Pest Megyi Hírlap, 1971. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-01 / 77. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1971. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJA}, EGYESÜLJETEK! Ülésezett az MSZMP Pest megyei Bizottsága Az MSZMP Pest megyei Bi­zottsága tegnap délelőtt ülést tartott. Dr. Bíró Ferenc, a me­gyei pártbizottság titkára a megye 1970. évi gazdasági eredményeiről és az 1971. évi feladatairól adott tájékoztatót. A pártbizottság megtárgyal­ta a Nagykőrösi Konzervgyár pártbizottságának gazdasági hatékonyságát segítő és ellen­őrző munkáját, a párt X. kongresszusának határozata alapján. A napirend előadója Leskó László, a gyár pártbi­zottságának titkára volt. Jámbor Miklós, a megyei pártbizottság titkára beszámolt Az országgyűlési képviselő- és tanácsválasztások politikai és szervezeti lebonyolításáról. Az. ülésen megjelent és fel­szólalt dr. Kazareczky Kál­mán, a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium mi­niszterhelyettese. Részt vett a tanácskozáson Ludvig Zoltán, a Konzervipari Tröszt gazda­sági igazgatója. A pártbizott­ság ülésén Barinkai Oszkárné, a megyei pártbizottság titkára elnökölt. A napirend vitájában részt vett dr. Bozóki István megyei főügyész, Cservenka Ferenc- né, az MSZMP Központi Bi­zottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Gu­ba Pál, a Monori Járási Párt- bizottság első titkára, Kovács József, az Ipari Szerelvény- és Gépgyár pártbizottságának tit­kára, Kovács Sándor, a Nagy­kőrösi Konzervgyár igazgató­ja, Oszkó Gyula, az ikladi Ipari Műszergyár igazgatója, Tóth Imréné, az Egyesült Iz­zó váci gyáregységének cso­portvezetője és Werner Já­nosáé, a Kistarcsaá Fésűsfonó igazgatója. ŰRSZTÁROK BUDAPESTEN Az Iparművészeti Múzeum nagy kiállítási csarnokában már kibontakoztak A szovjet emberek és automaták a világ­űrben című kiállítás körvona­lai. Március 12-én 5 vagonban küldték el a nagyméretű kiál­lítás anyagát A kiállítandó tárgyak összeszerelésére öt szovjet szakember érkezett A kiállítási teremben, ha nem is végleges helyükön, már ott láthatók a nagy „sztárok”: a Vosztok űrhajó makettja a Szojuz—i és Szojuz—5 össze­kapcsolásával létrehozott űrál­lomás 1:2 méretarányban, a Szojuz űrhajó kabinja a való­ságnak megfelelő méretben. Ma délelőtt érkezik Buda­pestre a Szovjetunió Tudomá­nyos Akadémiája űrhajós- és tudósküldöttsége, élén Vlagyi­mir Ivanovics Jazdovszkij professzorral. Rajta kívül két űrhajós és két tudós foglal he­lyet a küldöttségben. Tanácskozik az SIMV XXIV. kongresszusa Bizalmat, támogatást kapott a Hazafias Népfront programja Két és fél millióan a jelölőgyűléseken BFNCSIK ISTVÁN FŐTITKÁR NYIZUTKOZUTA Szerdán országszerte befe­jeződtek a képviselői és ta­nácstagi jelölőgyűlések. A több mint kéthetes — március I5-én kezdődött — esemény­sorozat tapasztalatairól, ered­ményeiről nyilatkozott Ben- tsik István, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára Tóth Ferencnek, az MTI tudósítójának. — Mindenekelőtt az volt a szembetűnő vonása a jelölő­gyűléseknek, hogy tovább szé­lesítette a választópolgári ta­nácskozások demokratizmusát. Elsősorban azzal, hogy míg a korábbi választások előkészí­tésekor a jelölőgyűlések csak BUSZ ESZTENDEJE A VILLAMOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN Indulhat-e korábban a Dunamenti Hőerőmű II.? mein körülbelül félmillióan folytatták tanulmányaikat. Be­jelentette, hogy a központi re­víziós bizottság ellenőrizte a központi bizottságba, valamint a központi bizottság lapjainak és folyóiratainak szerkesztősé­geibe érkező levelek, bejelen­tések és panaszok kivizsgálá­sát és elintézését. Ma már viszonylag távoleső, lakatlan vidékeken is átve­zetnek a magasfeszültségű villanyoszlopok. Egyre több helyre kell az energia, a falu villamosításhoz, a tévé mű­ködtetéséhez éppúgy, mint az áramot faló nagyüzemekhez. A rendkívül gyorsan nö- vekvő igények szolgálatá­ban áll a VERTESZ, azaz Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat. Most ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Feladata: vezénylőtermek pultjainak, készülékeinek elő­állítása éppúgy, mint a külön­böző, az energia útját megsza­kító vagy megnyitó kapcsolók felszerelése. Míg 20 évvel ez­előtt csak megközelítették az évi 20 milliós termelési érté­ket, tavaly már 445 millióig jutottak el, s tíz év múltán el­érik az egymilliárdos szintet. A házi jubileum alkalmából munkatársunk arról érdeklő­dött, hogy a Dunamenti Hő­erőmű második lépcsőjének a tervezettnél korábbi elkészítő­iéhez tudná-e biztosítani a feltételeket a VERTESZ. A válasz szerint a válla­lat a maga részéről kész arra, hogy akár korábbi dátumra szállítson ős sze­reljen. Ä mostani elképzelések sze­rint 1973-ban lépne üzembe az felső berendezés, s 76-ban zá­rulna le az a nagyszabású akció, amellyel több mint két­szeresére emelik a százhalom­battai energiaszolgáltató kapa­citását. A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy már az eredeti célkitűzés is igen nagy (Folytatás a 2. oldalon.) javasoltak jelöltet és a Haza­fias Népfront megfelelő szin­tű bizottságai döntöttek a je­lölés kérdésében, ezúttal a Hazafias Népfront javasolt és emellett különféle társadal­mi szervek, intézmények, il­letve maguk a választópolgá­rok is tehettek ajánlást a je­lölt személyére, s aztán a je­lölőgyűlés döntött Lényeges változást jelent az is, hogy a jelöltek között most nincs sorrendi különbség, tehát aki a jelölőgyűlésen meg­jelent választópolgárok egyharmadának szavaza­tát megkapta, vállalta a jelölést és magáévá tette a Hazafias Népfront vá­lasztási programját, al­fabetikus sorrendben ke­rül fel a listára, (Folytatás a 2. oldalon.) Szerdán folytatta munkáját a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXIV. kongresszu­sa. ...-fi' A központi revíziós bizott­ság jelentését a bizottság el­nöke, Gennagyij Szizov ter­jesztette elő. Gennagyij Szizov kijelentet­te, hogy a párt központi bi­zottságának apparátusa ponto­san, összehangoltan és opera­tívan tevékenykedik. Ezért vé­gezhetett eredményes munkát, mert i , ,, > szigorúan betartották a pártélet szabályait, tökéle­tesítették a pártvezetés stílusát és kibontakoztat­ták a párton belüli de­mokráciát. Megjegyezte, a bizottság fő­képp a párt pénzügyi gazdál­kodásának, valamint a párt pénzeszközei takarékos fel- használásának kérdéseivel fog­lalkozott. A párt fő bevételi forrását a tagdíjak képezik. A párt saját erőből teljesen fe­dezni tudja a szervezési mun­ka és a propagandamunka minden költségét, fenntartja a pártapparátust és más szük­ségleteket is fedezni tud. A központi bizottság meg­felelő összegeket bocsátott a vezető káderek képzésére és továbbképzésére. A marxiz­mus—leninizmus esti egyete­A központi revíziós bizott­ság jelentésének elhangzása után megkezdődött az első két napirendi pont vitája. Elsőként Grisin, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a moszkvai városi pártbizottság első titkára ka­pott szót. Elmondotta, hogy a nyolca­dik ötéves terv határidő előtti teljesítéséért indított országos verseny során a moszkvaiak több milliárd rubel értékű terven felüli terméket gyártot­tak. i A Brezsnyev-beszámoló- nak azt a javaslatát érint­ve, hogy Moszkvát nyilvá­nítsák kommunista minta- i várossá, a szónok elmondotta, hogy az utóbbi öt évben a főváros alatt új metróvonalakat épí­tettek, a városban új utakat nyitottak meg és majdnem 26 millió négyzetméter lakást ad­tak át. A következő felszólaló, Piotr Seleszt, az Ukrán KP Központi Bizottságának első titkára, aláhúzta, hogy a kor­szerű ukrajnai gazdaságban nincsen olyan ág, amely ne érintené lényegesen a Szovjet­unió egész gazdasági komp­lexumának fejlődését. Ezzel összefüggésben adatokat so­rolt fel az ukrán gazdaság öt­éves dinamikus fejlődéséről. Seleszt a központi bizottság javaslatával kapcsolatban, amely szerint a népgazdaság irányítására országos automa­tikus rendszert kell létesíteni — kifejtette, hogy próbakép­pen valamelyik szövetséges köztársaságban lenne célszerű egy ilyen rendszer megterem­tése. A szónok a továbbiakban el­mondotta, hogy a több mint 47 millió la­kosú Ukrajnában az el­múlt öt évben minden ötödik lakos teljesen új, vagy a réginél jobb lakást kapott. Dinmuhamed Kunajev, s Kazah KP Központi Bizottsá­gának első titkára hangoztat­ta, hogy öt év alatt jelentőser megváltozott a Kazah Köztár saság szociális arculata. Kö rülbelül 30 millió négyzetmé tar modern lakóterület ép"= I „Mindezt — hangoztatta v 1 I najev — elsősorban azok te­rén értük el, hogy állandó kölcsönös segítséget kaptunk az ország népeitől, főképpen A nagy orosz néptől.” Az elnöklő Mihail Szász * lov bejelentette, hogy , francia szövetkezeti tagok 1 rózsát és szegfűt küldtek a j kongresszusnak. A francia elvtársak — mon-| dotta Szuszlov — ezzel a gesz-, tussal a Párizsi Kommün 100* évfordulójáról akarnak meg­emlékezni és azt kívánják Le­nin pártjának, hogy a béke és a szocializmus nevében sike­resen folytassa kongresszusig munkáját. A virágokat a teremben je­lenlevő nőküldötteknek nyúj­tották át. A párt egész munkájának tartalmát a beszámolási idő­szak alatt a leninizmus iránti hűség jellemezte — jelentetté ki Grigorij Romanov, a lenin- grádi terület pártbizottságának vezetője. Megállapította: a gazdasági és a kulturális építés irányítá­sában megnövekedett a párt szerepe. Közölte a küldöttekkel, hogy Leningrad, amely az ország második ipari központja, ha­táridő előtt teljesítette az Öt­éves tervet és kongresszusi vállalásait valamennyi főbb mutató terén. Pjotr Maserov, az SZK KB Politikai Bizottságának póttag­ja, a Belorusz KP KB első tit­kára bírált egyes minisztériu­mokat, amiért halogatják az új, a haladó termelési formák bevezetését. Mint rámutatott,1 ezeknek a minisztériumoknak és főhatóságoknak hozzá kell szokniuk az új módszerekhez. Külön kiemelte, hogy a szov­jet tudomány csodákra képes; de szövetségét a termeléssel meg kell szilárdítani. Ezzel összefüggésben síkraszállt a tudományos termelési egyesü­lések létrehozása mellett. A gazdasági reformot Is ebből az alapállásból szemügye véve kijelentet­te: a reform egyelőre gyengén serkenti a terme­lés magasabb tudományos­műszaki alapon történő fejlesztését. Ideológiai vonatkozásban el­ite mind a „bal”-, mind a (Folytatás a 2. oldalon.) Évek - alkotásokban EGY ÉVES A CEGLÉDI KÓRHÁZ. As első kei napirendi pont vitája

Next

/
Oldalképek
Tartalom