Pest Megyi Hírlap, 1980. április (24. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

ismerkedés as agráregyefemmei, Gödöllő lakóival Omszki küldöttek Pest megyében íátagatús as MSZMP Pest megyei Bizottságán Tegnap reggel az MSZMP Pest megyei Bi­zottsága budapesti székházában Cservenk.a Ferencné az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára fogad­ta a megyében tartózkodó Omszk testvérme­gye küldöttségét. Az Omszk megyei delegációt (mint már lapunkban jeleztük) Jejim Alek- szejevics Norka, az SZKP Omszk városi Bi­zottságának első titkára vezeti, tagjai Nyiko- laj Szemjonovics Jusznyikov, a SZKP Russz- ko Poljánszkovo-i járási bizottságának első tit­kára, valamint Valerij Nyikitovics Vinokurov, a Kari Marx üzem pártbizottságának titkára. A megyei pártbizottságon rendezett talál­kozón részt vettek Arató András, Balogh Lász­ló és Barinkai Oszkárné' megyei titkárok vala­mint Gelencsér Árpádné dr., a megyei párt­bizottság osztályvezetője. A beszélgetés során Jefim Alekszejevics Norka átadta Szergej Manyekinnek, az Omszk megyei pártbizottság első titkárának testvéri üdvözletét. Mint a delegáció vezetője mon­dotta, Omszk megye tavaly kiváló eredménye­ket ért el az ipari és a mezőgazdasági terme­lésben — 4 200 000 mázsa gabonát takarítot­tak be. — Elnyerték a Vörös Zászló Ér­demrendet és Lecnyid Iljics Brezsnyev gra­tulált sikereihez. Szergej Manyekint Lenin- renddel tüntették ki, valamint a Russzko Poljánszkovo-i pártbizottság titkára is magas kitüntetést kapott. A küldöttség beszámolt arról, hogy sok 'üzem, számos dolgozó már teljesítette ötéves tervét, mások pedig Lenin születése napjára jelenthetik majd: eleget tettek vállalásaiknak. Az MSZMP XII. kongresszusára, illetve Ma­gyarország felszabadulásának 35. évfordulójá­ra is számos felajánlás történt —, valameny- nyit becsülettel teljesítik a kollektívák, az egyének. Akkor is így van, ha feszített a munka, s közben vannak olyan tényezők, amelyek hátráltatják a teljes sikert. így pél­dául gondjaik vannak a szállítással. Tartalé­kaik feltárásával, valamint a túlzsúfolt vasút­vonalak műszaki fejlesztésével, enyhítenek nehézségeiken. Készülnek a tavaszi vetésre, az őszi rossz időjárás miatt nem tudtak min­dent elvetni, a fagy felengedésével pótolják a hiányokat. A beszélgetés során a vendégek kifejezték, milyen elismerést aratott a testvérmegyében az MSZMP XII. kongresszusa, mindvégig fi­gyelemmel kísérték az eseményeket és tá­jékoztatták dolgozóikat a magyar nép — köztük Pest megye — eredményeiről. Amikor elindultak néhány nappal ezelőtt Omszkból, a hőmérő —10 Celsius fokot mu­tatott, hazánkban meleg tavaszba érkeztek, s képletesen értve: ezt a meleg fogadtatást érez­ték a megye dolgozói részéről. Ez a barátság kíséri végig útjukon, örömmel vesznek részt a magyar felszabadulás 35. emlékünnepségén. (Az omszki vendégek kétnapi programjáról lapunk 3. oldalán tudósítunk.) Újabb testvérefelegációk érkeztek Pest megye felszabadulási ünnepségére újabb küldöttsé­gek • érkeztek testvérmegyéink­ből. A delegációk látogatást tesznek több megyei üzemben és településen, részt vesznek a hazánk felszabadulása 35. év­fordulója alkalmából rende­zett Pest megyei ünnepségé­ken. Hétfőn a Német Demokra­tikus Köztársaságból, Suhl megyéből érkezett küldöttség a Ferihegyi repülőtérre. A de­legációt Hans Albrecht, a Né­met Szocialista EgységDárt Suhl megyei Bizottságának el­ső titkára vezeti, tagjai: Ar­nold Zimmermann, a Suhl megyei Tanács elnöke és Hel­mut Töpfer, a küldöttség tit­kára. A vendégeket a repülő­téren Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Pest megyei Párt- bizottság első titkára, dr. Röviddel az érkerés utón. Képünkön, balról Jobbra: dr. Mondok Pál, Hans Albrecht felesége. Cservenka Ferencné és Hans Albrecht érkezett meg a delegáció. A sán, Ezután Maglódon nagy­küldöttség vezetője Todor Na- gyűlésen vesznek részt, majd Mondok Pál, a Pest megyei not)( a ß0ig^r Kommunista Párt; megtekintik a Monori Álla- Tanács elnöke és dr. Adam gzófja megyei Bizottságának mi Gazdaság kukoricapelyhe- Mihály, az MSZMP Pest me- tikára, tagjai: Dimitr Croz- sítő üzemét, gyei Bizottságának osztályve- gyev< a Bolgár Kommunista zetője fogadta. A küldöttség p-jrt ihtinian városi bizottsá- tagjai tegnap Budapest neve- gának első utkára és Sztye- zetességeivel ismerkedtek. Ma pan Pavlov, Etropole városi ellátogatnak Százhalombattá- ^an^csa végrehajtó bizottságá­ra, felkeresik a Dunai Kőolaj- nak ejngke a vendégeket a ipari- és a Dunamenti Hőerő- repülőtéren Barinkai Osz- mű Vállalatot, majd nagy- ktjr?ié, az MSZMP Pest me- gyűlésen vesznek részt. A dél- gyej Bizottságának titkára, dr. utáni órákban megismerked- csicsay Iván, a Pest megyei nek a dunavarsányi termelő- Tanács einökhelyettese fo- szövetkezettel, s találkoznak a gacjta. A delegáció tagjai teg- gazdaság dolgozóival. nap a fővárossal ismerkedtek, Bulgáriából Szófia testvér- ma pedig ott lesznek a gyöm- megyénkből ugyancsak tegnap rőt új OTP-üzletház felavatá­PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXIV. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM Ara 1.20 forint 1980. Április i., kedd Á9eliorációs beruházások A termőföldek védelmében Az iparszerű, nagyüzemi gazdálkodáshoz napjainkban is a legfontosabb mezőgazdasági termelőeszköz a föld. Jellegé­ből következik, hogy nem bő- vithető, nem selejtezhető és akkor sem cserélhető ki, ha silánynak, terméketlennek bi­zonyul. Miként képes hát a termőföld a fokozottabb igé­nyeket kielégíteni? A válasz csak az lehet: egyfelől maga­sabb szintű szaktudással, kor­szerűbb anyagok és eszközök felhasználásával fejleszteni kell az agrotechnikát. Másfe­lől növelni kell a talaj termő- képességét. A kedvezőtlen természeti adottságokat megváltoztató el­járásokat meliorációnak neve­zi a mezőgazdasági szakzsar­gon, s mivel hosszú, idő- és pénzigényes folyamatról van szó, beruházásnak minősülnek azok. Megvalósításukhoz évről évre anyagi támogatást nyújt az állam; a komplex, több szakasz­ban kivitelezésre kerülő munkálatokhoz 70, a ki­sebb volumenű kémiai- mechanikai talajrendezés­hez pedig 50 százalékos dotációt adnak. A Pest megyei mezőgazda- sági üzemekben is élnek a le­hetőséggel, immár tizenöt esz­tendeje szervezetten védik a termőföldeket. Változott-e idén az állami támogatás mértéke, hol kerül sor meliorációra? — kérdeztük dr. Mészáros Ferenc- nét, a megyei tanács mezőgaz­dasági osztályának szakfelügye­lőjét. Megtudtuk, a körülmények annyiban változtak, hogy most a gazdaságoknak az eddiginél nagyobb összeget kell leten­niük az asztalra, növelniük kell a saját erőt a meliorációs fenntartási alap terhére. Idén 31 megyei termelőszövetkezet és a Monori Állami Gazdaság .igényelt támogatást: közöttük 50 millió forintot porcióznak szét. A közeljövőben dől el, hogy a pótlásként kért 20 mil­lió forintot megkapják-e? Amennyiben hozzájutnak, si­kerül az igényeket maradék­talanul kielégíteni. Idén a szőlő- és gyümölcs­telepítésekhez, az öntözéses szántóföldi növénytermesztés­hez, valamint az intenzív gyep­gazdálkodás kialakításához kért meliorációs támogatások részesültek előnyben. Nagyobb, a múlt évről áthúzódó munká­latokra kerül sor a kocséri Pe­tőfi Tsz-ben, ahol három év­vel ezelőtt kezdődött a melio­ráció. A satnya termőképessé­gű földeken 150—200 hektáros nagyüzemi táblákat alakítot­tak ki, üzemi utakat létesítet­tek, vízrendezést, talajjavítást végeztek, s ennek nyomán ma már több hozamot adnak a nö­vények. Ez évben a paradicsomültetvé­nyeknek kijelölt területeken kerül sor komplex melioráció­ra. A nagykőrösi Arany János Tsz-ben összesen ezer hektá­ron alakítanak ki öntözéses zöldségtermesztést. A ráckevei Aranykalász Tsz-ben nemcsak a korszerű, nagyüzémi mére­tű zöldségtermelést alapozzák meg, hanem megteremtik a nyersanyag-feldolgozó hátteret is, teljes vertikumot hoznak létre. A dunavarsányi Petőfi Tsz-ben a hígtrágya-hasznosí­tásra alapuló öntözéses gaz­dálkodást készítik elő komp­lex meliorációval, a dánszent- miklósi Micsurin Tsz-ben pe­dig újabb almaültétvényeket létesítenek. A szövetkezet égisze alatt működő EGT több mint 600 hektár csonthéjas gyümölcs telepítéséhez kapott most do­tációt. Nagyobb mértékű anya­gi támogatásban részesült még a csemői November 7., az ácsai Vörös Október, a hernádi Már­cius 15, továbbá a Szabadság Tsz. A szakfelügyelő elmondta még: idén szeptember 30-ig kell eljuttatni a megyei tanács mezőgazdasági osztályára a jövő évi dotációra vonat­kozó kérelmeket. Felhívta a figyelmet arra is: nemcsak az újonnan induló, illetve áthúzódó beruházások­ra kell figyelmet, energiát ál­dozni, fontos, hogy a megle­vőeket is folyamatosan gon­dozzák, s a fenntartási tervek alapján karbantartsák. K. M. Modern szerszámgépek Todor Nanovot a repülőtéren fogadja Barinkai Oszkárné Bozsán Péter felvételei A jó munka elismerése !#• w\ r r • II rr ..I Kiváló népi ellenőrök A Pest megyei Népi Ellen­őrzési Bizottságon hétfőn dél­után kedves hangulatú ün­nepségen emlékeztek hazánk felszabadulásának közelgő, 35. évfordulójára, s ez alkalomból került sor a hosszú évek óta kiemelkedő munkát végző né­pi ellenőrök kitüntetésére is. Az ünnepségen ott volt Ba­logh László, az MSZMP Pest megyei Bizottságának titkára, Csonka Tibor, a Pest megyei Tanács elnökhelyettese, dr. Kovács Zoltán, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság fő­osztályvezetője is. Császár Fe­renc, a NEB megyei elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd a történelmi évforduló jelentőségét méltatta. Szólt arról a három és fél évtize­des építőmunkáról, amelyből a maguk sajátos módszereivel a népi ellenőrök is kivették ré­szüket, s hozzájárultak ah­hoz, hogy a társadalmi és a gazdasági élet minden terüle­tén fejlődhetett, előbbre lép­hetett az ország, a megye. Méltató és elismerő szavak kíséretében nyújtotta át a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság által adományozott Ki­váló Társadalmi Munkáért ki­tüntetést Káldor Istvánnak, a váci HAGY főenergetikusá­nak, Sipos Istvánnak, a Pest megyei ÉGSZÖV termelési igazgatójának és Szontágh Györgynek, a PEVDI szent­endrei írószergyára munka­ügyi csoportvezetőjének. Mindhárman több, mint más­fél évtizede tevékenykednek népi ellenőrként, s a vizsgá­latok során tanúsított maga­tartásukkal, javaslataikkal nagyban hozzájárultak a váci, a budai és a ráckevei járás gyarapodásához. Halásztelken, a Szerszámgépipari Művek Fejlesztő Intéze­tének kutatói, tervezői sikereket értek el a korszerű szerszám­gépek tervezésében. Jelenleg integrált gyártórendszert, szám­jegyvezérlésű megmunkáló központot és palástköszörűt ter­veznek. Az intézet feladata többek között még a Szerszámgépipari Művek gyártmányainak gépvizsgálata és az ajánlati technoló­giák készítése. Új termék a KOZGÉP-nél Yolvo-kooperáció KÖZE LET Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnö­ke hétfőn fogadta Juan Uslar Pietri rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetet, a Vene­zuelai Köztársaság új magyar- országi nagykövetét, aki átad­ta megbízólevelét. Losonczi Pál ugyancsak hét­főn fogadta Harry Earl Ber­golt rendkívüli és meghatal­mazott nagykövetet, az Ame­rikai Egyesült Államok új ma­gyarországi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. Marjai József, a Miniszter- tanács elnökhelyettese hétfőn Moszkvába utazott, ahol a KGST végrehajtó bizottságá­nak 94. ülésén vesz részt. Bú­csúztatására a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Vlagyi­mir Pavlov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete is. A Közúti Gépellátó Válla­lat ceglédi gyáregysége új ter­mékkel jelentkezett a piacon. A saját tervezésű, lFA-teher- autóra szerelhető, bitumenszó­ró berendezéssel. Az ügyes kis gép különböző fajta bitume­nek és emulziók egyenletes felhordását végzi, s így a modern útépítésben nagy a jövője. Tavaly kezdték meg a sorozatgyártást, s az eddig le­gyártott mintegy húsz da­rab, azonnal gazdára talált. Az idén is körülbelül ugyaneny- nyit gyártanak majd, A ceglédi gyáregység rég­óta és jól szolgálja az útépí­tő iparágat, ök kezdeményez­ték, több, mint 10 évvel ez­előtt azt a kooperációs üzletet, amely modern technológiához juttatja útépítő vállalatain­kat. A BM Volvo már régóta vásárolja a Cegléden gyártott rakodókanalat. A Volvo hom­lokrakodójához készített be­rendezést a gép legfontosabb alkatrészének tekinthetjük. A svéd partner rendkívül igé­nyes és annakidején Magyar- ország volt az első. szocialista partnerük, így a ceglédieknél igen nagy szigorral ellenőriz­te a megkövetelt technikai és technológiai pontosságot. Az­óta is, s a kilátások szerint még hosszú távon, érkeznek a svéd rakodógépek alkatré­szért cserébe, az üzletet ugyan­is termékfizetés ellenében kö­tötték. Ugyanez a gyáregység végzi a Magyarországon hasz­nálatos külföldi útépítő gé­pek — így a Volvo masinák — szervizelését és javítását is. Az együttműködés eddigi mér­lege: mintegy 400—450 darab modern Volvo homlokrakodó­gépet kaptunk. Jelenleg több külföldi partnerrel tárgyalnak, hasonló kooperációs szerződé­sek létrehozása érdekében. K. A. E.

Next

/
Oldalképek
Tartalom