Pest Megyei Hírlap, 1992. december (36. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-01 / 283. szám

FEGYELMI HANKISS ELLEN (3. oldal) MEGYEI KÖRKÉP A MUNKA­NÉLKÜLISÉGRŐL (1. oldal) ÖRKÉNYI KATONASÍROK (4. oldal) bírósághoz FORDULTAK A SZIGETCSÉPIEK (5. oldal) XXXVI. ÉVFOLYAM, 283. SZÄM Ára: 13,.>0 forint 1392. DECEMBER L, KEDD Ro!ek Ferenc a Tungsramnál Rolek Ferenc, aki ez ideig a Munkaügyi Minisz­térium közigazgatási állam­titkára volt, december 1-jé- től a Tungsram Részvény- társaság- humán erőforrás- programjának vezetője lesz. Vezé. igazgató-helyettesi és alelnöki rangban fogja irányítani a General Elect- ricnél régóta alkalmazott és 1990 óta a magyarországi cégnél is megindított kor­szerű emberi erőforrás- programokat, amelyek cél­ja, hogy segítse a vállalat modernizációját. A tervsze­rű munkaerő-gazdálkodás része például a belső ve­zető- és utánpótlásképzés, ■illetve az elbocsátandó dol­gozók elhelyezése. Példa a húsipar Elkészült- az FM privati­zációs stratégiája t— jelen­tette be tegnapi sajtótájé­koztatóján Raskó György. A szaktárca közigazgatási államtitkára elmondta: ezt a koncepci 't az Állami Va­gyonügynökség nagy vona­lakban elfogadhatónak tart­ja. Kiemelte: vannak igen kedvező pozícióban lévő magyar élelmiszer-ipari égázatok. Példaként emlí­tette a húsipari cégeket, amelyeknek mintegy fele eleget tesz a közös piaci követelményeknek, és több mint egyharmada az USA- ba is szállíthat. Az egészségügy reformja Átalakítják az ápolónő képzést Az egészségügyi reform sikeréhez nem csupán anyagi eszközök szükségel­tetnek, de a gyógyításnak, a betegeknek elkötelezett, jól képzett egészségügyi dolgozók is nélkülözhetet­lenek hozzá. Ebben az irányban jelenthet előrelé­pést, hogy 1993 őszétől az ország több pontján is fő­iskolai szintű ápolóképzés indul — hangzott el hétfőn a Népjóléti Minisztérium­ban. Ma már mindenki előtt nyilvánvaló — mondta Já­vor András államtitkár —, hogy 14 évesen a gyerekek nagy többsége nem tud felelősen pályát választani. Pedig az ápolók döntő többségét hazánkban még most is középiskolai szin­ten képezik — s bizony a betegek saját bőrükön ér­zik, hogy közülük milyen kevesen végzik hivatásukat szivvel-lélekkel. Ezért tér- ’ mészetesen a képzésnek az a rossz struktúrája is okol­ható, amelynek révén nem önálló döntésre képes, fe­lelősen gondolkodó, mint inkább nz orvosoknak min­den szempontból alárendelt ápolók kerültek az egész­ségügyi intézményekbe. Ezért egyéves előkészítő munka után jövőre meg­kezdődik az ápolóképzés fokozatos átalakítása, melyben kiemelkedő jelen­tőséget kap a kapcsolatte­remtő és -fenntartó képes­ség, az empátia, a tole­rancia fejlesztése. Mint ss i 's-’S-. - ' ■< ...V • * i ■m * . , ; (Vimola Károly felvétele) Sövényt Ferencné országos főnővér elmondta: a 93— 94-es tanévtől Kaposváron, Zalaegerszegen, Szombat­helyen, illetve Gyulán 40-40 fővel nappali tago­zatos; Pécsett, Szegeden és Nyíregyházán pedig levele­ző tagozatos főiskolai ápo­lóképzés indul. Nyolc fél­éves nappali tagozatra az érettségivel rendelkezők, míg a hat féléves képzésre az érettségizett, ápolóként dolgozó fiatalok jelentkez­hetnek. Emellett — mu­tatott rá — természetesen tovább folytatódik az 1990-en, az országban el­sőként, az Orvostovább­képző Egyetemen megkez­dett főiskolai szintű ápoló- képzés. Kérdésre válaszol­va Jávor András azt is el­mondta, hogy ezzel együtt fokozatosan átalakul, illet­ve megszűnik az áítalánós iskolai végzettségre épülő szakiskolai és szakközépis­kolai ápolóképzés. Az ápolóképzés átalakí­tását célzó program anya­gi hátterét egyrészt a költ­ségvetés biztosítja egy, mint Jávor András mond­ta, „megközelítőleg három számjegyű milliós összeg­gel”. Az amerikai Project Hope Program pedig nem­csak szakmai segítséget, de körülbelül 400 ezer dollá­ros támogatást is nyújt. A VÁCI OLDAL Néhány hete, egy borongás délelőtt ért a le­sújtó hír: megszűnt a váci oldal. Igaz, nem az ér­dekelt Duna-parti kisvárosban, vagy Budapesten tudtam meg, hanem külföldön. No, nem a világ­lapok vagy tv-csatornák foglalkoztak ezzel, egy hazai napilapban bukkantam rá. Napokon át té- pelődtem. szoktattam magam a gondolathoz, hogy nincs többé. Némi izgalommal indultam haza, hisz egyébként sem felhőtlen az élet errefelé. A délvidéki háború, a Duna "sorsa, megannyi fe­szültség mellett még ez is. Itthon aztán egy csapásra érthető lett minden. Láttam az új főszerkesztőt a Kinn-padon, meg­néztem a váci kábeltévé , kerékasztal-beszélgeté­sét, hallottam a riporter tucatnyi váci járókelő­höz intézett kérdését: mit szól hozzá, hogy meg­szüntették? Nemrég egymillió ember olvashatta — falán nem véletlenül — a szocialista napilap helyzet- elemzését. Arra ugyan nem emlékszem, hogy más, ismert módon elkótyavetyéli egykori megyei párt­lap sorsa ennyire foglalkoztatta volna az újságot, de talán ez sem véletlen. A sor még folytatható. Az ellenzéki hetilap két oldalt szentelt legutóbbi számában e témának, s úgy hírlik, ma a Tisztelt Ház elé kerül a kérdés. Különös érzés ennyi jó szándékú féltés, őszinte aggódás közepette dolgozni. Ám egy szabad és demokratikus jogállamban — évtizedes cenzúra és vigyázó tekintetek után — ezt is meg lehet szokni. Székely Ádám AHOL NEM TÉTLENKEDNEK Maratoni ülés Százhalombattán Tizennégy óra alatt 22 na­pirendi pont, 29 döntés, amelyek nagy része köz­vetlenül a lakosságot érinti — így összegezhetjük a százhalombattai képviselő­testület utolsó, maratoni ülését. A döntések közül első­ként a kamatmentes köl­csönök átéléséről hatá­roztak. Tizenöt család ré­szesült, e kedvezményben, amelynek összege 1 130 000 forintig terjed. Ezenfelül hét fiatal házaspárnak első lakáshoz jutásához nyúj­tandó, vissza nem térítendő 50—90 ezer forintos támoga­tást szavazták meg, félmil­lió forint értékben. A fogyatékos gyermekek megsegítése, illetve üdülte­tése céljára 500 ezer forint ellenében üdülési jogot vál­tottak a Szép Jelen Alapít­ványtól. Ez a jog öt évre szól, és évi négyhetes üdü­lést biztosit. A helyi tűzoltóság esz­közeinek pótlására egymil­liót különítettek el az idei költségvetésből. Egyben. ál­lásfoglalás született égy ön­kormányzati tűzoltóság fel­állításáról, az ide vonatko­zó terveket a közrendi bi­zottság dolgozza majd ki. Megállapodás jött létre az Érdi Volánbusz Válla­lattal, ennek értelmében decemberben (a téli vaká­ció megkezdéséig) naponta reggel és a kora délutáni órákban kisegítő járatot in­dít a vállalat az érdi kö­zépiskolákba utazó diákok utaztatásának megkönnyí­tése céljából. Ugyanis több szülő jelezte, hogy a bu­szok túlzsúfoltsága miatt sok gyerek lemarad, nem jut el időben az iskolába. A mentesítő . járatokon kívül az egyik szóló buszt csuk­lóssal váltják fel. Ennek költsége 160 ezer forint ha­vonta, amelynek térítését az önkormányzat vállalta magára. Szükséges-e fenntartani a MÁV-állomáson működő Tüzép-telepet? — vetették fel a kérdést többen is. A képviselők többsége úgy voksolt, hogy a telep üze­meltetése a jelenlegi for­mában még öt évig indo­kolt. A városi sportpark lab- labdarúgó-pályája felújí­tást igényel, ennek beüte- mezéséről is döntés szüle­tett. Egyben határozatba vették, hogy a sportpark, valamint az óvárosi labda­rúgópálya felügyelete és hasznosítása december 1- jétől a városi szabadidő- központ hatáskörébe tarto­zik. (—m—) Martonyi János a brüsszeli tanácskozásról A vita próbaköve Magyarország számára el­sőrendű fontosságú, hogy a cseh és a szlovák tárgyaló­féllel mielőbb megállapo­dás szülessen a hágai Nem­zetközi Bírósághoz benyúj­tandó közös kereset ügyé­ben. Minden, további tár­gyalásnak, kompromisz- szumnak ez az alapja. A vízlépcsővitát illetően Budapestet egyébként az a cél vezérli, hogy enyhítse a politikai feszültséget, amely Közép-Eu répában senkinek sem lehet érdeke. Erről Mártonyi János külügyi államtitkár beszélt tegnapi nemzetközi sajtókonferen­ciáján, a múlt heti brüsz- szeli háromoldalú tárgyalá­sokat kommentálva. Mártonyi újólag megerő­sítette: bár némi haladást értek el a brüsszeli talál­kozón, a. lényegi kérdéseket illetően nem sikerült meg­egyezésre jutni. Mindazon­által eredmény, hogy a cseh és a szlovák fél fo­gadta a hágai Nemzetközi Bíróság kompetenciáját a vitás kérdések eldöntésére. A közös kere- 1 megfogal­mazásán jogi szakértők dolgoznak; a remények sze­rint már ezen a héten Bu­dapesten megtarthatják so­ron következő ülésüket. A magyar megközelítés sze­rint politikai jóakarat ese­tén nem okozhat problémát a Hága elé terjesztendő kérdések megfogalmazása. Ennek kapcsán az államtit­(Folytatás a 2. oldalon.) A tényleges károsultak segítése Kárpótlási részvénytársaság alakult A kárpótlási jegyek ér­tékének megőrzésére, a tu­lajdonosok védelmére Kár­pótlási Részvénytársaság alakult Budapesten, a XII. kerület, Orbánhegyi út 8. szám alatt. A részvénytár­saság a kárpótlást jegy be­fektetésével biztosítani akarja, hogy a károsullak tisztességes osztalékot kap­janak, jegyeik értékállan­dóságát megőrizzék. Az el­ső évben még csak 6—8 százalékos jövedelmet biz­tosítanak. de a következő évben már el kívánják ér­ni a rendes banki kama­tot. A második évtől 100 százalékban visszavásá­rolják a részesedést. A megszerzett részvények örökölhetők és értékesíthe­tők is. A részvénytársaság cél­ja, hogy a kárpótlási jegy­ből ne üzletemberek nye­részkedjenek, hanem a tény­leges károsultak kapják a lehetséges maximumot, a károsultak és gyermekeik is folyamatos és biztonsá­gos jövedelmet kapjanak. Az igazgatói tanácsot a tagság választja meg, a gazdasági ügyeket az Ipa­ri Kamara szakemberei vég­zik. Félfogadás minden mun­kanap 10—15 óra közt. Te­lefon: 1-551-G29. A félfogadások alkalmá­val a károsultak, a gazda­sági és politikai üldözöt­tek tájékoztatást, szakta­nácsadást is kapnak. A részvénytársaság szóvivője Móczár Béla. ÉJ Bin^cpycis’ szabadalom VúsoM Mérhető a napsugárzás Suntest elnevezéssel, ma­gyar szabadalom alapján új termék, napfényteszt gyártását kezdte meg a Vá­ci Forte Rt. A kazettában elhelyezett, ultraibolya-sugárzásra ér­zékeny, speciális fotópa­pírból kb. másfél centimé­teres csíkot kell letépni, amely a napra helyezve el- színéződ: k. A kazetta su­gármérési adatokkal, vagy­is színskálával van ellátva, így az ezzel való összeha­sonlítás alapján bárki el­lenőrizheti a sugárzás erős­ségét, és eldöntheti, hogy például napozásnál vagy síelésnél mennyit érdemes a szabadban tartózkodni, elkerülendő a nap ártal­mas. bőrrákkeltő hatását. A 30 alkalomra elegendő Sünt,est ára külföldön 2— 2,5 dollár körül van, s fel­tehetőleg a jövő nyáron már Magyarországon is forgalomba hozzák. A Forte-gyár az Állami Vagyonügynökség novem­berben kelt jóváhagyásá­val — július elsejétől visz- szamenőleg — részvénytár­sasági formában működik. Alaptőkéje 1.077 milliárd forint, amely 100 százalék­ban állami tulajdonban van. A cég nem szerepel a tartósan állami tulajdon­ban maradó cégek, között, így elméletileg a teljes gyár privatizálható. Pelerdy Vince igazgató elmondta, több céggel is tárgyalásban állnak, de a dolgozók is érdeklődnek a gyár iránt. A Forte gazda­sági stratégiája, hogy fenn­tartják, sőt fejlesztik a fe­kete-fehér fotópapírok és filmek gyártását. Ez a stra­tégia nemcsak a kereslet növekedése miatt tűnik jár­hatónak, hanem azért is, mert a színes filmeket ké­szítő nagy cégeknek a ha­gyományos filmek gyártá­sa nem kifizetődő. A kis­méretű. rugalmas Forté­nak azonban ez jelentheti a jövőt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom