Pest Megyei Hírlap, 1991. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-02 / 101. szám

------------------------------------- 1991. MÁJUS Á ra: 8,60 forint ^ XXXV. évfoi 1991. MÁJUS S., CSÜTÖRTÖK XXXV. ÉVFOLYAM,^ 101. S/.AM \ MBF-es limonádé és szodalisia fagylalt Idén is ünnepelték n munkásszolidnritást Olaszorszdg­Magyarország 3-1 (2-0) Érd, Budapest és az MO-s Cöncz Árpád május 1-jei üzenete ■Nagyon regen volt a munkának olyan nagy a becsülete nálunk, mint mostanában, amikor egyre többen maradnak munka nélkül. S régen volt olyan értelme a szolidaritásnak, mint a gazdasági válság kellős közepén. Ilyen kö­rülmények között tartották szerte az országban a szakszervezetek és a politi­kai pártok a munka, a munkásszolidaritás ünnepé­nek idei rendezvénysoroza­tát. A megosztott, egymással vitában lévő szakszerveze­tek Budapesten két helyre, a Városligetbe és a Népli­get be várták híveiket. Pest megyében több településen volt. máshol elmaradt a szokásos május elsejei ma­jális. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke üzene­tet intézett a munkások­hoz. Többek között ez ol­vasható benne: „Egy emberélet tapaszta­latai alapján üzenem, hogy éppen ma, egy valódi egyenlőséget ígérő, össze­omlott rend romjain, a hí­vói: közt születőben lévő verse nytársadálom kezdeti időszakában, mikor a »munkás« szó jobbára csak a munkanélküliség vonat­kozásában hangzik el, az önkéntes tagság elvét szem előtt tartó, szabadon szer­veződő szakszervezetek szerepe, összefogása, foko­zottan fontos. Demokra­Cudakeszin. a másik majá­lison tikus rend, jól működő par­lamentáris demokrácia el sem képzelhető hatékony munkavállalói érdekképvi­seletek, a tagságuk — s ve­lük együtt valamennyi f—----------------—-------------------------r \ BSLPOUmfA! KRÓNIKA Elsimítják az ellentétet 25-30 ezer autóval ké­szaktársuk — érdekét fele­lősen védeni és érvényesí­teni képes, alapvető kérdé­sekben egyet akaró érdek- képviseleti szervezetek nél­kül:• Pest megyében Budake­szin a Magyar Demokrata Fórum tartott központi ün­nepséget, melynek Csurka István író, országgyűlési képviselő volt. a díszvendé­ge. Dunakeszin a hagyomá­nyos. nagyszabású majálist a Járműjavító szakszerve­zeti bizottsága és az MSZP szervezte, de a politikai fó­rumon képviseltette magát az SZDSZ és az MSZMP is. (Folytatás a 3. oldalon) mot'Ouk f:hí:ki*Arok : lísft köbcentiméter alatt 151—350 kübcesníiméterig köbcentiméter fülüU AUTÓBUSZOK: 10—13 férőhely között 20—79 férőhely között 80 férőhely fölött TEHERGÉPKOCSIK: 2 tonna teherbírás alatt 2—6 ton'rxa közútit 6 tonna teherbírás fölött Jelenleg meglehetősen gyér a forgalom a tavaly átadott MO-s autópályán, a gépkocsivezetők többsége ugyanis a megfelelő eliga­zító táblák nélkül nem is­meri az utazást meggyorsító új útvonalat. A táblák hiá­nya a budapesti és az érdi önkormányzat közötti vitá­ra, illetve a közöttük levő érdekellentétre vezethető vissza. Budapestnek kedvez az új út, hiszen a forgalom átrendeződésével mérsék­lődne a Petőfi híd és kör­nyékének zsúfoltsága, na­ponta becslések szerint 20­2 ess,— Ft 3 834,— Ft 4 18':,— Ft 5 31«,— Ft « 138,— Ft 128,— Ft 812,— Ft 1 044,— Ft 5 1»«.— Ft 5 840,— Ft t 222,— Ft 4 »08,— Ft 6 «76.— Ft 41«,— Ft 378,— F* 861.— rt 126,— Ft vesebb araszolna a város e körzetében. Csakhogy ezek a járművek az MO-s út ál­tal érintett Érd közlekedé­sét terhelnék, emiatt a he­lyi önkormányzat eddig el­zárkózott a nagyobb célál­lomások irányálja mutató táblák kihelyezése élői, csupán a helyközi — Sorok­sár, Csepel, Budafok — jel­zésre hagyatkozhattak az autósok. Most viszont megváltoz­hat a helyzet. Amint Boros István, az Autópálya Igaz­gatóság osztályvezetője el­mondta: a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Mi­nisztérium közvetítésével a két önkormányzat meg­egyezésre jutott, miután ál­lami támogatással megkez­dődik egy négy-öt kilomé­ter hosszú, Érdet elkerülő terelőút építése az MO-s autópálya csatlakozásához. Ez az útszakasz jövőre ké­szül el, addig viszont Ér­den gyakoribb forgalmi du­gókkal kell számolni. Min­denesetre az elkövetkező heteikben az MO-s autópá­lyán, illetve a csatlakozá­soknál felszerelnek a nem­zetközi szabványoknak megfelelő eligazító táblákat Szeged, Pécs, Dél-Buda, Dél-Pest, Centrum felira­tokkal. Kifüggesztésük nyo­mán valószínűleg több autós veszi majd igénybe az MO-s utat és az új autós Du- na-hidat, így a nyáron egyes számítások szerint naponta 20—25 százalékkal kevesebb gépkocsi pöfékel majd Budapesten keresztül. MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓK: I.ASSÜ .JÁRMÜVEK: SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROK: Már tudjuk, hogy mennyit fizethetünk Ho#szú tárgyalássorozat után a biztosítási díjak megállapítá­sára a Pénzügyminisztérium Állami B^tasításf el ügyeleté ki- aíakifcxtta az ez év második felére — július 1-jétol december 31 -it? — szóló biztosítási díjakat. Ez az egyes gépjárműfajtákra a következő: SZEMÉLYGÉPKOCSIK: 870 köbcentiméter alatt * 851—1150 köbcentiméterig 1151—1500 köbcenti méter! g 1501—2000 köbcentismétérig 2000 köbcentiméter fölött Kiszabadultak azok a ja­pán fiatalembereic, akik 44 napot töltöttek Pakisztán­ban banditák fogságában. Három tokiói diák már­ciusban határozta el, hogy kajaktúrát tesz Pakisztán­ban az Indus alsó folyásá­nál, és a pakisztáni japán nagykövetség kifejezett ké­résére sem állt el a terv­től. A japán diplomaták le szerették volna beszélni a diákokat az útról, mond­ván: banditáktól hemzseg a környék, és tavaly is 1700 embert fogtak el az erdő­ben bujkáló csoportok, és követeltek váltságdíjat sza­badon engedésükért. Leg­utóbb április elején egy svéd és egy pakisztáni mérnök vesztette életét a rendőrség sikertelen kiszabadítási ak­ciója során. A japán egyetemistákat is elrabolták, s a banditáit közel 5 millió dollárt kér­tek értük, és azt, hogy a pakisztáni hatóságok azon­nal hagyjanak föl az Indus menti ellenőrző akciókkal. Végül is nem tudni, miként szabadultak ki a fiatalem­berek, a pakisztáni belügy­miniszter csak annyit mon­dott, hogy nem fizettek a banditáknak váltságdíjat, hanem „nagy nyomást" gyakoroltak rájuk. Hírek szerint a hatóságok elra­bolták a banditák feltétele­zett vezérének családtag­jait, és ezzel bírták jobb belátásra az emberrablá- kát. Törleszteni fogunk Elnökünk Bernben Magyarország szívesen fogad minden külföldi se­gítséget gazdaságának talp­ra állításához és korszerűsí­téséhez, s változatlanul ki akarja fizetni minden kül­földi adósságát — jelentet­te ki Göncz Árpád köztár­sasági elnök kedden Bern­ben a svájci kormány ve­zető képviselőivel tartott megbeszélésen. Az elnök hétfőn délután érkezett Svájc fővárosába és vasár­napig tartó látogatásának első teljes napját nagy részben a berni hivatalos tárgyalásoknak szentelte. A hat parlamenti párt tárgyalódelegációi kedden este megállapodtak abban, hogy konzultációikat két hét múl­va folytatják. A pártok többsége egyetértett abban, hogy egy héten belül írásos anyagot juttatnak el egymásnak a véleményük szerint megtárgyalásra érdemes témákról. © A Parlament gazdasági bizottsága keddi ülésén or­szággyűlési általános vitára alkalmasnak találta az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormány zati tulajdonba kerüléséről és a volt egyházi ingatlanok tu­lajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvényjavaslato­kat. Hasonlóan általános parlamenti vitára alkalmasnak minősítette a mérésügyről szóló törvényjavaslatot. ® Antall József miniszterelnök szerdán nem hivatalos lá­togatást tett Paskai László bíborosnál. A megbeszélésem Paskai László tájékoztatta a miniszterelnököt Mind- szenty József hercegprímás hazaszállításával és újrate­metésével összefüggő eseményekről. © A Mineralimpex kedden szerződést kötött egymillió tonna iráni könnyű- olaj vásárlásáról — közölték teheráni magyar forrásból. m&tstamMl l ■! Ilii l ■MgMMBWiawrjJi'l!!Ü!lü TAKÁCS MARI SEM I KELL A TÉVÉNEK? (Cikk a 4. oifelesion) Az áremelkedés nem általános A megyében most nincs drágulás Pia hétfő, hallani gyakor­ta az élcelődő szlogent, ak­kor ismét áremelkedés. A kereskedelmi dolgozók és a fogyasztók már olyannyira hozzászoktak ehhez az anyagi és idegi megpróbál­tatáshoz, hogy jobbára kényszeredett mosollyal ve­szik tudomásul: már megint árazhatunk, ismét többet fizethetünk. Történetesen május 2-től, illetve 6-tól bi­zonyos sajtfélék, tejtermé­kek. élelmiszer- és vegy­ipari cikkek árai emelked­nek. Mi a helyzet Pest me­gyében? Az Élelmiszer Kiskeres­kedelmi Vállalat Halász­telken található üzletében Papp Imréné boltvezető azt a választ adta, hogy ná­luk már két hete kellett átárazni egyebek között a kávét, számos konzervet, továbbá a mosószereket és más vegyi árukat. Azóta 18—20 százalékkal kerül­nek többe az említett ter­mékek. Herceghalmon, az Április 4. úton levő ÁFÉSZ-boltban legutóbb a múlt héten emelkedtek az árak, ame­lyek az édességeket kedve­lőket sújtották. Szilágyi Gáborné üzletvezető tré­fásan mondta, hogy a Sze­rencsen levő csokoládégyár emeli árait, akkor nem ma­radnak le a többi cégek sem. Szabályos verseny fo­lyik azért, hogy lehetőség szerint mindenki nagyobb hasznot szakítson le a vá­sárlóktól. Erre, illetve a következő hétre még egyik megszólaltatott üzlet veze­tője sem kapott körlevelet, olyan árjegyzéket, amely áremelésekre vonatkozna. Dr. Horváth József, a Nyugat-Pest Megyei Élel­miszer Kereskedelmi Válla­lat igazgatója lényegében megerősítette, a szállítók­tól, a gyártóktól függ, hogy mikor emelik az árai­kat. Már hozzászoktak ah­hoz, hogy szinte hetente, alkalmasint több alkalom­mal is idejük jó részét bizo­nyos termékféleségek át­árazására, azok adminiszt­rációjára fordítják. Jelen­leg — ellentétben a buda­pestiekkel — nem kaptak jelzést, hogy emelkednének az olyan termékek árai, mint például a tejtermékek, jódos asztali só, az Orient Mokka kávé, vagy éppen­séggel az Unil T szőnyeg- tisztító. Pest megye lakóinak te­hát az elkövetkező egy hét nem tartogat kellemetlen meglepetést, már ami az áremelkedéseket illeti. ÉS vajon utána? Gy. It

Next

/
Oldalképek
Tartalom