Pest Megyi Hírlap, 1973. december (17. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

ÜLÉST TARTOTT A MINISZTERTANÁCS Másfél milliárd a szociális juttatások növelésére Elfogadták a RáckeveiDuna-ág regionális fejlesztési tervét A Kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszterta­nács pénteken ülést tartott. A kormány elfogadta az Országos Tervhivatal elnöké­nek előterjesztését az 1974. évi állami költségvetés rész­letes előirányzatait, és úgy ha­tározott, hogy a törvényjavas­latot. az országgyűlés elé ter­jeszti. A Magyar Nemzeti Bank elnöke előterjesztést tett a népgazdasági tervbe foglalt célok megvalósítását szolgá­ló hitelpolitika irányelveire és az 1974. évi hitelkontingen­sekre. Az ideinél nagyobb összegű beruházási hitelkere­teket elsősorban a kiemelt fejlesztési programokra, a szo­cialista gépimport fokozásá­ra, a konvertálható export- árualapokat növelő kapaci­tások létrehozására, a folya­matban lévő beruházások gyors befejezésére, valamint a lakás építkezés ekre és a ta­nácsok kommunális céljaira összpontosítják. A kormány az előterjesztést elfogadta. Az Országos Anyag- és Ár­hivatal elnökének előterjesz­tése alapján a kormány meg­tárgyalta az 1974. évi ársza­bályozás feladatait, és úgy ha­tározott, hogy a fogyasztói ár­színvonal növekedése a jövő évben nem haladhatja meg a 2 százalékot. A belkereskedelmi minisz­ter tájékoztatta a kormányt a 'akosság idei áruellátásáról és a kereskedelem jövő évi felkészüléséről. 1973-ban a ke­reskedelem — a burgonya és a zöldség kivételével — a múlt évinél kedvezőbb áru­kínálatot biztosított. Várható, hogy 1974-ben a fogyasztás és a kereskedelmi forgalom az eddiginél nagyobb ütemben növekszik. A kormány a je­lentést jóváhagyólag tudomá­sul vette. A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának főtitkára, a munkaügyi miniszter és az igazságügy-miniszter javasla­tot terjesztett elő a népese­déspolitikai feladatokról szóló kormányhatározat társada­lombiztosítást érintő intézke­déseinek végrehajtására. A Minisztertanács a korábban hozott két rendeletét módo­sítva előirányozta az állami szociális juttatások 1974-től mintegy évi 1 milliárd 660 millió forinttal történő növe­lését, és úgy határozott, hogy azt az 1974. évi költségvetési törvényjavaslatban az or­szággyűlés elé terjeszti. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a munka­ügyi miniszter, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának főtitkára és az egészségügyi miniszter előterjesztését o nyugellátások és egyéb ellátá­sok évenkénti rendszeres emeléséről szóló rendelkezé­sek és eljárások kisebb módo­sításáról. Az intézkedéseket az 1974-es népgazdasági terv keretében a Minisztertanács a jövő évi állami költségvetés törvényjavaslatában terjeszti az országgyűlés elé. Az építésügyi és városfej­lesztési miniszter és az Orszá­gos Vízügyi Hivatal elnöke javaslatot terjesztett a Minisz­tertanács elé a Ráckevei-Du- na üdülőkörzet regionális ren­dezési és vízgazdálkodás-fej­lesztési tervéről, A terv célja, hogy biztosítsa az üdülőkör­zetben a tervszerű területfel- használást, a vízgazdálkodási és közlekedési viszonyok ren­dezését, a terület üdülési és idegenforgalmi, valamint vízi sportolási célokra történő hasznosítását és az ehhez szükséges létesítményekkel való ellátását. A kormány az előterjesztést elfogadta. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. . (Kommentárunk a Rácke- vei-Duna-ág fejlesztéséért a 3. oldalon.) PEST MEGYEI WC PROLETÁRJAI, EG7ECDUETEKI AZ;fy$ZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA / XVII. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ÁH A 80 FILL ÉH 1973. DECEMBER 1., SZOMBAT Kommunista műszak Nagymaroson A Szerszámgépipari Művek nagymarosi gyárában kommu­nista műszakot rendeztek, s a munkabéreket egyrészt a Du- na-parti nagyközség fejleszté­sére, másrészt az üzem bala- tonlellei üdülőjének korszerű­sítésére fordítják. Részben a a nagymarosi gyár KISZ-fia- taljai kapják, hogy az összeget kulturálódásukra hasznosítsák. A gépgyár dolgozóinak 78 százaléka vett részt a kommu­nista műszakon, s csaknem 20 ezer forint munkabért köny­velhettek el társadalmi tevé­kenységük eredményeként. Az Elnöki Tanács ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács meghall­gatta és tudomásul vette Lo- sonczi Pálnak, az Elnöki Ta­nács elnökének beszámolóját a Nigériai Szövetségi Köztár­saságban, a Ghánái Köztársa­ságban és a Sierra Leonei Köztársaságban — 1973. no­vember IP—23. között — tett hi-oatalos látogatásáról. Az Elnöki Tanács — népe­sedéspolitikai célkitűzéseink megvalósítása érdekében — módosította a dolgozók beteg­ségi biztosításáról szóló 1955. K övetkezetesen, kedvező politikai hatást ki­váltva valósul meg mindaz, amiről egy eszten­deje határozatot hozott, s amit most összefoglalóan áttekintett a párt Központi Bizottsága — ezt tükrözi az a közlemény, amelyet az 1973. november 28-i ülésről a lapok — így lapunk is — tegnap hoztak nyilvánosság­ra. A megtett intézkedések meggyorsították a párt X. kongresszusa útmutatásai­nak végrehajtását, hozzájá­rultak hazánk kül- és bel­politikai helyzetének to­vábbi megszilárdításához. A tárgyalásra került há­rom napirendi pont — az 1972. november 14—15-i központi bizottsági határo­zat végrehajtásáról szóló jelentés; az 1974. évi nép- gazdasági terv és az állami költségvetés irányelvei; a párt káderpolitikájáról, va­lamint a káder- és személy­zeti munka helyzetéről szóló jelentés — a tények nyelvén érvel a járt út he­lyessége, változatlansága, s ugyanakkor a jövőbeni lé­pések céltudatosabbá tétele mellett. A tavaly novem­beri állásfoglalás a megyé­ben is újabb lendületet adott mind a politikai, mind a gazdasági tevékenységnek, elég itt utalni az ötven nagyvállalat csoportjának kijelölésére, a Csepel Autó­gyár jövőjének napirendre tűzésére, vagy arra, hogy a megye 85 ezer munkása és művezetője részesült a köz­pontilag elhatározott és március elsején végrehajtott béremelésben. Hiba lenne ugyanakkor az eredmények fényében halványabbnak látni a teendőket, így a munkás- osztály vezető szerepének további erősítését, a gazda­sági életben a hatékonyság fokozását, a pártmunkában a határozatok ellenőrzésé­nek, a végrehajtás helyszíni segítésének fokozását. Minderre — ahogy azt a napokban a városi pártbi­zottság tagja, a Váci Kö­töttárugyár egyik munkás­nője megfogalmazta — nemcsak lehetőségek, ha­nem képességek is vannak, A járt úton csak bátrabban kell az újat, a jobbat akarni, s nagyobb súllyal figyelembe venni azt, amit a munkások bírál­nak, javasolnak. E z a vélemény, bár egy ember mondta ki, so­kak álláspontja, s két­ségtelen, gyakorlati tapasz­talatok táplálják igazát. Joggal állapította meg a párt Központi Bizottsága a kádermunkáról szólva, hogy „helyenként előfordul ve­zetői gőg, a kollektíva véle­ményének semmibevevése, a jogos bírálat megtorlása.” S ez mind politikai, mind gazdasági tekintetben kárt okoz, mert fékezi az alkotó­kedv kibontakozását, a de­mokratizmus erősítését, a helyi erőforrások, tartalé­kok föltárását. Azaz össze­függő, egymástól csak erő­szakkal elválasztható teen­dőkről van szó, akár a po­litikai munka fokozásáról, a gazdasági tevékenység javításáról, a kádermunka tökéletesítéséről beszéljünk is, s ez az egységes, az ösz- szefüggéseket, a folyamato­kat kiemelő szemlélet az, aminek serkentését világos útmutatással * szolgálja a párt Központi Bizottságá­nak most nyilvánosságra ke­rült állásfoglalása. A párt munkáspolitikát folytat, de ez — summázta véleményét a szakszerveze­tek megyei tanácsának ve­zető titkára — nem pusztán azzal egyenlő, hogy a kü­lönböző testületekben több fizikai dolgozó legyen. így igaz. A föntebb említett szemlélet gyorsabb terje­dése lehet csak az alapja annak, hogy a jó határoza­tokat, a világos útmutatá­sokat mindenütt jól értel­mezzék, értsék s — ez leg­alább annyira lényeges — viaradéktalanul hajtsák is végre. Mért a jövő évi nép- gazdasági terv például — s az abba foglalt bér- és szo­ciálpolitikai intézkedések, amelyek együttes pénzügyi kihatása több, mint 2,8 mil­liárd forint — semmivel nem tartogat kisebb felada­tokat az ideinél. Nem, mert az életszínvonal javítása, az egy főre jutó reáljövedelem 4—4,5 százalékos növelése csakis akkor valósítható meg, ha erősödnek a gazda­sági életben a hatékonysá­got irányító irányzatok, ha sikerül meglevő lehetősé­geinket jobban kihasználni, adott eszközeinket bőveb­ben kamatoztatni. V an erre mód a me­gyében is, hiszen — csupán példát említve — az érintettek szervezet­tebb munkájával elkerül­hető lett volna a Dunamenti Hőerőmű Vállalat kettes számú gépegységének kése­delmes üzembe helyezése, o ceglédi gabonatároló tel­jes átadását meghiúsító el­maradás. Ahogy mód van az egy foglalkoztatottra jutó termelés növelésére szintén — ami a megyében január és szeptepber között kisebb volt az országos átlagnál —, s arra is, hogy az üzem- és munkaszervezés az eddigi­nél kézzelfoghatóbb ered­ményekkel mutatkozzék meg. S bár a mezőgazdaság jó esztendőt zár, a felada­tok ott sem kisebbek. Három esztendeje — 1970. november 28-án — fejezte be tanácskozását a párt X. kongresszusa, s határozatai­nak végrehajtása közben jó­kora utat hagytunk magunk mögött. Eredményeink súlya kedves teher, de kötelezett­ség is, mert ahogy igé­nyeink növekednek, úgy kell bővülniük tetteinknek, jelent és holnapot gyara­pító dolgainknak. Igények és cselekedetek szoros kap­csa lehet csak megbízható eszköze haladásunknak, an­nak, hogy — amint azt a Központi Bizottság mostani ülésén megfogalmazták — „a párttagok és a szocializ­mus pártonkívüli híveinek összefogásával, további ál­dozatos munkájával elérjük a párt X. kongresszusán ki­tűzött célokat.” Mészáros Ottó évi 39. sz. törvényerejű 1 ren­delet egyes rendelkezéseit. A módosítás bővítette a gyer­mekápolási táppénz igénybe­vételének lehetőségét, kiter­jesztette az anyasági segélyre jogosultak körét és meghatá­rozott körben felemelte a gyer­mekágyi segélyt. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg, és mentett fel, végül egyéb ügyeket tárgyalt. Szob adja a követ Örkénynél elkészült a kísérleti szakasz Andezitburkolat az új magyar autópályákra A megépítendő 500 kilométe­res magyarországi autópálya útfelületének kialakítására ja­vaslat készült a Közúti- és Út­építő Kutató Intézetnél. Figye­lembe vették a kőbányák és a leendő útvonalak egymás kö­zötti távolságát és a kőzetek minőségét, valamint a legcél­szerűbb szállítóeszközök alkal­mazásának lehetőségeit. A ja­vaslat különösen a futófelület jó minőségét tartja fontosnak, hogy 20—30 évig ellenálljon a forgalom okozta megterhe­lésnek. A KÖTUKI vizsgálatai sze­rint az andezitből készült bur­kolat kopik legkevésbé, míg a leggyakrabban használt bazalt hamar kifényesedik, könnyen csúszóssá válik. Ezeknek a fi­gyelembevételével az intézet javaslata szerint például a Bu­dapest—Gyöngyös között épí­tendő autópálya-szakaszhoz a közeli nógrádkövesdi vagy szo­bi bányákból célszerű a szál­lítás. A Tatabánya mellett futó autópálya építési munkálatai­hoz Szob és Uzsabánya termel­né a követ; a szobi bánya anyagát kü­lönösen olcsón lehetne a helyszínre juttatni, mert a Dunán uszályon is szál­lítható. Nagyobb gond az Al­földön áthaladó M 5-ös pálya építése, mert itt nincs a közel­ben kőbánya. Ezért az intézet szakemberei ide az úgyneve­zett érdesített homok-aszfalt- felületet ajánlják. Ilyen útfe­lülettel Örkény mellett már el is készült egy ötkilométeres kísérleti sza­kasz. Különös előnye, hogy a 60 százalékban homok alap­anyagú, zúzalékkal telehintett útfelület esős időben sem csú­szik. Egy hónappal határidő előtt Tizenkétmillióval nagyobb termelési érték Szocialista brigádvezetők tanácskozása Budaörsön A IV. országos szocialista brigádvezetői tanácskozás óta tegnap először ültek össze a, Pest megyei Villanyszerelő Vállalat szocialista brigádve­zetői Budaörsön, hogy értékel­jék munkájukat. Kaminek Fe­renc, szb-titkár üdvözlő szavai után Kis Béla főmérnök be­szélt a szocialista brigádok te­vékenységéről. Elmondta, hogy jelenleg a vállalat 312 dolgozó­jából 212-en tömörülnek szo­cialista brigádba. Eddig tizenhárom brigád nyerte el a szocialista cí­met és négy pályázta meg. Külö­nösen szép eredményeket értek el az előszerelő üzem dolgozói: mindenki szocialista brigádtag, 1971-ben és 72-ben is elnyerték e kitüntető címet, s jövőre szeretnék megszerezni a szo­cialista munka üzeme címet. A kitűnő gazdasági eredmé­nyek jutalmazására tavaly 14 ezer forintot osztottak szét a szocialista brigádok között, az idén 90 ezer jut erre a célra. A gazdasági eredményeket sajnos nem követte az önkép­zés. Igaz ugyan, hogy idén az állami oktatásban részvevők száma a tavalyinál négyszer- ötször több, azonban még nö­velhető az érdeklődés a KISZ- és a szakszervezeti oktatás iránt. Kevés az ismeretterjesz­tő előadás is. A főmérnök ezután a válla­lat és egyúttal a szocialista brigádok előtt álló jövő évi feladatokról szólva elmondta, hogy a három nagy termelőegy­ségre egyaránt jóval na­gyobb feladatok hárulnak 1974-ben, mint az idén, ugyanis csaknem 12 millió forinttal tervezik nö­velni a vállalat termelési érté­két. A beszámoló után a hozzá­Hárommillió fénycső Az Egyesült Izzó váci gyáregységében az idén már három automatagép készíti a különböző méretű fénycsöveket. A közel­jövőben már a váci gyáregységben készülnek majd a Tungsram márkájú fénycsövek. Ebben az évben 3 millió darabot gyár­tanak, ennek 80 százalékát a KGST-tagországokba, valamint a nyugati piacokra exportálják. Koppány György felvétele szólások során Balogh Károly, a kiskunlacházl villanyhálóza­tot felújító Bláth;- Ottó szocia­lista brigád vezetője, brigádja nevében vállalta, hogy jövő év július 31 helyett egy hónappal hamarabb befejezik a hálózat re­konstrukcióját. Sinkó Ferenc, az előszerelő üzem vezetője bejelentette, hogy az itt dolgozó hat szocia­lista brigád csak a jövő év el­ső negyedében teszi meg fel­ajánlásait, annyit azonban az ő nevükben már most is meg­ígérhet, hogy az üzem dolgo­zóinak legalább hetven száza­lékát bevonják az oktatás va­lamilyen formájába. Cz. V. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke pénteken fogadta a lengyel szejm küldöttségét, amely Jan Szydlaknak, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Po­litikai Bizottsága tagjának, a Központi Bizottság titkárának vezetésével tartózkodik ha­zánkban. Jan Szydlak a nap folyamán találkozott és meg­beszélést folytatott Aczél Györggyel és Nyers Rezsővel, az. MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjaival, a Központi Bizottság titkáraival és láto­gatást tett Huszár Istvánnál, a Minisztertanács elnökhelyette­sénél. Dr. Ajtai Miklós, a Minisz­tertanács elnökhelyettese bú­csúztatta azt a kubai delegá­ciót, amely dr. Carlos Rafael Rodrigueznek, a kubai kor­mány elnökhelyettesének ve­zetésével folytatott tanácsko­zásokat hazánkban. Benkei András belügymi­niszter fogadta az Osztrák Köztársaság szövetségi belügy­minisztériumának delegáció­ját, amely dr. Gottfried Lipo- vitz miniszteri tanácsos veze­tésével tartózkodik Budapes­ten. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom