Pest Megyei Hirlap, 1960. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1960-02-28 / 50. szám

f PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA *s A MEGYEI TAN ÁCS LA PJ Á IV. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM t ARA 70 FIM.ER 1960. FEBRUÁR 28. VASÁRNAP J(Ö‘rTÍf^. 30 000 holdon étkezési és 7000 holdon újburgonyát termesztenek a tsz-ek szerződéses alapon Az idén először vezették be hazánkban az étkezési és az újburgonya szerződéses ter­mesztését. A tervek szerint ez évben étkezési burgonyából 30 000 holdra, újburgonyából pedig 7000 holdra szerződ­nek a termelőszövetkezetek­kel. Mint a Földművelés­ügyi Minisztérium Növény- termesztési Főigazgatóságán elmondották, a szerződéses burgonya- termesztés biztonságot ad az ellátás kisebb- na­gyobb zökkenői és az esetleges árfelhajtási kí­sérletek ellen. További előny, hagy így jobb és egyenletesebb mi­nőségű burgonyát kap a fo­gyasztó, nem fordulhat elő, hogy a fazékba kerülő bur­gonyának szinte minden da­rabja más-más fajta, s míg az egyik kásává fő, a másik félig nyers marad. Az egyen­lőtlen minőségnek legfőbb oka az volt, hogy az étke­zési burgonya 75 százaléka az egyéni parasztgazdaságok kevert fajtájú burgonyaül­tetvényeiről került piacra. A 18—20 fajta burgonyát a felvásárlásnál még össze is keverték. A néhány hónappal ez­előtt megindult szerző­déskötések mindenütt jó ütemben haladnak. Az előirányzott 30 000 hold- nyi étkezési és a 7000 hold- nyi újburgonya-területnek már csaknem 80 százalékát lekötötték a közös gazdasá­gok. A további szerződéskö­Kádár János elvtárs látogatásai Somogy és Fejér megyében Kádár János elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára és Sándor Jó­zsef, a Központi Bizottság tag­ja, a párt- és tömegszerveze­tek osztályának vezetője, pén­teken a Dunántúlon jártak. Somogy megyében megláto­gatták a munkásőrség országos parancsnoki továbbképző tan­folyamát, ahol a vendégeket Frey Andor, a tanfolyam pa­rancsnoka fogadta. Megtekin­tették a foglalkozásokat, majd elbeszélgettek a tanfolyam hallgatóival. A találkozón je­len volt Nagy András, a Siófo­ki Járási Pártbizottság első tit­kára is. Szirmai Jenőnek, a Somogy megyei Pártbizottság első tit­kárának meghívására Kádár János meglátogatta és üdvö­zölte a balatonbogiári tsz-el- nökképző iskola oktatóit és hallgatóit. Ezután az MSZMP Fejér megyei Bizottságát kereste fel Kádár János és Sándor József. Cseterki Lajos, a Központi Bi­zottság tagja, a megyei pártbi­zottság első titkára fogadta a vendégeket. Kádár elvtárs az időszerű kérdésekről beszélge­tett a párt-végrehajtóbizottság tagjaival. Ütjük s rán megláto­gatták a Székesfehérvári Vil­lamossági és Televízió-Rádió­készülékek Gyárát és Papp István igazgatóval, valamint Szalai Lajos párttitkárral meg­tekintették az üzem televíziós szerelőrészlegét és találkoztak a termelőszövetkezeti mozga­lom fejlesztési munkáiban részt vett dolgozókkal. téseknél előnyben részesítik a megfelelő minőségű, fajta­azonos vetőmaggumóval ren­delkező termelőszövetkezete­ket. A szerződéses termesz­tés előnyei igen jelentősek: a lekötött burgonyameny- nyiségekért a mindenkori felvásárlási árnál 10 szá­zalékkal többet fizetnek a termelőszövetkezetek­nek, ezenkívül egységes minősé­gű burgonya nagytömegű el­adásánál 5 százalékos nagy­üzemi felárt is kapnak a közös gazdaságok. A szerző­déskötés után a régi termelő­szövetkezetek a várható ter­més egész értékének 60, az újak pedig 80 százalékáig kedvezményes termelési köl­csönt kapnak. A minisztérium vezető szakemberei felhívják az újonnan alakult termelőszö­vetkezetek figyelmét, hogy a vetésterületeikre szükséges gumót a tagok készleteiből jóelőre válogassák ki; köz­ponti vetőgumóellátásra a megnövekedett igények miatt nem számíthatnak. Bővül a telefonhálózat Üllőn Törvényerejű rendelet a bíróságok népi ülnökeinek választásáról Ütést tártait a a Elnöki Tunnies Mozgó étszolgálatot rendszeresítenek a nagyobb vidéki állomásokon A MÁV Utasellátó Vállalat készül a tavaszi-nyári idény­re. A nagyobb vidéki állomá­sokon cigaretta-, édesség-, gyümölcs-, étel- és italáru­sító kocsikat rendszeresíte­nek. Az IBUSZ-szal együtt­működve tervszerűbbé teszik a kü­lönvonatok, különösen a vidéki városokból induló IBUSZ-szerelvények ellá­tását. Arra* törekednek, hogy az idén enyhítsék a sokat pana­szolt ásványvízhiányt, s gon­doskodnak az italok hűtéséről is. A hálókocsikon bevezetik a trafikáru, a gyümölcs, az édességek és az italok árusí­tását, tervezik reggeli — tea, kávé stb. — felszolgálását is. Előreláthatólag áprilisban 20 korszerű étkezőkocsit kap a MÁV, amelyeknek üzembe helyezésére már most felké­szültek. Kísérletképpen büfészol­gálatot vezetnek be a Budapest—Szombathely és a Budapest—Ózd közötti távolsági autóbuszokon. Az első napok tapasztalatai kedvezőek, a közönség szíve­sen fogadta a vállalat kezde­ményezését, s így az idén és jövőre minden távolsági autó­buszon bevezetik a büfészol­gálatot. Külön rendelkezik a tör­vényerejű rendelet a fiatal­korúak bíróságának ülnökei­ről. Ezek közül az egyik ülnök pedagógus, a másik pedig nő. Ezeket az ülnökö­ket a tanácsok választják, mégpedig a pedagógus ülnö­köket a pedagógusszakszer­vezet jelölése alapján. Az Elnöki Tanács felhatal­mazta az igazságügyminisz­tert, hogy a népi ülnökök működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket szabályozza. Az Elnöki Tanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. Fényképes Hruscsov-albumot adtak ki Franciaországban Az Edition Social nevű nagy francia kiadóvállalat százez­res példányban fényképes Hruscsov-albumot adott ki a szovjet kormányfő közelgő franciaországi látogatása al­kalmából. Az albumhoz Pierre Cour- tade, az ismert francia pub­licista írt rövid előszót. Eb­ben ismerteti Hruscsov éle­tének és vezetése alatt álló szovjet kormány tevékenysé­gének főbb szakaszait. A szocialista törvényesség egyik biztosítéka a jó ügyvédi munka A Pest megyei Ügyvédi Kamara közgyűlése Befejeződött a mezőgazdasági villamosítási ankét Szombaton a megyei tanács üléstermében a Pest megyei Ügyvédi Kamara beszámoló közgyűlést tartott, amelyen a megyei ügyvédek csaknem valamennyien részt vettek. Megjelent a közgyűlésen Házi Árpád, a Pest megyei Párt- bizottság osztályvezetője, dr. Maka László, az Igazságügy­minisztérium osztályvezetője, dr. Zalka Károly, a megyei Bíróság elnöke, dr. Bozóky István megyei főügyész, dr. Bojtba Béla, az Országos Ügyvédi Tanács elnöke, a társkamarák képviselői és so­kan mások. A közgyűlést dr. Berek Ist­ván, a kamara elnöke nyitotta meg. Beszédében számot adott a tavalyi alakuló közgyűlés óta folytatott munkáról és részletesen ismertette a szo­cializmus építésében az ügy­védekre váró feladatokat. — Fő törekvésűnk, hogy a dolgozó nép kifogástalan jog­szolgáltatást kapjon. Kekünk úgy kell dolgoznunk, hogy minden ténykedésünknél szem előtt tartsuk: a szocialista tör­vényesség egyik biztosítéka a jó ügyvédi munka — mon­dotta többek között dr. Berek István. Az elnöki beszámoló után dr. Kiss Márton, az ellenőrző bizottság elnöke az évi jelen­tést, majd dr. Nagy Zoltán, a kamara titkára a határozati javaslatot terjesztette be. A javaslat egyik pontja termelő­szövetkezeti jogi bizottság megalakítását indítványozta, amelynek feladata a megye területén a termelőszövetke­zeti jogismeret és jogpropa­ganda terjesztése és ápolása. Számos hozzászólás után a közgyűlés a határozati javas­latot elfogadta. A közgyűlés szünetében a részvevők a dohányzóterem­ben elhelyezett fényképkiállí­tást tekintették meg. Ezen a kiállításon bemutatták a me­gyebeli ügyvédi munkaközös­ségek helyiségeiről . készült felvételeket, csupa szépen be­rendezett irodahelviséget. A Pest megyei Ügyvédi Kamara ugyanis nagy súlyt helyez arra, hogy a munkaközössé­gekben megfelelő körülmé­nyek között fogadhassák ügy­feleiket az ügyvédek. A szünet után a vitára került sor, mely­ben igen sokan részt vettek. Szombaton véget ért a két­napos ankét, amely a Tech­nika Házában, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Agrártudományi Egyesület rendezésében meg­tárgyalta a mezőgazdaság vil­lamosításának kérdéseit. A szombati tanácskozáson Havas Béla, az Országos Vil- lamosenergiafelügyelet igaz­gatója a mezőgazdaság villa­mosításának megszervezéséről tartott előadást. Megállapí­totta, hogy a mezőgazdaság villamosenergia-fogyasztása nem áll arányban a nagy be­ruházásokkal, ez azonban nem ok arra, hogy ne köves­sünk el mindent a lehető leg­nagyobb fokú villamosításért, mert ha tarifálisan nem is, de népgazdasági szinten a belterjescbb. eredmé­nyesebb gazdálkodásban, a parasztság jólétének, műveltségének növekedé­sében megtérülnek a nagy befektetések. Mindenesetre a beruházások egyszerűbb kivitelezésével csökkenteni kell a beruházási értéket, ugyanakkor a lehe­tőség szerint növelni kell a mezőgazdaság villamosener- gia-fogyasztását. Erőművi rendszerünk mindenképpen elbírja a mezőgazdaság fo­gyasztási igényét és az ezze' iáró beruházásokat. Az előadást követő viiában részt vett Stanislaw Krako­wiak, a lengyel mezőgazdasá­got villamosító vállalat mér­nöke is, aki a lengyel ta­pasztalatokat ismertette. A kétnapos tanácskozás eredményeit Bánóczy György, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület főtitkára foglalta össze. Az ankét végül határo­zati javaslatot fogadott el, ebben egyebek között felhívja a Földművelés- I ügyi Minisztériumot: adjon ki kézikönyvet a me­zőgazdasági szakemberek tá­jékoztatására, milyen elő­nyökkel jár a villamosítás; jelöljön ki öt termelőszövet­kezetet és ezekben szervezzen mintagépesítést propaganda és tapasztalatcsere céljából: rö­vidített 3—4 hónapos tanfo- ’yamokon képeztessen ki a termelőszövetkezet számára vilJamosgép-kezelőket. Az elektrotechnikai ipar minden segítséget megad ehhez. Filmbemutató az ankarai magyar követségen A Magyar Népköztársaság ankarai követsége folyó hó 24-én és 25-én nagy sikerrel mutatta be az Erkel című filmet. A filmbemutatón meg­jelent több neves török köz­életi személyiség, a kulturá­lis élet, valamint a diplomá­ciai testület számos képvise­lője. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa szombaton ülést tar­tott. Törvényerejű rendele­tet alkotott a bíróságok népi ülnökeinek választásáról. En­nek értelmében a járásbíró­ságok, illetőleg a megyei bí­róságok ülnökeinek újjává- lasztására 1960. május 15 és június 30 között kerül sor. Az ülnököket az illetékes ta­nácsok választják meg, a bí­róság területén működő vál­lalatok, mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek, társadal­mi szervek és állami intéz­mények dolgozóinak jelölése alapján. A Legfelsőbb Bíró­ság népi ülnökeit a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöksége jelöli és az országgyűlés választja meg. Népi ülnöknek megválaszt­ható minden olyan büntetlen előéletű magyar állampolgár, akinek választójoga van és 23. életévét betöltötte, Az Elnöki Tanács elnöke fogadta a távozó norvég követet Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke szombaton fogad­ta Peter Martin Ankert, a Norvég Királyság távozó bu­dapesti követét. Szovjet—indonéz tárgyalások Bogorban, Szukarno elnök: palotájában szombaton foly-: tatták a szovjet—indonéz tár-; gyalásokat. A kölcsönös meg-; értés légkörében lezajlott tár-; gyalásokon szovjet részről j Gromiko külügyminiszter, Mi- \ hajion művelődésügyi minisz- j tér és Szkacskov, a külföldi\ gazdasági kapcsolatok állami '• bizottságának elnöke, indonéz! részről Djuanda miniszterei- j nők és Subandrio külügy-; miniszter vettek részt. Az üllői űj hálózatba többek között bekapcsolják a ter­melőszövetkezetet, az állami gazdaságot, az iskolát és a gyógyszertárat. Képünkön: átvezetik a kábeleket az úttest alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom