Pest Megyei Hírlap, 1991. június (35. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-25 / 147. szám

ÚJ KÓRHÁZIGAZGATÓ A beteg a legfontosabb A csütörtöki képviselő­testületi ülésen fontos személyi kérdésben is ha­tározott a testület: megvá­lasztotta a nagykőrösi kór­ház igazgatóját. A megjelent pályázatok­ra öten adtak be jelentke­zést. Most mindannyian néhány percben szóban is ismertették elképzelései­ket. s felvillanthatták sze­mélyiségüket is. Az öt je­lentkező között volt dr. Benkö András fiil-orr-gé- gész szakfőorvos, dr. Elek Attila mogyoródi körzeti orvos, belgyógyász, dr. Mol­nár Kornélia, a nagykőrö­si intézetek megbízott igazgatója, dr. Lakatos László csemői körzeti or­vos, belgyógyász és dr. Bo­zóky Géza, a hódmezővá­sárhelyi kórház belgyógyá­szatának vezetője. A be­mutatkozó beszédek után titkos szavazással a képvi­selő-testület dr. Bozóky Gézát választotta kórház- igazgatónak. Dr, Bozóky Géza 1950- ben született, középisko­lás koráig Soltvadkerten élt, 1975-ben végezte el Szegeden az egyetemet, summa cum laude mi­nősítéssel. Felesége is or­vos, 3 gyermekük van. Ki- lencvenig a Kecskeméti Megyei Kórház II. számú belgyógyászatán dolgozott, itt szakvizsgázott, majd a belgiumi Leuven egyete­mén az onkohaematológiai osztályon ösztöndíjasként dolgozott, 1988-ban Kiváló Orvos kitüntetést kapott. 1990. január 1-jétől ve­zeti a hódmezővásárhelyi 80 ágyas belgyógyászati osztályt. Kutatómunkát is végez, angol nyelven tar­tott már előadásokat és szakcikkeket is jelentet meg. Pályázatában nagy hangsúlyt kapott, hogy rendszeres időközönként egészségügyi fórumokat kíván tartani különböző betegcsoportok számára. Klubok szervezését tartja kívánatosnak, és meg akar­ja szervezni a városban a rendszeres szűrővizsgalato­kat pl.: vércukor, magas vérnyomás, koleszterin- szint ellenőrzésére. Miután a halálozási statisztikák­ban a daganatos megbete­gedések második helyen vannak, és a környéken nincs ilyen szakcentrum, a nagykőrösi kórházban később onkológiai részle­get kíván létrehozni. A város egészségügyé­vel kapcsolatban a kétpó­lusú betegellátás hive. Álláspontja szerint a be­tegek túlnyomó része már az alapellátásban jusson jó szintű és végleges keze­léshez, az ezen túlmuta­tó esetekben konzulens! csoport, majd kórház fo­gadja, amelyben minimum 4-S ágyas intenzív rész­leg is működik. Végső célja az alapellá­tásban — a később megho­zandó törvényekkel össz­hangban — a családi orvo­si rendszer bevezetése. B. O. NAGYKŐRÖS XXXV. ÉVFOLYAM, 147. SZÁM 1991. JÚNIUS 25., KEDD Négyszáz nagykőrösi áldozat Emlékezni, emlékeztetni Az elmúlt vasárnap tar­totta megemlékezését a nagykőrösi izraelita hitköz­ség, a II. világháború már­tírjaira, áldozataira emlé­kezve. Ez alkalomból inter­jút kértünk Raj Tamás fő­rabbitól. 9 Nagykörösről ötszáz- harminc embert hurcoltak cl a haláltáborokba s kö­zülük négyszáz, az Ön ro­kona is, soha többé nem tért vissza. A II. világhábo­rúban az akkori Magyar- ország zsidósága hatszáz­ezer embert veszített el. Ön szerint mennyire része ez a mai nemzettudatnak, külö­nösen akkor, amikor el­A városban is fogható! Hallgassuk a Juventust? Nem tudom, a kedves rá­dióhallgató közönség tud­ja-e, hogy bővült az éter. Immáron két éve annak, hogy Veszprém Városi Ta­nácsa életre hívta a Juven­tus Balaton Rádiót. Az adó független a Magyar Rádió­tól, így nem lehet körzeti műsornak nevezni őket. Sporthírek Helycsere az élen A városi kispályás lab­darúgó-bajnokság nyolca­dik fordulójára a hűvös, borús időben is a sportsze­rű légkör volt a jellem­ző. A hagyományoknak megfelelően az eddigi lis­tavezető (ezúttal a Peda­gógus) e játéknapon is vesztett, és így a sorban há­rom nehéz ellenfelet legyő­ző PIK került az élre. A Kinizsi-sporttelepen: PIK Kőrös Kft.—FC Fortuna rangadón : 3-1, Ipartestület —Pedagógus 2-1 és Grund SC—Nyársapát 6-2 (előb­biek kihasználták a múlt évi bajnok hibáit). A Vá- gi-lakótelepi pályán: Szondi SE—Trafó 3-1 és Turbó PC—Konzum 6-0. A szoros élcsoport: 1. PIK Kőrös Kft. 11 ponttal, 2. Pedagógus 10 pont (és 34-18 gól), 3. Ipartestület 10 (és 27-20), 4. Turbó 9. A mérkőzések élessége — az eddigi 40 találkozó kö­zül mindössze 3 végző­dött eldöntetlenül — elle­nére eléggé szoros a me­zőny. Az Ifjúsági-sporttelepen, a városkörzeti II. korcso­portos kispályás körzeti diákolimpia újabb for­dulójában, nagyon sáros pályán: Rákóczi-isk.— Kossuth-isk. 0-0 és Kőcse­rt isk.—Arany-isk. 5-0 volt. A kossuthosek váratlan pontvesztése a petőfisek részére kedvező Szintén az Ifjúsági-sport­telepen, körzeti I. korcso­portos diákfordulóban: Rá­kóczi-isk.—Petöfi-isk. 1-0 és Arany-isk.—Kossuth- isk. 4-2. A TEKE NB III-BAN Nk. Mészáros Tsz SK— Orosházi MTK Ilungaro­pán 6:2 (2313-2213 fa). Nk.: Kovács 415 (1), Kis 359, Halász 385 (1), Nagy (363), Gállos 388 (1), Szabó B. 403 (1). A helyiek utolsó két dobója biztosította be a győzelmet. Battonyai Szövetkezeti SE—Nk. Mészáros Tsz SK 8:0 (2756-2252). Idegen­ben elvéreztek a körösiek. Nk.: Kis (389), Nagy 369 (1), Halász (356), Demcsik (398), Gállos (38C) és Sza­bó B. (414). A városi csapatverseny­ben legeredményesebben szereplők („legjobb 10-ok”) egyéni versenyét — sze­mélyenként 60 vegyes do­bással — a temetőhegyi pá­lyán rendezték. Ezen a fiatalok szerepeltek job­ban. A legjobbak: 1. Zsí­ros Zsolt (Toldi-kollé- gium) 2G4; 2. Hegedűs Ká­roly (Tormás) 237; 3. Ba­logh Zsolt (Volánbusz) 235; 4. Marsi Gusztáv (Mészáros Tsz A) 230; 5. Jfj. Balogh Balázs (Volán­busz) 228; 6. Farkas Gá­bor (Arany J. Tsz) 225; 7. Halász Tibor (Mészáros Tsz A) 22Lés 8. Kasza Fe­renc (Arany J. Tsz) 223 fá­val. A városi versenysoro­zat eredményhirdető-záró összejövetelén Szabó Ba­lázs főrendező értékelte a most negyedszer és ez­úttal 14 csapattal (jól si­került) sportvetélkedőt, amely jó szórakozást is nyújtott a résztvevőknek. A legjobbaknak Marsi Gusztáv, a Mészáros Tsz elnökhelyettese — aki ma­ga is versenyzett — adta át a szép tiszteletdíjakat. S. Z. 1989 április végén, kezdet­ben hét végén két-két órá­ban, majd napi két óra adásidővel indultak. A he­lyi önkormányzat ajándé­ka a szerkesztőknek és a szerkesztők ajándéka a hallgatóknak a kétéves születésnapra: nyolcórás program minden nap tíz órától. A jelenleg is tartó műszaki. fejlesztés befeje­zését követően lehetőség kínálkozik arra is, hogy a siófoki középhullámú adó­ról felváltva lépjen adásba a keszthelyi és a siófoki stúdió. Mivel minden je­lenleg is működő rádiónak vannak tervei, a frekven­ciamoratórium utáni idő­re, a Juventus a feloldás után még tovább bővíti a műsoridejét. Addig is a 810 kilohcrzen délelőtt 10 órá­tól — a Hullámzó Balaton tetején dallamára — kezdi műsorát a Juventus Ba­laton Rádió. J. Zs. Icnimondásos politikai nyi­latkozatok hangzanak el az ország akkori háborús sze­repvállalását illetően? — Átmeneti korszakban élünk, és ezért nem kell csodálkozni a különös meg­nyilatkozásokon sem. Arról van szó, hogy mint mikor egy fazék gőzölög, és a fe­dőt leveszik, akkor minden előtör. Előtör a gőze is, de előtör'az íze is a levesnek. A jó és rossz egyszerre. Ez természetes dolog. De ah- , hoz, hogy rendeződjenek, aria kellene ügyelni, hogy valóban megfelelő informá­ciót kapjanak az emberek, és ezek az információk ta­nulságosak legyenek. Éppen a napokban tartottam elő­adást a német Konrad Adenauer Alapítvány és egy másik szervezet közös konferenciáján. Ott arról szóltam, hogy a jelenlegi tankönyvekben nagyon hiá­nyosan, nagyon összecsúsz­tatva szerepelnek az adatok a holocaustról, és ezek a valóságot messze sem tük­rözik. Nagyon kell vigyáz­nunk arra, hogy mind a zsidóságról, mint minden kisebbségről, és általában a Bibliáról, Izrael országáról és a holocaustról olyan anyagok kerüljenek a gye­rekek kezébe, amelyek egyrészt tényszerűek, meg-' felelnek a valóságnak, más­részt alkalmasak arra, hogy ezeket a sajnos, még meglévő előítéleteket fel­oldják. Mert negyven éven keresztül nem lehetett be­szélni erről. Magyarorszá­gon például — Nyugat- Németországgal ellentétben — azokat a görcsöket, ame­lyek a holocaust következ­tében keletkeztek (minden oldalon voltaképpen) nem oldották föl. Nem ment át az ország egy olyan katar­zison, amelyen Nyugat- Németország átment. Q — Ön szerint egy ün­nepi emlékezésnek mi az üzenete? — A héber nyelvben az emlékező imádságnak, a mázkirnak a neve. kettős jelentésű. Annyit jelent, emlékezés, és azt is, emlé- Ueztetés. Azt hiszem tehát, ez a kettős üzenete van. Egyrészt, a még élők emlékeznek, ez természetes joguk és kötelességük is, hiszen ők a megmaradott kevesek, a túlélők maradé­kai. Másrészt, emlékeznek a leszármazottak, az azóta születettek, akik mit sem tudtak a dolgokról, hiszen sokszor még a szülő sem mert beszélni gyermekének, különböző félelmei miatt. Olyan félelmek miatt, ame­lyek a holocaustból szár­maztak, másrészt a negy­venéves vallásüldöztetés és az úgynevezett anticionista, valójában azonban az an­tiszemita propaganda kö­vetkeztében. Még családon belül sem őrződtek meg a hagyományok és az emlé­kek. Tehát: emlékeznünk kell. Másrészt, emlékeztetnünk is kell mindazokat, az egész társadalmat, hogy so­ha többé hasonló tragédia, s az ahhoz vezető út se is­métlődhessen meg — mond­ta befejezésül Raj Tamás. Ballai Ottó Felmondások Megtörtént A csütörtöki képvise­lő-testületi ülésen Kiss János polgármester be­jelentette, hogy a testü­let korábbi határozatai­nak megfelelően elküld­te a felmondásokat azoknak a vezetőknek, akinek a munkaviszo­nya eddig határozatlan időre szólt. Egyelőre nincs Információ arról, hogy az érintetlek ho­gyan fogadták az intéz­kedést, azaz valamely 1- kőjiik esetleg felleb- bez-c a döntés ellen? Ez egyébiránt nem tűnik valószínűnek, hiszen » legutóbbi ülésen a pol­gármester tájékoztatója úgy szólt, hogy a veze­tők vállalták ezt a fajta megméretést. Segítség Idősekért Mint ismeretes, a kor­mányzat Egészséges Ma­gyarországért elnevezéssel pénzügyi keretet hozott lét­re a települések egészség- ügyi, szociális ellátásának javítására. A leginkább rászoruló önkormányzatok pályázat útján részesülhetnek e pénzből. A kocséri önkor­mányzat is benyújtotta nemrégen kérelmét, s a na­pokban már a jóváhagyó okiratot is kézhez vehették, 200 ezer forint támogatás­ról. Kocséron közel 300 idős ember él a tanyákon, akik közül sokan napi gondosko­dásra szorulnak. A kapott pénzt most az ő ellátásukra fordítják, közelebbről a gondozói szolgálat közleke­dési feltételeinek javításá­ra. Anyakönyvi hírek Született: Biczó Balázs és Bóna Rozália: Szandra; Varga Ferenc és Halász Julianna: Ferene; Palla- gi József és Csizmadia Mária: József; Kiss Sán­dor és Kása Mária: Dá­vid; Dobi Ambrus és Dobi Erzsébet: István; Tóth Ist­ván és Pálfi Anikó: Ale­xandra; Horváth László és Paróczai Anikó: Zsa­nett; Bajkai Kálmán és Nagy Mária: Kálmán; Nagy Dezső és Csapó Pi­roska: Piroska; Kankali Üzletek a szép házban Akik kezükbe vették a Nagykőrösi Hírlap tegnapi, hétfői számát, meglepődve érte­sülhettek arról, hogy a buszállomás épületében üzletek működnek. Erről azonban — tudomásunk szerint — nincs szó. Annál inkább arról, hogy két — nyomdában lévő — felvételünk aláírása felcserélődött. A hibáért olvasóink elnézését kérjük, s ezúttal közöljük az eredeti felvételt a valóban szép másik épületről (Erdősi Ágnes felvétele) István és Gál Éva: István nevű gyermeke. Házasságot kötött: Csó-' kás Ferenc és Siroki And­rea. Meghalt: Écsi Antalné Fruttus Ilona (Nagykőrös, Teleki u. 4.); Bogár Pál (Kocsér, Kossuth L. u. 28.); dr. Kalmár Pálné Váradi Eszter (Nagykőrös, Bulcsú u. 1); Fodor Dénesné Dem­csik Ilona (Nagykörös, Kecskeméti u. 23.); Bujdo­só Ambrusné Búz Terézia (Nagykörös, Losonoy u. 88.); Gyurkó Márton (Cse- mö, Határ u. 1.); Tóth Já­nosáé Kozma Terézia (Nagykőrös, Barát u. 4 ); Kosa József (Nagykőrös, Hétvezér u. 2.); Szabó Al- bertné Molnár Mária (Nagykőrös, Eötvös K. u. 29.). Mozi Június 25-én, 6 órakor a nagyteremben, este 9 órakor a cifrakerti parkmo­ziban : Ollókezű Edward. Színes, szinkronizált ameri­kai fantasztikus film. NAGYKÖRÖS! HÍRLAP Nagykörös, Hősük tere 5., II. emelet 30. p A szer­kesztőség vezetője: Ballai Ottó. # Munkatárs: Mik- lay Jenő. • Postaeím: Nagykörös, Pf. 23. 2750. Te­lefax és teleftsn: (20) 51­398. Telex: 22-5708. • Hir­detésfelvétel: kedd 10-töl 12-ig, csütörtök 13-tól 15- ig a szerkesztőségben. • Híreket, információkat munkanapokon 8-tól 10-ig várunk. • Szerkesztői ügye­let: szerda 10-től 12 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom