Pest Megyei Hírlap, 1969. április (13. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-19 / 88. szám

pest ,ti EGY itfírltw 1969. ÁPRILIS 19., SZOMBAT Áru és fogyasztó Az igényekhez igazodik a szövetkezeti ipar A háztartási, a ház körüli munkákat termékeikkel a me­gye kisipari szövetkezetei is segítik. Kézi permetezők, kü- löníéle kerítésfonatok, kerítés­elemek, vaskapuk, hordók, kerti szerszámok, kárpitozott, kolóniái és kovácsoltvas búto­rok, kovácsoltvas lakberende­zési tárgyak (előszobafal, vi­lágítótestek, gyertyatartók, könyvespolcok), műanyag ko­sarak, vegyes tömegcikkek (vasalások, autóba való rádió- antennák), elektromos hajszá­rítók, gyermekjárókák, faka­nalak, műanyag és fémgöm­bök kerülnek ki műhelyeikből s jutnak a kiskereskedelem közvetítésével a lakossághoz, bár bizonyos termékekre, pél­dául kovácsoltvas árukra, a szövetkezetek közvetlenül is vesznek fel egyedi megrende­léseket. Általában rugalma­san alkalmazkodnak az igé­nyekhez, kitartóan keresik az újat, a korszerűt, és töreked­nek arra is, hogy lehetőleg ol­csóbbak legyenek cikkeik, mint a hasonlót előállító egyéb vállalatoké, üzemeké. A lakosság igényeinek megismerése , réljából nyitottuk meg pél­dául márciusban a Ceglédi Általános Fogyasztási és Ér­tékesítő Szövetkezet áruházá­ban azt a csaknem 450 termé­ket közszemlére tevő kiállítá­sunkat, melyen például egy 3600 forintba kerülő kétszemé­lyes franciaágy, egy 2700 fo­rintért kapható kétszemélyes rekamié, egy körülbelül 1200 forintos, asztalból és négy szkáj borítású székből álló ko­vácsoltvas garnitúránk is lát­ható — mondja Spilenberg László, a Pest megyei KI- SZÖV iparfejlesztési és mű­szaki osztályának vezetője. — Ezek az árak igen méltányo­sak. S elégedetten jegyzi meg: a kiállítást érdemes volt meg­rendezni, mert a látogatók igényei alakján a termékekből már az első napokban is je­lentős mennyiséget rendelt az ÁFÉSZ-kereskedelem. az a legbecsesebb partner, amely- lyel a kapcsolatokat a legszé­lesebb körben kívánják fej­leszteni. Abból, hogy tavaly minőségi panasz, reklamáció nem volt, arra következtethetünk, hogy mind a kereskedelem, mind a fogyasztóközönség általában nagyon szereti a megye szö­vetkezeteinek termékeit. — Gondot okoz — jelenti ki az osztályvezető —, hogy a kereskedelem kis mennyisége­ket rendel, minthogy bőséges az árukészlete. A szövetkeze­tek egy-egy áruból jóval töb­bet is tudnának szállítani, s ha megtehetnék, a nagyobb szériák gazdaságosabbá ten­nék termelésüket. Egyébként annak illusztrálására, hogy mennyire alkalmazkodnak az igényekhez, hadd mondjam el: ha valamelyik üzlet esetleg bizonyos bútorból csak kettőt kér, hát kettőt is elvállalnak. Sok bosszúság származik abból, hogy az el­kopott alkatrészek után hiába futkosnak az emberek — ve­tem közbe. — Azokhoz a fogyasztási cikkeinkhez, melyek elektro­mos vagy mechanikus műkö­désűek, az alkatrészellátást megfelelően biztosítottuk. A szövetkezetek a hibás készü­lékeket azonnal meg tudják javítani. A Vecsési Vegyes Ktsz hajszárítója például oly csekély garanciális javítást igényel, hogy cserekészülékkel orvosolhatók a vele kapcsola­tos panaszok. A kereskedelem a megrendeltnél több készü­léket kap, a reklamálónak azonnal újat adhat, a hibásat visszaküldi, s a ktsz megja­vítja. Most kerül forgalomba konyhai páraelszívó berende­zésünk. Ennek garanciális ja­vítását, ha netán számottevő lesz, a GELKA is vállalja majd. Véleményünk szerint azonban erre aligha lesz szük­ség, minthogy a megye terü­letén elég nagy háztártásigép- javító hálózattal rendelke­zünk. Hűtőgépjavítással pél­dául a megyében kizárólag csak a szövetkezeti ipar, illet­ve a Ceglédi Vasipari Ktsz foglalkozik. Érdekességként említi meg az osztályvezető, hogy a mai gazdasági irányítási rendszer­ben a megyei összes ipari szö­vetkezete önállóan maga old meg minden kérdést, a me­gyei szövetség csak ajánláso­kat ad részükre, kereskedelmi és kooperációs kapcsolatok létrehozásában nyújt segítsé­get nekik. A ceglédi kiállítást például a szövetség rendezte, hogy a már említett célon kí­vül közvetlen kapcsolatot te­remtsen az ÁFÉSZ-bolthálózat és a termelőegységek között. A piackutatás is a mi feladatunk — folytat­ja. — Felderítjük, milyen ka­pacitásokat keresnek a külön­féle vállalatok és szövetkeze­tek, információkat szerzünk be arra vonatkozóan, hogy hol küzdenek foglalkoztatási gon­dokkal, és összehozzuk a part­nereket, egymással összeköt­hető termelési lehetőségeket keresünk. Befejezésül elmondja, hogy a Budapesti Nemzetközi Vá­sárra sok új termékkel ruk­kolnak majd ki a szövetkeze­tek, s ez alkalommal külföldi megrendelésekre is számíta­nak. Készülnek továbbá már az őszi vásárra is. Háromszáz négyzetméternyi kiállítási te­rületen mutatják be a belke­reskedelemnek, hogy milyen új termékeket szánnak az 1970-fes évre. — Milyeneket? — Hagyjuk ezt meglepetés­nek — hárítja el mosolyogva kíváncsiságomat az osztályve­zető. Polgár István Vetélkedő - polgári védelemből A dobosi járás úttörőinek mozgalmas napja A dabasi járási tanács mo­dern épületének nagytermeit a minap reggeltől késő délutánig pirosnyakkendős úttörők vet­ték birtokukba. Ez alkalommal „játékteremmé” alakult át, nagyszabású vetélkedő dön­tőjének színhelye lett a terem. Téma: a polgári védelem. A selejtezők az elmúlt hóna­pokban zajlottak le a járás ál­talános iskoláiban. A honvédelmi oktatásban első ízben résztvevő közel 800 hetedik osztályos is­merkedett meg a polgári védelem tudományával. A versenyre rajzokkal, írás­beli munkákkal neveztek be az úttörők. A járási tanácson rögtönzött kiállításon láthat­tuk a pályamunkákat, hogyan ragadta meg a 13 évesek fan­táziáját a törriegpusztító fegy­verek elleni védekezés. Tizenkilenc iskola képvise­letében a legjobbak, közel hatvan úttörő került be a dön­tőbe. A háromtagú csapatok először az elméleti anyagból vizsgáztak, majd a polgári vé­delemmel kapcsolatos politi­kai, történelmi, földrajzi kér­déseken törhették a fejüket. A vetélkedő legizgalma­sabb perceit azonban a gyakorlati feladatok jelen­tették, mikor is különböző eszközök­kel, — hordágy, kötszer, fasín, stb. „betegeken” kellett bemu- tatniok az úttörőknek mennyi­re értenek a gyors, szakszerű elsősegélynyújtáshoz. A döntő eredménye: csapatban első a kakucsi általános iskola, az egyéni győztes: Stégner Éva, (Ka- •kucs). Természetesen nem maradt el a nyertesek jutalma: a négy­személyes sátor, a kézilabda­csapat teljes felszerelése, tár­sasjátékok, fényképezőgép, lég­puska és még sok értékes ajándék. E lelkes kis társaság tagjainál mind-mind méltó ke­zekbe került. Az ismeretek gyarapítására Jogász—közgazdász nap a Kossuth-klubban Jogász—közgazdász napot rendezett tegnap a TIT me­gyei szervezete és a Magyar Jogász Szövetség Pest megyei szervezete. A délelőtt kezdődő ülésszakon többek közt részt vett Gendvai István, a Pest megyei Pártbizottság titkára, dr. Prandier Árpád, a Magyar Jogász Szövetség főtitkára, dr. Ádám Mihály, a megyei ta­nács vb-titkára, és dr. Zalka Károly, a Pest megyei Bíró­ság elnöke. Megnyitó beszédében dr. Bozóky István megyei fő­ügyész, a megyei jogászszer­vezet elnöke szólt a rendez­vény céljáról. Mint mondot­ta, a jogász—közgazdász nap elsősorban azt kívánja szol­gálni, hogy egyrészt a jogászok köz- gazdasági ismereteit, más­részt a közgazdászok jo­gi ismereteit gyarapítsák. Az új gazdaságirányítási rend­szerben nem közömbös, meny­nyire ismerik a jogászok a gazdaságpolitikai célkitűzése­ket és az új mechanizmus gya­Szerkesszen velünk! Rajtol a szárnyashajó Ezer forintos „Szerkesszen velünk!’’ ötletpályázatunkra P. I.-né, Visegrádról a következő sorsolásra érdemesítő levelet küldte: Április 19-én, szombaton (tehát ma) rajtol idén először a Sirály szárnyashajó Budapestről, Visegrád—Esztergom felé. Ez első útról szeretnénk képesriportot olvasni a Pest megyei Hírlapban. Olvasóink kívánsága teljesül. A szárnyashajó ma dél­után 15 órakor munkatársainkkal, Mészáros Sándorral és Gábor Viktorral fedélzetén indul Visegrád felé, s keddi lapunkban beszámolnak élményeikről. Olvasónkat pedig kérjük, írja meg pontos nevét és cí­mét, hogy a hó végi sorsoláson részt vehessen. Metro-hír „Kozmetikázzák" a Népstadion állomást Elkészült a metró Népsta­dion állomás, s most már csak apróbb „kozmetikai” munkálatok vannak hátra. Az óriási csarnok mennyezetét MONORI-ERDO Személyvonat-teherautó karambol Tegnap reggel Monori-erdő vasúti megállóhelyen egy Die- sel-vontatású személyvonat összeütközött a monori állami gazdaság ZIL típusú teherautó­jával, amely az átjáróban ke­resztbe állt a síneken. Mint a vonatban ülő egyik szemtanútól hallottuk, már messziről látták, amint a 6 ton­nás ZIL-t megpróbálják letolni a sínekről, de ez nem sikerült. Egy vasutas a kanyarból ki­érkező vonat elé szaladt, de annak vezetői már hiába fé- j keztek: a Diesel nekirohant a ; teherautónak — amelyen egyébként 35 mázsa morzsolt kukorica volt — s több mint 120 méteren át maga előtt tol­ta a ronccsá vált kocsit. Személyi sérülés nem tör­zöld színű luxaflex borítja, a padló burkolata gránit, az ol­dalfalakat csiszolt siklósi mészkő fedi. Elkészültek az üzemi terek is, csupán a biz­tosító berendezéseket kell fel­szerelni. A Baross téri állomáson a munkálatok a befejezéshez közelednek. A mélyállomás és a felszín alatti utaselosztó csarnok között hamarosan naphosszat jár a mozgólépcső, itt képezik ki ugyanis a moz­gólépcső-kezelőket. A Deák téren a napokban látnak hozzá a felszín alatti utaselosztó térségtől az utca szintjéig nyúló mozgólépcső kialakításához. Föléje tetszetős üveg bejárat épül. A vonalalagutakban is jól halad a munka. Összeütközés a járdán Csütörtökön Rétság község­ben egy tehergépkocsi felhaj­tott a járdára, majd összeüt­között egy tsz-vontatóval. A baleset következtében a gyalogjárdán tartózkodók kö­zül Misik István 14 éves is­kolai tanuló, Botos Ernőné 47 éves háztartásbeli, rétsági, Popovics Mihály 18 éves tsz­alkalmazott, dunakeszi lako­sok olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen meghaltak. Baracki Márta 12 éves tanuló, rétsági lakos életveszélyes, egy személy sú­lyos sérülést szenvedett, aki­ket a mentők kórházba szállí­tottak. A baleset körülményeinek vizsgálatát a rendőrség a mű­szaki szakértők bevonásával folytatja. korlati problémáit. Ugyan­akkor nem kevésbé fontos a közgazdászok számára, hogy tisztában legyenek a gazda­sági reformok bevezetésekor hozott jogszabályokkal, és kel­lően megismerjék a jogpoliti­kai elveket. Az előadássoroza­tot tehát annak érdekében rendezték meg, hogy Pest megye közgazdászai és jogá­szai egységes, helyes szemlé­lettel, elvi és gyakorlati té­ren munkájuk legjavát adva az eddigieknél még követke­zetesebben segítsék elő az új gazdaságirányítási rendszer kibontakozását és még hatá­rozottabban lépjenek fel a ne­gatív tendenciák ellen. Ezt követően Lendvai Ist­ván tartott előadást gaz­dasági életünk fejlődésé­ről, országos és megyei vi­szonylatban. A jogász—közgazdász nap délután szekcióülésekkel foly­tatódott, melyeknek témája az ipari és mezőgazdasági válla­latok gazdasági önállóságának közgazdasági és jogi tapaszta­latai volt. Az ipari témakör­ben dr. Gadó Ottó, az Orszá­gos Tervhivatal főosztályve­zetője, címzetes egyetemi do­cens tartott előadást. A me­zőgazdasági szekció ülésén dr. Dobos Károly, az Agrár- tudományi Egyetem tanára, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa volt az előadó. Szerzői jog - régen — Ha fej, elfogadjuk a fel­tételeit ... (Kertész László rajza) Tolvajfogás tv-segédlettel A tv Kék fény című műso­rának és a lakosság segítségé­vel került rendőrkézre Görög Sándor fővárosi, XV. kerület, Tompa utca 9. szám alatti la­kos, aki már ez ideig hatvan hónapot töltött börtönben: lo­pásért, csalásért és rablásért már öt esetben volt büntetve. A csütörtök esti tv-adásban elhangzott felhívás a nyomo­zás elősegítésére sikerrel járt: 18 bejelentés érkezett a Buda­pesti Rendőr-főkapitányság­hoz. Ezek közül az egyik ar­ról tájékoztatta az illetékese­ket, hogy a képernyőn bemu­tatott fényképhez hasonló sze­mély a Metropol Szálló kör­nyékén tartózkodik. A nyomo­zók a megjelölt helyen elfog­ták a hónapok óta bujkáló bűnözőt, aki ellen a rendőr­ség, a bíróság kérésére. 1968 szeptemberében országos kö­rözést adott ki. Görög ellen ugyanis bírósági eljárás volt folyamatban három rendbeli lopás bűntette miatt, de a'tár­gyalás elől megszökött. A „nyilvános” tv-nyomozás eredményeként ötven perc alatt kézre került a bűnöző, akit a rendőrség őrizetbe vett és atkísért a bírósághoz. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLAN1 FERENC Szerlsesztöseg: Budapest, Vili.. Somogyi Béla u. 6. II. era. Kiadóhivatal: Budapest, Vili.. Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telelőn: 343-100. 142-220. Gépiró szoba 10 órától 18 óráig 140-44Í». 18 órától 21 óráig 140-447. Titkárság: 131-248 Egyéb szamok: 141*462. 141-258. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. INDEX: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta Előfizet­hető öarmely postahivatalnak a kézbesítőknél, a posta hirlapüzle­’eihr*o es a Posta Központi Hírlap irodánál <Bp.. V Józsit nádor tét l. sz.). Előfizetési díj I hónapra 20 forint. tént. Egyelőre nem tudni, mű­szaki hiba okozta-e a ZIL „megtorpanását” a vasúti síne­ken. A rendőrségi vizsgálat még tart. Sz. J.‘

Next

/
Oldalképek
Tartalom