Pest Megyei Hirlap, 1966. június (10. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

AZ M S Z M pP É S. T; M E G Y E I BIZOTTSÁGA 't S A MEGYEI TANÁCS LAPJA X. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM ÍR.\ SO f-'II.I.ÉR 1966. JŰNIUS 1., SZERDA Kállai Gyula fogadta az UNESCO hazánkban Magyar filmküldöttség Moszkvában PEST MEGYEI VKÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! tartózkodó vezetőit Véget ért a végrehajtó tanács budapesti ülésszaka Kedden a Ferihegyi repülő­térről magyar filmdelegáció utazott a Szovjetunióba. Mű­vészeink tíz napot töltenek Moszkvában s megbeszélése­ket folytatnak szovjet -kollé­gáikkal. A magyar filmkül­döttség vezetője Fábri Zoltán rendező, a Filmművészek Szö­vetségének elnöke. 1 hwzwnégvw; bizottság Dar Es Saiaamban Az ENSZ-nek a gyarmati kérdéssel foglalkozó különbi­zottsága, az úgynevezett hu­szonnégyet bizottság hathetes afrikai ténymegállapító kőr­útjának első állomásán, Tan­zánia fővárosában, Dar Es Salaamban hétfőn ülést tar- kitt Geszty Szilvia vendégszerződése Geszty Szilvia, a berlini Operaház NDK Nemzeti-díjas magyar szólóénekesnője ven­dégszerződést írt alá a londoni Covent Garden Operához: Mo­zart „A varázsfuvola” című operájában az Ej királynője szerepét fogja énekelni. Megnyílt a Csehszlovák. Kommunista Párt XIII. kongresszusa Hadbíróság elé állítják a kongói összeesküvőket A leopoldville-i rádió kö­zölte, hogy a hétfőn feltárt összeesküvés részvevőit had­bíróság elé állítják. Négy volt minisztert (Kimba, Anany, Mahamba és Bamba) azzal vádolnak, hogy meg akarták dönteni Mobutu el­nök katonai rezsimjét és meg akarták gyilkolni a kormány Vezetőit. Kedden reggel Prágában a Julius Fucik parkban lévő kongresszusi palotában meg­nyílt a CSKP XIII. kongresz- szusa. A hatalmas előadóter­met már jóval kilenc óra előtt megtöltötték a küldöttek és az erkélyen helyet foglaló meghí­vott vendégek, a kül- és bel­földi újságírók. A falat Lenin- kép, valamint vörös és nem­zetiszínű zászlók díszítik. Az ülésterem díszítése és beren­dezése is tükrözi, hogy a XIII. kongresszus látványosságok nélküli munkakongresszus lesz. Néhány perccel kilenc óra előtt viharos taps köszöntötte a terembe lépő csehszlovák ve­zetőket és a meghívott külföl­di delegátusokat. A kongresz- szus Antonin Novotny beve­zető szavaival kezdte meg ta­nácskozását. A CSKP KB el­ső titkára köszöntötte a dele­gátusokat és vendégeket, majd üdvözölte a részvevő mintegy 70 kommunista, munkás- és más haladó párt küldötteit. A delegátusok nagy tapssal kö­szöntötték a küldöttségeket és vezetőiket. Antonin Novotny megnyitó szavai után a kongresszus meg­választotta az elnökséget és a különböző bizottságokat, majd jóváhagyta a napirendet. A napirend elfogadása után Antonin Novotny tartotta meg a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának beszámolóját. A kongresszus délutáni ta­nácskozásán felszólalt a szov­jet pártküldöttség vezetője, Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára is. A kongresszus szerdán foly­tatja munkáját. Kállai Gyula, a magyar ság elnökét Jelen volt llku forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke kedden a Parlamentben fogadta az UNESCO végrehajtó tanácsá­nak budapesti ülésszaka al­kalmából hazánkban tartóz­kodó világszervezeti vezető­ket: Mohammed El Fazit, a végrehajtó tanács elnökét, René Maheut, az UNESCO főigazgatóját Athanase Jóját, Dame Mary Guillan Smietont, Bedreddin Tuncelt, a végre­hajtó tanács alelnökeit, Prem Kirpalt, a programbizottság elnökét és Gian Franko Pom- peit, az adminisztratív bizott­TEL júniusban A Lengyel Kárpátokban na­pok óta téli időjárás uralko­dik. A Kastrowy-csúcson 1,20 méteres hó esett és mínusz hat fokos hőmérsékletet mér­tek. Zakopánét 23 centiméte­res hó takarja és a nappali hőmérséklet plusz öt fok kö­rül mozog. A kubai belügyminisztérium közleménye a Castro ellen tervezett merényletről A kubai belügyminisztérium kedden közleményben ismer­tette a vasárnap esti partra­szállási kísérlet hátterét. A közlemény elmondja, hogy va­sárnap az éjszakai órákban hat személlyel a fedélzetén egy motoros bárka kísé­relt meg kikötni Havanna egyik külvárosánál. A kubai fegyveres erők a kí­sérletet azonnal észrevették és beavatkoztak. Két személy, akit már partra tettek, tűz­harcban életét vesztette. Ku­bai őrhajók és repülőgépek űzőbe vették a menekülő bár­kát és tizenhat kilométernyire a parttól elsüllyesztették. A fedélzetén tartózkodó négy sze­mély közül kettő meghalt, ket­tőt élve fogtak el. Ezek val­lomást tettek. Egyikük, a cso­port vezetője, elmondotta, hogy az Amerikai Központi Hírszerző hivatal, a CIA uta­sítására indultak el Floridából. Utasításuk és céljuk az volt, hogy meggyilkolják Fidel Castro kubai minisz­terelnököt, és így olyan helyzetet teremt­senek Kubában, amely kedve­ző lenne egy agresszív táma­dás szempontjából. Ilku Pál művelődésügyi miniszter, Mohammed El Fazi, az UNESCO végrehajtó tanácsának elnöke és M. Jimenez, a végrehajtó tanács titkára Pál művelődésügyi miniszter, valamint a magyar UNESCO- bizottság több vezetője. A fogadáson élénk eszme- \ cserét folytattak a világszer­vezet tevékenységéről, a ma­gyar UNESCO-bizottság mun­kájáról, s kölcsönösen kifeje­zésre juttatták azt a meggyő­ződést, hogy az UNESCO ha­tékonyan szolgálhatja a né­pek közötti közeledést, a kul­turális kapcsolatok bővítését, az egyetemes béke ügyét A fogadás szívélyes, baráti lég­körben folyt le. Az UNESCO végrehajtó ta­nácsa kedden az Akadémia dísztermében folytatta 72. ülésszakának budapesti ta­nácskozását. A délelőtti ülés végén az UNESCO-val együttműködő nemzetközi szervezetek veze­tői szólaltak fel. A délutáni ülésen AU Vrioni, az UNES­CO osztályvezetője válaszolt a vitában elhangzott felszólalá­sokra. Végül René Maheu, az UNESCO főigazgatója szólalt fel, majd szavazásra bocsá­tották, s egészében egyhangú­lag elfogadták a határozati javaslatot. A határozat jóváhagyta a műemlékek és egyéb kulturá­lis javak megőrzéséről és a műemlékvédelem idegenfor­galmi vonatkozásairól szóló ■ előterjesztést. Ezt követően az elnöklő El Fazi bezárta az ülésszakot és zárt ülés kezdődött. „ Vizes” gondok Nagykálán Másodvetéssel, baromíineveléssel, szarvasmarha- hizlalással enyhítik a károkat a Kossuth Termelőszövetkezetben KONGRESSZUSI VERSENYBEN Itt az új panoráma A meghívás már magában is meglepetésre engedett kö­vetkeztetni. A látvány azon­ban felülmúlta a várakozást, újdonatúj, napban csillogó fes­tésű kocsik sorakoztak, öt fél­luxus autóbusz, amelyből né­gyet külföldi utakra, Bécsbe, Krakkóba és jugoszláv tájak­ra irányítanak. Az öt'Jdik is­merős vidéken a visegrádi szerpentinen kanyarog majd. — Tessék beszélni, s meg­tekinteni közelebbről — invi­tálnak az Autóközlekedési Vállalat és a MÁVAUT vezér- igazgatói. S a házi idegenve­zető már kezdi is. — Ez a panorámaautó­busz a legkorszerűbb és legmodernebb az ország­ban. Nagyjavítás közben alakította át a főműhely kiváló gárdája. Teteje színes üveg s a naptól véd, oldalain nagyméretű, egy mozdulattal a tetőre tolható ablakok, minden ülés mellett kikapcsolható hangszóró. A jármű a Dunakanyarban lap letelepedési engedélyt. De trdemes megnézni a többi ko- tsit is. Ezekről így szól a tá- I ikoztató. — A repülőgéphez hason­lóan irányítható sugarú lég- lefúvó került minden ülés lölé, este fókuszba világító, a pihenésben másokat nem zavaró olvasólámpát hasz­nálhat az utas. A kocsi végében hűtőszekrény, mosdó, a ruháknak fogasok, s természetesen újságtartó. Még néhány szót az új pa­norámabuszról. Szakítottak a hagyományos színekkel, s nemcsak ablakai miatt vilá­gos, könnyebb a jármű, de csont-zöld talanul el is végzik. Valaki ajánlotta, érdemes lenne bab­bal is megpróbálkozni. Kap­tak az alkalmon, és most 15 holdat ültetnek be vele. Ubor­kát 20 holdas területre ültet­nek, az MV—42-es rövid te­(Folytatás a 2. oldalon) Donaremeténél tetőzött A Dunakanyar előtt ellaposodik az árhullám Az esőzésektől kialakult du­nai árhullám a vártnál ki­sebb vízállással, 510 centimé­ter körüli vízszinttel tetőzött Dunaremeténél, s kedden már a lassú apadás is megkezdő­dött. A csehszlovákiai mellék­folyók kevés vizet szállítottak a Dunába, ezért a felső Duna- szakaszróí érkező kis áradás még a Dunakanyar előtt ella­posodik. BELGRAD Új Száva-híd A Nyugat- és Közép-Euró- ^ pából Délkelet-Európába tartó gépkocsiknak a jövőben nem 5 kell áthaladniuk a jugoszláv S főváros nagy forgalmú utcáin ^ és terein. A jugoszláv kor- ^ mány ugyanis legutóbbi ülé- § sén elhatározta, hogy Dj- ^ Belgrádtól az óváros nyugati ^ részéig a Száva folyón hidat ^ építenek. Az új híd volta­képpen a „testvériség—egység autóutat” köti össze, illetve az útvonal új szakasza lesz. Az említett autóút átvonul Jugoszlávián kezdve az oszt­rák határtól egészen a görög határig. Az új Száva-híd 21,5 méter széles lesz, s építését azonnal megkezdik. még ilyen körülmények között is hamar megtalál­ják a megoldást. Bizonyítja ezt a nagykátai Kossuth Termelőszövetkezet példája. Ebben a gazdaságban — ahogy eddig számolják — kö­rülbelül másfél millió forint lesz a belvízkárokból szárma­zó bevételcsökkenés. Csupán a rozsból 400 holdnyit kell ki­szántani,15 hold őszi árpát és 15 hold búzát „ölt” meg a víz. Varga Pál tsz-elnök mégsem esik kétségbe, a vezetőség is úgy ítéli meg: egy kis fantá­ziával meg sok-sok munkával ki tudnak fogni a természet okozta károsodáson. Igaz, ami- i kor észrevették, hogy a csa- j padék tizedelni kezdi az őszi i vetéseket, már akkor gondol- • kodni kezdtek, mivel is pótol­> hatnák a várható pusztítást, j Azóta megszületett a vezetőség > határoztata, ! a rozs helyére rövid te- ! nyészidejű kukoricát, ta- ! karmányféleséget vetnek. $ Mihelyt a táblákra rá lehet (menni, ezt a munkát haladék­j ---------------------­N em készült még el a me­zőgazdasági belvízkárok vég­leges és pontos összesítése, annyi azonban máris bizonyos, hogy nagy gondot okoz a kár- í vallott termelőszövetkezetek- ! nek. Pest megyében csak a I kalászosokból több mint 10 000 ! holdat kellett kiszántani, s : még most is van jócskán | olyan terület, amit víz borít, i s amire belátható időn belül nem tud rámenni a gép. Mit lehet tenni az ilyen hely­zetben, hogyan pótolhatnák a kipusztult növények termését, mivel ellensúlyozhatnák a be­vételekben várható kiesést? Ezt vizsgálták az utóbbi he­tekben és kutatják ezekben a napokban is a járási tanácsok mezőgazdasági osztályainak segítségével Cegléd, Dabas, Monor és Nagykáta környé­kén. Ahol a vezetőség talpra­esett, leleményes, ott

Next

/
Oldalképek
Tartalom