen nemzetközi megállapodást nem sértett meg az útadók felemelésével — hangsú­lyozta az Európai Közösség bizottságának Budapestre küldött jegyzékével kap­csolatban Herman János. A külügyi szóvivő az MTI- nek elmondta azt is, hogy készül a hivatalos válasz. A közösség küldöttsége egyébként a jövő héten Bu­dapestre jön, hogy a köz­úti áruszállításról tárgyal­jon. A szóvivő hangsúlyozta: a Külügyminisztérium a le­hető leggyorsabban, kölcsö­nös megegyezéssel szeretné rendezni a kérdést. Ennek érdekében a tárca már fel­vette a kapcsolatot — a bu­dapesti görög nagykövetsé­gen keresztül — az athéni kormánnyal. A magyar kormány csütörtöki ülésén egyébként Martonyi János államtitkárt bízta meg a tárgyalások lefolytatásával. BELPOLITIKAI KRÓNIKA MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT a Magyar Űrkutatási Iro­da a kormány rendelete alapján — jelentették be teg­nap az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságban. RÉSZVÉNYTÁRSASÁGGÁ ALAKULHAT a Magyar Villamos Művek Tröszt az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának jóváhagyásával, engedélyével. BANKKÖZI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ a horvát Zagrebacka Bank és a Magyar Külkereskedelmi Bank a kereskedelmi elszámolásról. MEGALAKULT a Századok Alapítvány kuratóriuma, melynek elnöke Kosáry Domokos akadémikus lett. Szabad György sajtótájékoztatója Nem szándékos kitérő Bizonyossá vált, hogy a nyomdai hibákat korrigáló helyreigazítás mellett ér­demben is módosítani kell az ország idei költségveté­séről Szilveszter napján el­fogadott törvényt. Szabad György házelnök szokásos pénteki sajtótájékoztatóján a jövő heti programot is­mertetve elmondta: a kép­viselők hétfőn döntenek a kormány által beterjesztett törvényjavaslat sürgős tár­gyalásáról. A Magyar Köz­löny-beli helyreigazítást il­letően elnöki bejelentés lesz, e helyreigazítással azonban csak a nyomda­hibákat javítják ki. (Folytatás a 2. oldalon.) Nem temetheti maga alá a nagyipar Partner nélkül nem megy Országos szakmai szem­lét tartottak tegnap a Gö­döllői Agrártudományi Egyetemen A mezőgazda­ság és a falusi társadalom gondjai és lehetőségei cím­mel. A tíz előadást magá­ban foglaló szemle két nagy témakört ölelt fel. Az ag­rártársadalom, gondjairól és kilátásairól esett szó a dél­előtt folyamán, az ebédszü­netet követően pedig a több száz fős hallgatóság a vál­tozó agrártársadalomról hallhatott színes, tanulsá­gos előadásokat. Dr. Halmai Péter, a köz­gazdaság-tudományok kan­didátusa. a Világpiaci ki­hívások, az Európai Közös­ség és a magyar agrárgaz­daság című előadásában a liberalizálással kapcsolatos kérdéseket firtatta, elemez­te a perspektívákat, vala­mint leszögezte, hogy ha­(Folytatás a 3. oldalon.) pályáztak.) A jelentkezők száma alapján arra lehet következtetni, hogy az ösz- szesen 22 vezetői hely be­töltéséért erőteljes a ver­sengés. A pályázatok száma egyébként még emelkedhet, mert további, január 31-én 24.00 óráig postára adott pályázatok futhatnak be. A legfőbb ügyész helyet­tese beosztásra hárman je­lentkeztek. A fővárosi fő­ügyészi állásra négr, a 19 megyei főügyészi munka­körre pedig 93 pályázatot nyújtottak be. A pályázók túlnyomó része az ügyészek köréből kerül ki, mindüsz- sze 13-an küldtek be pályá­zatot más jogi szakterület­ről. A pályázók az eredmény­ről az elbírálást követő egy hónapon belül kapnak ér­tesítést. A kinevezések vég­ső határideje április 1. Az MHV váltása Párítá alakúi Szakít a hamburgi köz­ponttal és rövidesen párttá alakul a Magyarok Haza­fias Világszövetségének (MHV) magyarországi szervezete — ezt Albert János elnök je'entette be pénteken, a szövetség deb­receni központjában meg­tartott sajtótájékoztatóján, NYERESÉG vacv mumm A világkiállítás finanszí­rozási nehézségeit az Expó­hoz kapcsolódó ingatlan­vállalkozásokkal lehet ki­egyenlíteni — mondta Ba­rátit Etele a MTISSZ ta­nácsülésén. Kifejtette: re­ményei szerint a kiállítás minimális nyereséggel vagy nullszaldóval zárul. A kor­mánybiztos arról is tájé­koztatott, hogy a szerveze­ti módosulások során meg­változik a programiroda tevékenysége is. Felcsillant a remény Amerikai megrendelők Vácott A Váci Konténergyár ve­zetői és dolgozói előtt ismét felcsillant a remény, hogy a felszámolás alatt lévő gyárnak sikerül megrende­lést szerezni. Jelentkezett ugyanis a TOL amerikai cég, amelynek az év má­sodik felében ezerötszáz darab konténert kellene gyártani 420 millió forint értékben. Dr. Gál Zoltán, a gyár felszámolóbiztosa elmond­ta, hogy két héten belül el­dől, aláírják-e a szerző­(ELTÉRÉS fi „FŐKÖNYV” ÉS fi KÉSZLETEK I0Z0TT Ismét a költségvetés A kormányszóvivő szo­kásos pénteki sajtótájékoz­tatóján Müller György és Naszvadi György államtit­kár-helyettesek válaszoltak az újságírók kérdéseire a megjelent költségvetési tör­vény hibáival kapcsolatban. A Magyar Közlönyért fele­lős Müller György megerő­sítette: a közlönyt sosem nyomtatják ki azelőtt, hogy a parlament a törvényeket elfogadná. Az. 1992-es költ­ségvetés esetében sem tör­tént másként. A költségve­tésben nyomdahibák és kéz­irathibák egyaránt előfor­dulnak, az elírások helyes­bítését tartalmazó Magyar Közlöny várhatólag jövő hét elején jelenik meg — jelentette be az államtit­kár. Az Országgyűlésnek is napirendjére kell azonban tűzni ismé- a költségvetési .törvényt — tudták meg az újságírók Naszvadi György­től —, mert a részletek ösz- szessége nem egyezik meg a főösszeggel. Mivel erre módosító javaslatot kell be­nyújtani, jogilag elképzel­hető az is, hogy csatlakozó módosító javaslatok is ér­keznek. Szóba került az is, hogy mi történt azzal a két­milliárd forinttal, amelyről az elmúlt napokban több sajtóorgánum említést tett. Naszvadi államtitkár ma­gyarázata szerint a költség- vetés egy pontjában 13,2 milliárd forint szerepelt, a fideszes Glattfelder Béla ennek az összegnek a ket- 'tébontását javasolta, vagyis azt, hogy tüntessék fel kü­lön a 11,2 milliárd forintot és a szerkezetátalakításra szánt kétmilliárd forintot. A T. Ház a 11,2 miliárdot megszavazta, a kétmilliár­dot külön nem. Az elfoga­dott variáció így azonban sem a képviselő, sem a kormány szándékának nem felel meg. (Folytatás a 3. oldalon) dést. A tervek szerint a hazánkba érkező amerikai áruk ellentételezéseként kerülnének a tengerentúl­ra a magyar konténerek. A Reorg Rt.-nél (volt Sza­náló Szervezet) azért is örülnének az üzletnek, mert ezájjal mozgásba lendülne a régóta álló gyár, s így talán könnyebb lenne az értékesítése. Ha a vevő ter­melés közben látja az üze­met — tette hozzá Gál Zol­tán —, nagyobb kedvet kap­na a vételhez. A TOL. az amerikai Nemzetközi Szállítmányo­zási Vállalat, egyébként régen is üzletfele volt a váciaknak, s mivel mindig elégedettek voltak a Kon­ténergyár munkájával, így az sem zavarja őket, hogy időközben már felszámolás alá került a gyár. Az üzem­nek az 1500 darab konté­ner legyártása öt hónap alatt nem okozhat gondot — mondta a felszámoló- biztos —. hiszen régen éven­te 5-6 ezer darab konténert készítettek Vácott, s ez a mostani mennyiség még a csökkentett létszámmal sem jelenthet nehézséget. A Reorg Rt. természete­sen — függetlenül az ame­rikai üzlet sikerétől — to­vábbra is azon fáradozik, hogy egészben sikerüljön értékesítenie a gyárat. Nem szeretnék ugyanis, ha az ott lévő termelési eszközö­ket áron alul kellene el kótyavetyélni, nem beszél­ve arról, hogy az ott dől. gőzök is munkanélkülivé válnának. H. É

Next

/
Oldalképek
Tartalom