Pest Megyi Hírlap, 1971. június (15. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-01 / 127. szám

PEST MEGYEI VKifi MtölETÍRJAI, KYIsiiUEKKI AZ MSZMP MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1971. JÚNIUS L, KEDD Mfesfári' €B MJW V Zuhany után nézőrekord — „A berendezés marad * Termelési együttműködés Lengyel pártmunkások a Pest megyei Pártbizottságon és a váci járásban Tegnap reggel a Pest megyei Pártbizottságra látogatott az a lengyel pártmunkásküldöttség, amely csütörtök óta hazánk­ban tartózkodik. A vendége­ket — Stanislaw Marszalt, a LBMP KB káderosztályának helyettes vezetőjét, Genowefa Zawadzkát, a katowice megyei pártbizottság káderosztályá­nak vezetőjét és Zdzislaw Le- siakot, a LEMP KB káderosz­tályának politikai munkatár­sát — Bolyós József, az MSZMP KB munkatársa kí­sérte el. A küldöttség tagjai Cservenka Ferencné, az MSZMP KB tagja, a Pest me­gyei Pártbizottság első titkára és Jámbor Miklós, a pártbi­zottság titkára fogadta. Tájé­koztatták a vendégeket a me­gyei káderpolitika időszerű kérdéseiről. A baráti, elvtársi légkörben lefolytatott beszélgetés után a délutáni órákban a küldöttség tagjait Jámbor Miklós, a Vá­ci Járási Pártbizottságra kí­sérte. Itt Balogh László, a pártbizottság első titkára, va­lamint Török Sándor és Jenes József, a pártbizottság titkárai a járás életéről és ugyancsak a kádermunkáról folytattak beszélgetést a vendégekkel. Az eszmecsere után megte­kintették Vác városát, és is­merkedtek nevezetességeivel. Esztétikus út Szépítik a közép-európai or­szágokat az Adriával összekö­tő barátság útjának magyar szakaszát. A Kőszegtől Rédi- csig tartó 100 km-es út men­tén tájesztéták tanácsai alap­ján fasorokat, díszcserjéket te­lepítettek. Kőszegen új határátkelő-ál­lomás épüli Az út mentén Szombathely határában új kor­szerű töltőállomás létesül a Vas megyei Tanács és az In- terag Rt. kooperációjával. KUWAIT Kéthetos tus Vasárnap tűz ütött ki Ku­wait legnagyobb olajlelőhe­lyén. Az oltási munkálatokat azonnal megkezdték; hatalmas vizesárkot vonnak a lángok­ban álló olajkút köré. Aziz Husszein államminiszter kö­zölte, hogy nemzetközi szak­értőket kérnek a tűz eloltásá­hoz, ami legiobb számítások szerint is legalább kétheti meg­feszített munkát igényel. ASZÚ KB hétfő helyett szerdán Az egymilliomodik látogatót vasárnap délben fogadták a BNV szovjet pavilonjában: a szerencsés úttörő egy orosz babát kapott ajándékba. Dél­után „lezuhanyozott” a vásár­város is, de a zápor nem oko­zott kárt. Hétfőn már ismét hangos volt a vásár, a tárgya­lók megteltek, az üzletköté­seknek se szeri, se száma. Új nézőrekord születeti: 10 nap alatt 1 millió 300 ezren lépték át a küszöböt. A szak­mai napok rekordja: 160 ezer szakember kétszer annyi, mint tavaly — kereste fel az öt dél- előttön a szakmák látnivalóit. Bezárt a BNV, de „a beren­dezés marad”: 1400 külföldi és 1050 hazai kiállító szerződött az Állami Biztosítóval, nem viszik haza pavilonjaik beren­dezéseit, dekorációit, itt hagy­ják a következő vásárig. Jö­vőre már két nagy vásárunk lesz: tavasszal a termelőbe­rendezéseket, ősszel a fogyasz­tási cikkeket mutatják be — a szakosodás jegyében. Tegnap dr. Ajtai Miklós és Vályi Péter, a Minisztertanács elnökhelyettesei ellátogattak a vásárra. Sétájuk után Vályi Péter nyilatkozott: — Nagyon jó benyomást tett ránk a pavilonok kiállítá­si anyaga. Például a jármű­iparé, amely tradicionális ter­mékein kívül immár a leg­újabb követelményeknek meg­felelő, konténerek szállítására is alkalmas gépkocsikat ajánl a vásárlóknak. Mindenütt, ahol jártunk, arról tájékoztat­tak, hogy a nemzetközi kap­csolatok új formái vannak ki­alakulóban, a hagyományos árucserén kívül mind gyako­ribb a termelési együttműkö­dés — mondotta többek kö­zött Vályi Péter. (Vásári beszámolónk a 3. oldalon.) Kitüntetés A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Gól Jánost, a monon járási pártbizottság politikai munkatársát nyugdíjba vonu­lása alkalmából, munkássága elismeréseként a Munka Ér­demrend ezüst fokozatával tüntette ki. Kgyaaái Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait a Tunéziai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Habib Burgiba köztársasági elnöknek. Bondor József építésügyi és városfejlesztési miniszter ve­zetésével delegáció utazott Moszkvába, a KGST építés­ügyi állandó bizottsága 31. ülésére. Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter vezetése­vei magyar delegáció utazott Várnába, a KGST rádiótech­nikai és elektrotechnikai ál­landó bizottságának 18. ülésé­re. Ilku Pál művelődésügyi mi­niszter vezetésével küldöttség utazott Moszkvába. V. P. Jeljutyín szovjet felsőoktatási és középfokú szakoktatási miniszter meghíváséra. Dr. Korom Mihály igazság­ügy-miniszter vezetésével több mint egyhetes tapasztadatcse- re-látogatást tett a Bolgár Népköztársaságban, a magyar igazságügyi küldöttség. A de­legáció hazaérkezett Buda­pestre. Dr. Várkonyi Péter államtit­kár, a Minisztertanács Tájé­koztatási Hivatalának elnöke, vasárnap hazaérkezett Irakból és Kuwaitból, ahol tájékozta­tási, illetve kulturális mun­katerveket írt alá. Georges-Mithel Mazarakis, a görög királyság új magyaror­szági nagykövete Budapestre érkezett. Sztankovics Imre rendkívüli és meghatalmazott nagyköve-i tét, az Elnöki Tanács —gui-j neai megbízatásának érintet­lenül hagyásával — megbízta a Magyar Népköztársaság kép­viseletével a Szenegál Köz­társaságban. Carepkin Dániában s~?‘ kÄ uuiugjmu uu.iwuwii nem hivataios látogatásra a dán fővárosba érkezett. A szovjet külügyminiszter-helyettes társaságában képünk jobb oldalán N. G. Jegoricev, a Szovjet- nnió dániai nagykövete. A korábbi hírekkel ellen­tétben, hétfő helyett szerdán ül össze az Arab Szocialista Unió Központi Bizottsága. Mint ismeretes, Szódat elnök, az ASZÚ újjászervezéséig rendeletileg a parlamentre ru­házta a központi bizottság ha­táskörét A szerdai ülésen Szódat beszámol a politikai és a katonai helyzetről, a leg­utóbbi, egyiptomi események belpolitikai, árabközi és nem­zetközi vonatkozásairól és ki­hatásairól. Köszönet a jó munkáért ÜLÉSEZETT A MEGYEI VÁLASZTÁSI ELNÖKSÉG A megyei választási elnök­ség tegnap délután a Pest me­gyei Tanácson ülésezett. Részt vett a tanácskozáson Barinkat Oszkárné, az MSZMP Pest me­gyei Bizottságának titkára, a választási elnökség elnöke, dr. Dobi Ferenc, az SZMT vezető titkára, Arany István, a me­gyei tanács végrehajtó bizott­ságának titkára, dr. Kéri Mik­lós, a választási elnökség tag­ja, dr. Rév János és dr. Weibli Ferenc, a választási iroda tag­jai. Arany István, a megyei ta­nács yb-titkára megköszönte a választási elnökség eddigi munkáját, és további sikereket kívánt tagjainak, majd az el­nökség nevében Barinkai Osz­kárné értékelte az országgyű­lési képviselő- és tanácsvá­lasztások során végzett sike­res, odaadó munkát. Az ülés részvevői részlete­ién elemezték a választás ta­pasztalatait, összegezték azo­kat a tanulságokat, amelyeket a két év múlva sorra kerülő tanácsválasztásokon majd hasznosítani tudnak. Eső, eső, eső Csapadékrekord Tabon PEST MEGYE SZERENCSÉSEN ÁTVÉSZELTE — Mennyi eső esett vasár­nap Magyarországon? — kér­deztük a Meteorológiai Inté­zet ügyeletét. — Nehéz megmondani, mi­vel olyan országrész is akadt, ahol egyáltalán nem esett, például a Duna—Tisza-köze déli részén, Bácsalmás kör­nyékén és az ország északi csücskében, Záhony és Máté­szalka vidékén. Érdekesség, hogy Somogy megyében nem volt nagy eső, mégis ehhez a vidékhez kapcsolódik az or­szágos rekord: Tabon 85 mil­liméter esett. Budapesten és környékén is változatos volt a csapadék mennyisége: 10— 58 milliméter. Az Elektromos Műveknél megtudtuk, hogy a záporok és zivatarok miatt nem volt különösebb fennakadás, bár néhány helyen zárlatok kelet­keztek, ezeket tegnap dél­után egy órakor mindenütt sikerült megjavítani. Ugyan­ez volt a helyzet a telefon- vonalakkal is. Pest megye közlekedésé­ben nem volt különösebb zavar, csak egy-két helyen állt meg rövid időre az utakon a víz. A mezőgazdaságban dolgo­zók örültek az esőnek, mivel több mint három hete szá­radt a föld. A kalászosok alsó levelei már erősen sárgultak, mielőtt a virágzás megkezdő­dött volna. Az eső most ele­gendő tápanyaghordozó ned­vességet adott a földnek. A lehullott csapadék azt je­lenti, hogy ha már nem is esik aratásig, akkor is jó kö­zepes termésre számíthatunk. Jót tett a víz a szántóföl­di kertészetekben kiülte­tett palántáknak is. Szerencsére a felhők ide­jében eloszlottak, belvíz nem fenyegeti a vetést. M. S. ÜNNEPELTEK A KÖNYVBARÁTOK Élénk forgalom a könyvsátrakban író—olvasó találkozók A könyvhét szombati ünne­pélyes megnyitása után vasár­nap országszerte az olvasók élénk érdeklődése és vásárló­kedve volt tapasztalható. Bu­dapesten az immár hagyomá­nyosan nagy forgalmú Liszt Ferenc, Blaha Lujza és Kálvin téri, Rákóczi úti, valamint a könyvutcává előléptetett Váci utcai sátrakban és pavilonok­ban teljes választékban kínál­ták a vevőknek a könyvhéti listán szereplő 38 új kötetet. Hétfő délelőtt a Kossuth Klub patinás termeiben tartot­ták a Pest megyei könyvbarát- bizottság ünnepi ülését. A zsú­folásig telt széksorok előtt üd­vözölte a megjelenteket a Ha­zafias Népfront nevében Var­jú Ákos, majd Keres Emil Kossuth-díjas előadóművész Juhász Gyula szépprózáját ol­vasta fel az ember és a könyv kapcsolatáról. Fábián Zoltán József At- tiia-díjas író részletesen be­számolt az Olvasó népért mozgalom megyei sikereiről. A bőségesen áradó információ- anyag csak tájékoztat — fej­tette ki —, az önmaga formá­lásához szülcséges elmélyült tudásanyagot bárki csak olva­sás útján szerezheti meg. Befejezésül Debreceni Im- réné, a megyei könyvtár igaz­gatója mondott köszönetét az egész évben kiváló munkát végzett könyvbarátbizottsági tagoknak, és értékes tárgy- és könyvjutalmakat osztottak ki közöttük, valamint a Magyar írók Szövetsége köszönőleve­lét. Ma tovább folytatódnak az ünnepi könyvhét eseményei. Tahitótfalun Fekete Gyula, Jászkarajenőn délután, Ceglé­den este Palotai Boris és Vasy Géza találkoznak olvasóikkal. Szerdán a maglódi községi könyvtárba Hámori Tibor író látogat el. A vihar a fővárost sem kerülte cl. I a

Next

/
Oldalképek
Tartalom