Pest Megyi Hírlap, 1975. szeptember (19. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

PEST MEGYEI VILÁfi PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS Á MEGYÉI TANÁCS LAJ>JA XIX. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1975. SZEPTEMBER 2., KEDD * Évnyitók Pest megyében' Hatvankét üj tanteremben kezdődik ma az oktatás Dr. Hanga Mária miniszterhelyettes Érden mondott tanévbevezetőt j Hétfűn, hazánk 4700 álta­lános iskolájában és 530 középiskolájában ünnepé­lyes tanévnyitóval meg­kezdődött az 1975—76-os tanév. Pest megyében mintegy 135 ezer diák több mint 7000 pedagó­gus vezetésével kezdi meg ma az órarendszerű mun­kát. Az új tanév kezdete­kor több helyen avattak új iskolákat. Pest megye összesen 62 új tanterem­mel gyarapodott. Az aláb­biakban a tanévnyitás me­gyei eseményeiről számo­lunk be. Országos köszöntő Az oktatási minisztérium új, hagyományteremtő kez­deményezésével a szokásos­nál ünnepélyesebben nyílt meg Pest megyében az új tanév. A minisztériumi kez­deményezés szerint az idén először, de a jövőben min­dig a tanévet bevezető-kö­szöntő miniszteri, vagy mi- niszlerheiyettesi beszéd nem a rádióban és a televízióban, hanem iskolai ünnepségen hangzik el először. Ennek az ünnepi eseménynek a szín­helye volt tegnap délután az érdi 6. számú általános is­kola. Részt vett a tanévnyitón dr. Hanga Mária oktatási mi­niszterhelyettes, Barinkai Osz- kárné, az MSZMP Pest me­gyei Bizottságának titkára, Mógor Béla, a járási párt- bizottság titkára és Hargitai Károly, a megyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője. A Himnusz hangjai után Rózsa Kálmánná, az iskola igazgatója nyitotta ' meg az ünnepséget. Köszöntötte • a megjelenteket, a szülőket, az iskola tanulóit — közöttük a 135 elsőst —, a pedagóguso­kat, majd meleg szeretettel búcsúzott két nyugdíjastól, Nagy Aladárnétól, aki 23, és Újhelyi Istvántól, aki 18 évet tanított a 6. számú is­kolában. A társadalom támogatásával Ezután dr. Hanga Mária mondott ünnepi beszédet. Egyebek közt köszöntötte az iskola és az ország vala­mennyi pedagógusát, oktatás, ügyi dolgozóját, a tanulókat és a szülőket. Majd hangsú­lyozta, hogy a tanév mindig és most is a többet'akarás szim­bóluma, rámutatott, alig van család hazánkban, * amelyet ne érintene közvetlen kö­zelről a tanévnyitás esemé­nye. Különösen, ha beszá­mítjuk az egyre nagyobb számban tanuló felnőtteket is. A tanévnyitás jó alkalom ar­ra, hogy megvizsgáljuk ered­ményeinket és feladatainkat. A legfontosabb annak rög­zítése, hogy — mint pár­tunk XI. kongresszusa is kiemelte — az iskoláknak nagy társadalmi célok eléré­séért kell munkálkodniok. A jövő építésében rendkívül fontos szerepük van, hiszen a nevelés, az emberformálás múlik rajtuk. Azzal összefüggésben, hogy az iskola még soha nem állt ennyire a társadalmi ’érdeklődés középpontjában, a Dr. Hanga Mária (baj oldalt) aa érdi 6. számú iskola tanévnyitó ünnepségén. Mellette Rózsa Kálmáunc. miniszterhelyettes többek kö­zött hangsúlyozta, hogy a társadalom segítőkészségét az óvodaépítésben, az iskolák bővítésében és a támogatás- annyiszor tapasztalt ezer más megnyilvánulásában ezután sem nélkülözhetjük. A diákokhoz, a tanulókhoz szólva arról is részletesen beszélt a miniszterhelyettes, hogy mint eddig, az új tan­évben is tapasztalhatja majd az ifjúság a tanárok, a szü­lők, a társadalom határozott támogatását. A nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszéd után az is­kola énekkara Gyepes Já- nosné vezetésével népdalokat énekelt, majd a legkiseb­bek, az óvodások köszöntő műsora következett. Ezután Aulik János ifivezető-jelölt felolvasta az úttörőszövetség fennállásának 30. évforduló­ja alkalmából kiadott napi­parancsot, végül Hajdú Kin­ga 6. osztályos tanuló Gyár­fás Endre örizziük a lán­got című versét mondta el. Ahol először csengetnek A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen hétfőn ünnepélye­sen nyitották meg a mezőgaz­dasági, élelmiszeripari és fa­gazdasági szakmunkások egye­temi, főiskolai előfeszítő tan­folyamát. dr. Pethő György, az egyetem rektora megnyitójá­ban többek között elmondta, hogy a két évvel ezelőtt kezdő­dött oktatási forma első, tan­folyama műszaki jellegű volt. A mezőgazdasági, élelmiszer- ipari és fagazdasági szakmun­kások. előkészítő oktatását most első ízben rendezik meg, 79 résztvevővel. Pest megye első egészség- ügyi szakiskolája Cegléden, a Török János mezőgazdasági szakközépiskolában nyűt meg tegnap. A Pest megyei tanács végrehajtó bizottságának ta­vasszal hozott határozata alap­ján indult most két osz­tály számára ez a képzés azzal a céllal, hogy hozzájárul­jon az egészségügyi hálózat fejlesztéséhez. Pest megyében orvoshiány ugyan nincs, de az ápolónői munkakörök egy ré­szé még betöltetlen. Jakab Lajos igazgató ünnepi beszédében egyebek közt arról is szólt, hogy az épülp Mgtar- csai kórház is sürgeti a szak­emberképzés fejlesztését A ceglédi szakiskola ennek je­gyében jövőre már három új osztályt indít. A dunaharaszti Baktay Er­vin Gimnázium tegnapi tan­évnyitó ünnepségén megnyi­tották Pest megye első vízügyi Szakközépiskoláját. Az Isi ás az idén — mint Virág József, a gimnázium új igazgatója ün­nepi beszédében egyebek közt elmondta — első osztállyal in­dul, és a következő években folyamatosan válik teljessé. A tanévnyitáson nagy számiban vettek részt a szakközépiskolai osztály, jórészt Pest és Nóg- rád megyei, valamint budapesti tanulóinak szülei, és az ün­nepség után találkoztak a víz­ügyi képzést támogató Közép- dunavölgyi Vízügyi Igazgató­ság képviselőivel, Márta Ist­vánnal, a személyzeti osztály vezetőjével, Kovács J. Gyula mérnökkel, a Ráckevei-Duna Intézőbizottság titkárával és Rámái János mérnökkel. Tervező az egykori diák Vasárnap délelőtt avatták föl Tápiógyörgye új, hyolctan- termes iskoláját. Az ünnepsé­gen részt vett Balogh László, a Pest megyei pártbizottság osztályvezetője, Árokszállási István, az MSZMP Nagykő tai Járási Bizottságának .titkára, Ke szí József, a járási hivatal elnöke és Hargitai Károly, a megyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője. Ott volt az iskola egykori diákja, Fe­hér József építészmérnök, aki társadalmi munkában tervezte áz új épületet. A jórészt tár­sadalmi munkával, és három­millió forint támogatással épült iskolát Keszi József avatta föl.' fi VDR kikiáltásának 30. évfordulója Küldöttségünk a magyar nép Pham Van Dong fogadta Huszár Istvánt Vasárnap megérkezett Ha­noiba a magyar párt- és kor­mányküldöttség, amely hazán­kat képviseli a VDK kikiáltá­sának 30. évfordulója alkalmá­ból rendezendő ünnepségeken. A küldöttség vezetőjét, Hu­szár Istvánt, az MSZMP KB Politikai Bizottságának tagját, a Minisztertanács elnökhelyet­tesét, az Országos Tervhivatal és az Állami Tervbizottság el­nökét, valamint a küldöttség tagjait, dr. Berecz Jánost, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályának vezetőjét, Rácz Pál külügyminiszter-he­lyettest, az MSZMP KB tagját és Némety Béla nagykövetet, a hanoi repülőtéren. Nguyen Duy Trlnh, a VDP Politikai Bizott­ságának tagja, a VDK kormá­nyának elnökhelyettese, kül­ügyiminiszter fogadta. A küldöttség a vasárnap dél­utánt pihenéssel töltötte, este pedig a delegáció állandó kí­sérője, Ngo Minh Loan élel­mezés- és közellátási minisz­ter, a VDP KB tagja adott va­csorát tiszteletükre. Hétfőn reggel a magyar ven­dégek a hanoi Forradalmi Mú­zeumba látogattak, ahol a vi­etnami munkásmozgalom har­cait és Ho Shi fylinh életútját bemutató termeket tekintették meg. Délelőtt Pham Van Dong miniszterelnök fogadta Huszár Istvánt és a küldöttség többi tagját az elnöki palota fogadó­termében. A rendkívül meleg hangulatú találkozó során a magyar küldöttség vezetője tolmácsolta a VDK miniszter­elnökének a magyar nép, a magyar párt- és állami veze­tők, személy szerint Kádár János elvtárs jókívánságait, baráti üdvözletét. Pham Van Dong miniszter­elnök meleg szavakkal mon­dott köszönetét,I s megjegyezte, hogy Vietnamban mindenki tud erről a barátságról, a ma­gyar nép áldozatkész segítsé­géről. |' A háromnegyed áras baráti eszmecserén sor került a leg­fontosabb közös tennivalók megbeszélésére is, majd Hu­szár István átadta a Központi Bizottság és a kormány aján­dékát: a Magyar Tanácsköz­társaság emlékművének kicsi­nyített bronz mását Délután a küldöttség koszo­rút helyezett el a Ho Shi Minh mauzóleum falánál. A gazdag napi program be­fejezéseként Huszár István és a küldöttség tagjai megtekin­tették a VDK 30 éves fépődé- sét bemutató kiállítást. (Az évfordulóról a 2. oldalon emlékezünk meg.) Megnyílt az ENSZ-közgyűlés VII. rendkívüli ülésszaka New Yorkban tegnap meg­nyílt az ENSZ-közgyűlés VII. rendkívüli ülésszaka, amely a fejlesztés és a nemzetközi gaz­dasági együttműködés kérdé­seivel foglalkozik. Az üléssza­kot azoknak a fejlődő ázsiai, afrikai és latin-amerikai or­szágoknak a kezdeményezésé­re hívták össze, amelyek har­colnak gazdasági függetlensé­gük megerősítéséért, a mono­póliumok túlerejének végérvé­nyes felszámolásáért, .a népek azon törvényes jogáért, hogy igazi gazdáivá váljanak ter­mészeti kincseiknek. Több mint száz állam, az ENSZ szakosított szervei és a nemzeti felszabadító mozgal­mak képviselői két héten át tárgyalnak majd sok időszerű problémáról. (Kommentárunk a 2. olda. Ion.) Hétfőn szovjet nemzeti nap Százezreknek kínál programot a vásárváros Ezrek és ezrek vártáik a ka­punyitást vasárnap reggel a kőbányái vásárváros előtti* té­ren, a délelőtti órákban pedig már emberáradat vonult a pa­vilonok , közötti utakon. Az igazgatóság közlése szerint az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár első két napján 150 ezer látogatót vonzott. A vendégek ellátása a hatalmas érdeklődés ellenére is zavartalan volt, még arról is gondoskodtak, hogy a gyermekjátszótéren óvónők vi­gyázzanak a csemetékre, amí g szüleik megtekintik a bemuta­tókat. Pest megyei tanácsadó S a nagyobbacska gyerekek számára is kínált újdonságot a Vásár, az idén először szerepel itt a Pest megyei Tanács Pá­lyaválasztási Tanácsadó Inté­zete. Az A-pavilon közepe tá­ján, ahol tablók, ipari tv-ké- szülékek hívják fel a figyel­met a mezőgazdasági és élel­miszeripari szakoktatás ered­ményeire, dr. Andor György, az intézet igazgatóhelyettese állta az ifjak ostromát. A több száz érdeklődő közül hányán döntenek úgy, hogy a valljuk meg; hem éppen di­vatos mezőgazdasági szakmák közül választanák — ki tudja! Mindenesetre dicséretes ötlet volt mezőgazdaságunk e rep­rezentatív bemutatójához kap­csolni a pályaválasztási ta­nácsadást. A vasárnapi események fő attrakciója: a díjazott tenyész­állatok felvezetése, s a gépfel­Tájűósyörgye új iskolája vonulta tás mellett kétségtele­nül a színpompás lovas műsor volt, amelyben a bábolnai lo­vas harsonásak, a huszáruni- formisiba öltözött rendőrlovas karusszel, s a díjugrató verse­nyen részt vevők mellett akro­batikus lovastornát, népi lo­vasjátékokat és lovasfutballt mutattak be a Kiskunsági Ál­lami Gazdaság ördöglovas pa­lántái, valamennyien úttörő korosztáiybeliek. A kiállítás szabadtéri szín­padán divatbemutatót tartot­tak, az állami és szövetkezeti ipar legújabb őszi modelljeit láthatta a közönség. Számos látogatója volt a D- pavilonban megrendezett nem­zetközi szakkönyvkiállításnak, a mezőgazdák meg is vásárol­hatták a Mezőgazdasági Kiadó a növénytermesztés, az állat­tartás és a kertészet termelési rendszereiről szóló, ez alka­lomra megjelentetett repre­zentatív kiadványait. Kitett magáért a vendéglátó- ipar: az éttermekben és kert­helyiségekben egy időben 3 ezer vendég foglalhatott he­lyet; az önkiszolgáló éttermek­kel és gyorsbüfékkel, csemege- és ■ közért elárusítóhelyekkel együtt mintegy 80 ezer ember ellátásáról gondoskodtak ezen a napon. Aranyérmes szovjet gépek Vasárnap a kiállítás hivata­los látogatói között volt S. V. Kalcsenkó, a Szovjetunió nép- gazdasági kiállításának helyet­tes vezetője, akinek a vélemé­nye szerint az OMÉK tömö­ren és gyakorta művészien szemlélteti a mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődését, ered­ményeit. Megtekintették a ki­állítást, a híres lipcsei vásár és az újvidéki kiállítás igazga­tói is, tiszteletükre Földes László, a HUNGEXPO vezér- igazgatója adott fogadást. Hétfőn a Szovjetunió nem­zeti napja volt a 68. Országos Mezőgazdásági és Élelmiszer- ipari Kiállítás és Vásár fő ese­ménye. A szovjet lobogókkal feldíszített vásárvárosban teg­nap az OMÉK legnagyobb ki­állítójának vállalatai, üzemei mutatták be termékeiket, a korszerű gépek, berendezések sorát. E konstrukciók számos aranyérmet nyertek, egyebek között a cukorrépa betakarító gép, az új gabonakombájn, va­lamint három traktortípus. A szovjet nemzeti nap alkal­mából P. 1. Morozov, a Szov­jetunió mezőgazdasági minisz­terhelyettese és V. A. Csebi- sev, a Szovjetunió élelmiszer- ipari miniszterhelyettese is­mertette az újságírókkal az ágazatok termelési eredmé­nyét és a fejlesztési elképzelé­seket. Találkozók Távirati stílusban még né­hány hétfői eseményről: sajtó- tájékoztatót tartott a Moson­magyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár, e napon került sor első ízben az erdészek szakmai napjára, valamint az állator­vosok találkozójára. Konzultá­ción vitatták meg a szakembe­rek a lucematermesztés idő­szerű kérdéseit, a fogyasztási szövetkezetek mezőgazdasági szakcsoportjainak szerepét a vezetés és munkaszervezés té­máit A. Z. KÖZÉLET N. M. Zajcsenkó, a Molda- vai Kommunista Párt Politikai Bizottságának póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Nemzetiségi Tanácsának elnökhelyettese vezette a Moldavai SZSZK kolhoztaná- cSának küldöttségét, amely ta­pasztalatcsere-látogatáson tar­tózkodott Magyarországon. A küldöttség tegrfap elutazott Budapestről. Jakab Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a KB osztályvezetője, állt az élén az MSZMP Központi Bi­zottsága küldöttségének, amely a Sri Lanka-i Kommunista Párt IX. kongresszusán vett részt. A delegáció tegnap ha­zaérkezett a magyar főváros­ba. Ursula Ragwitz, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának osztályve­zető-helyettese vezeti a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának pártmun­kás küldöttségét, amely az MSZMP KB meghívására teg­nap Budapestre érkezett. Tordai .Jenő külkereskedel­mi minszterhelyettes tegnap elutazott a lipcsei őszi vásár­ra. Ezzel egyidejűleg tárgya­lásokat folytat az 1976—80. évi hosszú lejáratú külkereskedel­mi egyezmény előkészítés érők >

Next

/
Oldalképek
Tartalom