Pest Megyei Hírlap, 1982. december (26. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXVI. ÉVFOLYAM, 283. 3ZÁM Ar«: 1,40 furíllt 1982. DECEMBER 1., SZERDA Szolidaritási nagygyűlés Bahason Békés hazát a palesztinoknak! A dabasi járási hivatal nagy­terme adott otthont annak a szolidaritási nagygyűlésnek, melyet a Hazafias Népfront nagyközségi bizottsága tegnap rendezett. A vendégeket, a Pa­lesztin Diákegyesület tagjait a település múltjáról, jelenéről, fejlesztési programjáról Pétiké Jánosné dr., a nagyközségi ta­nács elnöke tájékoztatta. A szo­lidaritási nagygyűlést délután négy órakor Varga László. a nagyközségi pártbizottság tit­kára nyitotta meg. Ezt köve­tően dr. Deák Lívia, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnök- helyettese beszédében törté­nelmi áttekintést adott a pa­lesztin nép helyzetéről 1945-től napjainkig. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép nemcsak hosszú évek óta figyeli harcukat, ha­nem szolidaritásával segíti is. A nagygyűlés résztvevői a Magyar Szolidaritási Bizott­sághoz eljuttatott táviratukban elítélték az Egyesült Államok és Izrael magatartását, mellyel akadályozza az igazságos és végleges közel-keleti rendezést. Egyben szolidaritásukról bizto­sították a palesztin népet álla­muk megteremtéséért folyta­tott harcukban. A távirat szö­vegét Faragó István, a KISZ nagyközségi bizottságának tit­kára olvasta fel. A nagygyűlés végén ünnepi műsort adott a dabasi zeneis­INDOKOK \ V iszonylag rövid idő, másíél esztendő alatt a nagyközségi tanács három tagja mondott le megbízatásáról Nagymaro­son, mivel tisztséget a to­vábbiakban objektív ok miatt nem képes ellátni. Az objektív ok: elköltözés. Amikor tehát a bevezető mondatban azt írtuk le, vi­szonylag rövid idő. nem fo­galmaztunk pontosan. Meg­lehet ugyanis, hogy a testü­let megbízatási idejét te­kintve — öt év az úgyneve­zett ciklus — a másíél esz­tendő rövid, ám egy-egy személy, család életfeltéte­leinek, környezeti tényezői­nek alakulásában hosszú, sok is lehet, azaz változá­sokkal jár, járhat és ezek a változások olyasmit is érinthetnek, mint a közéleti szereplés, a vállalt tisztség. Fényt vet arra, mennyire nem különleges jelenség­ről van szó, a következő: a nagyközségben tizenkét hó­nap alatt száznyolcvanegy fő telepedett le, ugyanakkor száznyolcvanhárman köl­töztek el! Kisebb seregnyi ember vonulása ez, két irányban, azaz elkerülhetet­len, e sereg tagjai között legyenek olyanok is, akik távozása nyomán a külön­böző testületekben — mert hiszen nem csupán a taná­csot érinti a népességáram­lás, hanem vugyanígy a nagyközségi pártbizottságot is, a népfrontbizottságot úgyszintén — változik az összetétel, új tagok kerül­nek megválasztásra, amit időről időre ismételni kell, mert hiszen közben további távozók teremtenek üres helyeket. Tévednénk, ha a nagyma­rosi példában egyedi esetet gyanítanánk, hiszen például a megye alföldi részének nagyközségében, Albertir- sán a tanácstestületnek szintén három tagja adta vissza megbízatását azonos idő alatt, azaz természetes­nek kell tartanunk a moz­gást, a folytonos részleges átalakulást. Az indokok ter­mészetesen nem szorítkoz­nak az elköltözésre — bár ez a döntő —, hanem fel­ölelnek olyan, sajnálatos tényt is, mint az elhalálo­zás. az erősen megromlott egészségi állapot — ami kü­lönösen az idős korú ta­nácstagoknál ritkítja a cse­lekvésre fizikailag is képe­sek csoportját —, illetve a más munkahelyre, munka­körbe kerülés. Két ízben is leírtuk az előbbi bekezdésben a ter­mészetest, az ismétléssel kí­vánva érzékeltetni, valóbsn íny értékelendő, kezelendő tényről, .tapasztalatról, fo­lyamatról van szó. Furcsa .módon mégsem ez a sorsa. hanem sokkal inkább a ter­mészetellenesnek kijáró gyanakvás, értetlenkedés, mintha a munka stabilitása törvényszerűen megkövetel­né a testületek rezdülés nél­küli stabilitását, mintha ép­pen a személyi összetétel változatlansága lenne a ga­rancia a település fejlődését tükröző változásokra. Any- nyiban jogosultsága van en­nek a gondolkodásmódnak, hogy a személyi összetétel nagy arányú átalakulása hord magában figyelmezte­tő jeleket a jelöltek kivá­lasztásával kapcsolatban, ám ilyen nagy arányú mó­dosulásokra egy-egy ciklust tekintve, települések ki­csiny körében kerül sor. Az általános', a jellemző az, amit Nagymarossal, Albert­ijával összefüggésben em­lítettünk, azaz erre az álta­lánosra, a jellemzőre fel le­het és kell is készülni, szá­molni szükséges azzal. Ami egyenlő a lehetséges után­pótlás jó ismeretével, pél­dául az odaköltözők közül azok szemmel tartásával, akik előző lakóhelyükön társadalmi tisztséget visel­tek, tapasztalatuk van a kö­zösségi munkában, hiszen nem ritka eset, évek telnek el, míg valakiről kiderül, előző lakóhelyén sok esz­tendőn át sikerrel szolgálta a közösséget, ám itt, az új helyen szerénységből, tapin­tatból nem hírelte ezt, ha­nem várt, majd csak rábíz­nak valamit. eregnyi indoka van an­nak, miért mozdul egy család, ám ugyan­csak seregnyi a lehetősé­ge annak is, ahová meg­érkezett, ott hamarosan tisztában legyenek velük, mi várható tőlük. Ennek a tisztázásnak egyik, lénye­ges. mégis ritkán említett lehetősége a tanácstag ak­tin tevékenysége a válasz­tókerületében, azaz folya­matos megismerése az oda- költözőknek, annak a nem tapintatlan kérdésnek a fel­tevése, volt-e valamilyen szerepe, tisztsége a család felnőtt tagjainak az előző lakóhely közéletében. Ugyanezen a módon sort lehet keríteni a nyugdíjba vonultakkal való eszmecse­rére, hiszen közöttük tete­mes azok száma, akik volt munkahelyükön rendkívül aktív társadalmi munkások­ként is dolgoztak, ám bizo­nyos, maguktól nem jelen­nek meg a tanácsházán, azt tudakolva, r.incs-e valami megbízatás. A folyamatos távozások akkor gyengíte- nek meg egy-egy testületet, ha nem folyamatos az után­pótlás. Ahogy előbbinek vannak, úgy az utóbbinak nincsenek indokai! M. O. s Megnyitó bestédet mondott Var­ga László, a nagyközségi pártbi­zottság titkára, mellette Zeid Had- dadin, a palesztin diákcsoport ve­zetője. Halmágyi Péter felvételei kola tanári kara és a gyóni népdalkor. A palesztin vendé­gek forradalmi dalaikkal is­mertették meg az egybegyűl­teket. M. Ä. Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának ülését december 1-rc összehívták. A Politikai Bizottság a jövő évi népgazdasági terv és költségvetés irányelveiről készült előterjesztés megvitatá­sát javasolja a Központi Bizottságnak. Ma: 4. oldal. A képi beszéd sok változata 6. oldal: Jogi tanácsok 8. oldal: Nem adott elsőbbséget Natvoneszfendős a Szovjetunió Tovább haladva a lenini úton Kedden a Parlament Va­dásztermében ülést tartott a Magyar—Szovjet Baráti Társa­ság Országos Elnöksége. A ta­nácskozást Apró Antal, az MSZBT elnöke nyitotta meg, majd a Szovjetunió megalaku­lása 60. évfordulójára emlé­kezve méltatta a szovjet állam létrejöttének történelmi jelen­tőségét. Hangsúlyozta: hat év­tizede annak, hogy a forrada­lom győzelme után öt eszten­dővel a Nagy Október logikus folytatásaként államszövetség­re léptek a győztes forradalom egyes köztársaságai, december 30-án jött létre, szerveződött államszövet­ségbe a világ első, soknemzetiségű, egységes munkás—paraszt szo­cialista állama. A soknemzetiségű szovjet állam létrejötte a lenini nem­zetiségi politika gyakorlati megtestesülése — mondotta Apró Antal. Az MSZBT elnöke emlékez­tetett arra, hogy a soknemze­tiségű szovjet állam ma egysé­gesebb, összeforrottabb társa­dalmi, politikai, eszmei, ideo­lógiai szempontból, mint a vi­lág bármelyik egynemzetiségű állama. A megnyitót követően György Sándor, a társaság tit­kára összegezte az MSZBT- nek az ifjúságnak a szocialis­ta hazafiságra és proletár in­ternacionalizmusra nevelése területén elért eredményeit, körvonalazta a további teendő­ket. Egyebek között hangsú­lyozta: speciális és fontos teen­dői vannak e téren a társadal­mi szervezeteknek, közöttük a Magyar—Szovjet Baráti Társa­ságnak is. Az MSZBT, mint az egész társadalmat átfogó tö­megmozgalom sokat tesz azért, hogy né­pünk, ifjúságunk megis­merje a Szovjetuniót, az SZKP politikáját, a magyar —szovjet együttműködés múlt­ját és jelenét, távlatait, hozzá­járulva a magyar ifjúságnak a szocialista hazafiság és pro­letár internacionalizmus szel­lemében történő neveléséhez. György Sándor hangsúlyozta: a magyar—szovjet barátsági mozgalomnak különös figyel­met kell fordítania a munka­helyi, iskolai, nevelési lehető­ségek kihasználására. A ba­rátsági mozgalom arra ösztö­nöz, hogy az • iskolákban és munkahelyeken mind több magyar—szov­jet barátsági klub alakul­jon. A vitában felszólaló Köpf Lászlóné, a KISZ Központi Bizottságának titkára hangsú­lyozta: Ki kell elégíteni a fia­talok nagyfokú érdeklődését a szocializmus és hazánk törté­nelme iránt. A magyar szak- szervezetek munkájuk szerves részének tekintik a dolgozó fiatalok hazafias-internaciona­lista nevelését, mondotta töb­bek között Timmer József, a SZOT titkára. A falusi fiatar lók nevelésében tapasztalható hiányosságokról, a szülők fe­lelősségéről szólt Mártonná Homok Erzsébet. Grósz Kár roly, a Borsod-Abaúj Zemplén megyei pártbizottság első tit­kára hangsúlyozta: szükséges elmélyíteni a fiatalokban a becsületes munka iránti szere- tetet, a nem látványos, de semmivel sem pótolható apró­munka tekintélyét. Látogatás Budakalászon Bolgár vendégek Pest megyében Bolgár pártküldöttség érke­zett a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására hazánkba. A delegáció tegnap Pest megyébe látogatott. A küldöttség veze­tője Mavrudi Mavrudiev, a Bolgár Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának szervezé­si osztályvezető-helyettese. A delegáció tagjai: Liljana Pav­lova, a Bolgár Kommunista Párt Központi Ellenőrző Bi­zottságának tagja, Borisz Anasztazov, a Razgrad megyei Az okos, szorgalmas munka példája Zöldséggyáravatás Vecsésen Fock Jenő adta át rendeltetésének az üzemet Szimbólum és valóság. A vccsésiek kertészetét híressé tevő káposzta egyik idei szép példányát mu­tatja Dobrovitz József Fock Jenőnek és Cservenka Ferencnének. Tegnap ünnepélyes külsősé­gek között adták át Vecsésen a Ferihegy Tsz 412 millió forin­tos beruházással készült zöld­ségfeldolgozó és hűtőtárolóját. A korszerű üzemet Fock Jenő, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, nyugalmazott miniszterelnök, az MTESZ el­nöke avatta fel. Az esemé­nyen részt vett Cservenka Fe- rencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Pest megyei pártbizottság első tit­kára. Balogh László, a Pest megyei pártbizottság titkára, Szászik Károly, a monori já­rási pártbizottság első titkára, Csonlca Tibor, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese és Ko­zák Sándorné, a monori járási hivatal elnöke. Az építkezés határidős befe­jezésének érdekében legtöbbet nyújtó dolgozóknak és kollek­tíváknak Fock Jenő, az avatá­si ünnepség befejező részében, elismerő jelvényeket és okle­veleket, illetve ezzel járó pénzjutalmakat adott át. Dobrovitz József, a Ferihegy Tsz elnöke a Kiváló Munkáért miniszteri, idős Nyársik Fe­renc kertészeti dolgozó és Haller Sándor kőműves TOT-, tizenhatan pedig Termelőszö­vetkezeti Kiváló Dolgozó mun­kahelyi elismerésben részesül­tek. A szocialista brigádok kö­zül négy kollektíva kapott pénzjutalmat. (Az avatás alkalmából Fock Jenő Cservenka Ferencné kí­séretében látogatást tett a mo­nori járásban. Erről a 3. olda­lon tudósítunk.) Közelit Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban üdvö­zölte Ahmed Kerekout, a Be­nin Népi Köztársaság elnökét, az ország nemzeti ünnepe al­kalmából. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke táviratban üd­vözölte Nakaszone Jaszuhirót, Japán miniszterelnökévé tör­tént me'választása alkalmá­ból. pártbizottság titkára és Milcso Miljev. a Bolgár Kommunista Párt szervezési osztályának munkatársa. A vendégeket a Pest megyei pártbizottságon dr. Arató And­rás, a Pest megyei pártbizott­ság titkára fogadta, majd Ko­máromi Jánosnak, a Pest me­gyei pártbizottság osztályveze­tőjének kíséretében ellátogat­tak Budakalászra, a Lenfonó­éi Szövőipari Vállalathoz. A gyárban Beck Tamás ve­zérigazgató tájékoztatta a ven­dégeket az LSZV önálló kül­kereskedelmi tevékenységének tapasztalatairól. Ezután Málics Anikó, az üzemi pártbizottság titkára szólt az alapszervezé- tek és a pártbizottság munka- módszeréről. A vendégek a továbbiakban üzemlátogatáson vettek részt, a budakalászi szövőgyár előké­szítő- és szövőüzemében, majd megtekintették a vállalat éle­tét bemutató filmet. A szakszervezet figyelemmel kíséri Nehéz munka könnyítése Az ÉDOSZ felmérésekké: elemzésekkel segíti a vállala tok munkavédelmi tevékeny ségének javítását. Mivel a iparágban igen magas a nehé fizikai munka aránya, a ja vasiatok többsége ennek csők kenését segíti. Az elképzelé sek szerint a VI. ötéves tér időszakában 45 ezer fizika dolgozó munkája válik köny nyebbé. A korszerűsítése! nyomán három év alatt eddi már mintegy húszezer anyag mozgató nap munkafeltételei javították meg, különösen i gabona-, a cukor- és a sütő iparban. A munkáén megtartására és egyúttal műszaki színvonal emelésért mind több gyárban új bérén dezéseket szerelnek fel. A ti pusok megválasztásánál i szakszervezeti javaslatot i figyelembe veszik. Mindezek mellett fonto szerepük van az egyéni védő eszközöknek. Hiába látja e azonban az üzem költsége felszereléssel dolgozóit, eze! az eszközök a sok minőség kifogás miatt gyakran hatás talannak bizonyulnak; továbl károsodik viselőjük egészsé ge. Éppen ezért az ÉDOSZ - a vállalati, szakszervezet megbízottak közvetítésével — a védőeszközök elleni kifogá sokat, panaszokat összegyűjti továbbítja a gyártóüzemek­hez, s nyomon kíséri az otta­ni intézkedéseket a bajoi mielőbbi orvoslására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom