Pest Megyi Hírlap, 1975. november (19. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

Társadalmi feladatunk: a marxizmus szellemében önállóan gondolkodni és cselekedni Benke Valéria nyitotta meg Vácott az országos politikai könyvnapokat PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ' A7. ,/y\SZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM ARA 80 FILI.ÉR 1975. NOVEMBER 1., SZOMBAT Több mint ötszázmilliós Javultak a textiliparban dolgozó nó'k élet- és munkakörülményei Pest megyében Országos esemény színhelye volt tegnap Vác városa. Itt rendezték meg a politikai könyvnapok megnyitó- ünnepségét. Nagygyű­lés, könyvkiállítás kfez&ntöitte a jelentős po­litikai akciót, amely valósággal megmoz­gatta a város társadalmát: az utcákon könyv­sátrakat állítottak fel, az iskolákban áru­sítóhelyeket nyitottak, s mindenütt nagy ér­deklődés fogadta a nemcsak kiállított, hanem vásárolható könyveket. A politikai kőnyvnapok alkalmából Vácra •látogatott Benke Valéria, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke Cser- venka Ferencnének, az MSZMP Központi Bi­zottsága tagjának,,a Pest megyei Pártbizott­ság első titkárának társaságában. A város vezetői — Papp József, a pártbizottság első titkára és dr. Lukács Ferenc, a tanács el­nöke — ismertettek meg fejlődő iparváro­sunk újdonságaival, a párt-, állami, gazda­sági munka legfőbb helyi törekvéseivel, a várospolitikai elgondolásokkal. Ellátogattak a dr. Szönyi Tibor kórházba, a Komócsin Zoltán középiskolás kollégiumba, s megte­kintették az épülő művelődési központot is. Ez utóbbinál nemcsak építészetileg nyerte el Benke Valéria tetszését az új intézmény, hanem érdeklődéssel értesült arról a tár­sadalmi összefogásról, amelyet a város la­kossága fejt kft mielőbbi felépítéséért. A váci fúrás vezetőinek — Barát Endrének, a já­rási pártbizottság első titkárának és Krima Jánosnak, a járási hivatal elnökének — kí­séretében Zebegénybe is ellátogatott Benke Valéria. Itt elismerően fogadta Dániel Kor­nél festőművésznek, a Szőnyi István emlék­múzeum igazgatójának tájékoztatóját a mú­zeumhoz kapcsolódó közművelődési tevé­kenységről, a képzőművészeti szabadiskolá­ról, a zenés hétvégek rendszeresítéséről és hasonló kezdeményezésekről.-Érdeklődők százai a megnyitó ünnepségen Benke Valéria volt az ünne­pi előadója pénteken délelőtt a váci gépipari szakközépisko­la dísztermében a politikai könyvnapok országos megnyi­tó ünnepségének is, amelyet az MSZMP Pest megyei és Vác városi bizottsága, vala­mint a Kossuth Könyvkiadó rendezett. Nemcsak a termet, hanem a folyosókat is megtöl­tötték az érdeklődők ebből az alkalomból, üzemek, intézmé­nyek dolgozói, iskolák diákjai jöttek el tömegesen. Az ün­nepség megkezdése előtt a te­rem falai mentén rendezett könyvkiállítást szemlélhették, melyen mintegy 900 politikai művet helyeztek el tematikus csoportosításban. Az alkalom­hoz illő és igen hasznos kere­tül szolgált ez a tárlat. Az elnökségben foglalt he­lyet Benke Valéria és Cser- venka Ferencné mellett dr. Móna Gyula, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztályve­zető-helyettese, Marczali László kulturális miniszterhe­lyettes, Barinkai Oszkárné, Balogh László, a megyei párt- bizottság titkárai, dr. Szabó Imre, az MSZMP Központi Bizottságának alosztályvezető­je, Gábor Viktor, a Kulturális Minisztérium kiadói főigazga­tóságának vezetője, Drucker Tibor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülé­sének főtitkára, Béréi Andor, a Kossuth Könyvkiadó igazga­tója. valamint a város, a járás párt-, állami vezetői, s élenjá­ró könyvpropagandisták. A Fóti Gyermekváros pen­gető zenekara, Priszlinger Károly vezényletével Indította hangulatosan az ünnepséget, majd Bálint András, a buda­pesti Madách Színház tagja Váci Mihály: Méltó hatalmat című költeményét adta elő. Papp József, a városi párt- bizottság első titkára mondott ezután megnyitó beszédet, szólva arról a megnövekedett érdeklődésről, amely az egész megyében, így Vácott és a já­rásban is megmutatkozik a politikai irodalom iránt. En­nek kielégítése jelentős figyel­met és következetességet , igé­nyel valamennyi pártszervtől, szervezettől. Igyekeznek is megfelelni és a dolgozók tíz­ezreihez juttatták, juttatják el a könyvekkel is a párt politi­káját. formálják a dolgozók gondolkodását, cselekvőkészsé­gét. A pártszervezetek többsé­ge ma már a politikái irodalom terjesztését nem kereskedelmi ügynek, hanem politikai mun­kának tekinti, a pártmunka szerves részének. A politikai könyvek iránt-' megnövekedett érdeklődésre szólt ünnepi beszéde elején Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja a Társadalmi Szemle szerkesz­tő bizottságának elnöke is, ki­jelentve: — A politikai művek iránt' igényt és érdeklődést erőisí - tik a történelmi tapasztalatok az a kívánság, hogy eligazod­junk az események áradaté ban, a világpolitika és haza társadalmunk jelenségeiben Nyugtalan világban élünk, fei gyorsuló változások közepette keresi az emberiség az utat, népek és osztályok harcol­nak szabadságukért, a bizton­ságért, azért, hogy amit az emberi munka, a szellem nagy adományai létrehoztak, azt javukra fordíthassák, és ne tőlük idegen hatalmak ki­szolgáltatott eszközei legye­nek. A tudományok, a tech­nika beláthatatlan lehetősé­get teremtett arra, hogy ezek az emberi vágyak, törekvések teljesüljenek. A világ sokáig mégsem úgy alakult, hogy a természet megismerésével és a felette való uralom lehető­ségeivel párhuzamosan javult volna azok sorsa, akik dol­goznak, alkotnak. Egyetlen tudomány született csak, amely a valóság olyan átvi­lágítására képes, hogy a dol­gozó osztályok meglássák: mi az oka alávetettségünk­nek, és változtatni is tudja­nak. — Ez a tudomány a marxiz­mus — jelentette ki. — A tár­sadalom organizmusát, mű­ködési törvényszerűségeit, a forradalmi változások erőit és lehetőségeit a marxizmus tár­ta fel, Lenin elméleti tevé­kenysége és forradalmi fel­lépése vitte tovább és változ­tatta történelmi realitássá a munkásosztály harcát. (Folytatás a 3. oldalon.) A textilipar nagyarányú re­konstrukciós programjának el­ső szakasza az idén befejező­dik: a negyedik 5 éves terv időszaka alatt a kormány ál­tal jóváhagyott 10,6 milliárd forint értékű beruházás elké­szült, korszerűsödtek a ter- me!oberen dezések, a piaci ke­reslethez igazodott a termék­szerkezet, növekedett a ter­melékenység és javultak a dolgozóik szociális körülmé­nyei. Pest megye öt textilipari vállalata 506,3 millió fo­rinttal részesedett e prog­ramból: a Lenfonó- és Szövőipari Vál­lalat 44 millió 398 ezer forin­tot költött gépek beszerzésére, 10,4 millió forintot tett ki az az összeg, amelyet a munkakö­rülmények javítására fordí­tottak. A Hazai Fésűsfonó- és Szövőgyár pomázi üzemében 77,2 millió forintot, míg a kistarcsai gyáregységben 133 millió forintot tett ki öt év alatt a beruházások értéke. Korszerű üzemépületeket hoz­tak létre, s a géppark nagy ré­szét lecserélték. Vácott, a Pa­mutfonóipari Vállalat 40.5 millió forintot kapott a re­konstrukciós alapból, jórészt gépet vásároltak, 5,6 millió forintot tett ki a szociális lé­tesítmény beruházási értéke. A nagy kalapból legtöbbet vehe­tett ki a váci Kötöttárugyár: 211,14 millió volt az ötéves re­konstrukciós keretük. A Szakszervezetek Pest me­gyei Tanácsa elnökségének tegnapi ülésén . értékelték a megye öt üzemében, végrehaj­tott rekonstrukciós program eddigi eredményeit, s megálla­pították, hogy a fejlesztéssel párhuzamo­san javultak a textilipar­ban dolgozó nők élet- és munkakörülményei. Ez a tapasztalat azonban még nem általános. Még mindig sokan dolgoznak zajártalmas üzemekben, régi gépekkel, el­avult alacsony épületekben. Sajnálatos, hogy az új beren­dezések között is számos olyan akad, amelynek zajszintje el­éri a hagyományos, kis telje­sítményű gépekét. Továbbra is gondot jelent a három műszak megszervezése, az éjszakai pótlék után egyre több üzem­ben vezetik be a délutáni mű­szak után járó pótlékot is — amelyet a szakszervezet szor­galmaz. A modem gépek kiszolgá­lása, az anyag automatizált adagolása csak részben köny- nyítette meg a nők munkáját, a berendezések nagy terjedel­me, s egyszerre több gép irá­nyítása sokszor egy műszak alatt 20 kilométernyi gyalogo­lást követel egy-egy szövőnő­től. A dolgozók egészségvé- , delmével kapcsolatban még sok a tennivaló, mivel a jelentős beruházások ellenére többségük nem meg­felelő páratartalmú teremben tartózkodik nyolc órán át. A zajszint csökkentése mellett Munkásgyülésre hívták teg­nap délelőtt az Országos Vil­lamos-távvezeték Vállallait gödi üzemiének dolgozóit. Azért ke­rült Mr a tanácskozásra, mert a gödi OVIT-üzemek a következő években nagy jelentőségű, a nép­gazdaság egészét érintő kiemelt állami beruházá­son dolgoznak. A mostani beruházás, a ma­gyar vi Uamosenergi a-i par tör­ténetében kiemelkedő fontos­ságú. Olyan 750 kilovoltos távvezetékrendszer épül Mun­kácstól Gödig, illetve Gödtől Léváig, amelyhez hasonlót ed­dig a világon csak a Szovjet­unióiban és az Egyesült Álla­mokban építettek. Ehhez csat­lakozik még egy másik, össze­sen 350 kilométer hosszú, 400 kilovoltos vezetékrendszer, amely a villamos energia to­vábbítását szolgálja. Az új energiahálózat építé­séhez több acélszerkezetet es Péntek reggel Budapestre érkezett W ölj gang Rauchfuss, a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsának elnökhelyettese, a magyar— NDK gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködési bi­zottság NDK- tagoza tá na k el­nöke, aki tárgyalásokat foly­tat dr. Szekér Gyulával, a Mi­nisztertanács elnökhelyettesé­vel, a bizottság társelnökével Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke búesúlátogatá- son fogadta Eiji Tokurát, Ja­pán rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetét, aki vég­leg elutazott Budapestről. Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára kétnapos látogatást tett Borsod megyében. Több ipari üze­met keresett fel, tegnap pedig Özdon részt vett a kohászati üzemek új üzemrészének ava­tásán. Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára tegnap fo­gadta a Kim Dzon Szűk alel- nök vezette koreai szakszerve­zeti küldöttséget. Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra tegnap részt vett és felszó­lalt a budapesti pártbizottság kibővített ülésén. Benkei András belügymi­niszter vezetésével tegnap ha­zaérkezett Szófiából a Belügy­minisztérium küldöttsége, amely a Bolgár Népköztársa­ság Belügyminisztériumának tehát fokozottabban kell a Jö­vőben törődni a klímaberende­zések, a világítás korszerűsí­tésével. Megyei szinten a leg­rosszabb a helyzet a váci Kö­töttárugyár íestödéjében, va­lamint a Hazad Fésűsfonó és Szövőgyár váci gyárában, fo­nodáiban. Az elkövetkező öt­éves terv időszakában ezért a HFSZ 80 millió forint beruhá­zási összeget irányzott elő a váci gyár korszerűsítésére, a munkahelyi körülmények javí­tására, bölcsőde, óvoda építé­sére. H. A. ahmamaumsodronyt hasznai­nak fel, mint amennyit eddig négy évtized alatt összesen. A gödi OVIT-üzemek dol­gozói a nagy munkából Je­lentős részt vállalnak. Célgépeket terveznek és gyár­tanak, s közben eleget kell tenniük a gyártmányaik iránt mutatkozó külföldi kereslet­nek is. A megmövekedett feladatok­nak csak úgy tudnak eleget tenni, ha mindenki helytáll a munkában, nem tűrik a laza­ságot, betartják a szigorú technológiai utasításokat. Szükség van a dolgozók tanácsaira, újításaira, munkaszervezési javasla­taira is. Ezek közül jó néhány hangzott el a tegnaipi mum- kásgyűlésen is, mélyet brigád- értekezletek és termelési ta­nácskozások sora követ. Cs. A. gatast Mousfafa TI áss tábornok, a Szíriái Arab Köztársaság fegyveres erői főparancsnoká­nak helyettese, aki küldöttség élén tartózkodott hazánkban, tegnap elutazott Budapestről. Katona István, az MSZMP KB tagja, a Népszabadság fő- szerkesztője áll az élén a Köz­ponti Bizottság pártmunkás­küldöttségének, amely az Ira­ki Kommunista Párt meghívá­sára tegnap Bagdadba utazott. Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottságának osz­tályvezetője pártmunkáskül­döttséget vezetett Varsóban, ahonnan tegnap érkezett haza Budapestre. S. Hegedűs László, a HNF Országos Tanácsának titkára, Pest megyei országgyűlési képviselő vezette azt a magyar társadalmi küldöttséget, amely részt vett a moszkvai nemzet­közi környezetvédelmi tudo­mányos szimpozionon. A de­legáció tegnap érkezett vissza a magyar fővárosba. FELSŐ KÉPÜNKÖN: A megnyitó ünnepség elnöksége, Benke Valéria beszédét mondja. Az elnökség első sorában (balról jobbra): béréi Andor, Papp József, Cservenka Ferencné, Móna Gyula. Az el­nökség előtt a fóti gyermekváros pengetős zenekara. ALSO KÉPÜNKÖN: Nagy érdeklődés a megnyitóra kiállított poli­tikai művek iránt. Koppány György felvételei KÖZÉLET-'.•'v . J , meghívására tett baráti láto­d i M Wolfgang Rauchfass Budapesten a két ország közötti gazdasá­gi együttműködés elmélyítésé­ről. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke péntek délután hivatalában fogadta Wolfgang Rauchfusst. A szívélyes, baráti hangulatú találkozón részt vett dr. Székér Gyula. Ott volt Gerhard Reiner, az NDK budapesti nagykövete is. fi munkások javaslatait kérik Nagy feladatok az OVIT gödi dolgozói előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom