Pest Megyi Hírlap, 1970. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-18 / 65. szám

PEST MEGYEI VUÄi KOUTÁFJJU, KYESÜUETÍÍi! XIV. ÉVFOLYAM, 65. SZÄM ÁIM 80 FBLLÉEt 1970. MÁRCIUS 18., SZERDA Moszkvából munkás-panaszt kormány el­nökhelyettese kedden a Par­lamentben sajtótájékoztatót tartott a Magyar Újságírók Or­szágos Szövetsége, a Külügy­minisztérium sajtófőosztálya és a Minisztertanács Tájékoztatá­si Hivatala meghívására ha­zánkba érkezett mintegy 50 külföldi újságíró, a Budapes­ten akkreditált külföldi tudósí­tók és a magyar sajtó képvise­lői számára. A kormány elnök­helyettese ismertette a felsza­badult Magyarország negyed­százados politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődé­sét A nagy érdeklődéssel kí­sért tájékoztató után a külföl­di újságírók megtekintették a Parlament épületét A külföl­di újságírók nyolc napot tölte­nék hazánkban, és több napos országjáró körúton ismerked­nek a mai Magyarország életé­véi. Dr. Bíró József külkereskedelmi miniszter a frankfurti re« pülőtéren. DIMÉNY IMRE KAIRÓBAN Szajed Morei egyiptomi me­zőgazdasági miniszter meghí­vására kedden magyar mező- gazdasági küldöttség érkezett Kairóba Dimény Imre mező­gazdasági és élelmezésügyi mi­niszter vezetésével Dimény Ivarét és kíséretét Maréi me­zőgazdasági miniszter és Szarka Károly magyar nagykö­vet fogadta a repülőtéren. Az ötnapos látogatás során a ma­gyar és egyiptomi küldöttség megbsszéléséket folytait a két ország mezőgazdasági együtt­működésének fejlesztéséről. A magyar küldöttség meglátogat ■több mezőgazdasági kutatóin­tézetet és kísérleti gazdaságot. Kedden megkezdőditek a tár­gyalások. Kedden a MALÉV menet­rendszerű gépével Frankfurtba érkezett Bíró József külkeres­kedelmi miniszter. Bíró József ma Bonnban megbeszélést folytat Schüler gazdaságügyi, Scheel külügy- és Érti föld­művelésügyi miniszterrel. A nyugatnémet lapok, rádió és televízióállomások keddi hí­reikben kiemelték, hogy első­ízben látogat a magyar kor­mány egy tagja hivatalosan az NSZK-ba. Több kommentár részletesen ismertette a ma­gyar—nyugatnémet gazdasági kapcsolatokat, hangoztatva, hogy azok a politikai viszony rendezetlensége ellenére jól fejlődnek. A szociáldemokrata pánt sajtószolgálata „Egy szí­vesen látott vendég” címmel számol be a magyar külkeres­kedelmi miniszter látogatásá­ról. Bíró József a frankfurti re­pülőtéren kijelentette: lehet­ségesnek tartja a magyar— nyugatnémet gazdasági kap­csolatok kibővítését ★ Magyarország külkereskedel­mi forgalmában jelentős he­lyet fogtál el a Német Szövet­ségi Köztársaság. Részesedése a magyar külkereskedelem összforgal máiban általában, 4— 5 százalék között mozog, és Magyarország külkereskedelmi partnereinek sorában az NSZK az 5—6. helyet foglalja él. A tőkés országokkal lebo­nyolított magyar áruforgalom­ban hosszú ideje az NSZK töl­ti be az első helyet — bár 1969. első félében Olaszország megelőzte. A Magyar Népköztársaság és (Folytatás a 2. oldalon.) ÁPRILIS 4 TISZTELETÉRE Fock Jenőnek, a Miniszter- tanács elnökének vezetésével kedden hazaérkezett Buda­pestre a magyar kormánykül­döttség, amely a Szovjetunió minisztertanácsának meghí­vására Moszkvában tárgyalá­sokat folytatott. A küldöttség tagja volt Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyet-, tese és Bárdi Imre, az Orszá­gos Tervhivatal elnöke. A küldöttség fogadására a Fe­rihegyi repülőtéren megje­lent fehér Lajos, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Pé­ter János külügyminiszter, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter, Bálint József, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának osztályvezetője, Karádi Gyu­la, az Országos Tervhivatal első elnökhelyettese és Gyenes András külügyminiszter-he­lyettes. Jelen volt a fogadta­tásnál F. J. Tyitov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete. Fock Jenő a megérkezés után a látogatásról nyilatko­zatot adott újságíróknak: — Tárgyalásunk fő célja ötéves tervünk egyeztetése volt a Szovjetunió ötéves ter­vével. Az egyeztetést már ta­valy elkezdtük a szovjet elv­társaikkal, s ebből a célból ko­rábban több alkalommal ta­lálkoztam Koszigin elvtárssal, alkalmam volt vele több kér­dést megbeszélni. Mostani tár­gyalásunkon legnagyobb súly- lyal részünkről a Szovjetunió­ból beszerezhető nyersanyagok szerepeltek, egyébként pedig a közöttünk szokásos, hagyo­mányos külkereskedelmi együttműködési formákról is szó esett, így a magyar gépex­portról, a mezőgazdasági ex­portról, gyógyszerexportról, illetve az anyagok mellett a gépi berendezésekről és egyéb cikkekről, amiket a Szovjet­unióból beszerezhetünk. Terv­egyeztető tárgyalásainkat most a magunk szintjén lezártuk. Nagy örömmel tehetem hozzá, hogy eredményesen. A szá­munkra igen fontos nyers­anyagokból például többet kapunk, mint amennyit eddig szállított a Szovjetunió. — A tárgyalásokkal nagyon elégedettek vagyunk, megfele­lő jó alapot biztosítanak ké­szülő ötéves tervünkhöz. A tárgyalások a tervhivatalok és a szakminiszterek szintjén folytatódnak és előrelátható­lag júniusban kereskedelmi egyezményt kötünk öt évre. Kedden, eltazásom előtt foga­dott Brezsnyev elvtárs is. A tárgyalás fő célja — mint em­lítettem —, gazdasági jellegű volt, emellett részben Koszi­gin elvtárssal, Brezsnyev elv- társsal pedig úgyszólván teljes egészében a bennünket kölcsö­nösen érintő politikai kérdé­sekről tárgyaltunk. Sajtótájékoztató Dr. Bíró József a Parlamentben Frankfurtban Apró Antal, a forradalmi Fock Jenő hazaérkezett Gromiko Prágában Jan Marko csehszlovák külügyminiszter foga­dást adott a Prágában tartózkodó Gromiko szovjet külügyminiszter tiszteletére. A ké­pen balról jobbra: Vaszil Bilak, a CSKP KB titkára, Gromiko és Marko. Határidő-módosítás Algyőtől Százhalombattáig Az Országos Kőolaj- és Gáz­ipari Tröszt meggyorsítja az Algyőtől Százhalombattáig, il­letve Budapestig haladó olaj- és gázvezeték építését Vita az új szövetségi alapszabályról Tanácskozik a MÉSZÖV Vili. küldöttgyűlése Tegnap délelőtt ült össze Bu­dapesten — az Ifjúsági Szálló­ban — az Általános Fogyasztá­si Szövetkezetek Pest megyei Szövetségének VIII. küldött- közgyűlése. A tanácskozáson a negyven fogyasztási, huszon­négy takarék- — és a kilenc lakásszövetkezet küldöttein ki­írni részt vett, s az elnökségben helyet foglalt dr. Sághy Vil­mos, a belkereskedelmi minisz­ter elsp helyettese, dr. Kovács Sándor, a SZÖVOSZ elnökhe­lyettese, Jámbor Miklós, a me­gyei pártbizottság titkára, dr. Pénzes János, a megyei tanács vb-elmökhelyettese, S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront megyei titkára, Z. Nagy Fe­renc országgyűlési képviselő, a tsz-szövetségek vezetői — és még számosán mások, a me­gyei társadalmi és gazdasági élet, valamint a társszövetke­zetek képviselői közül. Molnár László nagykőrösi küldött elnöki megnyitója és a különböző bizottságok megvá­lasztása után Szikszói Sándor, a MÉSZÖV elnöke (felvételün­kön a mikrofon előtt) egészítet­te ki a választmány 1967—1969 közötti jelentését és az ugyan­csak írásiban közzétett új alap­szabály-tervezetet. A MÉSZÖV felügyelő bizott­ságának tevékenységéről dr. Dayka Balázs felügyelő bizott­sági elnök számolt be. Az ezt követő vitáiban tizenhármán szólaltak feL Dr. Sághy Vilmos, az MSZMP Központi Bizottsága szövetkezetpolitikai munkakö­zösségének tagja és mint a, belkereskedelmi miniszter első helyettese üdvözölte a tanács­kozást Előadásálban részlete­sen elemezte, milyen sajátos feladatok hárulnak a szocialis­ta munkamegosztásban a fo­gyasztási és értékesítő szövet­kezetekre, valamint a megyei szövetségre. Beszélt a hálózat­fejlesztés tennivalódról, az 1970-es várható áruellátásról, továbbá a lakosság érdekeit szolgáló központi intézkedések­ről. Dr. Kovács Sándor, a SZÖ­VOSZ elnökhelyettese, a kor­szerű szövetkezetpolitikai el­vek tükrében határozta meg a jövőbeni feladatokat Felszó­lalt az értekezleten dr. Bozóky István megyei főügyész, dr. Pénzes János, a megyei tanács elnökhelyettese és dr. Merényi Károly, az Észak-Pest megyei Területi Szövetség titkára is. A tanácskozás ma reggel to­vább folytatja munkáját, jó­váhagyja a szövetség új alap­szabályát, majd megválasztja a megyei választmányokat, il­letve a MÉSZÖV elnökségének, felügyelő bizottságának, vala­mint a küldötttgyűlési bizottsá­gok tagjait. A kétnapos me­gyei tanácskozás tartalmi mun­kájáról holnap számolunk be részletesen. — sp — Mindkettőnél 1971 az ere­detileg tervezett határidő. Az újabb oéfl, hogy az olajve­zetéket idén október 1-ig, a gázvezetékeit pedig december végéig üzembe helyezzék és meg is kezdjék rajtuk az olaj, illetve a gáz szállítását Mindkét vezetéket a Sió­foki Kőolajvezeték Válla­lat fekteti le. Kivétel az Algyő—Százhalom­batta közötti nyersolajvezeték­nek egy 54 kilométeres szaka­sza, amelyet a jugoszláv Naft- gas vállalat épít A két új vezeték évente egymillió tonna nyersolaj, il­letve kétmilliárd köbméter földgáz szállítására alkalmas. Ceglédi postások az új olvasókért A ceglédi postahivatal hír­lapterjesztéssel foglalkozó postásai megbeszélésre gyűl­tek össze a minap. Tanácsko­zásuk olyan határozattal zá­rult, amely ünnepi felaján­lást tartalmaz. A ceglédiek elhatározták, hogy április 4. tiszteletére tovább növelik a pártsaj­tó népszerűséget, újabb előfizetőket toboroznak a Pest megyei rfírlapna. Ezzel párhuzamosan arra töreked­nek, hogy minél több fogyjon el az áruspéldányokból is. Fehérvári János, a ceglédi postahivatal vezetője elmon­dotta, hogy lapunkon kívül a Népszabadságra és a Szabad Földre’ is gyűjtenek új előfi­zetőket , A kézbesítők önként vállal­ták, hogy Cegléd városában és a hozzá tartozó tanyavilág­ban száz családot beszélnek rá okos érveléssel, fizessen elő lapunkra. A Népszabadságra harminc, a Szabad Földre öt­ven új rendszeres olvasót sze­retnének nyilvántartásba ven­ni. Űjszászi János és Gőz Já­nos külterületi kézbesítők tíz-tíz előfizetővel óhajt­ják gyarapítani lapunk egyébként is népes olvasó­táborát , A postahivatal más beosztá­sú alkalmazottai szintén részt vállalnak a saját kezdeménye­zésű kampányból, ök is be­kapcsolódnak az előfizetés­gyűjtésbe. Terjesztési napqk keretében látnak munkához, keresik fel azokat a családo­kat, amelyek még nem járat­ják újságunkat. Ebben az idő­szakban az újságárusok stand­ján nagyobb példányszám­ban jelenik meg a hírlap, amelyet szíves szóval kínál­nak. Így hát segítőtársaink, a postások ismét nagy munká­hoz látnak. Megbirkózva a tél viszontagságaival, dacolva a létszámhiánnyal, a megbete­gedések okozta helyettesítési gondokkal, most felajánlást tettek azok a dolgozók is, akik hosszú ideje sem jogosan járó szabad napjukat, sem sza­badságukat nem tudják kivenni a megfeszített munka miatt. Áprilistól még több újság kerül a súlyos postástáskákba, és újabb családok értesülhet­nek az ország és a megye leg­frissebb eseményeiről. Ezért a ceglédi postásoknak tarto­zunk köszönettel. — tamási —

Next

/
Oldalképek
Tartalom