Pest Megyei Hírlap, 1982. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXVI. évfolyam 51. szám Ara: 1,40 forinl 1982. MÁRCIUS 2., KEDD Palánta nő a fólia alatt Már enged a fagy a határban Ragyogó napsütés, szemer­kélő eső, itt-ott még szállingó­zó hó. Valódi tél végi, tavasz eleji tétovázó időjárás a vár­hatóan hamarosan beköszöntő tavasz ígéretével, s a mező­gazdák számára a nonstop munka kezdetével. Már enged a fagy, jóllehet, az eső és a nyomában járó sár lehetetlen­né teszí, hogy a súlyos masi­nák rámenjenek a földekre. Az előkészületek ideje jött el a termelőszövetkezetek, áHami gazdaságok házatáján, hogy a tavaszi startnál már minden a legnagyobb rendben legyen ... A szőlőkben, gyümölcsösök­ben és a kertészetekben már élénk a munka. Az utóbbi he­lyeken ezekben a napokban is palántáznak a fóliaházakban, az üvegvárosokban, vagy vetik a magvakat, hogy majdan a szántóföldre erős, egészséges palántákat juttathassanak ki. A gyáli Szabadság Tsz-ben Kihasználták a kedvező időjárást a megye gazdaságai. Üllő határá­ban is kihordták a szerves trágyát a tehergépkocsik a földekre. Erdősi Ágnes felvétele például a gabonák fej trágyá­zását és az alma telepítés előtti szervestrágyázását már letudták, a termés szempont­jából cseppet sem mellékes SZEMBESÍTÉS H zel a korántsem szim­patikus szóval jelezte: az osztályfőnöki órát nem az ismeretek gyarapítására fordítjuk, hanem szemügy- re vesszük, mikor, miért nem tudtunk kijönni egy­mással. Kinek a hibájából romlott az osztály hhngu- lata, a kapott jegyek tük­rözték-e a tényleges telje­sítményt, vagy valamiféle részrehajlást, kivételezést véltünk felfedezni az érté­kelés mögött. E szembesí­tések során az sem számí­tott, ha kicsengettek, ha elhúzták a levesmarsot — aki magához ragadta a szó­lás jogát, biz addig el nem hallgatott, míg mindazt csokorba nem szedte, amin javítani kellene. A tanár­nak éppúgy, mint a diák­nak. Igaz, még csak a gimnázium padjait koptat­tuk, a naptár meg 1958-at mutatott, de mi az életre készültünk. Arra a nagy É-vel írottra, amelyben, ősz nevelőnk szerint, csak így lehet és szabad, tiszta vizet önteni a pohárba egy-egy kisebb vagy na­gyobb közösségben élni, dolgozni. Mindig ezek a rendhagyó órák jutnak eszembe, ha az ifjúsági parlamentekről hallok, vagy a noteszlapokat tele­írva egyik-másik résztve­vője lehetek. A szembesítések java ré­szén túlvagyunk Pest me­gyében. Amikor fiatalok, s munkahelyi vezetőik öntöt­tek tiszta vizet a pohárba. Mindkét fél. értve, tudva, mily fontos ez a szembesí­tés. S a parlamentek meg­rendezésének hogyanja jel­zi: szinte nincs ma már szűkebb pátriánkban olyan vezető, ki jelentőségét, hasznát ne becsülné. S az ott kapott javaslatokat ne tekintené útravalónak az éves munkához. S ha elvét­ve mégis akad? Felbecsül­hetetlen kárt okoz közös­ségének, s nem utolsó sor­ban önmagának! Továbbtanulás, a lakás­hoz jutás hogyanja, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének még maradék­talanabb érvényesítése. E három téma a középszintű parlamentek mindegyikén megfogalmazódott. A na­gyobb szakmai tudás, fel- készültség elengedhetetlen volta. Lakás? Nem egysze­rű huszon-egynéhány éve­sen várni, kuporgatni a majd egyszer meglévő la­kásra. S hogy ez minden eddiginél nagyobb hang­súlyt kapott, jelzi: a köz­ponti akarat — mely az elosztás, a bérbeadás felté­teleinek változtatását sür­geti — találkozott a fiata­lok elképzelésével, gond­jaival. Senki sem tagadta — legfeljebb olykor gya­korolta —, hogy a bérben nem mindig a teljesítmény, hanem a munkában töl­tött évek fejeződtek ki. Hi­bás gyakorlat? Az, mégpe­dig a javából. S erre na­gyon is érzékenyen reagál­tak, reagálnak, hogy ne csak elv, hanem minden esetben gyakorlat legyen: egyenlő munkáért egyen­lő bért. A szakma továbblépését sürgető kérdések sora, ha a kereskedelemből, az egészségügyből, vagy a me­zőgazdaságból jöttek a küldöttek. Nem akartak ezek a felszólalások mást, csupán azt: hogyan lehetne még jobban! S ezeket a ja­vaslatokat kell, nem hol­nap, hanem már ma (!) a napi gyakorlatban apró­pénzre váltania a vezetés­nek. P artnerek ültek egy­mással szemben, a tárgyalóasztal két oldalán, miközben megfogalmazták a választ a hogyan to­vábbra. Irányelvek ezek, melyek az ifjúsági tör­vény szellemében fogantak. Olykor kisebb módosítá­sokkal, de jóváhagyottak. A következő öt esztendőre szólók, melyek egyengetik a vállalatoknál, intézmények­nél az ifjúsági politikát. S alighogy lezárultak a kö­zépszintű parlamentek, máris az országosokra ké­szülnek a Pest megyei kül­döttek. Tarsolyukban útra- valóként víve, azt a sok­sok javaslatot, ötletet, me­lyek mindnyájunkat gya- rapítanak. Varga Edit metszést befejezték a sző­lőkben, gyümölcsösökben. A kertészetben káposzta-, karalábé-, saláta- és kelká­posztapalántákat nevelnek, s vetnek ugyanezekből a növé­nyekből magvakat. Féltik, óv­ják a gyenge növényeket, hi­szen az időjárás függvényében, de a terveik szerint a hónap közepe táján már megkezdik a palánták ültetését, hogy kellő időben szállíthassák majd an­nak idején a zöldséget a pia­cokra. A gazdaság tárolójában a zöldárut eladásra készítik elő, s felszedik már a vetőburgo­nyát, hogy a vetés kezdetére hiány­talanul készen álljon! A tavaszi munkák, ha egye­lőre lassú tempóban is, de megkezdődtek a megye gazda­ságaiban ... Wajdech Jaruzelski Moszkvába érkeze ft Megkezdődtek a tárgyalások Katonai tiszteletadással kö­szöntötték Moszkvában, a vnu- kovói repülőtéren a Lengyel Népköztársaság párt- és álla­mi küldöttségét, amely Woj- ciech Jaruzelskinek, a LEMP KB első titkárának, a Minisz­tertanács elnökének vezetésé­vel hétfőn délben érkezett hi­vatalos látogatásra a szovjet fővárosba. Az ünnepi díszbe öltözött repülőtéren a lengyel vendé­geket elsőnek Leonyid Brezs- nyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke kö­szöntötte. Megjelent a párt- és állami küldöttség fogadására az SZKP KB Politikai Bizott­ságának több tagja: Jurij And­ropov, Konsztantyin Cser- nyenko, Andrej Cromiko, Nyi- kolaj Tyihonov, Dmitrij XJsz- tyinov. Ott volt Konsztantyin Kuszákon, a KB titkára, továb­bá Nyikolaj Talizin miniszter­elnök-helyettes, a szovjet kor­mány számos tagja, az SZKP KB több felelős munkatársa. Megjelent a vendégek fogadá­sára Nyikolaj Ogarkov mar­sall, a Szovjetunió honvédel­mi miniszterének első helyet­tese és több más miniszterhe­lyettes. A lengyel küldöttséget sze­retettel köszöntötték a repülő­téren a szovjet főváros lakos­ságának képviselői. Wojoiech Jaruzelski Leo­nyid Brezsnyev kíséretében lépett el a három haderőnem egységeiből álló díszalakulat arcvonala előtt, köszöntötte a fogadására megjelenteket. A LEMP KB első titkára az ün­nepélyes fogadtatás után Leo­nyid Brezsnyevvel együtt in­dult el — díszmotorosok kísé­retében — szállására. A nap folyamán Wojciech Jaruzelski vezetésével megko­szorúzták a Lenin-mauzóleu- mot és az ismeretlen katoná­nak a Kreml falánál lévő sír­ját. A delegáció virágot helye­zett el a kiemelkedő párt- és állami vezető, Feliksz Dzer- zsinszkij sírjánál és Rokosz- szovszkij marsallnak a Kreml falában lévő urnájánál is. A vendégjei a koszorúzás­ra elkísérte Konsztantyin Ru- szakov, az SZKP Központi Bi­zottságának titkára. Moszkvában megkezdődtek a szovjet—lengyel megbeszélé­sek. A megbeszélésén szovjet részről részt vesz Leonyid Wojciech Jaruzelski hadseregtábornokot, a LEMP KI? első titkárát^ miniszterelnököt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, államfő üdvözli a repülőtéren Brezsnyev, az SZKP KB főtit­kára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének el­nöke. A lengyel párt- és kor­mányküldöttséget Wojciech Ja­ruzelski, a LEMP KB első tit­kára, a Lengyel Népköztársa­ság miniszterelnöke vezeti. Brezsnyev tájékoztatást adott arról, hogyan valósítják meg a Szovjetunióban az SZKP XXVI. kongresszusának hatá­rozatait. Jaruzelski értékelte a Len­gyelországban kialakult hely­zetet, tájékoztatást adott a LEMP Központi Bizottsága VII. teljes ülésének eredmé­nyeiről. A felek részletesen áttekin­tették a kétoldalú szovjet— lengyel kapcsolatok helyzetét és távlatait. (Folytatás a 2. oldalon.) Ma: 3. oldal: Már ritkán kísért a múlt 4. oldal: Fáiig megtett út Budakeszin 7. oldal: Sárdagasztás - sárga lappal 8. oldal: Elaludt a volánnál Gázrobbanás Korszerűek, kecsesek Új kishajók a Dunán Hamarosan új hajók hasítják a Duna vizét. A jellegzetes formájukról elnevezett pa­pucshajók felett eljárt már az idő. Lakatos Barnabás, a Pest megyei Kishajózási és Ja­Aufóhusz-páiyaudvar a sportcsarnoknál Tegnaptól: menetrend szerint Azt hihetnénk, légikikötő, pedig csak egyszerű autóbusz­pályaudvar épült Budapesten, a metró Népstadion megálló­ja, és az új sportcsarnok mel­lett. Bár e beruházás — majd 30 millió forintba került —, a fővárost gazdagítja, mégis mindenekelőtt a vidékiek, s közülük is elsősorban a Pest megyei ingázók 'látják hasznát. Tegnap hajnalban, az autó­busz-pályaudvar nyitásakor Czimmer Mihály állomásve­zető kalauzolt végig a Volán 20-as eme új létesítményén. Naponta 8 ezer utas, Kelet- és Észak-Magyarország jára­tai érkeznek e szemre is tet­szetős, s valóban a legkorsze­rűbb elvek szerint tervezett és megépített Volán-csomó­pontra. Kiszolgálásukat az alaposan felkészített személy­zeten kívül ötletes forgalom- technikai berendezések segí­tik. A Visinform egy központi táblán, s a járatok indulásá­nak helyén tájékoztat a me­netrendről. A diszpécserek, forgalmisták ipari televíziós berendezés segítségével áttekinthetik az egész pá­lyaudvart, az érkező járatok vezetőit pe­dig afféle kaputelefon segít­ségével igazítják el arról, ho­va kell beállniuk. Tetszetős a váróterem, gyorsain dolgoz­nak a pénztárak, s a közeli napokban a posta és az auto­mata utasellátó is működni kezd. Kiváló az összeköttetés a fővárosi tömegközlekedési esz­Első utasok a reggeli órákban Erdősi Ágnes felvétele közökkel, hiszen pár lépésre van a metróbejárat, a taxiál­lomás, a busz-, a trolibusz- csatlakozás, s a környéken já­ratlan utasokat egyszerű, jól érthető táblák igazítják el. Az utazók figyelmébe ajánljuk: néhány autóbuszjárat menet­rendje pár perccel eltér a korábbitól, s mivel az Engels téri állomásról a járatok 40 százaléka erre az új pályaud­varra került, a Ferihegyi re­pülőtéri gyorsjárat tegnaptól kezdve nem a Dorottya ut­cából, hanem az Engels tér­ről indul. Még két megjegyzés: dicsé­retes, hogy a Volán 20-as — bár lett volna mivel dicseked­niük —, nem rendezett nagy avatóünnepséget. Kár viszont, hogy a nyitás napjára néhány befejező munkával maradtak az építők. adósak Cs. A. vító Vállalat igazgatója elmon­dotta, hogy az új vízijármű­vek szebbek, kecsesebbek és főleg megbízhatóbbak lesznek kivénhedt társaiknál. Több év­tizedre szeretnék azokkal megoldani a személyszállítás gondját. A terveket a szakmában el­sők között számon tartott mér­nök, dr. Horváth György ké­szítette. Olyan hajót konst­ruált, amely nemcsak az át­menő forgalom, hanem a hosz- szú (vonal) hajózás igényeinek is megfelel. Emellett komp vontatására is alkalmas, 20 tonna hasznos terhet képes el­húzni. Megépítése viszonylag olcsó, hiszen a hazai kereske­delemben kapható elemekből szerelik össze a vállalat horá- nyi műhelyében. A hajó erényei közé tarto­zik a zárt utastér, amely vé­delmet nyújt az időjárás vi­szontagságai ellen. Ugyancsak jó szolgálatot tesz a megemelt kormányállás is, amely segíti a hajóvezetők tájékozódását. Persze, ez nem helyettesítheti, csak kiegészíti azokat a kor­szerű műszaki és jelzőberen­dezéseket, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen a bizton­ságos hajózás. Az első, 35 személy szállítá­sára alkalmas, Szilas névre keresztelt kishajót még az idén vízre bocsátják. Jövőre pedig újabb négy társa áll majd for­galomba a kék Dunán. K. L. Közélet Az MSZMP Központi Bi­zottsága táviratban fejezte ki részvétét az Ecuadori Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának a párt volt főtitkára, Pedro Saad elhunyta alkalmá­ból. Dr. Schultheisz Emil egész­ségügyi miniszter, aki feb­ruár 14. és 28. között látoga­tást tett Nicaraguában, Mexi­kóban és Kubában, hétfőn ha­zaérkezett Budapestre. Nagy Sándor, a KISZ Köz­ponti Bizottsága titkárának vezetésével, az Olasz Kommu­nista Ifjúsági Szövetség (FGCI), meghívására, hétfőn Olaszországba utazott a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetségének delegációja. A Görög Nőszövetség kül­döttsége, a Magyar Nők Or­szágos Tanácsának meghívá­sára, hétfőn Budapestre érke­zett. A delegáció megbeszélést folytat az MNOT vezetőivel a két nőszervezet kapcsolatainak továbbfej lesztéséről. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom