Pest Megyi Hírlap, 1980. augusztus (24. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-01 / 179. szám

• a Of éves ax európai biztonsági szerződés Útmutatásai ma is érvényesek •• ünnepi ütés Budapesten A helsinki záróokmány alá­írásának ötödik évfordulóján tegnap kibővített ünnepi ülést tartott az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nem­zeti Bizottsága. A Parlament Vadásztermében megtartott ta­nácskozás elnökségében helyet foglalt Sarlós István, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára és a nemzetközi Lenin-békedíjas Raymond Goor kanonok, az Európái Biztonság és Együtt­működés Nemzetközi Bizottsá­gának elnöke is. Az ünnepi ülést Kállai Gyu­la, a HNF OT és az EBMB el­nöke nyitotta meg, majd Pé­ter János, az országgyűlés al- elnöke, az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának tagja mondott beszédet. A feszültségek mai hullám­verésében is szilárdak azok az eredmények, amelyekre a hel­sinki konferencia előkészítése éoült, s tapasztalatai a mos­tani helyzetre vonatkozóan is érvényes útmutatást nyújta­nak — hangsúlyozta. — Az egyik legdöntőbb tanulság: Helsinkibe a tárgyalások ve­zettek el. Ugyanakkor a kölcsönös bi­zalom megtapasztalt gyakorla­tának olyan eredményei létez­nek, amelyeknek féltését a francia köztársasági elnök var­sói útja és Leonyid Brezsnyev- vel lezajlott találkozója, vala­mint Helmuth Schmidtnek, a Szovjetunióban tett látogatása is bizonyítja. — Az alapvető és jövőbe mutató tanulság az is, hogy a bizalmatlanság fegyverkezési versenyt, a fegyverkezési ver­seny pedig bizalmatlanságot szül. Ezt az ördögi kört kell a politikai és a katonai eny­hülés egybetartozásának gya­korlatával megtörni. — A Magyar Népköztársa­ság minden állami és társa­dalmi testületé részt vett' a Helsinki felé vezető út egyen- getésében. A találkozó utáh pedig a finn fővárosban elfo­gadott elvek közös érvényesí­tésében. A nemzetközi feszült­ségek növekedésének legelső jeleitől kezdve Magyarország mindent elkövetett az együtt­Helsinki évfordulóján t t nnepi pillanat volt. U Európa, az Egyesült Államok és Kanada vezetői öt éve a finn fő­városban aláírták az euró­pai biztonsági és együttmű­ködési értekezlet dokumen­tumát Sokat olvastuk azóta az újságokban, gyakran hal­lottuk beszédekben ezt a kifejezést: a helsinki ok­mány. Papír, gondolhatná valaki, eltehető az iratszek­rénybe. Nem így van. En­nek az aláírásnak a jelen­tősége messze túlnőtt a szokványon, a dokumen­tum maga történelmi vál­tozások jele és foglalata lett. Az európai enyhülésé. Az aláíró magas felek el­fogadták az adott európai helyzetet. Megnyílt a lehe­tőség, hogy ezen az alapon szinte tiszta lappal indul­hasson Európa a béke és az együttműködés útján, egy új jövő felé. Programot adott a hel­sinki záróokmány, minden fontos vonatkozásban, út­mutatást és ajánlást a kü­lönböző társadalmi rend­szerű országok békés egy­más mellett éléséhez. Mint­ha ez lett volna felírva a százoldalas kötet fedőlap­jára: Az ellenséges szem­benállás helyett így kell cselekednetek! Benne fog­laltatik az együttélés poli­tikai tízparancsolata, a ha­tárok sérthetetlensége, az egymás belügyeibe való be­avatkozás tilalma, a gaz­dasági kapcsolatok fejlesz­tése, a hátrányos megkü­lönböztetések leépítése, de még a hétköznapok nem egy gondja, például a szab­ványok egységesítése. Tu­dományos területeket sorol fel, amelyeken közösen, az erőket összefogva lehetne és kellene kutatni. Nem eléggé ismerik egymás kul­túráját a népek — szö­gezte le az okmány —, vannak még humanitárius fejadatok. E rövid felsoro­lásból is kitűnik, hogy ez az okmány a hideghábo­rús feszültség ellentétele és olyan program, amely nem évekre — évtizedekre szól. M égis már Helsinkiben nyilvánvalóvá lett, hogy az útnak csak a felét tették meg a magas felek. Tudták, a politikai enyhülést mielőbb katonai enyhüléssel kell kiegészíte­ni, különben veszélybe ke­rül az egész mű. Az idők, sajnos, megerősítették e gondolatot. Igaz, a helsin­ki okmány nem maradt pusztába kiáltott szó. Ma más az európai helyzet, mint korábban. Jobb az államok kapcsolata. Gyak­rabban találkoznak a ve­zetők. Többet utaznak és látnak az emberek. De az utóbbi hónapokban árny borul erre a fényre. Ha nem sikerül lefékezni a fegyverkezési versenyt, ha a nyugatiak — elsősorban az amerikaiak — nem mondanak le a furkósbot- zsarolásról, nem lehet to­vább haladni az enyhülés útján. A Varsói Szerződés álla­mai Helsinki óta többször is terjesztettek a nyugati­ak elé fegyverzetkojrlátozá- si-leszerelési tervet — a nukleáris eszközök tilal­mától a kisebb, a kölcsö­nös bizalmat erősítő intéz­kedésekig. Az egyik szo­cialista előterjesztés ázT" javallja, hogy üljenek ösz- sze a helsinki államok küldöttei, szervezzenek eu­rópai katonai enyhülési konferenciát, a katonai enyhülés ma az európai kibontakozásnak, a helsin­ki okmány további sorsá­nak a kulcsa. öt esztendeje a harminc­öt állam küldöttei megál­lapodtak abban, hogy időn­ként megvizsgálják: ho­gyan ölt testet a béke és biztonság okmánya? Ilyen eszmecsere zajlott le két és fél éve Belgrádban, most pedig Madrid van soron. Az európai értekezlet elő­reláthatóan november 11-én nyílik meg a spanyol fő­városban. Közös erővel, egyetértéssel kellene ott meghatározni az európai enyhülés útján a további lépéseket, úgy, ahogy a helsinki záróokmány su­gallja és ajánlja. Belgrád­ban a nyugati küldöttségek nem mindig tartották ma­gukat ehhez. Most ezt vár­ná tőlük az európai népek nagy családja. S zóba került már a szo­cialista országok, majd néhány nyugati vezető elképzeléseiben az a terv, hogy a madridi találko­zón döntsenek a katonai enyhülési konferencia ösz- szehívásáról, időpontjáról, helyéről. A lengyel kor­mány felajánlotta szín­helyül Varsót. A helsinki okmány nem katonai do­kumentum, a madridi ta­lálkozó maga tehát nem is lehetne alkalmas a fegy­verzetkorlátozás alapos megvitatására. Arról azon­ban dönthet, hogy az alá­írók hívjanak össze ilyen témájú konferenciát, majd kezdjenek hozzá a bonyo­lult, és valószínűleg hosz- szú tárgyalást igénylő kér­dés megbeszéléséhez. tielsinkitől Madridig fél­évtized telt el. A tanulság világos. Európa meg tud­ta teremteni és fenn tudja tartani az enyhülést, ha akarja. A fegyverkezés szószólóit azonban el Kell hallgattatni. működésért azokkal, akik fé­kezni szeretnék a feszültségek növekedését és meg kívánják tartani az enyhülés eredmé­nyeit. Ezt követően Raymond Goor emelkedett szólásra, tolmá­csolva az Európai Biztonság és Együttműködés Nemzetközi Bizottságának üdvözletét, jó­kívánságait. — Budaipest ne­kem mindenekelőtt az a vá­ros, ahol a Varsói Szerződés tagállamai közzétették az eu­rópai enyhülésre szólító felhí­vásukat — húzta a.lá beveze­tőjében, majd többek között így folytatta: — Kontinensünkön már folynak azok a tárgyalások, amelyek a bizalmat, a bizton­ságot, a békés együttműködést erősíthetik. A madridi talál­kozó azonban csak akkor lesz igazán eredményes, -ha az európai katonai enyhülési és leszerelési értekezletről kedve­ző döntés születik. A reális alap ehhez adott. Nem szabad megengedni, hogy a találkozó a vádaskodások sehová sem vezető fóruma legyen. Józan ésszel és politikai realitással kell felülkerekedni a kisebb csoportok, köztük a katonai körök, a pillanatnyi érdekeket szolgáló ideológiagyártók tö­rekvésein. Bizalom és optimiz­mus — ez a mi felhívásunk — mondotta végezetül Ray­mond Goor. Az ünnepi ülésen felszólal­taik a társadalmi és tömeg­szervezetek képviselői is. Végezetül az ünnepi ülés résztvevői nyilatkozatot fo­gadtak el. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! az-mszmp pest megyei bizottsága és a megyei tanács lapja XXIV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM Ára 1.20 forint 1980. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK A megadott körzetben Földet ért a Szojuz—36 A tegnap délután, magyaí idő szerint negyed hatkor si­keresen végrehajtott leszállás­sal véget ért a nyolcnapos szov­jet—vietnami űrkísérlet. Vik­tor Gorbatko és Pham Tuan a fékező hajtóművet az utol­só előtti fordulatnál, magyar idő szerint 16r25-kor kapcsol­ták be. A Szojuz—36 űrhajó leszál­lóegysége a Szovjetunió terü­letének megadott térségében, Dzsezkazgan várostól 180 kilo­méterrel délkeletre ért földet.' Viktor Gorbatko és Pham Tuan közérzete jó. Magas szovjet és vietnami kitüntetésben részesítették Viktor Gorbatkót és Pham Tuant, űrrepülésük sikeres be­fejezése alkalmából, az út so­rán tanúsított helytállásukért és bátorságukért. A Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Gorbatkót. aki már a Szovjetunió kétszeres hőse, Lenin-renddel, a vietnami űr­hajóst a Szovjetunió Hőse címmel, a Lenin-renddel és aranycsillaggal tüntette . ki. Mindkét űrhajós ugyanakkor megkapta a Vietnami Szocia­lista Köztársaság Hőse címet is. KésziiSfség kétezer kilométeren Támad a belvíz is Honvédek töltik a homokzsákokat, erősítik a nyúlgátat Barcza Zsolt (elvétele A Körösök vízrendszerében apadnak a folyók, csökkent a vízszint a Tisza felső szaka­szán és mérsékelten apad a Bőd og is. Tokajnál a Tisza y „mércéje csütörtökön 824 centiméteres vízszintet jelzett, s még árad a folyó közeledve a 880 centiméteres maximum­hoz. A Körösök mentén szer­dán és még csütörtökön is zá­porok áztatták" a'~giíSka't és az utakat. így újabb nagy ár­hullám kialakulására lehet számítani, s így súlyosbodik a Körös-völgy árvízvédelmi helyzete. Mintegy 5500-an védekeznek a Kettős Körös jobb parti töl­tésszakadásánál. Tarhos község körtöltését két-három méteres víz támadja, s mintegy 500 árvédekező munkájának ered­ményeként a töltés sikeresen állja a nagy víznyomást. A Kettős-Körös jobb part­ján a mintegy 80 méter széles szakadás gátcsonkjainak erősí­tését befejezték. Hat gépesített osztag áll ugrásra készen, hogy amint lehet, hozzáfogjon a sza­kadás elzárásához. A megáradt folyók mentén több, mint két­ezer kilométer hosszú gáton tartanak árvízvédelmi készült­séget. Ebből 726 kilométer hosszú szakaszon a harmadfo­kú erők védik a Bodrog, a Kraszna, a l.ónyai csatorna fel­ső szakaszának, Tokaj és Tisza­füred között a Tisza bal part­jának és a Körösök vízrend­szerének gátjait. Az erőteljes szivattyúzás ellenére tovább terjeszkedett a belvíz: 97 000 hektárt borított el, ebből 33 000 hektár vetés áll víz alatt Kádár János fogadta a francia külügyminisztert A tárgyalásokról közös közleményt adtak ki Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székházában fogadta Jean Francois-Poncet francia kül­ügyminisztert, aki hivatalos látogatáson tartózkodott ha­zánkban. A megbeszélés so­rán áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, vala­mint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Aczél György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese szintén délelőtt az Országházban fo­gadta a francia külügyminisz­tert. Jean Francois-Poncet, a Francia Köztársaság külügy­minisztere csütörtökön dél­előtt megkoszorúztak magyar hősök emlékművét a Hősök terén. Ezután a Külügymi­nisztérium Dísz téri vendég­házában Púja Frigyes külügy­miniszter és Jean Francois- Poncet magyar—francia jog­segély és kiadatási szerződést írt alá. Az eseményen jelen volt a Külügyminisztérium több vezető beosztású munka­társa, ott volt Bényi József hazánk párizsi és Jacques Lecompt, Franciaország bu­dapesti nagykövete. Ezt kö­vetően folytatódtak Púja Fri­gyes és Jean Francois-Poncet hivatalos tárgyalásai. Jean Francois-Poncet eluta­zása/ előtt a Hilton szállóban nemzetközi sajtókonferenciát tartott. A francia külügyminiszter tegnap délután elutazott Bu­dapestről. (A tárgyalásokról kiadott közös közleményt a 2. oldalon ismertetjük.) A betakarítást segítik Kitűnőre vizsgáztak Az idei nehéz betakarítási szezonban kitűnőre vizsgáznak azok az új automaták, ame­lyek könnyítenek a gépészek, kombájnosok dolgán. A ked­vező tapasztalatok várhatóan további lendületet adnak a fejlesztésnek, amely különö­sen az elmúlt egy-két évben gyorsult meg. A kombájnoknál általánossá vált a veszteségjelzők haszná­lata. Ezekkel választhatják meg a kombájnok haladási se­bességét a gépészek, ily módon a területteljesítményt 5—6 százalékkal növelhetik. A kombájn vezetőjének munká­ját is megkönnyítik a kor- mányautomatikák. Általános­ságban elmondható, hogy a géptípusoktól függően a gé­pekre szerelhető műszerek és önműködő berendezések 10— r Újabb négy érem Sxiisf: Betilts, bronz: Kovács, Lévai, Váradi — Nagy Béla az íjászverseny élén — Whhmann két számban is dontöa Érdekes, fogar dalmat tett Köpf Károly, a birkózó szövetség főtitká­ra. Ha Kovács István olimpiai bajnok lesz, ak­kor beondoláltat- ja a haját a falu fodrászánál. Nos, nem kell elmennie hajbodorításra, ugyanis a 32 éves Kovács „csak” bronzérmet szerzett szabadfogásban a tegnapi bir­kózó-finálén. A nehézsúlyú Bállá József pedig ezüsttel gazdagította a magyar birkó­zók gazdag moszkvai érem­gyűjteményét. Az ökölvívók is szaporítot­ták a magyar bronzokat. Bár Váradi és Lévai alulmaradt tegnapi csatáján, ez jár ne­kik. A kajak-kenusok csütörtö­kön is helytálltak. A kajak négyes kivételével valamennyi egység tovább evezett a kö­zépfutamba, illetve a döntő­be. Csupán a magyar kvar- tettnak kell szombaton dél­előtt ismét próbálkoznia az előrelépésért. Az íjászoknál Nagy Béla a második napon is megőrizte elsőségét. Meglepetésre ő ve­zet esélyesebb vetélytársaival szemben. Még hátra van két nap, s remélhetőleg ekkor is jól céloz majd a magyar íjász. Atlétikában most sem ját­szottunk jelentős szerepet. Diszkoszvetésben Herczeg Ag- nés a döntőbe jutott. Férfi párbajtőr-csapatunk különös módon „szerepelt le”, nem állt ki a Nagy-Britannia elleni helyosztóra. Mérkőzés nélkül szorult a 8. helyre. Az atlétikai küzdelmeknek egyébként most is nagy tá­bor szurkol a Luzsnyiki sta­dionban. Nem hiányzott, a világcsúcs sem, így kalapács- vetésben a szovjet Szedih 81,80-ra javította a rekordot. (Az olimpiáról részletes tu­dósításunk a 6. oldalon) 20 százalékkal növelhetik a teljesítőképességet. Az esős időben alkalmazzák a szárítóberendezéseken a nedvességszabályozó műszert. Segítségével elkerülhetik a termény túlzott szárítását, Így a gabona hasznosanyag-tar tal­ma változatlan marad. Emel­lett ezekkel a berendezésekkel 10—14 százalékkal növelhető a terményszárítók teljesítmé­nye, ugyanakkor a fajlagos tüzelőanyag-felhasználás * 10 százalékkal mérsékelhető. Néhány hónappal ezelőtt a vetési szezonban vetésellenőr­ző monitorokat alkalmaztak a gépeken. Ezek fotocellás érzé­kelők segítségével mutatták a traktor vezetőjének, hogy rendben megy-e a vetés mun. kafolyamata. A monitor se­gítségével az optimális tőszá­mot is beállíthatták. Ennek haszna most, az aratás idején, a nagyobb hozamokban mér-’ hető. , , i KOZELET Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke és Apró Antal, az országgyűlés elnöke bemu­tatkozó látogatáson fogadta Bryan George Cartledge-ot, Nagy-Britannia és Észak-lror- szág Egyesült Királyság ma­gyarországi rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetét, vala­mint Jacques Lecompt-ot, a Francia Köztársaság magyar- országi rendkívüli és megha­talmazott nagykövetét. Erdei Lászlóné ország- gyűlési képviselő, az Elnöki Tanács tagja, a Magyar Nők Országos Tanácsa elnökének vezetésével tegnap hazaérke­ző.; Koppenhágából, az ENSZ nők évtizede világkonferenciá­ján részt vett kormánydelegá­ció.

Next

/
Oldalképek
Tartalom