Pest Megyi Hírlap, 1980. december (24. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

Megfeszített küzdelem a hóval MEGYEI A Mimsxtertanáas opeFtsiáv ktisolJságyoi alwkáiQft Kivédeni a tél támadásét PEST VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Szombat estétől hétfő délutánig — szinte megszakí­tás nélkül havazott az ország egész területén, s 40—60 centiméteres hótakaró fedett be mindent. A szűnni nem ■ akaró hóesés talán nem okozott volna különösebb gon­dot, ha nem társul hozzá a szél, mely helyenként vi­haros méreteket öltött. Így azonban súlyos helyzet ala­kult ki a közlekedésben. Ilyen mértékű zavarokra évek óta nem volt példa. Pest megyében ugyancsak nehézségeket okozott a havazás az élet. sok területén: az ipari üzemekre, a mezőgazdaságra, az ellátásra, az emberek mindennapi tevékenységére is kihatott. A legtöbb helyen kemény, hősies küzdelmet folytattak a szokatlanul sok hóval. Erről szólnak alábbi jelentéseink. A fekdatek irányítása, összehangolása A .Minisztertanács.a rendkí­vüli időjárás okozta közleke­dési, szállítási és ellátási fel­adatok irányítására és össze­hangolására operatív bizottsá­got hozott létre a közlekedés- <5s post-ügyi miniszter vezeté­sével. • Az operatív bizottság a hely­zet normalizálása érdekében utasította a vasúti, közúti és tanácsi szerveket, hogy min­den eszközzel nyújtsanak se­gítséget a közlekedési, szállí­tási és hírközlési feladatok el­látásához, amelyek most a leg­sürgősebb tennivalók közé tar­toznak. Intézkedések történtek a la­kosság ellátása, a munkába já­rás feltételeinek megteremtése és a folyamatos munkarend­ben dolgozó üzemek, gyárak termelésének megszervezése érdekében is. A rendkívüli nehézségek el­hárításához. széles körű társa­dalmi összefogásra van szük­ség. A bizottság ezért felszó­lította a helyi tanácsokat, üzemeket, termelőszövetkeze­teket, hogy — megszervezve a lakosság közreműködését, ide­értve a közerők kirendelését is — haladéktalanul kezdjék meg, illetve folytassák a mun­kálatokat. A hadsereg alakulatai is részt vesznek az akadályok el­hárításában. Veszteglő autók Hétfő reggelre szinte az or­szág valamennyi útját alig járnatóvá tette a havazás. A nyugati megyékben — Győr- Sopron, Vas, Zala — a főútvo­nalak egy része is járhatatlan volt. Az Űtinform kérése: akinek nem halasztnatatianul fontos, ne induljon el gépkocsival; hiszen az országoan már.s több ezer autó a nóban vesz­tegel. — Nehezen áttekinthető a helyzet es percről percre vál­tozik — tájékoztatta lapunkat Zsiga Kiss Endre osztályveze­tő, a KPM Utügyeletéról. — Es a helyzet . egyre rosszabb lesz. Pillanatnyilag ugyan minden főút járnató a megyé­ben, de Pilisszentkereszt, Pi- lisvörösvár térségében már nem sokáig. Valamennyi mun­kára fogható gépünk az uta­kon dolgozik, sajnos 15 a ke­mény munkában már fel­mondta a szolgálatot. Termé­szetesen ' minden emberünk azon fáradozik, hogy a nehéz helyzeten úrrá tudjon lenni. Kint a sínek mellett A MÁV Budapesti Igazgató- ságánaK ügyeletén is teljes volt a készültség az elmúlt éjjel. A íomenetirányítónak nem volt könnyű dolgai A vo­natok, minden erőfeszítés el­lenére, órákat késtek. A hir­telen jött havazás megbénítot­ta a váltókat, s ezzel együtt a forgalmat. A teherszállítás az egész országoan szünetel. A MÁV főmenetirányítói ügyele­tén elmondták: a forgalom át­tekinthetetlen, már ami a me­netrendszerű közlekedést illeti. Minden vasutas talpon van. Ök például az ügyeletén 24 órája, mások egész éjjel és nappal kinn a síneken. A tűzoltók Pest megyei ügyelétének vezetője elmond­ta: szerencsére kevés bejelen­tés érkezett hozzájuk. A ké­szenlét a szokottnál is na­gyobb, de mindössze Sziget- szentmiklósra kellett még ki­vonulniuk. Ott egy úttestre zuhant fa akadályozta a for­galmat. A mentők hihetetlen erőfe­szítéseket tesznek, hogy a ha­vas, csúszós utakon eljussanak az őket hívókhoz. A szokottnál Minden vonat elhaladása után tisztítani kell a váci vasútállomá­son is a váltókat több a ficam, kéz- és lábtörés. A kivonuláshoz — mint ilyen­kor szokás — nem egy esetben a honvédség segítséget kérik. A súlyos, vizes hó sok he­lyütt leszakította a villamos vezetékeket — és a fák ágait. A kidőlt fák és oszlopok, a megtépázott vezetékek miatt időszakos áramszünet volt Du­nakeszi egy részén, Dunaha- rasztiban, Tökölön, Szigethal­mon, Gyömrőn, Üllőn és Du- navarsányban. Hétfő estére csaknem mindenütt kijavítot­ták a hibákat. Vácról több ezren járnak Budapestre dolgozni, de leg­alább ennyien érkeznek a já­rási székhelyre is a környe­ző, illetve a távolabb eső Nógrád megyei községekből busszal és vonattal. Késve, de beégtek A HAGY-ban nem volt kü­lönösebb fennakadás: bár a budapast—szobi vonalról ér­kezők többnyire késve jutot­tak el munkahelyükre. Rosz- szabb volt a helyzet a Hajó­gyárban, hiszen hozzájuk busszal is, vonattál is sokan járnak be Nógrád megyéből. Most 2—3 órai késéssel jöt­tek. Magyar Gördülőcsapágy Művek diósdi gyára: * délre érkezett meg az ügyekről in­duló munkásbusz, de késtek a többiek is, s így csak a műszak felétől kezdődött meg az igazi munka. Közlekedés szempontjából talán a legszerencsétlenebb helyzetben van az ikladi Ipa­ri Műszergyár. Elmondták, hogy náluk is sok járat ké­sett, s egyáltalán nem biztoy sak abban, hogy az esti mű­szakváltáskor nem lesznek hasonló zavarok. Javarészt magtárban A hószakadás szerencsére már nem tudott nagyobb kárt tanai a mezőgazdaságban. Az őszi termények legfontosab­bika, a kukorica — mint azt lapunkban hírül adtuk —, ja­varészt a magtárakba került. A beérkezett jelentések sze­rint a tengerinek csupán 10 —15 százaléka vágattan még. Mi lesz a sorsa ennek a mennyis égnek? — tettük fel a kérdést hétfőn a Pest me­gyei Tanács mezőgazdasági osztályán Tunyogi Andrásnak, a szakfelügyeleti csoport he­lyettes vezetőjének. — A gazdaságok egyelőre tehetetlenek; 35—40 centimé­teres hó fedi a mezőket. Nemhogy kombájnolás, de a táblák megközelítése sem le­hetséges. A mostani helyzet­ben azok a gazdaságok cse­lekszenek helyesen, amelyek alaposan felkészülnek a hó­olvadást követő napokra: köl- csöngápeket igényelnek, biz­tosítják a szárítás lehetőségét a legközebbi szövetkezetben, állami gazdaságban. S ha már a hóolvadásről esett szó, azt is meg kell említenünk, cél­szerű a táblák végében levő átereszeket randbehozni, ne­hogy a nagy mennyiségű csa­padék belvizeket okozzon, vagy ami ennél is rosszabb, kipusztítsa a búza és más őszi vetésű növényeket. A kint le­vő kukoricát egyébként a megdőlés veszélye fenyegeti, h.a ez bekövetkezik, a ter­ményt csak kézzel lehet le­szedni. Esti helyzetkép A KPM ceglédi szakaszmér­nökségéről jelezték, hogy szin­tén vasárnap óta nagy mun­kában vannak, erejük legja­vát az országos 4. számú fő­útvonal köti le, azt kell első­ként járhatóvá tenni. Munká­dban a hómaró, a hóekékkel dolgoznak, felkészülten várták a telet, de erejüket ez a „de­cemberi köszöntő” bizony próbára teszi. A Nagykörösre vivő út hétfőn délelőtt két nyomsávon járható volt, de a csemői és a nyársapáti bekö­tő útra nem jutottak. — A KPM Közúti Igazgató­ság monori útmesterségén Mo­csári Károly ügyeletes arról tájékoztatott, hogy legfonto­sabb feladatuk volt a 4-es és 31-es számú fő közlekedési út megtisztítása a hótól. Ezt a tervünket sikerült is teljesíte­ni, hiszen két sávban járha­tó ez a szakasz. A Monor— Nagykáta és a Monor—Gyöm- rő—Rákoskeresztúr vonalon csak részlegesen dogoztunk, Ecsertől — a fővárosig — az úgynevezett kórházi vonalon tisztítottuk le az úttestet. Nagykőrösön, két tológép és egy sószóró berendezés járta vasárnap délelőttől kezdve az utakat. E gépek mellé hétfőn még egy tolólappal felszerelt markolóberendezést is mun­kába állítottak. Van elég tüzelő A meteorológia nem biztat sok jóval az elkövetkezendő napokra sem. Még hidegebbre fordul az idő. Az egyetlen jó­nak mondható hír, hogy a Tüzépeken nincs hiány tüze­lőből. Egyelőre nincs különösebb baj az élelmiszer-ellátással sem — mondja Varga Gyula, a Nyugat-Pest megyei Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalat osztályvezetője —, mert a szállítások megelőzték a vi­hart. Ám a következőkben, Ka a helyzet nem változik — elő­fordulhatnak zavarok. Ez ter­mészetesen nem azt jelenti, hogy a magasabban lévő. he­gyi településekre nem jutnak el az áruszállító autók, de ké­sésekre, kimaradásra kell szá­mítani. Az alapvető élelmi­szerekkel való ellátást azon­ban minden körülmények kö­zött megoldják. (Munkatársunk riportja az emberi helytállásról a 3. ol­dalon) XXIV. ÉVFOLYAM, 382. SZÁM Ara 1.20 »«»rillt 1980. DECEMBER 2., KEDD Ülést tart a Magyar Szcoiilista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 2-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztató, valamint az 1981. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről készült előterjesztés meg­vitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Megkezdte fanáaskazmái A LEMP hetedik plénuma Varsóban hétfőn délután megkezdődött a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi Bizottságának hetedik plená­ris ülése. A tanácskozáson Stanislaw Kanta,<» a központi bizottság első titkára elnököl. A napirend .első pontja a Politikai Bizottság referátu­ma, amelynek címe: „A párt feladatai a társadalmi élet megújulásának szocialista jel­legéért vívott harcban”. A referátumot Stanislaw Kania terjesztette elő. A PAP hírügynökség jelen­tése szerint a Stanislaw Ka­nia által előterjesztett refe­rátum után Józef Pinkowski, a politikai bizottság tagja, a minisztertanács elnöke szólalt fel a LEMP Központi Bizott­ságának délután megnyílt ple­náris ülésén. Pinkowski az ország gazdasági helyzetéről és az azzal kapcsolatos ten­nivalókról szóló tájékoztatót ismertette. Pinkowski miniszterelnök tá­jékoztatója után megkezdő­dött a Központi Bizottság ülé­sének vitája. Púja Frigyes Jugoszláviába utazik Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügyminisz­tere Joszip Vrhovecnek, a Jugoszláv Szocialista. Szövet­ségi Köztársaság szövetségi külügyi' titkárénak meghívá­sára december 2-án hivatalos ■baráti látogatásra Jugoszlá­viába utazik. Atzél György tartott előadást Kommunista aktíva Kommunista aktíva kezdő­dött hétfőn a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Budapesti Bi­zottságának oktatási igazgató­ságán. Több száz főnyi hall­gatóság előtt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnökhelyettese tartott elő­adást ideológiai, kulturális éle­tünk időszerű kérdéseiről. Az Árpád-híd a következő As éhé ss&kass Í^B2-hesi készül el December az előkészületek utolsó hónapja az Árpád-hxd átépítésének startja előtt. A következő hetekben aszfaltbur­kolatot kap az új óbudai alsó rakpart, amelyet a Lágymá­nyostól Újlakig ívelő parti utat meghosszabbítva építet­tek ki a Filatori gátig. Sáv­ját a Dunától foglalták, a me­derszegélyt töltötték föl, hogy a Szentendrei út felé-fele! haladó gépkocsik forgalmát el­tereljék a Flórián térről. A téren ugyanis csak üggyel- bajjal lehet majd átjutni, hi­szen itt, a híd szélesítésével párhuzamosan építik az alul­járót, felüljárókat. Terelőút lesz a Kórház utca, amelynek újjáépítését szintén befejezik az év'végéig, amikorra a Bá­csi út még hátralevő — Vö­rösvári út előtti — szakaszát is felújítják, elősegítve a vá­rosrész szívén áthaladó útvo­nal tehermentesítését. Egyéb­ként a Flórián téren egy hó­nap múlva megszűnik a kör­forgalom, jelzőlámpák irányít­ják majd a közlekedést. Az építkezés: állami beru­házás, költsége 2,9 milliárd fo­rint. Az új szerkezeti elemeket a Ganz-MÁVAG készíti, az át­építés generálkivitelezője a Hídépítő Vállalat. Előbb a Margít-híd felőli hídpályát, szerkezetet bontják, cserélik, szélesítijc, amivel 1982-ben ké­szülnek el. A megújuló Árpád-hídon kétszer három sávban halad­hatnak majd az autók, közé­pütt, zárt pályán, az egyes gyorsvillamos halad majd, melynek végállomásai a Vö­rösvári úton és a Kerepesi úton lesznek. A Flórián tér fölött félkör alakban ível majd át a hídról a Szentend­rei útra a felüljárónak a hí­don kettéváló, majd lejáratá­nál egybeszaladó sávja, ugyanis a villamospálya köz- bül aláereszkedik, s az egyik felüljáróív alatt átbújva. a Vörösvári útra fut ki. A tér alatt aluljáró épül. KGST Teljesebb jogrendszer Budapesten hétfőn megkez­dődött a KGST jogi értekezle­tének XIX. ülése. A tanács­kozáson részt vesznek a KGST-országok és Jugoszlá­via küldöttségei. Egyebek között olyan sza­bályozás kidolgozásával fog­lalkoznak, amely rendezi a vállalatok közötti műszaki-tu­dományos együttműködés egyes jogi kérdéseit, például azt, hogy mi a teendő abban az esetben, ha valamelyik fél nem teljesíti vállalt kötele­zettségeit. Ezzel teljesebbé vá­lik a KGST-integráció jog­rendszere. Az ülésen a tagállamok kép­viselői aláírják azt a megál­lapodást, amely korszerűsíti a különböző KGST-országokban Az autópályákon még a déli órákban is csak hómaróval tudták szabaddá tenni a pályát. működő közös vállalatok — mint például az Agromas, az Intermetall — jogállását. KÖZÉLET Losanczi Pál, az Elnöki Ta­nács- elnöke táviratban üdvö­zölte Zaj ed Bin Szultán an- Nahajjan sejket, az Egyesült Arab Emírségek elnökét or­szága nemzeti ünnepe alkal­mából. Czinege Lajos hadseregtá- bornok, honvédelmi miniszter vasárnap elutazott Bukarest­be, a Varsói Szerződés tagál­lamai honvédelmi miniszteri ’bizottságának soron követke­ző ülésére. Jean-Pierre Prouteau, a kis­és középiparért felelős fran­cia iparügyi államtitkár, aki Veress Péter külkereskedelmi miniszter meghívására négy napot töltött hazánkban, el­utazott Budapestről. Prouteau államtitkárt fogadta Marjai József, a Minisztertanács el­nökhelyettese is. Jan de Boo, a Holland Kom­munista Párt KB tagja, a kül­ügyi osztály vezetője, aki az MSZMP KB meghívására lá­togatást tett Magyarországon, vasárnap elutazott Budapest­ről. A holland párt képviselő-, jét fogadta Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára. A vendéggel megbeszélést folytatott Berecz János és Baranyai Tibor, a Központi Bizottság osztályve­zetője. Jan de Boo látogatást tett a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsában, a béketa­nács titkárságán, valamint He­ves megyében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom