Pest Megyei Hírlap, 1990. szeptember (34. évfolyam, 205-229. szám)

1990-09-01 / 205. szám

í PEST MEG Y El ÍW:;? • * *. / -i ; •vMív.jj .... |t..: '-'IT .yv . M OUT '**•*:• K ■ IKA I NAPILAP XXXIV. ÉVFOLYAM, 205. SZÄM Ára: 7,20 forint 1990. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT MEGNYITOTTA KAPUIT A 71 OMÉK A biostandon minden minőségi Tegnap délelőtt Göncz Árpád, a Magyar Köztár­saság elnöke ünnepélyes külsőségek közepette meg­nyitotta az OMÉK ’90-et, a 71. nemzetközi mezőgazda- sági, élelmiszer-ipari kiállí­tást és vásárt. Egyebek kö­zött utalt arra, hogy hazánk fejlődésében az agrárszek­tor kiemelten fontos szere­Egy OMÉK-clíjas termék: az abonyi Üj Világ Tsz Abonettje peí játszik. A több mint 600 hazai kiállítónak mód­ja és lehetősége van arra, hogy lemérje, gazdasága termékeinek minősége mennyire éri- el a nemzet­közi színvonalat. Huszon­nyolc részt vevő ország me­zőgazdaságának és élelmi­szeriparának a fejlettségét követhetik nyomon. Külön is kihangsúlyozta, hogy 165 év telt el azóta, hogy a leg­nagyobb magyar, gróf Szé­chenyi István országos rangra emelte a mezőgazda­ságot, és annak termékeit az első magyarországi ki­állításon mutathatták be. A hazai kiállítók között szép számban képviseltetik magukat Pest megye me­zőgazdasági üzemei, az új­sütetű vegyes vállalatok, ál­lami és erdőgazdaságok, ag­rárkutató cégek. Már jóval a hivatalos megnyitást követően ven­dégvárásra készen álltak a standok. Tenni-venni való azonban még az utolsó per­cekben is akadt. A, hernádi Március 15.: Tsz standján, az „A” 104-es pavilonban a szövetkezet háziasszonya, Somogyi Béláné és kolléga­nője, Tajcs Györgyi titkár­nő, a termelőszövetkezet profilját jól szemléltető ter­mék-összeállítást „kompo­nált”. A húsüzemben ké­szült füstölt áruk, baromfi- féleségek a gazdaság kebe­lén belül megalakult HE- ROSS Kft. jelenlétéről is árulkodtak. A hernádiak is vállalkozási lázban égnek. Ennek egyik látványos je­le, hogy a világhírű olasz Loxeal céggel „házasságra lépnek”. Az elnevezés egy sokoldalú folyékony ragasz­tót takar, amely a modern szerelési technológia része és 100 százalékos felületkö­tést biztosít. Alkalmazhat­ják egyebek között, csavar­biztosításra, csapágyrögzí­tésre és hidraulika tömítésre. (Folytatás a 3. oldalon.) Állami felügyelet a Csepel Autóban Szovjet tőkével? Az Állami Vagyonügy­nökség augusztus 29-i ülé­sén úgy határozott, hogy az Ikarust és a Csepel Autó­gyárat államigazgatási fel­ügyelet alá helyezi. Wort- mann Györgytől, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium közgazdasági főosztályveze­tőjétől kérdeztük meg, miért volt szükség erre a lépésre? — Az államigazgatási fel­ügyelet alá helyezés egy fo­lyamat része. A két jármű­ipari vállalat gazdasági problémái ismertek, elsősor­ban a piacaik beszűkülése miatt kerültek nehéz hely­zetbe, váltak fizetésképte­lenné. A csődeljárás megin­dult. s a kormánydöntés értelmében a vállalatokat az állam szanálja. Ezt köve­tően pedig privatizálni fog­ják a cégeket. — A szanálás ideje alatt a jelenlegi vezetőket milyen jogkör illeti meg? — A szanálóbiztos lesz az a személy, aki alapvető kér­désekben döntésekre jogo­sult. A vállalatvezetőknek a jogköre korlátozott. Jelenleg a bíróság vizsgál­ja e vállalatok helyzetét, s ezután dönt majd a pénz ügyminiszter a szanálásról. Gondolom, szeptember ele­jén már megszületik a dön­tés. — Mennyi időbe telhet, amíg privatizálják a gyára­kat? — Ha egy fél év alatt si­kerül lefolytatni az eljárást már elégedettek lehetünk Piacot, s tőkeerős partnere­ket kell keresni. A szanáló­szervezet tender tervezetet készít majd, amelyet meg­határozott körben meghir­detnek. A külföldi érdeklő­dők versenyeztetéses alapon szállhatnak be az üzletbe. — Milyen érdeklődésre lehet számítani? — Arra számítunk, hogy a szovjetek is beinvesztál nak majd tőkét. Az ottani piac megtartása érdeke a magyar járműiparnak. A nyugat-európai, észak-ame­rikai piacokra való betörés­hez sok pénz kell, s az sem valószínű, hogy akad olyan cég, amelyik önmagának akar konkurenciát terem­teni. H. É. Ludas a dunakeszi Novátor Cserélni kell a talajt Talajt kell cserélni a Bicske melletti Öbarokon, azon a tanyán, ahol az év elejétől az áprilisban tör­tént leleplezésig több ton­na veszélyes hulladékot tá­rolt a dunakeszi Novátor Vállalkozási és Kereskedel­mi Kf t. A tárolóhely talajának vizsgálatával most végez­tek a szakemberek, s meg­állapították: a föld ötven négyzetméternyi területen nehézfémekkel, egyebek kö­zött kadmiummal és nikkel­lel szennyezett, ezért azon a részen hatvan centiméter mélységig le kell cserélni a talajt. A szennyezett réteg elhordását, illetve az új termőföld elterítését a No- vátornak kell elvégeznie, illetve elvégeztetnie. Az éves kiképzési tervek­nek megfelelően az elmúlt napokban 25 590 sorköteles vonult be a Magyar Honvéd­ség alakulataihoz, illetve a B M határőrség kerületei­hez. Keleti György ezredes, a HM szóvivője az MTl-nek elmondta, hogy 295 fiatalt egészségügyi okok vagy ne­héz szociális helyzetük miatt a helyszínen mentesítettek a bevonulási kötelezettség alól. Igazolatlanul 135 sor­köteles nem tett eleget a behívóparancsnak, távolma­radásuk okainak tisztázása megkezdődött. A bevonulási helyeken a sorkötelesek kö­zül öten kérelmezték a pol­gári szolgálat lehetőségét, hatan pedig vallási és lel­kiismereti okokra hivatkoz­va megtagadták a katonai szolgálatot. Az újoncok egy hónapos alapkiképzésen vesznek részt. Szeptember 22-én, il­letve 23-án katonai esküt tesznek, amelynek pontos időpontjáról és helyéről a szülőket és a hozzátartozó­kat levélben értesítik. (Szentendrei tudósításunk a 8. oldalon.) ÜTEMESEN TÁVOZÓ KATONAVONATOK Szovjet csapatkivonás Augusztus végéig a ha­zánkban tartózkodó szovjet katonáknak és'hozzátarto­zóiknak valamivel több mint egyhaimada távozott az or­szágból. Keleti György ez­redes, a Honvédelmi Mi­nisztérium szóvivője el­mondta, hogy mostanáig 35 720-an távoztak Magyar- országról, köztük 19 403 ka­tona, 3851 polgári ' alkalma­zott és 12 466 családtag. Augusztus 31-én reggelig 522 katonavonat gördült át a magyar-szovjet határon, s a nap folyamán még 8 szerelvény távozása várha­tó, ami azt jelenti, hogy a szovjet csapatkivonás pon­tosan megfelel az ütemterv­nek. E szerint ugyanis augusztus végéig 530 kato­navonatnak kell távoznia magyar területről. Szeptember 3-tól, hétfőtől, ismét rendes kerékvágásba zökken vissza a Parlament munkája, a pártok frakcióinak reggeli tanácskozása után, fél tizenegykor megnyílik a kétnaposra tervezett plenáris ülés, napirendjén hat tör­vényjavaslat, határozattervezet vitája szerepel. © Az An- tall-kormány első száz napját értékeli, tekinti át a Magyar Köztársaság miniszterelnökségének sajtóirodája által ki­adott közlemény. @ Gerbovits Jenő tárca nélküli minisz­ter, a.Magyar Parasztszövetség országos főtitkára vezeté­sével magyar küldöttség tartózkodott öt napig a Szovjet­unióban, az ottani parasztszövetség meghívására. ® A kormány a világpiaci feltételekhez igazodó szénárrend­szer kialakítását tervezi a jövő évtől, tájékoztatta az Ipari Minisztérium az MTI-t. © Március óta kétszázmillió fo­rint nyereséget könyveltek el a Tatabányai Szénbányák, így a vállalat szeptember 1-jétől 10 százalékkal emeli a bányák dolgozóinak bérét. © A forint konvertibilissé té­telének feltételeit vizsgálta a Nemzetközi Valuta Alap (IMF) szakértőinek küldöttsége, mely Rabár Ferenc pénz­ügyminiszter meghívására járt hazánkban. Még el sem ült a buda­örsi Építőipari Költségvetési Üzemnek a Tigáz gödöllői igazgatóságával folytatott gázháborúja, amikor már egy másik hínáros ügy ke­rült napirendre a tanács végrehajtó bizottságának legutóbbi ülésén. A terem levegője szinte izzóit a fe­szültségtől, amikor a bevá­sárlóközpontok) építésével kapcsolatos kérdések tár­gyalására került a sor. Az ügy rendkívül bonyo­lult, még annak is nehéz el­igazodnia, aki naponta fog­lalkozik a témával. Tény, hogy az elmúlt esztendő vé­gén vállalkozók sokasága jelentkezett bevásárlóköz­pont-építési ajánlataival a városi tanácsnál. Továbbá az is tény, hogy a környék telkei annyira felértékelőd­tek, hogy ennek külföldre is híre ment. Éppen ezért néhány cég többször is je­lezte befektetési szándékát. Felmérték a terepet, és mi­vel kereskedelmi szempont­ból aranybányának találták, erőszakosan ragaszkodtak ahhoz, ajánlatukat fogadja el a tanács. Az Ml-es. az M7-es autó­pálya, az MO-ás körgyűrű, a 100-as autóút, valamint a BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÉPÍTŐK HARCA BUDAÖRSÖN Meist vallottak szint virág- és autópiac közelsége rendkívül vonzó. Az elmúlt év novemberé­től közel tíz cég jelentke­zett. Volt két olyan vállal­kozó is, aki hasonló néven adta be szándéknyilatkoza­tát. A városban úgy vélik, hogy egy cégről van szó. Az sem tisztázott, hogy ki mek­kora tőkével rendelkezik és hová szeretne építkezni. Tu­domásunk szerint a szán­déknyilatkozatokat már szakértők is vizsgálták. A tanács vezetői úgy vé­lik, mindenkinek megvolt és ezután is megvan arra a le­hetősége, hogy ajánlatát megtegye. A vb-ülésen az egyik cég képviselői, akik mindössze 5 millió forintos hazai tőkével rendelkeznek, azt kifogásolták, hogy aján­latukat, bár azt már ötször megküldték a tanácsnak, válaszra sem méltatták Zá­rójelben jegyeznénk meg,. hogy a kérdés csak az, elég lesz-e ez az összeg — némi kiegészítéssel — egymilliár­dos költségű bevásárlócent­rum felépítéséhez? A vállalkozókban, a tele­pülés lakosaiban és a pár­tok képviselőiben ezek után nem csoda, ha felmerül a kérdés, hogy a városi tanács mennyire veszi komolyan a szándéknyilatkozatokat, egyáltalán részt szeretne-e venni a többmilliós nyeresé­get ígérő vállalkozásban. Mert ha nem, akkor ne cso­dálkozzanak azon, ha a kül­földi vállalkozóknak elfogy a türelmük, és csendesen továbbállnak. A tanács úgy véli, hogy még a helyhatósági válasz­tások előtt dűlőre kell jut­ni a kérdésben. Legalább egy kész, aláíratlan szerző­dést kell letenni az új ön- kormányzati tisztségviselők asztalára. A bizonytalansá­got fokozza, hogy még min­dig nincs föld- és tulajdon­törvény. Az ajánlatokat mérlegel­ve, ha az üzlet megköttetik, akkor nem elképzelhetetlen, hogy egy bevásárlóközpont épül fel Budaörsön a Szi­várvány utca, Baross utca, valamint az M7-es autópá­lya által közrezárt terüle­ten, a lakótelep tövében. Ugyancsak hasonló kereske­dőház készül az Ml-es, M7- es autópálya és a 100-as autóút torkolatánál. A hírek szerint az előbbitől nem egészen egy kilométerre, Törökbálinton is felépítené­nek egy bevásárlóközpontot. Ériesüiéseink szerint ez utóbbi építését már meg is kezdték. Ám, hogy a végső döntést még ez a tanácstestület, vagy már a'z új önkormány­zat hozza meg, azt nem le­het tudni. Annyi bizonyos, hogy nagy a konkurrencia- harc. a vállalkozók attól sem riadnak vissza, hogy egy­mást névtelen telefonok­kal, fenyegető levelekkel zaklassák. Az ügyet a továb­biakban is figyelemmel kí­sérjük. AI. L 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom