Pest Megyei Hirlap, 1963. június (7. évfolyam, 126-151. szám)

1963-06-01 / 126. szám

VILÁG PROLETÄRJAJ, EGYESÜLJETEK! PEST MEGYE! VII. ÉVFOLYAM, 12G. SZÁM ÁRA 50 FILLER 1983. JÚNIUS 1, SZOMBAT Biztató eredmények, nagy feladatok A megyei pártbizottság és a megyei képviselőcsoport együttes ülésen vitatta meg az új oktatási törvény végrehajtásának eddigi tapasztalatait A Pest megyei Pártbizottság és az ország- gyűlési képviselők Pest megyei csoportja teg­nap együttes ülést tartott a megyei tanács székhazában. Az ülésre meghívtak több me­gyei iskolaigazgatót, valamint az oktatással foglalkozó népművelési dolgozót. Az elnök­ségben helyet foglalt Ilku Pál művelődésügyi miniszter, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, Beresztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke, Cservenka Ferencné, a Központi Bizottság tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Varga Péter, a megyei tanács vb-el- nöke, Matusek Tivadar és Szakali József, a megyei pártbizottság titkárai és Szabó Sán­dor, a megyei tanács vb-elnökhelyettese. Az ülés napirendjén az új oktatási törvény vég­rehajtásának eddigi tapasztalatai, valamint az ebből adódó feladatok megvitatása szerepelt. A beszámolót Matusek Tivadar, a megyei pártbizottság titkára tartotta. Matusek Tivadar beszéd® — Az oktatási reformot a megye közvéleménye igen nagy érdeklődéssel fogadta — kezdte beszédét Matusek elv­társ. — A szülők helyeslik, hogy gyermekeiket a kor szel­lemének, a tudományos hala­dásnak megfelelően képezik, s azok az életre rátermettebben kerülnek ki az iskolából. A diákok szívesen vesznek részt a politechnikai órákon, mert azok színesebbé, elevenebbé és érdekesebbé teszik az iskolai foglalkozásokat. — Már a reform törvénybe­iktatása előtt és később is a pedagógusok körében igen in­tenzív politikai munka és szakmai vita folyt a reform lényegének és tartalmának megismertetésére és megérté- tésére. A párt- és a tanácsi szervek jó munkát végeztek a viták előkészítésében és jól dolgozott a pedagógusszak­szervezet is. Ez a felvilágosító munka, valamint az élet által felvetett új feladatok helyes felismerése a pedagógusokat a reform híveivé tette. Az oktatási reformmal kap­csolatos mai megbeszélésünk nem a reform szükségességét vitatja, ellenkezőleg, annak jobb megvalósítását célozza. A megye iskoláinak Helyzete — Megyénkben lényegében valamennyi tanköteles gyer­mek tanul. A kimaradók fél százaléka gyógypedagógiai képzésre szorul, kimaradásuk tehát indokolt. Rajtuk kívül problémát jelentenek még a cigánygyerekek. — Az általános iskolába be­iratkozott diákok többsége befejezi tanulmányait. A kö­vetkező példa is szemléletesen bizonyítja ezt. Míg az 1954- ben beiratkozott gyerekek 81,3 százaléka végezte el a nyolc osztályt, addig az 1961—62-es tanévben 11423 nyolcadik osztályos gyerek közül 11389 vég­zett, vagyis a tanulók 99,6 százalé­ka. — Sokkal kedvezőtlenebb a helyzet a középiskolás korú gyerekeknél. Megyénkben je­lenleg 14 állami gimnázium, négy technikum és egy egy­házi gimnázium működik. Ezekben összesen 6437-en tanulnak. Rajtuk kívül Budapesten és más megyében 1800 Pest me­gyei fiatal tanul középisko­lákban. Ez azt jelenti, hogy a megyében élő 14—18 éves gyerekeknek mindössze 21 százaléka jár íközépiskolába. Az országos átlag ugyanakkor 43 százalék. Iparitanuló-intézetben és helyi ipariskolában jelenleg körülbelül 15 ezer fiatal ta­nul, mint ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi tanuló. Ezen­kívül mintegy ezer gyerek, az egyes falvakban szervezett továbbképző tanfolyamokon vesz részt. Ezek a tanulási for­mák csak javítják a helyze­tet, de nem oldják meg. Tény, hogy e középiskolás korosztály mintegy harminc százaléka sehol sem tanul tovább. Szakrendszerű és gyakorlati oktatás — Az általános iskolák fel­ső tagozatában a tanulók 93 százaléka részesül szakrend­szerű oktatásban. Sajnálatos tény azonban, hogy a felső tagozatos óráknak még min­dig csak hatvankét százalékát vezetik szakképesített tanárok. — Jelenleg 173 iskolában — a megye általános iskoláinak 46 százaléka — folyik gyakor­lati oktatás, amelyben a fel­ső tagozatos tanulók hatvan­három százaléka, kereken 32 ezer diák vesz részt. A legtöbb iskolának gya­korlókertje van, ahol a mezőgazdasági munkával Ismerkednek a gyerekek. Eddig 123 műhelytermet rendeztek be az iskolák. Ezekben az ipari munkával, a szerszámok kezelésével, az egyes anyagok tulajdonságai­val, valamint szabással és Varrással ismerkednek meg a diákok. Ez pozitívum. Hiba Viszont, hogy ezeknek a mű­helytermeknek csak kis száza­léka felel meg az előírt köve­telményeknek, felszerelésük az esetek többségében hiányos. — Az eredmények közé tar­tozik, hogy a sokszor nem megfelelő körülmények ellené­re több iskolában nem eléged­nek meg a fizikai munka meg- kedveltetésével, hanem a lehetőségekhez képest szakma! előképzésre, is törekednek. Ez a pedagógusok jó munká­ját dicséri, — A tizennégy gimnázium közül mindössze egy a szak- középiskola. Ez a nagykátai gimnáziumban szervezett ál­lattenyésztési tagozat. Tan­menete és tanrendje még nem kiforrott. Az eddigi tapaszta­latok azt bizonyítják, hogy a jövőben több gondot kell for­dítani az alapozó tantárgyak­ra: a fizikára, kémiára, ma­tematikára és kevesebb időt az állattenyésztésre. — A megye többi gimná­ziumában 5+1-es rendszerű oktatás főijük. A hallgatók az iskolák tanműhelyében, gyakorlókertjében, részint pe­dig az üzemekben, termelő­szövetkezetekben, állami gaz­daságokban töltik el a heti egy napot. Ezeken a gyakorlati fog­lalkozásokon a diákok megismerkednek a fe­gyelmezett, folyamatos munkával, a kollektív munkásélettel, a koope­rációval. Sok üzemben a vezetőik és a szakmunkások nagy igyeke­zettel és sok szeretettel fog­lalkoznak a diáikokkal. Nein egy helyen tartós és jó kap­csolat alakult ki már eddig is az iskolák és az üzemek között. Néhány üzemben és termelőszövetkezetben azon­ban még mindig nem ér­tették meg az iskolák gya­korlati oktatásának lényegét, legtöbbször csak anyagmozga­tásra, takarítómunka elvég­zésére fogják be a gyereke­ket. Természetesen ennek oly­kor vannak objektív okai is; például tervelmaradás, vagy sürgős munka idején nem érnek rá kellőképpen, foglal­kozni a diákokkal. — Ha már a gyakorlati ok­tatásnál tartunk, szólni kell arról is, hogy egyes isko­lákban csak hosszú utazga­tással tudják megoldani az üzemi gyakorlatot, ez pedig időt rabló és költséges dolog. Ezen sürgősen változtatni kell, s megfelelő formát kell találni a gyakorlati foglalko­zások eredményesebbé téte­lére. A legjobb segítség ter­(Folytatás a 3-ik oldalon.) Jól fizet a korai burgonya Több mint kétszázötven vagonnyit értékesít Alsónémedi) Amiképpen Fótnak a para­dicsom, Vecsésnek a savanyú káposzta, Nagykőrösnek pe­dig az uborka szerzett jó hír­nevezet, Alsónémedi egyre in­kább a korai burgonyával vív ki magának elismerést. Ilyen­kor, ha végignéz valaki a község határán, szinte egyet­len táblává olvadnak össze a dűlők, amelyek tele vannak burgonyával. Igaz, hagyomá­nyai vannak már itt e jól fi­zető, korai növényféleség ter­mesztésének. Sajátos szaktu­dással, hozzáértéssel foglal­koznak az alsónémediek a kü­lönféle korai burgonyafajták termesztésével. Már a felszabadulás előtt is eredményesen folytatták a ko­rai krumplitermesztést. Most még nagyobb gondot fordít ez üzemág fejlesztésére a falu két szövetkezeti csoportja, a Kos­suth és a Zöldmező tszcs. Ta­valy, meg azelőtt alaposan megnyirbálta a termésátlago­kat a fagyos, aszályos időjá­rás, mégis jóval több korai burgonyát szállítottak innen exportra, de a belföldi piacra is. mint más, hasonló adott­sággal rendelkező, burgonya­termesztő községekből. Az idei felkészülést tulaj­donképpen már a múlt év őszén megkezdték Alsónéme- diben. Időben gondoskodtak megfelelő vetőgumókról. Minthogy ezen a környéken ál­landóan cserélni kell a vető­magot, a Nyírségből, és né­met fajtákat vásároltak. Ja­vában tombolt a tél, amikor hozzákezdtek a burgonya csí­rázta tásához. Jóllehet, az idő­járás nem kedvezett, a hideg! ellenére kiültették a vetőgu-i mókát. a Kossuth Termelőszövet­kezeti Csoport közel négy- j száz holdon, a Zöldmező ; Termelőszövetkezeti Cső- : port pedig 459 holdon. A gondos művelés eredmé- i nyeként olyan szépen fejlőd­tek a burgonyatáblák, hogy a hét elején már megkezdhették a szedést. Gy. Tóth János, a földmű­vesszövetkezet elnöke elmon­dotta, hogy kedvezőek a kilátá­sok. Már a kísérleti szedésnél elérték a holdankénti 25 má­zsás átlagot. Ez a továbbiak­ban csak több lehet, hisz a gumók fejlődése a kedvező idő hatására meggyorsul. En­nek köszönhető, hogy a'Zöld­mező Termelőszövetkezeti Cso­port, amely a földművesszö­vetkezettel 144 vagonra kö­tött szerződést, a napokban húsz vagonra pótszerződést írt alá. Meg kell még jegyeznünk, hogy a falu határában levő, körülbelül ezer holdnyi bur­gonya túlnyómó részét az al­sónémedi gazdák «öntözik. Mindkét termelőszövetkezeti csoport két-két, nagy teljesít­ményű Mannesmann öntöző- berendezéssel rendelkezik. A jó terméseredmény min­denekelőtt a tagok szorgalmas és lelkiismeretes munkájának köszönhető. Többször meg­kapálták a burgonyát, most is tart még a gyomtalanítás. A napokban megjelent a burgo­nya nagy veszedelme: a kolo- rádóbogár, azonban a terme­lőszövetkezeti csoportok, kar­öltve a földművesszövetkezet­tel, eredményes harcot folytat­nak ellenük. Permetezőgépekkel jár­ják a növényvédő brigád tagjai a burgonyaföldeket, s beporzással irtják a kár- ! tevőket. A földművesszövetkezet egyébként kétszázötven va­gon korai burgonyára kötött szerződést az alsónémediekkel, s a jelek szerint ez igencsak háromszáz vagonra emelkedik majd. Annak ellenére, hogy a tavasz több hetes késéssel köszöntött be, AÍsónémedin is sikerült megszüntetni az elma­radást, és akárcsak az előző években, május végén már szállítják az újburgonyát. Most; már egyre inkább gyorsul a szedés, s június 20-ig felsze­dik a korai burgonyát. A föld­művesszövetkezet felkészült az áru átvételére, biztosítot­ták a szükséges göngyöleget. Amint a burgonyaföld felsza­badul, nyomban megkezdik a másodnövények kipalántázá­sát. Karfiolt és káposztát ül­tetnek a krumpli helyére. A korai alsónémedi burgonya pedig a hazai piacokon kívül az idén is eljut Csehszlovákiá­ba, az NDK-ba, Svéd- és Finnországba. Ügyvédek ankétja — Ügyvédi kamara? Hallot­tuk, hogy június 7-én, 8-án és 9-én Nógrádveröcén nagysza­bású megyei ügyvédanlkétot rendeznek. Érdeklődnénk, mi lesz napirenden? — Vácz István dr. irodave­zető a telefonnál. A szokásos évi ankétünkről van szó, ame­lyet a kamara elnöksége ren­dez. A háromnapos program gazdag és érdekes lesz a jo- gászság számára. — Az első nap programja? — A megnyitó bevezető be­szédet dr. Berek István, a ka­mara elnöke mondja. Utána hangzik el az első előadás A védelem helyzete a büntető törvénykönyv és a büntető eljárás életbe lépte után cím­mel. Ezt elnökségünk egyik tagja, dr. Kovács János váci ügyvéd tartja. Az előadás után számos korreferátum hangzik majd el. — A második napon? — Ezen a napon szintén egy elnökségi tag, dr. Szánthó György ráckevei ügyvéd tart előadást, ameljmek témája: A Pest megyei ügyvédség idő­szerű kérdései. Nagy érdeklő­déssel várt előadásához új­fent korreferátumok kapcso­lódnak majd. — És mi lesz a program a „nem hivatalos’’ részben, a komoly előadások közötti sza­bad időben? — Séták, kirándulások, pi­henés. E vonatkozásban talán fénypontja lesz ankétunknak az a szombat esti tábortűz, amelyet külföldi fiatalok tár­saságában, az Expressz utazá­si iroda rendezésében élvezhe­tünk. — Mit várnak az ankéttől? — Azt, hogy az ügyvédség amúgy is észrevehetően mind hatékonyabbá váló szerepét tovább erősítse. (í. a.) Nagykőrösön a Rákóczi Termelőszövetkezet földiepresében a Halló-család tagjai —, akik vállalásos alapon művelik a területet — gazdag termést szednek le. Szaporán telnek a kosarak, jól fizet a földieper Segítség is akadt: a kis Holló fiú diáktársai, a helybeli mezőgazdasági technikum tanulói I * (Koppány felv,) SZEDIK A FÖLDIEPRET

Next

/
Oldalképek
Tartalom