Pest Megyei Hírlap, 1992. szeptember (36. évfolyam, 206-231. szám)

1992-09-01 / 206. szám

XXXVI. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM Ára: 11.50 forint 1992. SZEPTEMBER 1., KEDD MAI SZAMUNKBAN Legközelebb a lakók lépnek (4. OLDAL) Túl sok a távozó (4. OLDAL) Érintettek az önkormányzatok Is (5. OLD AI,) Elvonulhat a világ zajától (6. OLDAL) Beregi tű és kötözött cérna (6. OLDAL) Szeptember reggelén (7. OLDAL) „Bízzuk a józan belátásra” (9. OLDAL) Arckép filmszalagról (13. OLDAL) AMTALL JÓZSEF FOGADTA WM LAMTOST Antall József miniszter- elnök hétfőn parlamenti irodájábar fogadta Tom Lantost, az Egyesült Álla­mok képviselőháza magyar származású tagját. A talál­kozóról, valamint a meg­beszélésről a kormányszó­vivő tájékoztatta a hírügy­nökséget. A beszélgetésen szóba kerültek a magyar—ame­rikai gazdasági kapcsola­tok, a magyar belpolitikai helyzet és a kelet-közép- európai térség problémái. Tom Lantos beszámolt a miniszterelnöknek a Becs­ben rendezett Aspen-kon- ferenciáról, amelynek té­mája szintén térségünk politikai fejlődése volt. Japiin vendég a Parlamentben Szabad György, az Or­szággyűlés elnöke hétfőn a Parlamentben fogadta a japán parlament képvi­selőházának Szakuraucsi Josio házelnök által veze­tett küldöttségét, amely nem hivatalos látogatásra érkezett hazánkba — tájé­koztatta az MTI-t a parla­menti sajtóiroda. NE CSAK TÖBBET, JOBBAT ÍS A kevesebb sem olyan kevés 'Szeptembertől olcsóbban autózhatunk, s noha lite­renként csupán egy forint a csökkenés, megnyugodva konstatálhatjuk: nemcsak felfelé, de -lefelé is kúsz­hatnak az árak. Ez persze nemigen ösztönzi utazási kedvünket, mint ahogyan — a jóslatokkal ellentét­ben — a radikális áremelé­sek sem jelentettek az autósoknak „féket”. A MÓL Rt. kimutatásai sze­rint májusig ugyanannyi motorbenzin fogyott, mint tavaly az év hasonló idő­szakában. — Az persze más kérdés — pontosítja a tényeket József Gábor, a HOL Rt. ügyve­zető igazgatója —, hogy cégünk eladásai csökken­tek, lévén a hazai piacon megjelent külföldi olajtár­saságok más csatornákon is igyekeznek hozzájutni az alapanyaghoz. Tévedés, mi­szerint • mi monopolhely- zetben vagyunk; importál­hatnak, illetve vásárolhat­nak kőolajat is, amit fino­míttathatnak a mi üze­meinkben. És ha módjával is. de már vannak a külön- utaknak jelei, noha ked­vező ajánlatainkkal igyek­szünk versenyben maradni. A Shell például már hosz- szú ideje keresi az előnyö­sebb beszerzési forrást, egyelőre azonban — s ezt nyilvánosan kijelentették — mi vagyunk a legolcsób­bak. Távlatilag is ezt az irányt szeretnénk követni, sőt, az az érdekünk, hogy a külföldi benzinkutakat üze­meltető társaságok szintén tőlünk vásároljanak. A fogyasztói árakat ille­tően, ha az olajpiacon a továbbiakban is a maihoz hasonló kiegyensúlyozott evolúciós mozgás megy végbe, számítani lehet to­vábbi árcsökkenésre — mondta az ügyvezető —. de ez csak egy-két forint le­het. A mai közel hetven­(Folytatás a 3. oldalon.) Nemzetközi konferencia Tudományos eredmények a fejlődő országokban A GATE trópusi és szub­trópusi megzőgazdasági tanszéke alapításának 20. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát rendez A mezőgazdaság Siónapok ókv SizeSés nélkül Sztrájkoló mosónők A mosónőknek rossz ál­muk van, s reggelre sem könnyebbülnek meg. Hét­főre virradóra, augusztus utolsó napján, még mindig becsapva érezhették ma­gukat a Person Trans Kft. alkalmazottaiként. A váci Jávorszky Ödön Kórház mosodáját vette át egy ilyen nevű kft. üze­meltetésre. föltehetően az­zal a reménnyel, hogy fel­fejleszti, és konkurenciát jelentve fővárosi moso­dáknak is, jól menő vál­lalkozássá teszi az addig kihasználatlan mosóüzemet. Ennek érdekében június közepén több asszonyt vet­tek föl, a helyi munkaerő­gazdálkodási iroda közve­títésével. Akik így munká­hoz jutottak, vállalták vol­na a három műszakot is, amit kilátásba helyeztek főnökeik. Nem került sor ennek beindítására, de dél­előttönként bőven akadt lepedő, ruha, miegymás. A munka ellenértéke azonban elmaradt, de nem­csak az újak, hanem az összes, mintegy hetven dol­gozó részére. A kft.-től Mi­kes László biztatta, türe­lemre intette embereit, akik hittek neki* és vár­tak. Türelmük csodálniva- ló, hiszen sokan a családi pótlékhoz, vagy a betegál­lományhoz is nehezen, vagy sehogy nem jutottak hozzá. A dolgozók képvi­selőinek elmondása sze­rint a kft.-nek jelentős el­maradásai vannak a tb- fizetési kötelezettségben. Az utolsó haladék au­gusztus 31-én járt le, de pénzt mind ez ideig nem kaptak, ezért úgy döntöttek, sztrájkba lépnek, s mind­addig nem veszik fel a munkát, amíg nem kapják meg elmaradt járandósá­gaikat. A munkabeszünte­tést az előírások szerint be­jelentették a kórház gazda­sági igazgatójának. Regge­lenként bemennek mun­kahelyükre, sőt át is öltöz­nek. Így várják a csodát, ahogyan valaki nevezte. Csodának kellene történni ahhoz, hogy kft.-jük fizes­sen, hiszen nemcsak a dolgozóknak tartoznak, ha­nem másoknak is, jóval jelentősebb összegekkel. A fejleményekről folya­matosan beszámolunk. Dudás Zoltán tudományos eredményei­nek alkalmazása és felhasz­nálása fejlődő országokban címmel szeptember elsején és másodikén. Az egyetem 6-os előadótermében ked­den 10 órakor kezdődik a megnyitó, amit plenáris előadások, poszterszekció és vállalati bemutatkozá­sok egészítenek ki. Délután a növénytermesztési szek­ció ülésezik. Másnap dél­előtt az állattenyésztési, délután a gazdaságtudomá­nyi szekció tanácskozik. A konferencia fél ötkor ple­náris üléssel zárja a mun­káját. A miniszterelnök felszólalása a parlamentben „A KORMÁNY RAGASZKODIK NEMZETI ELKÖTELEZETTSÉGÉHEZ" A nyári, szünet véget ért, tegnap folytatta munkáját az Országgyűlés. A T. Ház kegyelettel emlékezett az időközben elhunyt Borz Miklós és Faddi József kép­viselőkre. a Kisgazdapárt tagjaira, akiknek helyén vi­rágcsokrot helyeztek el. Ezt követően elfoglalhatta az MSZP padsoraiban helyét Keleti György, akit Komá- rom-Esztergom megye 3. számú egyéni választókerü­letében választottak meg. Szabad György házelnök el­mondotta, hogy XJgrin Eme­se (FKGP) a hozzá intézett levélben közölte, a halál­esetek miatt a Független Kisgazdapárt tízfős képvi­selőcsoportja megszűnt a létszám lecsökkenése miatt. Ugrin Emese az egyesülő kisgazdafrakcióban kívánja folytatni munkáját. Győr- iványi Sándor azt közölte a házelnökkel, hogy vezetésé­vel öttagú kisgazda képvi­selőcsoport alakult. Napirend előtt szólalt fel Antall József miniszterel­nök, aki Csurka István MDF-alelnök pamfletjével kapcsolatban fejtette ki vé­leményét. A kormányfő mondandó* (Folytatás a 3. oldalon.) A kormányzó hazakészül A szálak Vácra vezetnek Mi minden múlik egy el­ejtett szón, egy könyvesbol­ti találkozáson... Nem is hinné az ember, hogy ilyen apróságok, véletlenek ele­gendőek ahhoz, hogy olyan dolog induljon el, amiről hamarosan az egész ország, beleértve az összes újsá­gos a rádiót és a televí­ziót, beszéljen. A kormányzóhelyettes re- pülőgép-szerencséílenségé- nek ötvenéves évfordulója kapcsán a napokban sok szó esett a Horthy család­ról, amelynek jelenleg is élő néhány tagja Magyar- országra látogatott. Kende­resre, a családi kriptához vezetett az útjuk, ahol utoljára az 1942-ben a va­dászrepülőgéppel lezuhant Horthy Istvánt temették. Édesapja, édesanyja Por­tugáliában nyugszanak, ahol végakaratuk szerint csak addig hagyják őket, amíg gyökeres politikai vál­tozások nem történnek, a* ötvenes évek végihez képest Magyarországon. Ezt tud­va és a család ittjártát lát­va, elkezdődött a sugdoló- zás: hazahozzák Horthyt. Mint minden szóbeszéd­nek. ennek is van igazság- (Foly tatás a 11. oldalon.) Kényszerű betakarítás . BELPOLITIKAI KRÓNIKA ANDRÁSFALVY BERTALAN művelődési és közoktatási miniszter Jean-Georges Mandonnak, a francia nagykö­vetség kulturális tanácsosának a magyar—francia kul­turális és oktatási kapcsolatok fejlesztéséért végzett munkájáért, megbízatásának lejárta alkalmából a Pro Cultura emlékplakettet adományozta tegnap. DÍSZDOKTOR A VATÖ és tanévnyitó nyilvános ünnepi ülést tartott hétfőn a Debreceni Orvostudományi Egye­tem tanácsa, ahol száznegyvenkilenc elsőéves magyar, illetve hatvannyolc külföldi orvostanhallgató, Nyíregy­házán kilencvenegy hallgató kezdi meg tanulmányait. A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁST áttekintő tudomá­nyos programokkal mintegy harminc országból érkező részvevőkkel tegnap hivatalosan Is elkezdődött az I. páneurópai oxikológiai kongresszus. Az aszály nem kímélte a szántóföldi növényeket, különösen a kukorica és a napra­forgó szenvedte meg ezt a hőséget. Elszáradt száró, kókadt, tenyérnyi lányérú nap­raforgók bizony siralmas látványt nyújtanak. A szakemberek, látván a helyzetet, több helyen is megkezdték a kombájnokkal a reméltnél bizony sokkal kevesebb termés betakarítását. Nem érdemes tovább várni, hiszen a napraforgónak már nem segít sem az eső, sem az, ha egy kissé hűvösebb lenne az idő. Most legalább könnyebb lesz a termést biztonságos helyen tudni. Képünk a péccli határban készült, ahol a terme­lőszövetkezet kombájnjai kényszerűségből megkezdték a növény betakarítását. (Iiancsovszki János felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom