Pest Megyei Hírlap, 1985. június (29. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

I Ma: lß oldal | VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! fiZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGI ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXIX. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM Ára: 2,20 f őri ni 1985. JŰNIUS 1., SZOMBAT MA:------------------------------------------------------­Új üzemeket vár a nagyközség (3. oldal) Formálni az értelmet és jellemet (8. oldal) PEST MEGYEI W3T-WÁGTA (13-14. oldal) Még mindig Brüsszelről (IS. oldal) Pedagógusok kitüntetése Megkcsülés övezi munkájukat Pedagógusokat köszöntöttek és tüntettek ki pénteken — a pedagógusnap alkalmából — a pesti Vigadóban rendezett ünnepségen. Az eseményen, amelyen részt vett Pa' Lé- núrd, az MSZMP KB titkára is, Köpeczi Béla művelődési miniszter üdvözölte a kitünte­tetteket. és méltatta a pedagó. gusi munka jelentőségét. Az oktatásügy időszerű fel­adatairól szólva kiemelte a közelmúltban elfogadott okta­tási . törvény jelentőségét Hangsúlyozta: a közeljövőben egyik legfontosabb feladat a tartalmi korszerűsítés folyta­tása, az iskolák, egyetemek és főiskolák szakmai önállóságá­nak megerősítése, a korszerű szemlélet és módszerek haté­konyabb alkalmazása. — Állandó törekvésünk volt az elmúlt években és az ma­rad továbbra is — mondotta a miniszter —. hogy a peda­gógus kerüljön a nevelési fo­lyamat középpontjába, az, hogy az ő szakmai szabadsága erősödjék, hogy a belső de­mokratizmus az ő kezdemé­nyezési képességét és feladat vállalását segítse, hogy való­ban megbecsült tagja legyen a társadalomnak. Az elmúlt tanévben került sor a közok­tatásban dolgozó pedagógusok bérének emelésére. amely ugyan szerény mértékű voít de az adott gazdasági hely­zetben bizonyította a kor­mányzat és a társadalom meg­becsülését, gondoskodását. Si­került valamelyes mértékben javítani az erkölcsi megbecsü­lés tekintetében is azzal, hogy felhívtuk az oktatás reális problémáira a társadalom fi­gyelmét, de azzal is, hogy job­ban kiemeltük a kitüntetések­nél, díjaknál a pedagógus: munkát. A Magyar Szocialista Mun­káspárt XIII. kongresszusa megerősítette az oktatásfej­lesztési programjának a cél­Jövőnk fényforrásai Ü nnepeink karakteresen jellemeznek minket. Elmondhatjuk: népünk a pedagógusnapot nem vé­letlenül emelté ünnepei so­rába. Tiszteljük, szeretjük, nagyra értékeljük — még hosszú évek után is — azokat a tanítókat, tanáro­kat, akik átadták nekünk tudásukat. Értékeket adtak, adnak valamennyiünknek. Manapság egyre-más- ra hallani, hogy az iskola is egyfajta termelőüzem — csakhogy nem áru, hanem értéktermelő és a legna­gyobb értéket termeli bőví­tetten újra: a tágabb érte­lemben vett kultúrát és ez­zel jövőnk esélyeit. Sokan olyan speciális üzemnek tekintik az iskolát, amely elsősorban az isme­retek átadására hivatott Ezt a szemléletet látszik alátá­masztani az a tény, hogy egyrészt hallatlanul meg­nőtt, másrészt megváltozott a következő generációknak továbbadandó ismeret- anyag, De a pedagógus so­hasem lehet pusztán csak ismeretközvetítő. Jóval összetettebb és nemesebb a feladata, hiszen egyebek között közvetítenie kell a nemzeti és egyetemes kul­túra értékeit. Nem kisebb feladat hárul rá, mint hogy a következő generációkkal elfogadtassa, vonzóvá tegye számukra az ötezer éves emberi kultúra értékeit, fölkeltse érdeklődésüket a tudomány és művészetek iránt, segítsen megnyugta­tó választ találni az élet alapvető kérdéseire. Rendkívül összetett és nehéz feladat ez. Különö­sen akkor, ha azt is figye­lembe vesszük, hogy a ta­nárok által közvetített és a társadalmi gyakorlat su­gallta értékrend nem min­dig fedi egymást: a pedagó­gusok körében is észlelhető e tekintetben némi elbi­zonytalanodás. Ugyanúgy hatnak rájuk is egyes el­lentmondásos követelmé­nyek. Egyszerre élnek a jelenben és járnak egy lé­péssel előtte, formálják a holnap emberét. Ma divat elmarasztalni az anyagias­ságot, némiképp igazságta­lanul, hiszen azt jelzi, hogy — ha pillanatnyilag csak külsőségeiben is, de — egy nívósabb élet iránti igény van kialakulóban. A peda­gógusnak épp azt kell fel­mutatnia. hogy az anyagi jóléten kívül mennyi min­den van. ami elengedhetet­lenül fontos része az élet minőségének. Ahhoz, hogy ennek az összetett feladatnak meg tudjon a pedagógustársa­dalom felelni, szükség van a korszerű szakmai és mód­szertani felkészültségre, a jó értelemben vett rutinra, gyakorlati tapasztalatra és még valamire, ami mos­tanság mintha kezdene tu­datunkban háttérbe szorul­ni, holott a hatékony mun­ka talpköve. Ez a személyi­ség varázsa, kisugárzása, hatóereje. Már az archai­kus kínai civilizációból is van arra vonatkozó feljegy­zés. hölgy a tanítóikban el­sősorban a kiemelkedő szellemi és személyiségbeli kvalitásokat tisztelték, s ez ma sem lehet másképp. De honnan meríthet ef­féle erőt a pedagógus? Mi­lyen úton teheti gazdaggá személyiségét? Azt hiszem, abból kell kiindulnunk, hogy a tanár egyszerre nap- kollektor és fényforrás. Koncentrálja és kibocsátja magából az életbe, a hu­mánumba és a szeretet ere­jébe vetett hitet. M inél , több tudás rejlik egy dologban annál nagyobb a szeretet — írja Paracelsus. Ez az alapigaz­ság vonatkozik a pedagó­gusokra is. A gyerekek fej­lődése, kibontakozása szempontjából döntő, hogy életük mérvadó szemé­lyei higgyenek lehetősé­geikben. De hinni csak az tud, aki ismeri szereti és becsüli őket. Csak az a gye­rek tud kibontakozni, aki megkapja ezt a támogató, formáló szeretetet, tanárai­tól a tantestületi kollektí­vától. Kétségtelen, hogy a nevelés csapatmunka. de személyiségek, egyéniségek hatásának eredménye. Ezért nemcsak a kollektíváknak, de minden egyes pedagó­gusnak köszönetét kell mondanunk ezen a napon a bölcsődei gondozóktól az egyetemi tanárokig. Mind­azoknak, akik a gyerekek formálásával hozzájárulnak ahhoz, hogy jövőnk embe­ribb legyen. N. E. jait, és külön kiemelte a sze­mélyi és tárgyi feltételek biz­tosításának szükségességét az­zal, hogy társadalmi-gazdasági program kidolgozását írta elő a közoktatásban. Köpeczi Béla 15 pedagógus­nak adta át, eredményes mun­kája elismeréseként az Apá­czai Csere János-díjat, közöt­tük dr. Kovács Gábornak, a nagykőrösi Arany János Álta­lános Iskola igazgatójának, akit lapunk nyolcadik oldalán mutatunk be. Kiváló pedagó­gus kitüntetést 170-en vehet­tek át, közöttük 13 Pest me­gyei pedagógus. A magyar könyv ünnepi hete Az országos Debrecenben, a megyei megnyitó Százhalombattán Ebben az esztendőben má­jus 31. és június 5. között ren­dezik meg hazánkban a ma­gyar irodalom legjelentősebb eseményét, az ünnepi könyv­hetet; megnyitóját pénteken Debrecenben, a Kölcsey Fe­renc Művelődési Központ előtti „könyvtéren” tartották meg. Az ország minden részé­ből érkeztek erre az alkalom­ra írók, költők, kritikusok, könyvkiadói vezetők, s a kul­turális élet más képviselői. A résztvevőket Ács István. Deb­recen megyei városi Tanács elnöke köszöntötte, majd Cse- hák Judit, a Minisztertanács Kiváló termelőszövetkezet és intézet Jók között is a legjobbak Ezen a hét végén Is folytatódtak a kiváló cím elnyeréséhez kapcso­lódó ünnepségek. Budaörsön a Sasad Tsz-bcn, Gödöllőn a MÉM Mű­szaki Intézetében adták át a kiváló címet Jelentő oklevelet. Kooperációból is jeles Nevüket nemcsak mezőgaz­dasági tevékenységük, virág­üzletek sora fémjelzi, ha­nem a szolgáltatás mellett a nagyüzemekkel kialakított, példás kooperációs kapcsolat is. így aztán nem csoda, hogy tavalyi munkájuk, a felmu­tatott eredmények alapján immár tizedszer is elnyerték a kiváló címet. Ebből az al­kalomból a termelőszövetke­zet budaörsi központjában tegnap ünnepi küldöttközgyű­lésre került sor. Az esemé­nyen ott volt dr. Kapolyi László, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, ipari mi­niszter, Krasznai Lajos, a Pest megyei pártbizottság el­ső titkára. Csonka Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese, Kovács István, a MÉM főosz­tályvezetője, Főző József, a Pest megyei TESZÖV elnöke, valamint a környék, a telepü­lés párt- és állami vezetői is. Az alkalomhoz illő két ver­set Sinkovits Imre Kossuth- díjas kiváló művész, a Nem­zeti Színház tagja mondta el. Kiegyensúlyozott teljesítmény Dr. Dimitriévits György, a vállalati szakszervezeti bizott­ság titkára köszöntötte a részt­vevőket azon az ünnepségen, amelyen a gödöllői művelődé­si központban tegnap délután átadták a Kiváló intézet cí­met tanúsító oklevelet a MÉM Műszaki Intézetnek. A vendé­gek között, az elnökségben foglalt helyet Nagy Sándorné, az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának titkára, dr. Ma­gyar Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyet­tes, Herczenik Gyula, a gödöl­lői városi pártbizottság első titkára és Papp István, a vá­rosi tanács elnöke is. Az intézehaz elmúlt évtized alatt négyszer nyert kiváló cí­met, ugyanennyiszer elismerő oklevelet kapott jó munká­jáért a minisztériumtól és a MEDOSZ elnökségétől. Amint beszédében dr. Bánházi Gyu­la kandidátus, a MÉMMI fő­igazgatója elmondotta: egyet­len év alatt több mint 900 munkájuk zárult szakmai je­lentéssel. Kutatóintézet lété­re a MÉMMI önfenntartó volt: Dr. Magyar Gábor minisz­terhelyettes, amikor átadta a kiválóságot tanúsító oklevelet a főigazgatónak, éppen azt hangsúlyozta, hogy mindemel­lett az intézet milyen jól se­gíti a gazdasági gyakorlatot, érdemük, hogy a kutató-fej­lesztő munka hatékonyságával a csökkenő központi bevételi Majd Bukvai József, a gazda­ság elnökhelyettese köszöntöt­te a vendégeket. Ezt követően a termelőszövetkezet Állami­díjas elnöke, Czinczok György mondott ünnepi beszédet. Dr. Kapolyi László ipari miniszter az Ipar nagy család­ja nevében köszöntötte a ti­zedszer is kiváló gazdaságot. Majd átadta Cinczok György­nek az oklevelet, mely tanú­sítja, hogy a gazdaság tavalyi teljesítménye alapján tized­szer is kiváló lett — abban az évben, amikor megalakulá­sának harmincötödik évfor­dulójához ért el. Ugyancsak a kiváló telje­sítmény alapján vehették at a gazdaság vezeiői a Pest me­gyei és a budaörsi pártbizott­ság elismerő levelét. A mező- gazdaság kiváló dolgozója ki­tüntetést vették át dr. Kapo­lyi Lászlótól. Míg a TESZÖV kiváló brigádja címet az Úttö­rő szocialista brigádnak Fő­ző József adta át. V. E. forrásokat sikerült pótolniuk. A kiegyensúlyozott szakmai teljesítményt említette meg Nagy Sándorné, a megyei pártbizottság titkára, amivel — mint mondotta — megyénk­nek is elismerést szereznek az ország mezőgazdasága fejlesz­tése révén. Beszéde végén át­adta az intézet kollektívájá­nak az MSZMP Pest megyei Bizottsága köszöntő levelét. F. I. Sokan vásároltak a százhalombattai könyvsátrakban az ünnepi könyv­hét megnyitója után. elnökhelyettese mondott nyi­tóbeszédet. — Az ünnepi könyvhét ese­ményeinek immár hagyomá­nyosan kitüntetett szerepe van az országos jelentőségű kulturális rendezvények so­rában. A könyv a civilizáció hosszú fejlődésében a műve­lődés, a kulturális értékek, a tudás iránti elkötelezettség egyik legnagyobb múltú, so­kak számára legszemlélete­sebb jelképe — mondotta elöljáróban. ★ Százhalombattán rendezték meg tegnap délután az ünnepi könyvhét megnyitóját. Ebből az alkalomból Ördögh Szil­veszter, József Attila-díjas író, az írószövetség titkára mon­dott beszédet, a hirtelen lesza­kadó nyári zápor elöl a könyvsátrak alá húzódó kö­zönségnek. A statisztikák imponáló adatokat tartalmaznak a ki­adott kötetekről és példány­számokról — mondta Ördögh Szilveszter —, de vajmi keve­set árulnak el arról, hogy va­lójában hányán és mennyit ol­vasnak. Más felmérések vi­szont éppen azt sugallják hogy riasztóan visszaesett az olvasási kedv. Sajnálatos mó­Barcza Zsolt felvétele dón nagyon ritka az olvasói visszajelzés a megjelenő mű­vekről, még az eladott köte­tek sem adnak biztos tám­pontot, hiszen sokan csak di­vatból vásárolnak. Éppen ezért a könyvhét akkor vá­lik igazán ünneppé, ha minél többen ténylegesen találkoz­nak a művekben megfogal­mazott gondolatokkal. A megnyitó után Pelsőczy László és Gálán Géza adott zenés műsort. Akik pedig az eső elől a könyvtárba mene­kültek, megnézhették a Szép magyar könyv című kiállítást. A program még ezzel sem ért véget: hat órától az Üj írás cí­mű folyóirat munkatársai várták ankétra az érdeklődő­ket. Ugyancsak az ünnepi könyvhét eseménye volt, hogy délelőtt Visegrádon felavatták a felújított könyvtárat. A mű­velődési házban levő biblio­téka iskolai és lakóhelyi funk­ciót is betölt. A korábbinál háromszor nagyobb könyvtár­ban tízezernél több könyv, félszáz sajtótermék és hang­lemezek várják az olvasókat. (Kádár Jánosnak az ünnepi könyvhétre megjeleni kötetét a 3. oldalon, más kiadványo­kat a 8. oldalon ismertetünk.) Li Penget fogadta Németh Károly és Lázár György Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese pénteken a Központi Bizottság székházá­ban fogadta Li Penget, a Kí­nai Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagját, miniszterelnök-helyettest, a hazánkban tartózkodó kínai Czinczok György átveszi az oklevelet dr. Kapolyi Lászlótól, mellettük balról jobbra Bukvai József és Krasznai Lajos. Erdősi Ágnes felvétel« kormányküldöttség vezetőjét. A szívélyes, baráti légkörű találkozón véleménycserére került sor, a magyar—kínai kapcsolatok helyzetéről és to­vábbfejlesztésük lehetőségei­ről. Németh Károly és Li Peng kölcsönösen tájékoztatták egy­mást a szocialista építés ered­ményeiről és soron lévő fel­adatairól, illetve a gazdaság- irányítás reformja során szer­zett tapasztalatokról. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke pénteken a Par­lamentben szintén fogadta Li Penget. A szívélyes légkörű megbeszélésen véleményt cse­réltek a nemzetközi élet idő­szerű kérdéseiről. Rámutattak, hogy napjaink legfontosabb feladata a nukleáris háború veszélyének elhárítása. A ked­vezőtlen nemzetközi fejlemé­nyek megállításában nagy sze­repük van a genfi tárgyalá­soknak és fontos, hogy azok sikeresen záruljanak. Lázár György hangsúlyozta, hogy szükség van valamennyi szo­cialista és antiimperialista erő összefogására a béke és biz­tonság megőrzése érdekében. Mindkét találkozón részt vett Marjai József miniszter- , elnök-helyettes, jelen volt Ma Lie, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom