Pest Megyei Hírlap, 1992. október (36. évfolyam, 232-257. szám)

1992-10-01 / 232. szám

MAI SZÁMUNKBAN AZ ÉLET ÁRULÁSA (4. oldal) jószolgálati alapítvány (3. oldal) A HERCEG PATIKÁJA (7. oldal) VÉRFOLTOK A BALTA NYELÉN <16. oldal) XXXVI. ÉVFOLYAM, 233. SZÁM Ára: 11,50 lóriul 1992. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK Továbbjutó] a Vác sr *HÍl Pf-» « L&i*? # r . ^ Képünkön a váci Répási László (Tudósításunk a 15. oldalon.) Lezsák Sándor a MŰK vezetőivel találkozott Tegnap délután ülést tartott a Magyar Újságírók Közössége elnöksége. Az elnökség napi politikai kérdésekről váltott szót Lezsák Sándorral, a Ma­gyar Demokrata Fórum al- elnökévcl. MMMOSM HOZZ DSK-míntakórhóz épül Vácott Ü,j szárnnyal bővül a váci Jávorszky Ödön Kór­ház a német nonprofit szer­vezetként működő Deut­sches Wahlfahrtwerk (DSK) egészségügyi szerve­zet jóvoltából. A váci intéz­mény és az elsősorban idős betegek ellátására specia­lizálódott. biztosító társa­ságok által fenntartott DSK többéves együttmű­ködésének eredménye a megállapodás. E szerint a német fél né­hány héten belül hozzálát a százágyas, a legkorsze­rűbb gyógyítótechnikát al- kalmázó kórházi szárny fel­építéséhez. Ehhez a terüle­tet a váci önkormányzat ajánlotta fel. Az új épületrészt 1994- ben adják majd át, benne a németek intenzív osz­tályt, műveseállomást is berendeznek, s az élvonal­beli műszerezettség mellett színvonalas ápolói munkát, kórházi ellátást szavatol­nak. A DSK ugyanis min­takórházat kíván létrehoz­ni Vácott azzal a céllal, hogy — a társadalombizto­sítással együttműködve — a Németországban már be­vált egészségügyi rendszert nálunk is meghonosítsa. A százágyas kórházi részleg­ben speciális biztosítási rendszer alapján azokat a betegeket helyezik majd el, akik a kiemelt ellátá­sért készek az anyagi áldo­zatvállalásra. Kemence az asztmások paradicsoma Korszerűsödő turizmus A Magyarországon átuta­zó turisták jobb kiszolgá­lása, turisztikai informá­ciós irodák létrehozása, az Idegenforgalmi Alap el­múlt évi felhasználása, va­lamint más időszerű ide­genforgalmi kérdések sze­repeltek az Országos Ide­genforgalmi Tanács teg­napi ülésének napirendjén. Mint elhangzott: Ma­gyarország közúthálózatát egyre jobban igénybe ve­szik külföldi járművek. A tranzitforgalomhoz szüksé­get határátkelőhelyek és a magas színvonalú kiszol­gálólétesítményekkel ellá­tott útvonalak kiépítését a közlekedési tárca kívánja megvalósítani- A főutak építésével, korszerűsítésé­vel párhuzamosan sor ke­rül a szolgáltató- és pi­henőlétesítmények kialakí­tására is. Robbanásszerű fejlődés tapasztalható a közutak melletti üzem­anyagtöltő állomások léte­sítése és az utasforgalom kiszolgálása terén a ma­gánvállalkozások elterjedé­sével. Magyarország tranzitfor­galmában az egyik legfon­tosabb cél a határon törté­nő átkelés gyorsítása, a várakozási idő csökkentése. Ennek érdekében az érin­tettek folyamatosan együtt­működnek. Az idegenfor­galmat erősen érinti a megnövekedett átutáZófor- galommal együtt járó bű­nözés, kábítószer- és em­bercsempészet. Az Országos Idegenforgalmi Hivatal ezért javasolja, hogy a tranzitforgalom és a mig­ráció okozta gondok eny­hítésére az illetékes szer­vek még a szezont megelő­zően tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az OIH 34 önkormány­zat számára tett javaslatot idegenforgalmi információs iroda létrehozására. E fel­hívásra 33 önkormányzat jelentkezett, amelyekkel az OIH megállapodott egy szerződéstervezetben, amely a hivatal támogatását, va­lamint az önkormányzatok kötelezettségeit tartalmaz­za. Az OIH annak érdeké­ben is lépéseket tett, hogy ezek az irodák nemzetközi támogatással számítástech­nikai felszerelést kapjanak. (Folytatás az 5. oldalon.) Kormányközlemény a médiakérdésről A Miniszterelnöki Sajtó­iroda szerdán az alábbi közleményt juttatta cl a távirati irodához: , A kormány eddig a ma­ga részéről mindent meg­tett azért, hogy az úgyne­vezett médiakérdés minél előbb rendeződjék. A rá­dióról és a televízióról szó­ló törvényjavaslat szövegét véglegesítő tárgyalásokhoz mindkét fél szükségesnek tartott bizonyos garanciá­kat. Ennek eredményeként megállapodás jött létre, hogy egvik tárgyaló fél sem tesz visszavonhatatlan, egyoldalú léoéseket. Mind a Magyar Rádióban, mind a Magyar Televízióban vég- rehaitott személyi változá­sok azonban a vállalt mo­ratóriummal ellentétes lé­pések. amelyek károsan befolyásolják a politikai légkört, és veszélyeztetik az eredményes tárgyalásokhoz elengedhetetlen nyugodt és biztonságos hátteret. Ezek a lépések is alátámasztják a tömegkommunikációban felmerülő személyi kérdé­sek minél előbb történő rendezésének szükségessé­gét. A kormány véleménye szerint a Magyar Rádiónál és a Magyar Televíziónál kialakult 1 nfliktusok már önmagukban is igazolják a korábbi, miniszterelnöki előterjesztések indokoltsá­gát. A kormány továbbra Is mindent elkövet annak ér­dekében, hogy a média- törvény megalkotható le­gyen, azt megelőzően pe­dig sor kerülhessen a szük­séges lér>és°k határozott megtételére. (A média-üggyel kapcso­latos további híradásaink a 3. oldalon.) Zsófia királyné ajándéka Spanyolország buda­pesti nagykövete szer­dán átadta Zsófia ki­rályné és a Spanyol Vö­röskereszt ajándékát — egy Volkswagen mikro- buszt — a Segítő Jobb Egészségügyi Humanitá­rius Alapítványnak. A szervezet a határokon túl élő magyarság gyógyszerellátását és egészségügyi kezelését vállalta fel. Az ökume­nikus szemléletű alapít­vány — amely ebben az évben is több száz be­teg magyarországi gyógykezelésén segédke­zett — főként az egyhá­zakra támaszkodik. A mikrobuszt a betegek szállítására használják majd. ÉLETÜK MINŐSÉGE Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján ok­tóber 1-je az idősek világnapja. Második eszten­deje hazánkban is az. Ezen a napon tavaly tisz­telegtek először országszerte, s a megyében is több helyütt, az idős emberek előtt... Pedig volt itt évtizedeken keresztül öregek — meg nők, meg pedagógusok, meg vasutasok, meg, ki tudja még, milyen — „napja”, úttörők köszön­tésével, pár mustáros virslivel, szerény ajándék- csomaggal és legfőképpen szál jelképes virág­gal. A helyi ünnepségeken többnyire a meleg szó sem hiányzott. Csakhogy hamar elmúlt az ünnep, és jöttek a szürke, és — idős emberekről lévén szó — gyakran magányos, rideg és szegényes, mi több: szegény mindennapok. Néhány .hétig nem illett ünneprontónak lenni, a nyugdíjasok súlyos gondjairól beszélni, ám — emlékezzünk csak — a rövid 'ideig tartó csend után újra tisztes erővel szólalt meg az idősek panaszkórusa. Ma sokan hajlamosak az úgynevezett szelektív emlékezés­re, a nosztalgiázásra is, ezért, ismét: emlékez­zünk csak, az utóbbi évtizedekben az egyik leg­súlyosabb, ha nem a legsúlyosabb gond a nyug­díjasok, a kisnyugdíjasok sorsa volt. Visszhan­gozta rendesen a sajtó, mert nálunk a nehézsé­gekről beszélni lehetett. S nem kevesek élete volt az aktív keresőkénél is keservesebb, az ország lakossága ötödének életéről, az életük minőségé­ről volt szó. Manapság mintha ritkább lenne a kenetteljes, szép beszéd, alig-alig hallatszik üres frázis, rit­kább az ünnepi megemlékezés is. Sajátos módon az ellenzéki sajtó sem dramatizálja a nyugdíjasok helyzetét, támadva ezzel is a kormányt. Pedig a hosszú évek során kemény munkában megfáradt emberek száma mára már a 2,8 milliós szám fölé kúszott, sorsuk sem lett érdemlegesen könnyebb, kiváltképp nem a kisnyugdíjasoké. Csoda sem történt. Valami mégis érdemben változott. Az új Országgyűlés, az új kormány végre szembe mert nézni az egyik legnagyobb társadalmi problémá­val, felelősen, és am'i nem kevésbé fontos, folya­matosan foglalkozik a nyugdíjasok helyzetével, sorsával. És rendszeresen, törvények által megha­tározottan, a nyugdíjasborítékba csurran-cseppen is valami. Mindezt túlbecsülni nem szabad. De az ország jelen gazdasági körülményei között talán lebecsülni sem. Deregán Gábor Megállapodás az ORFK és a MÁV között Garázdák a vonatokon Sajnos sé szeri, se száma azoknak az agresszív, bru­tális bűncselekményeknek,. melyeket a vasúton követ­nek el, a gyanútlan utasok kárára. Ezek közül idézünk fel néhányat; Április 1-jén a gödöllői MÁV-állomáson veszteglő személyvonaton zajlottak le botrányos je­lenetek. A vasúti szolgálat- tevő kétségbeesve telefonált a rendőrségre, hogy valósá­gos tömegverekedés alakult ki a szerelvényen. Betörték az ablakokat, megrongálták az üléseket, sőt az állomás közelében lévő telefonokat is tönkretették. Gázsprével lefújták a vonat vezetőjét és a kalauznőt is, akit a helyszínre érkező rendőrök szabadítottak ki a mellék- helyiségből. A rendőrök előállították a hangadókat, akik többsé­gében fiatalkorúak voltak, s kihallgatásukkor az is. ki­derült, az UTE—Bag mér­kőzés végeredményén fel­bőszülve, a meccsről haza­utazva fejezték ki ily módon nemtetszésüket. A bűnügyi technikusok videofilmét készítettek a •rongálásokról, s a főkolom­posok természetesen bíró­ság elé kerültek. (A vonat csaknem egyórás késéssel folytathatta útját...) Ugyancsak döbbenetes esemény történt tavaly áp­rilisban: egy fiatalember röviddel éjfél után kizu­hant a Hernád felé tartó vonatból. A vizsgálat kide­rítette, hogy a súlyosan megsérült fiút, aki barátnő­jével együtt diszkóból igye­kezett hazafelé, egy ittas társaság megtámadta. Az ütésektől egyensúlyát veszt­ve zuhant ki a nyitott aj­tón. Az életét az mentette meg, hogy már közeledtek az állomás felé, és a szerel­vény így csak 40-60 km-es sebességgel haladt. Az ilyen és hasonló bűn­cselekedeteket megelőzheti, ha a garázdák tudják; rendőrök vannak a vo­naton, és ha kell, azonnal intézkednek! * Üj megállapodás szabá­lyozza majd a MÁV és az Országos Rendőr-főkapi­tányság közötti együttmű­ködést. Az erről szóló szán­déknyilatkozatot Pintét Sándor rendőr vezérőr­nagy, az ORFK vezetője és Csárády János, a MÁV ve­zérigazgatója írták alá teg­nap. Az 1982-ben kötött megállapodás módosítását az indokolja, hogy az ide­genek által okozott károk, a vasúti közlekedés bizton­ságát, a pályaudvarok rend­jét és az utasok nyugalmát sértő cselekmények száma az utóbbi két évben rend­kívüli módon megemelke­dett. A Magyarországon át­haladó éjszakai nemzetközi gyorsvonatokon az elmúlt időszakban több esetben történt rablás, illetve lo­pás. Az új megállapodás több témakört ölel fel, beleértve a rendőrség vasúti szerve­zetének kialakítását, fel­adatkörének meghatározá­sát. Ide tartozik a személy­szállító vonatok ellenőrzé­se, pályaudvarok felügyele­te, dézsmálások felderítése, eljárások lefolytatása. Fo­kozottan ellenőrizni fog­ják a vasúti átjáróknál a közlekedésbiztonsági szabá­lyok betartását, míg bal­esetek során a helyszínelés gyorsításával a forgalom mielőbbi újraindítását se­gítik elő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom