Pest Megyei Hírlap, 1982. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

1 LOSONCZIPÁL 'f ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke január elsején a Kossuth rádióban és a televízióban újévi köszöntőt tartott. Beszédét az aláb­biakban ismertetjük. Ú j esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szokásunkhoz hí­ven, mérleget készítünk a múlt esztendőről és ki­fejezzük egymásnak jókívánságainkat az új évre. Milyen is volt a múlt esztendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Folytatása volt annak a munkának, amelyet kipróbált, bevált politikánk szellemében 25 éve folytatunk. Ered­ményekben gazdag negyedszázadunkról méltóképpen emlékeztünk meg magunk és megemlékeztek mások is. Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy bár sok min­den történt a világban és itthon is bőven akadt tenniva­lónk, fejlődésünk töretlen volt. Ennek a negyedszázad­nak az eredményeit nyugodt lelkiismerettel vállalhatjuk most és a következő nemzedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyosabb nemzetközi feltételek ellenére tovább szilárdult és új módon, az új követel­ményeknek megfelelően kezd dolgozni. Gazdálkodó­sunkban már jelentkeznek erőfeszítéseink első eredmé­nyei. Két fő célunknak megfelelően a külgazdasági egyensúly javult, és életszínvonalunkat megőriztük. Ha­zánk politikai, gazdasági és társadalmi eredményeiről, határainkon túl is elismeréssel beszélnek. Ennek kézzel­fogható jele, hogy a külső piac a világgazdasági ha­nyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadja termé­keinket. Ez alkalommal is megköszönöm a párt- és az állami vezetés nevében munkásosztályunknak, szövetkezeti pa­rasztságunknak, értelmiségünknek, társadalmunk min­den más rétegének, minden jószándékú állampolgárunk­nak a közös, nagy célok elérése érdekében kifejtett erő­feszítést. Feszültségekkel terhes világban élünk. Terveink megvalósításának külső feltételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásában viszont kedvező változások tapasztalhatók. Városokban, közsé­gekben egyaránt szaporodnak a közös gondolkodás, a közösen végzett munka, a szorgalom biztató eredményei. Jó a politikai légkör, a létbiztonság, aktív a közélet, így nemzeti célkitűzéseink elérése során, ki-ki személyes elképzeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunkban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erőfeszítései alakítják, és emelik a közügy rangjára. A magyar szocialista mun­káspárt kipróbált politikája, a Hazafias Népfront prog­ramja egész dolgozó népünk eszére és szívére apellál. Innen a színes vitákban alakuló szocialista nemzeti egy­ség, amelyet a különböző társadalmi rétegek nemzetiség­re, vallásfelekezetre, korra és nemre való tekintet nél­kül. a sajátjuknak éreznek és vallanak, s amelynek ör­vendetes eredménye a politika, a gazdasági és a társa­dalmi stabilitás. Eredményeink nem vitathatók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Valamennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a vezetésben, a vállalatok, intéz­mények irányításában, a társadalom fejlesztésében. Szo­cialista céljaink, gazdasági helyzetünk realitásai és a világpiac helyzete arra kényszerítenek, hogy munkánk­ban a fő figyelmet az 1932-es csziefidőten ir két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: a külgazdasági egyensúly további javítására és az életszínvonal meg­őrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biztonságos kö­rülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítható cél. Napjainkban nőnek a nagyvilág gondjai, veszélybe kerültek az enyhülés eredményei. Az imperializmus reakciós erői elvesztett pozícióik visszaszerzésére törek­szenek. Katonai erőfölénnyel szeretnék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a népek szabadon akarnak élni, a történelem ke­rekét nem lehet visszafordítani. Az erőviszonyok egyensúlya kialakult, és ez a ga­ranciája annak, hogy a haladás és a béke erői nélkül, vagy azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk, a világ nagy kérdéseiben vilá­gos. A béke elkötelezett hívei vagyunk. Barátainkkal és szövetségeseinkkel szoros egységben, nem kíméljük erőinket azért, hogy az enyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. Ennek érdekében pártunk és kormányunk a jövőben is folytatja aktív, széles körű nemzetközi tevékenységét. Békénk, biztonságunk, szocialista fejlődésünk szem­pontjából, különös fontossága van annak, hogy folytas­suk testvéri barátságunk ápolását, sokoldalú együttmű­ködésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szo­cialista országgal. Ebben a szellemben üdvözöltük és támogatjuk len­gyel barátainknak a szocializmus védelmére, és a belső rendteremtésre irányuló lépéseit is. Abban a meggyő­ződésben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei változatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetségeseihez, barátja a nemzeti szabadságukért, az önálló fejlődésért küzdő, volt gyarmati népeknek és a békés egymás mellett élés elve alapján, korrekt partnere a fejlett tőkés országoknak. Mindannyiunkat foglalkoztat a gondolat, hogy mit várhatunk az új esztendőtől. Mindenekelőtt békét. Szi­lárd meggyőződésünk, hogy a békeszerető erők meg tud­ják akadályozni a nemzetközi feszültség fokozódását, a béke megvédése reális lehetőség. Előbbre akarunk lépni szocialista vívmányaink gya­rapításában. Szembe kell néznünk a világgazdaság, a világpiac kihívásaival. A követelmények mind szigo­rúbb feltételeket támasztanak velünk szemben. Ez a kényszerítő erő pillanatnyilag kellemetlen, de hosszú távon segíti fejlődésünket abban a versenyben, amely elől nem térhetünk ki. Munkánkat ebben a helyzetben nagyon fegyelmezetten és ésszerűen kell végeznünk, még takarékosabban és okosabban kell gazdálkodnunk, szel­lemi és anyagi javainkkal egyaránt. Határozottan haladunk tovább a kipróbált, jó úton. Nem gondtalanul, de magabiztosan. Nem állhatunk meg, szorgalommal és közös fejtöréssel kell siettetnünk a po­zitív változásokat. Politikánk szellemében, mind éssze­rűbb megoldásokat, a boldogulás célszerű módjait keres­sük. Bizakodva tekintünk a jövőbe, mert szilárd ala­pokra, tehetséges, jóra törekvő népünk erőfeszítéseire építünk. Sorainkat még szorosabbra zárva vállaljuk sok, közös tennivalóinkat. A z új év első napján, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kívánok hazánk valamennyi állam­polgárának, egész magyar népünknek, minden bará­tunknak eredményekben gazdag, boldog és békés új esztendőt! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXVI. ÉVFOLYAM, 1. SZÄM Ára: 1,40 forint 1982. JANUÄR 3., VASÄRNAP Óvafas bizakodás világszerte az idei évet illetően Legfontosabb a béke megőrzése A korábbi évek hagyományainak megfelelően, gz új esztendő alkalmából a világ országainak és különféle tes­tületéinek vezetői beszédekben, üzenetekben köszöntötték országuk és a világ népeit. A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége, vala­mint a Szovjetunió Miniszter- tanácsa újévi üdvözletét inté­zett a szovjet néphez, amely egyebek mellett megállapítja: Az 1981-es év a szovjet em­berek számára az új történel­mi távlatokat kijelölő XXVI. kongresszus, a nagyszabású al­kotómunka, a béke megőrzé­séért és megszilárdításáért folytatott kemény harc éve volt. Az 1981-es év nem volt könnyű: mostoha időjárás súj­totta a mezőgazdaságot, feszül­tebbé vált a nemzetközi hely­zet. A Szovjetunió azonban töretlenül halad előre a kom­munizmus építésének útján. Tervszerűen valósultak meg a szociális programok, milliók költöztek új lakásba, nőtt a gyermekes családoknak, az anyáknak, a dolgozó nőknek és a fiataloknak nyújtott ál­lami támogatás, felemelték a nyugdíjakat. Számunkra a két legfonto­sabb dolog a kommunista épí­tőmunka, és a világbéke meg­őrzése — folytatódik az üze­net- Pártunk és kormányunk mindent megtesz azért, hn"i biztosítsa a szovjet emberek békés életét; következetes bé­kepolitikát folytat, együttmű­ködésre törekszik a világ min­den népével. Ugyanakkor ha­tározott választ ad a reakciós erők támadására, erőteljesen törekszik a fegyverkezési ver­seny megfékezésére, s ered­ményeket akar elérni a lesze­relés területén. Nincs embe­ribb és nemesebb feladat, mint az emberiséget fenye­gető nukleáris katasztrófa el­hárítása. Ezen az estén üdvözletünket küldjük, békét és boldogságot kívánunk külföldi elvtársaink­nak és barátainknak, a szo­cialista országok dolgozóinak, földünk minden népének, amely az imperializmus, a reakció, valamint az emberi, az anyagi és a szellemi ener­giát pazarló fegyverkezési ver­seny ellen, a békéért és a társadalmi haladásért harcol. A téstvérországok vezetőinek üzenete Az egyetemes béke megóvá­sa a feltétele annak, hogy Csehszlovákia teljesítse az új esztendőre vonatkozó terveit. Ezért Csehszlovákia aktívan résztvesz a háború veszélyei­nek elhárításáért folyó küzde­lemben — mondotta köszöntő­jében Gustáv Husák, Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtit­kára, köztársasági elnök. Hasonló megállapításokat tett Erich Honecker, az NSZEP Központi Bizottságá­nak főtitkára, az Államtanács elnöke is, aki üzenetében em­lékezteti arra, hogy az NSZEP X. kongresszusa által megha­tározott bel- és külpolitika kö­zéppontjában a béke biztosí­tása és az állampolgárok élet- színvonalának javítása áll. Honecker felelevenítette Hel­mut Schmidttel a közelmúlt­ban lezajlott találkozóját, ki­emelve, hogy a találkozó hoz­zájárult a kelet—nyugati pár­beszéd fenntartásához. Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a bolgár Államta­nács elnöke újévi üzenetében azt emelte ki, hogy az ország fejlődése gyorsabb és sikere­sebb lehetne kedvező nemzet­közi politikai és gazdasági fel­tételek között, a nemzetközi helyzet azonban nehéz és bo­nyolult. Emlékeztetett arra, hogy a bolgár nép a nehézsé­gek ellenére sikeresen építi a szocialista társadalmat, s hogy ennek a munkának leg­fontosabb követelménye az új gazdasági mechanizmus beve­zetése. Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, államfő, a Buka­restben működő diplomáciai misszióvezetőket fogadva, új­évi beszédében arról szólt, hogy minden népnek, köztük a román népnek is kitartó erő­feszítéseket kellett tennie a gazdasági- társadalmi fejlő­dés érdekében- Mint Ceausescu mondotta, az országnak sok nehézséget kellett legyűrnie, egyebek között azért is, mert (Folytatás a 2. oldalon) Ma: 3. oldal; Rászolgálva Ötlettől az alkalmazásig 4. oldal: Karambol a jeges úton Elfojtották a gázkitörést 6. oldal: Januári körkérdésünk: ki, mit kíván? Váci Vízmű: türelem, messze van még a május 7—8. oldal: Heti rádió- és televízió-műsor Tájfun—Kerepestarcsáról A PEVDI kerepestarcsal üzemében az utolsó negyedévben ötezer Tájfun fantázianevű iskolatáskát készítenek, fgy idén összesen húszezer darab hagyja el az érdi és a kerepestarcsai üzemet. Jövőre hatvanezret szállítanak a kereskedelemnek. Kabány Géza és Gősi Imréné a Tájfunokon az utolsó simítá-' sokat végzi. Barcza Zsolt felvétel« Mindenütt Pest megyében Gondoskodás a jó szórakozásról Aránylag csendesen, nyu­godt körülmények között kö­szöntött ránk az új esztendő. Magfizikai műszerek Magfizikai elektronikus mérőműszereket készítenek az Atom­mag Kutató Intézetben, amelyeket a tudományban, az okta­tásban és a gyógyászatban egyaránt alkalmaznak. Nemcsak a hazai piacot látják el, külföldi megrendelésre is dolgoznak, így például Kubában, Algériában, Irakban, Kínában és a K.GST-országokban is találkozhatunk a magyar műszerrel. Kicsit még ízlelgetnünk kell 1982-t, amíg nem tévesztjük el a dátumot, megszokjuk ki­mondását, leírását. S bár Öre­gebbek lettünk egy évvel, to­vábbra is bizakodunk, mint a szilveszteri koccintáskor, hogy boldogságban tölthetjük el az új évet, hogy boldogulunk ez­után is... Közlekedés Bozán György, az Űtinform ügyeletese elmondta: szilvesz­ter és az új év első napját a jó útviszonyok jellemezték. A csendes, meleg esőtől gyorsab­ban olvadt a jég, a hó. Termé­szetesen a KPM Budapesti Közúti Igazgatóságának mun­kagépei sem tétlenkedtek, en­nek köszönhetően szilveszter délutánjára Pest megyében az alsóbbrendű utak is felszaba­dultak, közlekedési akadály se­hol sem volt. Újév napján köd nehezítet­te a forgalmat, ám a sűrű vat­taszerű pára délig sok helyütt feloszlott. Tegnap ismét az eső okozott gondot a gépjárműve­zetőknek, de korántsem olyan nehézséget, mint a decemberi havazások. Az útviszonyok te­hát általában jók voltak Pest megyében; s ha történtek is balesetek, koccanások, árok­ba csúszások — azok csupán a járművezetők hibájának tud­hatok be. Somogyi István, a BKV fő­diszpécsere elmondta: sem a budapesti, sem a Pest megyei tömegközlekedésben nem volt különösebb fennakádás. A HÉV-szerelvények menetrend szerint jártak, s szilveszter éj­szakáján a szolgálati járatokat is igénybe vehették az utazók. A kék autóbuszok ugyancsak megfelelően közlekedtek a Bu­dapest környéki településekre. Kisebb villamos- és buszka­rambolok csak a főváros terü­letén voltak. Rigó Margit, a 20-as Volán fődiszpécsere arról tájékoztat­ta lapunkat, hogy az előváro­si és távolsági buszforgalom­ban rendkívüli esemény nem történt. A múlt év utolsó nap­ján 18, az új év első napján pedig 16 különjáratot indítot­tak. Emellett 46, illetve 9 men­tesítő járatot. Ez utóbbiak pluszként segítettek a szoká-’ sós, hétköznapi járatok mel­lett. Tegnap ismét harminc: mentesítő autóbuszt kellett üzembe állítaniuk, hogy a la­kóhelyükre igyekvőket el tud­ják szállítani. A háromnapos ünnepen a MÁV 117 vonatot indított me­netrenden kívül, s valameny- nyi nagyobb késés nélkül meg­érkezett a célállomásra. E há­rom nap alatt a vasutasok fele dolgozott. A pihenőnapot —» mint a többi közlekedési vál­lalatnál Is — ezután kapják meg. Vendéglátás Szilveszter éjszakáján —év tizedek óta nem volt rá péld — e-jp" az eső, s ez nagybai (Folytatás a 3 oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom